mm Btiê stuk adero*ns Huid uitslag BIOSCOOP „Be Rustende Japee", Becpen Hk. BERGEN'Nh. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh. maken bekend, dat op Vrijdag 12 Juni 1953 van 10— 12 en van 13-15.30 uur en op Maandag 15 Juni 1953 van 10—12 en van 13-15 uur in deze gemeente zitting zal worden gehouden voor de herijk van maten en gewichten in een lokaal van het Dorpshuis, Raadhuisstraat 2. verkwikkende htek»uwg° Opening Tennisbanen te Bergen aan Zee Het zomerseizoen is weer aan gebroken. De gasten nemen weer hun tijdelijke intrek in Bergen en Bergen aan Zee, om daar hun ontspanning te vinden. Een van de vormen van deze ontspanning is stellig de tennis sport. Hier bieden Bergen en Bergen aan Zee hun gasten ook iets van gehalte. Het tennispark de Molenkrocht is, zoals bekend, reeds geopend, terwijl thans ook de banen te Bergen aan Zee geopend zullen worden, en wel 6 Juni a.s. De prachtige omgeving, waarin deze banen gelegen zijn, is bij uitstek geschikt om een ieder zo veel mogelijk te doen genieten van deze zo mooie sport. Voor diegenen, die les willen nemen, is als oefenmeester aan wezig de heer van Schie, die in het district belast is met de bonds- training. Misschien wordt dit seizoen een oude traditie in ere hersteld, in die zin dat het vanouds bekende Bad gasten-tornooi weer te Bergen aan Zee wordt gehouden. Dit hangt echter nog van verschillende factoren af. Te zijner tijd komen wij hierop nader terug. BERGEN S HARMONIE Onze plaatsgenoot en lid van Bergen's Harmonie, de heer K. Blokker, slaagde een dezer dagen voor het Theoretisch Muziek- examen aan het Conservatorium te Amsterdam. Voor het lid en de Vereniging een prachtig succes. „DE MOLENKROCHT,, misschien toch kampioen? De spanning ten aanzien van de eerste plaats in afd. 2 van de tweede klasse West is zeer toe genomen. In de zware uit-wed- strijd tegen V.V.G.A. te Amster dam heeft de Molenkrocht zich namelijk gerevancheerd voor de te Bergen geleden nederlaag, door met 53 te winnen. De situatie is nu zo, dat de laatste wedstrijd op Zondag 7 Juni de beslissing moet brengen. De Bergenaren spelen dan thuis tegen Inside 2. Mochten ze er in slagen deze wedstrijd te winnen (hetgeen wij overigens nog betwijfelen), dan zou de Molenkrocht haar debuut in de tweede klasse ook weer met een kampioenschap besloten hebben, hetgeen ongetwijfeld een zeer bijzondere prestatie zou zijn. Zover is het echter nog niet. Zoals gezegd, wij betwijfelen of de Bergenaren de laatste wedstrijd tegen Inside winnen, temeer waar ze onder de druk spelen van te moeten winnen. Spannend wordt het zeker Zondag a.s. Wat de Zondag j.l. gespeelde wedstrijd betreftOok hier was de nodige spanning. Na de enkel spelen was de stand 22. Er kon toen nog van alles gebeuren. Een onverwachte overwinning was de dames-dubbel. De Ber gense meisjes speelden ditmaal „met hun hoofd" en behaalden daardoor een goede zege. In de heren-dubbel was de overwinning voor Lau en Schmidt, zodat er toen nog 1 partij gewonnen moest worden. Dit werd de mixed- double Conny van Limburg Stirum en Schmidt. De hoofdzaak was echter dat het hele team zich volledig gaf. Het succes danken de Bergenaren dan ook in hoofd zaak aan de goede team-geest. De uitslagen waren: Dames-enkelspelConny van Limburg Stirum-Mej. Schokken- kamp: 6-4, 6-3. Tini Winder- Mevr. Tiel: 4-6, 5-7. Heren-enkelspel: J. Schmidt- Gillebert: 8-6, 7-9, 4-6. D. Mosk- Kreuger: 6-3, 6-8, 6-2. Gemengd-dubbelspel: Conny van Limburg Stirum en J. Schmidt- Mej. Schokkenkamp en Gillebert: 6-4, 6-3. Tini Winder en D. Mosk-Mevr. Tiel en Kreuger: 2-6, 4-6. Heren-dubbelspelLau en Schmidt-Gillebert en Kreuger 7-5, 4-6, 6-2. Dames-dubbelspel: Tini Win der en Conny van Limburg Stirum- Mevr. Tiel en Mej. Schokken kamp 3-6, 6-4, 6-2. Zondag 7 Juni a.s. wordt dan te Bergen de beslissende wedstrijd tegen Inside 2 gespeeld. SCH00RL RAADSVERKIEZING SCHOORL Het Raadselftal van Schoorl is gekozen. Wij hopen dat de Keuze commissie er plezier van zal be leven. Het zij ons vergund het nieuwe team even de revue te laten passeren. In de eerste plaats missen wij node twee medespelers van de oude combinatie, de heren Blan- kenstijn en Van Lienen. De eerst genoemde, die meestal als mid- voor optrad, heeft op die plaats tal van jaren heel hard gewerkt voor het algemeen belang en wij mogen niet nalaten hem hiervoor een woord van dank te brengen. De heer Van Lienen fungeerde meer als back en was steeds op zijn post als het doel gevaar liep Ook hem komt daarvoor een hartelijk woord van dank toe. En nu het nieuwe elftal. De meesten zijn seniores en van hen is het genoegzaam bekend wat wij van hun spel kunnen ver wachten. Van de nieuwelingen die uit lijst 1 en 3 werden ge- recruteerd is de speelmethode ge noegzaam bekend om te weten of zij met het rechter dan wel met het linker been trappen. Uit groep 2 komen drie nieuwe spe lers voort, de heren Duin, v. d. Oort en de Leeuw. Zij hebben alle drie gemeen dat zij eenzelfde belang meer speciaal als enig richtsnoer van hun handelingen nemen. Men kan in het voetbalspel vol gens nóg zulke mooie systemen spe len (in de politiek noemt men dat programma s maar waar het uiteindelijk op aan komt is het maken van een doelpunt. Wij vertrouwen dat deze spelers met vuur en overtuiging naar deze doelpunten zullen streven, tot trots en bloei van onze dorpsgemeen schap. Tenslotte hopen wij dat de scheidsrechter Mr Jochems niet al te dikwijls zal moeten fluiten voor free-kick en de grensrechters op de perstribune niet al te veel zullen moeten zwaaien met alarmvlaggen. En nu zal straks het beginsig- naal van deze vijfjarige wedstrijd klinken. Dat er fraai gedoelpunt moge worden. Hup Schoorl hup NIEUW KLASSELOKAAL O. L. SCHOOL Op Maandagochtend j.l. was het dan zo verHet houten hulp lokaal met zijn kilheid in de winter maanden en gloeihitte in de zomer, kon worden geruild voor een prachtig licht en ruim bouwsel dat onder de vaardige handen van de heren Zuurbier en Wilde- boer aan het oude gebouw was „aangebreid", zo kunstig zelfs dat er geen steekje bij was gevallen en geen naadje te bekennenDe in gebruikneming werd opgeluis terd door de aanwezigheid van onze Burgemeester en verschei dene raadsleden, terwijl ook col lega's van de andere scholen en enige andere belangstellenden aanwezig waren. Mr C. A. J. Jochems verklaarde het lokaal voor geopend, nadat hij erop opmerkzaam had gemaakt dat dit het „sluitstuk" betekende van de scholenbouw. Hij had woorden van lof voor het mooie lokaal en maande de kinderen aan het in deze keurige staat te houden. Na een vriendelijk woord van het Hoofd van de R.K. School, die opmerkte, dat dit toch altijd de „mooiste" school van Schoorl bleef, sprak de Heer Maars een dankwoord tot de Burgemeester en verdere aanwezigen voor deze aanwezigheid en bedankte de ver schillende gevers voor een ont vangen bloemenhulde. Daarna werden de leerlingen van de zesde klasse in een lange rij opgesteld die op kaarten het A. B. C. in de hand hielden, en elk een regeltje, beginnende met deze letter declameerden, een toepas selijke tekst op de school en ons dorp. Toen zij daarop deze kaarten omdraaiden vormden de toen te voorschijn komende letters de woorden „prettig werken in het nieuwe schoollokaal". Een aardige vondst De bezoekers verspreidden zich daarop over de diverse lokalen en konden zich nog eens van de uitstekende kwaliteiten van dit gebouw overtuigen. De kinderen hebben die dag nog genoten van versnaperingen, spelletjes en een leerzame filmvoorstelling. Wij vergaten nog te vermelden dat wij bij aankomst begroet werden door een „commissie van ontvangst", bestaande uit drie meisjes, die ons van onze drui pende jassen hielpen ontlasten, en dat dit drietal ook bij het ver laten van het gebouw de honneurs waarnam, inderdaad een prettig aandoende beleefdheidsuiting VOORDRACHTENAVOND leerlingen O.L. School te Schoorl Dat wij deze avond in de zaal van de heer Schuijt Zaterdag j.l. mede maakten, was te danken aan een vriendelijke uitnodiging van de heer Maars, want het was eigenlijk geen avond die voor iedereen toegankelijk was. Het betrof hier niet een uit voering met alle pretenties van een dergelijke gebeurtenis, maar bestond uit een reeks voordrachtjes zoals de leerlingen die op school uitvoeren in de klas of bij gele genheid van de verjaardag van een der onderwijzeressen of on derwijzers. Het aardige daarvan is, dat deze geheel buiten weten van de meester of de juffrouw worden voorbereid, (het moet immers een verrassing voor de jarige zijn) en daarom in hun on gekunsteldheid en door de blijk baar geringe inmenging van oude ren, door hun kinderlijkheid goed maken wat zij in volkomenheid tekort mochten schieten. De ouders werden nu in de gelegenheid gesteld om een dezer schoolfestijnen als toeschouwers en „jarigen" mede te maken en omdat een schoollokaal daarvoor te klein is, vond dit plaats in de zaal van de heer Schuijt. Er werd daarbij gestreefd om deze aanwezigheid daarbij vooral niet te doen voelen als van „een publiek waarop gespeeld moest worden" f Het was voor de on derwijzers en onderwijzeressen dan ook grotendeels onbekend wat er zou worden vertoond en de fan tasie van de acteurs en actrices werd zo min mogelijk aan banden gelegd. Vanzelfsprekend was dus ook geen „selectie" toegepast, zodat alle naar vermogen mogen meedoen bij zulke gelegenheden. Als wij dit alles in aanmerking nemen, dan kunnen wij over dit grotendeels eigen werk van de kinderen niet anders dan met waardering spreken. Dat die kleine eerste- en tweedeklassertjes met hun eenvoudige liedjes en voor drachtjes niet alleen de ouders maar ook „buitenstaanders' heb ben ontroerd, was niet te ver wonderen. En dat de leerlingen der hogere klassen met hun uit beelding van een gedicht of ver haal door hun onverwachte woord keus en zelf bedachte en gemaakte kleding de aanwezigen vreugde hebben bereid, evenmin. Waarlijk het was een „geschenk" dat deze kinderen gaVen en dat door ons allen in dankbaarheid werd aanvaard! Plattelandsvrouwen Afd. Schoorl-Groet „Doe" het met bloemen, een kleine variant op het bekende gezegde, was de inhoud van de demonstratie en causerie die de Heer de Ruiter uit Beverwijk hield op de bijeenkomst van Plattelandsvrouwen in de zaal van de heer Klop te Groet, op Donderdagavond 28 Mei j.l. Hij liet ons zien wat met eenvoudige bloemen uit de tuin te bereiken is, indien men deze op oordeel kundige wijze weet te schikken. De indruk die hij daarbij maakte was die van een goochelaar. Een beetje spagnum (een bijzonder soort mos), wat bloemetjes, een paar handgrepen en daar springt het levende konijn uit de hoge hoed, of in dit geval een keurig bloemstukje, dat 'n hartelijk applaus ontlokte. Vooraf had de heer de Ruiter enige wenken ge geven over de wijze waarop wij de afgesneden kinderen van Flora behoren te behandelen. En hier toonde de ogenschijnlijk goed moedige spreker zich van een wrede kant. Hij gaf de raad deze kinderen op wreedaardige wijze van hun onderstelen te beroven, en wat er nog van overbleef te mismaken door inkervingen en verbrijzeling, dit laatste bij de houtachtige soorten. Je zou het niet geloven, maar al deze mar telingen schijnen hen goed te be komen en een langer leven te bezorgen. Mildere middelen lijken ons de „koude inwikkelingen" en de toe voeging aan het water van een tonicum, Crystal, dat de bloem blijmoedig het hoofd omhoog doet dragen en eveneens tot een langer leven bijdraagt. Zoals U weet laten goochelaars hun kunsten ook wel eens door een slachtoffer uit het publiek proberen. Dit grapje had ook hier plaats met het resultaat dat de manmoedige dame min of meer „voor schut" werd gezet. Tot troost vernamen wij echter dat de kunstenaar zelf het er bij de eerste keer ook niet beter had afgebracht, en dat geeft de burgeres moed. Tenslotte maakte hij de aan wezige dames nog gelukkig met de gefabriceerde stukjes voor „afbraakprijzen" aan hen te verkopen. Toen hij met de laatste bus van 10 uur weder naar Beverwijk vertrok, kon hij dit doen met het gevoel de dames aangenaam en nuttig te hebben bezig gehouden, welk gevoel nog Mr. Opl.D.W. PASTOOR HELPT U DIRECT Optisch zuivere Zonnebrillen werd versterkt door de vriendelijk waarderende woorden van de presidente. Met het oog op dit vroegtijdig vertrek werd het programma in enigszins gewijzigde volgorde af gewerkt, zodat wij daarna kwamen aan de Notulen en Mededelingen. Maar voordat wij daar nader op ingaan, moeten wij nog even een blik door de zaal werpen. Natuurlijk waren de bekende ge zichten in groten getale aanwezig, maar een gedeelte van de stamp volle zaal was gevuld door vo geltjes van een andere pluimage. En hoewel dat ook plattelands vrouwen waren, kwamen zij van het platte land van Sauerland. Hoe kom je nu aan vogeltjes zult U vragen? Dat zit zo. Bij bloemen horen nu eenmaal vogels, en dat de aanwezigen dit be grepen bleek duidelijk uit het ge kwetter en gekwinkeleer dat uit de vergadering opsteeg in de tijd dat de heer de Ruiter zweeg en zijn kunststukken fabriceerde. Maar nu de notulen. Deze werden als steeds door de Presi dente met een vriendelijk woord gearresteerd. Daarna de mede delingen, teveel om op te noemen. Een greep eruitAanbeveling van de presidente om deel te nemen aan de B. B. (Zegt dit voort Opwekking om een kleine gift af te zonderen voor de stichting „Het vierde Prinsenkind" (Van harte ondersteund 1) Mededelingen „WITH A SONG IN MY HEART" „FAUST EN DE DUIVEL", m jaar over de vriendschapspakketten, mededelingen over de Veluwe tocht, klachten over de late be zorging van enige convocaties (met enige tactvolle „blikken" van de Presidente in het reine gebracht), mededeling van vergeefse pogingen de melksanering te torpederen, dankwoord van het Hoofdbe stuurslid Mevr. Wayboer met een charmante verontschuldiging over haar haartooi (voor mannenogen overigens volkomen in orde). Dankwoorden door en namens de gasten uit Sauerland, en ten slotte dankwoord en sluiting door de Presidente. Een nadere be schrijving van al deze genoegelijke gebeurtenissen zou ons een standje van redactionele zijde doen op lopen met de opmerking: de vrouwen hebben de naam, maar de mannen de daad! Waarvan, dat weet U wel dames? WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Juni 6 7 8 9 10 11 12 Juni 6 7 8 9 10 11 12 Hoog water 's morgens 's namiddags 11.27 10.44 12.02 12.35 1.40 2.32 3.21 4.09 12.15 1.10 2.10 3.03 3.52 4.39 Laag water morgens 's namiddags 5.27 4.44 6.02 6.35 7.40 8.32 9.21 10.09 6.15 7.10 8.10 9.03 9.52 10.39 Tehuis Ouden van Dagen Van Gedeputeerde Staten is de goedkeuring ontvangen op de door de Gemeente te verlenen garantie op de geldlening, terwijl eveneens de toekenning van de Rijksbijdrage is afgekomen. Hier mede zijn de laatste beletselen, die de bouw tegenhielden, uit de weg geruimd. Naar we vernemen, zal binnen kort de aanbesteding plaats vin den, opdat ten spoedigste met de bouw kan worden begonnen. EGMOHP AAN ZEE VACANTIESPREIDING bleek voor de badplaatsen geen succes Egmond aan Zee neemt het ini tiatief om ouders met schoolgaande kinderen in Juni vacantie te doen nemen Uit de jaarverslagen van de V.V.V. van deze gemeente blijkt telkens, dat de maand Augustus voor 100 °/0 bezet is, wat betreft de verhuur van gemeubileerde woningen en pensions. Jaarlijks moeten honderden gezinnen teleur gesteld worden. Hoeveel kinderen zijn hiervan de dupe?? De V.V.V. heeft deze zaak besproken met de H. H. Hoofden van Openbare, Prot. Christelijke en R. K. Scholen en deze heren hebben in het belang van de ge zondheid van het kind zich bereid verklaard in de maand Juni aan kinderen van badgasten die lessen te geven, die zij op hun eigen school missen. Door middel van een invulformulier, dat recht streeks bij de H. H. Hoofden van Scholen is aan te vragen, wordt contact opgenomen met de klasse onderwijzer. In dit formulier wordt door de onderwijzer aangetekend hoe ver de betrokken leerling is gevorderd. Deze neemt zijn eigen boekjes mee en in Egmond aan Zee wordt gezorgd dat de leerling gelijk blijft met zijn klasse. De maand Juni is juist uitge zocht, omdat uit de statistiek van de V.V.V. blijkt, dat de laatste jaren in deze maand nog plm. 40°/o van de gemeubileerde wo ningen beschikbaar is. Bovendien profiteren de ouders van de vóór seizoen prijzen, die 40—50°/0 lager zijn, dan in Augustus. Van de zijde van de Onderwijs inspectie is de volle medewerking verkregen, omdat deze maatregel in het belang is van de gezond heid van het kind en dus van de volksgezondheid. Verder is ge bleken, dat leerlingen die in de zomer een maand aan het strand doorbrengen in de winter minder schoolverzuim hebben wegens ziekte. Ouders, die nog hun vacantie in de maand Juni kunnen nemen, behoeven dit, terwille van hun schoolgaande kinderen, althans wat Egmond aan Zee betreft, niet te laten. Bridge-uitslag „ONS GENOEGEN'' 1 L. Dekker-v.d. Linden 48,5 2 Goedel-Hopman 47,5 3 Mw. Honing-W. Dekker 44,5 4 Honing-Verbrugge 43,5 5 P. Dekker-v. Winsum 43,5 6 Jb. Hopman-Zwaan 41,5 7 Mw. v.d. Linden-A. Gouda 35,5 8 Jansen-Stikvoort 31,5 B 1 Corn. Gouda-P. Jonker 69,5 2 Glas-Visser 68,5 3 Fam. Kranenburg 65 4 Dames Dekker 63,5 5 Dames Dekker-Ham 55 6 Dames Blauboer-B. Dekker 47 7 Mw. Stam-H. v.d. Pel Jr. 47 8 Fam. Smit 45,5 9 Mw. Vrondwink- Ab. Blaauboer 45 10 Mw. Dekker- Mevr. v. Winsum 34 Badgasten kunnen mede brid gen alle Woensdagavonden half acht in café „De Klok". FILMNIEUWS. Bioscoop „De Rustende Jager" te Bergen vertoont op Vrijdag avond te 8.30 uur. Zondagavond te 7 uur en te 9.30 uur en Dins dagavond te 8.30 uur (aangege ven tijden zijn voor het gehele seizoen) Susan Hayward en David Wayne in een film vol liefde en moed, vreugde en geluk, strijd en zelfoverwinning. Het muzikale, realistische ver haal van een groot artiste .Jane Froman, maakte van deze film de grootste musical aller tijden met niet minder dan 26 beroemde songs, w.o. Blue Moon, 111 walk alone, Tea for two. That old feeling, They're either too young or too old, With a song in my hart. Een charmante showfilm, geheel in kleuren. Toegang alle leeftijden. Op Zaterdagavond te 7 uur en te 9.30 uur alsmede Maandag avond te 8.30 uur en Woensdag avond te 8.30 uur wisselt het programma voor James Mason en Danielle Darieux in de film „OPERATIE CICERO'' (5 Fingers) Het adembenemende verhaal, gebaseerd op historische feiten, van de best-betaalde spion ter wereld. Hij leverde op uiterst geraffineerde wijze de documenten van de grote invasie aan de Duitsers uit. Een nieuw meester werk van de bekende regisseur Joseph L. Mankiewicz, die o.a. „Alles draait om Eva" heeft ge maakt. Toegang voor deze film 14 jaar. In matinée alleen Zondagmiddag te 2.30 uur. In het kader van het bijzondere programma Donderdagavond te 7 uur en te 9.30 uur de zeer bijzondere muziekfilm, gebaseerd op het drama „Faust" van Goethe en Gounod's gelijknamige opera. De film werd reeds meerdere malen met succes in vertoning gebracht. Plaatsbespreken reeds vanaf Maandag a.s., 's morgens van 1112 uur aan de kassa. Ingezonden mededeling. Ingezonden Mededeling Krabben en peuteren maakt de kwaal steed3erger Dehel- der vloeibare D.D.D. dringt diep in de poriën door, zui vert, ontsmet en geneest de GENEESMIDDEL TEGEN IB IB IB HUIDAANDOENINGEN MW* MW» Bergen, Hoflaan 2, (begin van de Eeuwigelaan bij de ronde bank) TEVENS VOOR Vrijdagavond te 8.30 uur, Zondagavond te 7 uur en te 9.30 uur en Dinsdagavond te 8.30 uur, in Technicolor - Alle leeftijden Zaterdagavond te 7 uur en 9.30 uur, Maandag- en Woensdag avond te 8.30 uur, Zondagmiddag te 2.30 uur „OPERATIE CICERO" n jaar In het kader van het bijzondere programma Donderdagavond 11 Juni te 7 uur en te 9.30 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2