99 Opening. LA CUBANA ditfkax Woislci BERGEN SCHOORL 0ns dandifies fcwd ww |flr*WW^Vr VRIJDAG 12 JUNI 1953 30e JAARGANGlNo- 23 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a,d. Hoef RAADSVERGADERING De Raad kwam Dinsdag in de vroege namiddag in openbare zitting bijeen onder voorzitter schap van Burgemeester Dr W. Huygens. De korte agenda werd met bekwame spoed afgehandeld. Op het ingekomen verzoek van de heer A. H. L. Rusche om ver goeding op grond van artikel 13 van de Lagere Onderwijswet 1920 in verband met het bezoek door kinderen van een school te Alkmaar, besliste de Raad dat verzoeker niet voor vergoeding in aanmerking komt. Aan de hr S. J. van Wonderen zullen de reiskosten voor eenzelfde doel geheel worden vergoed. Het beroepschrift van Mevr. N. Stroomer-Spaan tegen de aan haar gerichte aanschrijving inge volge artikel 23, 2e lid, van de wederopbouwwet werd door de Raad verworpen. Naar aanleiding van een vraag van de heer van Rees Vellinga deelde de voor zitter mee, dat er volkomen nor male eisen waren gesteld. Na onderzoek van de geloofsbrieven besloot de Raad tot toelating der nieuw benoemde raadsleden. Met het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geld lening van f 250.000,-, koers pari, rentende 33/4°/0, af te lossen in 40 gelijk jaarlijkse termijnen, da tum van opneming 1 Juli 1953, provisie ll9°lo> ging de Raad accoord. Het voorstel tot aankoop van een stukje grond langs het Smalle pad groot 40 m2 voor de som van f 400,— ten behoeve van de bouw van 'n transformator-station door het electriciteitsbedrijf, werd zonder discussie aanvaard. Tenslotte verenigde de Raad zich met het voorstel tot ver hoging van de geraamde bouw kosten met f 3500,en van de centrale verwarming voor de Van Brederode-school met f 3000,—. Na sluiting werd de jaarlijkse Bonnefaassc'nouw gehouden. ANTIEKHANDEL „'T BOERENHUIS'' De heer H. A. Overbeek uit Leeuwarden brengt iets nieuws naar Bergen, in het pand Ruïne laan 8waar tot voor enkele dagen de liefhebbers van vis hun hart konden ophalen, zullen vanaf Vrijdag heel andere dingen de aandacht vragen. In de geheel veranderde viswinkel van de Weduwe P. v. Broertjes-Bakker zullen dan te verkrijgen zijn an tiek (ook goud en zilver) inboedel goederen enz. Het betreft hier geen gelegenheid voor het kopen van souvenirs e.d. De hr Over beek houdt zich verder bezig met taxatie en inkoop van goederen. Vrijdag gaat de nieuwe zaken man in zee op hoop van zegen. BERGEN VOORUIT Nieuw levensmiddelenbedrijf geopend In het zich steeds uitbreidende nieuwe gedeelte van Bergen werd aan de Jaap Weyandweg Don derdag het levensmiddelenbedrijf van de heer A. J. Wittebrood onder grote belangstelling geopend. Klokslag drie ontsloot de vrouw des huizes de deur, die toegang gaf tot het nieuwe pand, waar boven de vlag vrolijk wapperde. Reeds van buiten gezien bood de nieuwe zaak een prettige aan blik met al die bloemstukken waarmee vele vrienden en be kenden blijk gaven van hun be langstelling. Burgemeester Dr W. Huygens die als een der eersten de winkel binnentrad, complimen teerde de ondernemende zaken man en wenste hem alle succes met zijn onderneming. Deze ge heel naar de eisen des tijds in gerichte zaak voorziet in een behoefte in dit zich steeds uit breidende deel van Bergen. De hr Wittebrood die 7 jaar lang een soortgelijk bedrijf had uitgeoefend in 'n beperkte ruimte van 2 '/2 bij 3 meter aan de Leo Gestel weg, had dank zij de mede werking van het gemeentebestuur van Bergen zijn zaakje nu kunnen verplaatsen naar de Jaap Weyand weg, een pand met volop licht, een marmoleumvloer, zoldering in lichte tint, en een inrichting ver zorgd door de Firma Wolf uit Rotterdam die klonk als een klok. Waar volk is, daar is nering, zegt een oude spreuk. Hier is volk, en op de nering zal de heer Wittebrood niet hoeven te wachten. Ook „De Duinstreek" wenst de heer Wittebrood gaarne alle succes in dit nieuwe pand. ALWEER EEN ZAAK GEMODERNISEERD Heropening van zaak in tabaksartikelen Het na-oorlogse zaakje in ta baksartikelen van de heer P. Feld aan de Oude Bergerweg, heeft een algehele gedaanteverwisseling ondergaan. Dank zij de goede zorgen van de heren N. Bijl te Bergen en IJssels te Alkmaar, werd het om getoverd in een geheel modern ingerichte winkel. De bezoeker wordt onmiddellijk getroffen door de gezellige warme sfeer, die hier geschapen is. Het interieur is ge heel uitgevoerd in een soort ma honiehout, dat het hier prachtig doet. Achter en onder glas lokken de zo zeer begeerde rokertjes tot kopen. In de etalagekasten zorgen drooglampen er voor dat de ar tikelen in goede staat blijven. Het ontbrak de heer Feld bij de dezer dagen plaats gehad heb bende heropening niet aan be langstelling. de gebruikelijke bloemstukken ontbraken ook hier niet. De Duinstreek voegt gaarne zijn beste wensen bij de vele, die de heer en mevrouw Feld reeds mochten ontvangen en hoopt, dat een drukke nering hun deel mag zijn, of liever „haar" deel, want de gedachten van de heer Feld gaan meer uit naar de fietsen. Alleen als keurmeester van de rokertjes zal hij voor zijn vrouw een goede hulp zijn. BERGER LUCHTPOST Uitslag Pont St. Macence van 24 Mei. Los 7 uur. Wind N.-West. Aankomst eerste duif 13,56,45 u. Afstand 402 K.M. 1. N. v.d. Kamer 2. K. Vrasdonk 3. J. de Broeder 4. A. Bakkum 5. C. Timmer 6. W. Akerboom 7. H. Schoorstra 8. P. Brakenhoff 9. J. C. Vermeulen 10. A. Stadegaard 11. C. Veis 12. A. Groen Uitslag Orléans van 31 Mei. Los 7.45 uur. Wind Noord-West. Aankomst eerste duif 17,31,30 u. Afstand 566 K.M. 1. J. de Broeder 2. K. Vrasdonk 3. H. Timmer 4. P. Brakenhoff 5. N. v.d. Kamer 6. W. Akerboom EXPOSITIE J. M. GRAADT v. ROGGEN De nestor der Bergense kunste naars, J. M. Graadt van Roggen, bekend schilder en graficus, ex poseert gedurende een week zijn schilderijen, tekeningen, aquarellen en grafisch werk in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen, in zijn qualiteit van werkend lid van het Kunstenaars Centrum. De expositie, die des middags en des avonds geopend zal zijn, ook op werkdagen, wordt op Zaterdagmiddag 13 Juni om 4 uur ingeleid door Mr Reurt Vos uit Groningen, in de voorzaal van „De Rustende Jager". 25 JAREN VOORZITTER VAN „BE QUICK" De heer P. Blokker gehuldigd Bij het doorkijken van oude notulen vond de secretaris van de Bergense gymnastiekvereni ging „Be Quick", dat de heer P. Blokker in Juni 1928 het voor zitterschap van deze vereniging had aanvaard en tot heden onaf gebroken had bekleed. Dit feit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan en zo werd de jubi laris Vrijdagavond in het gym nastieklokaal aan de Beemsterlaan gehuldigd. Staande te midden van de op deze avond oefenende turnsters werd de jubilaris hulde gebracht voor zijn onvermoeid streven om de lichamelijke op voeding te bevorderen en hem het ere-insigne van het K.N.G.V. op de borst gespeld. De heer S. Graftdijk, secretaris der vereniging, memoreerde hoe de heer Blokker steeds klaar stond om de belangen van „Be Quick" te behartigen en sprak de wens uit, dat het de jubilaris gegeven mocht zijn nog vele jaren op de bres te staan voor de lichamelijke opvoeding. De aanwezige leden onder streepten de goede wensen met een hartelijk applaus en boden hun voorzitter als kleine blijk van hun grote waardering een herin nering aan. Mevr. Blokker werd met bloemen verrast. Namens het bestuur van de Turnkring Alkmaar en Omtrekens sprak de heer De Rie uit Alkmaar. „Be Quick zonder de heer Blok ker, is voor ons ondenkbaar", aldus deze secretaris van het Kring- bestuur. Nooit werd tevergeefs een beroep gedaan op de jubilaris, een man van weinig woorden, maar van daden. Het Hoofdbestuur van het Kon. Ned. Gymnastiek Verbond ver leende de heer Blokker „voor zijn belangrijke werkzaamheden ver richt als lid van het K.N.G.V. ten bate van de lichamelijke op voeding" het Diploma van Ver dienste. De heer Blokker dankte allen voor de vriendelijke woorden en blijken van waardering en hoopte met de sprekers, dat hij nog vele jaartjes op de ingeslagen weg zou mogen voortgaan. BERGENS HARMONIE concerteerde in de Muziektuin o.l.v. de hr D. Visser Begunstigd door prachtig weer opende Bergens Harmonie Dins dagavond haar jaarlijkse reeks concerten in de Muziektuin. Er was grote belangstelling voor dit concert. Onder de luisteraars was ditmaal ook de voorzitter, de hr Blankendaal, die zich, na 51 jaren als werkend lid te hebben mee gewerkt, nu helaas genoodzaakt zag zijn instrument, dat hem zo lief geworden was, neer te leggen. Moge hij zo nog lange jaren genieten van de muziek, die voor hem zo veel betekent en moge hij zijn corps nog zien groeien en bloeien. Het concert werd geopend met een pittige mars van de Berge- naar J. C. Beekman, getiteld „Mooi Bergen" en gevolgd door de ouverture „Alceste" van C. W. von Gluck. In nummer drie „Les deux Virtuoses" een fantasie mazurka voor 2 clarinetten van J. de Nattes, toonden de heren J. Admiraal en C. Wokke hun grote kunnen. Prachtig werd dit nummer uitgevoerd en door het publiek met een extra-applaus beantwoord. Met de Slavische Rhapsodie No. 1 van C. Friede- man eindigde het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte begon met de mars „Semper Fidelis" van J. P. Sousa en eindigde met een mars van „The Contemtibles" van L. R. Stanley, beiden in een arrangement van A. Winter. Het aandachtig luisterende pu bliek kon verder nog genieten van „Pastorale" van S. Vlessing en van „Entre acte en Ballet muziek" uit „Rosamunde" van F. Schubert. A.s. Zondagmiddag wacht de muziekliefhebbers weer een aan trekkelijk programma in de Mu ziektuin. Aan het dan ter gelegen heid van het 55-jarig bestaan van Bergens Harmonie te houden Muziekfestival zullen medewerken: „Bergens Harmonie", „Onder Ons" van Dirkshorn, „Winkels Harmonie" van Winkel, „Kunst na Arbeid" van Zuid-Scharwoude en „Excelsior" van N.-Scharwou- de, alles onder leiding van de heer D. Visser. „DE MOLENKROCHT'' KAMPIOEN in de 2e klas West 5-3 overwinning op Inside II Onder grote belangstelling van de tennislief hebbers uit Alkmaar, Bergen en omgeving werd Zondag 7 Juni op het tennispark „De Molenkrocht" de voor Bergen zo belangrijke wedstrijd gespeeld tussen Molenkrocht I en Inside II uit Alkmaar. In geval van een overwinning zouden de Berge- naren door een beter gemiddelde dan dat van de Amsterdamse rivaal V.V.G.A. II het kampioen schap in de Afdeling II van de 2e klasse West behalen. Er hing dus voor „De Molenkrocht'' veel van af. In het heren-enkelspel verloor Jn. Schmidt met 6-4, 5-7, 3-6 van de sterk spelende Alkmaarder J. Esendam, terwijl M. Lau in een twee uur durende strijd tegen J. Lienesch met 7-5, 8-6 na in de tweede set met 1-4 achter gestaan te hebben en zes maal setpoint tegen, voor Bergen een winstpunt uit het vuur wist te slepen. Bij de dames was mej. T. Winder in het enkelspel tegen mej. A. Koel minder goed op dreef, zodat deze partij een Alkmaarse over winning werd (7-5, 3-6, 2-6). Mej. C. van Limburg Stirum won ge makkelijk van mevr. De Heer Kloots met 6-1, 6-1. Minder gunstig voor „De Molen krocht" verliep het heren-dubbel spel tussen M. Lau en Jn. Schmidt tegen J. Lienesch en J. Esendam. De uitslag hiervan was4-6,3-6. Wellicht ondervond M. Lau nog enige hinder van een verwonding aan zijn hand, welke hij had op gelopen door een val tijdens zijn titanenstrijd tegen J. Lienesch in het heren-enkelspel. Het dames-dubbelspel werd dank zij goed spel van de beide Berger meisjes met 6-2, 6-1 ge wonnen. Hier ging de strijd tussen Mej. C. van Limburg Stirum en mej. T. Winder voor „De Molen krocht" en mej. A. Koel en mevr. De Heer Kloots uit Alkmaar. Ook het gemengd-dubbelspel tussen Mej. C. van Limburg Stirum en J. Schmidt tegen Mej. A. Koel en J. Lienesch werd een Bergense overwinning3-6, 6-2, 6-2. De laatste partij, het gemengd- dubbelspel, die de beslissing zou brengen, moest wel een zware last vormen op de (jeugdige) schouders van Tini Winder en haar partner, D. Mosk uit Bergen aan Zee. De spanning was voelbaar. „De Molenkrocht" had vier gewonnen partijen tegen Inside drie. Het kon dus een gelijkspel worden of 5-3. Het Bergense duo ging zeer tactisch te werk tegen de Alkmaarse combinatie mevr. De Heer Kloots en J. Esendam, zodat deze partij met 7-5, 4-6, 6-3 het zo zeer be geerde winstpunt en hiermede het kampioenschap opleverde. Er speelden zich hierna waarlijk Italiaans aandoende tafereeltjes af!! Wij feliciteren „De Molen krocht" met dit fraaie resultaat! Vier jaar geleden gestart in de competitie (4e klas) en nu reeds kampioen van de 2e klasse. Spe ciaal de beide meisjes, die dit jaar voor hun eindexamen M.M.S. zwoegen, verdienen een woord van lof. Ondertussen zal, naar wij ver nemen, waarschijnlijk reeds op Zondag 14 Juni in Bergen de eerste promotiewedstrijd gespeeld worden. „De Molenkrocht" ont vangt dan de kampioen 2e klas West uit de Afdeling III, „De Algemene" I uit Amsterdam. Het zal dus Zondag aan belangstelling van de tennislief hebbers niet ont breken aan de Kruisweg. RODE KRUIS-COLLECTE Door leden van de E.H.B.O. is voor het Rode Kruis gecollec teerd. Deze collecte heeft het mooie bedrag van f 190,18 op gebracht. Wij kennen iemand die een grote „eerbied" heeft voor brood. Zij vindt een brood iets prachtigs In deze eerbied verwerkt zij o.a. onbewust het feit dat brood aan een onzer allerelementairste behoeften kan voldoen. Indien de mens in de allerhoogste lichame lijke nood verkeert, vraagt hij niet naar goud maar naar brood! Wat brengt ons ertoe deze algemeen bekende waarheid nog eens onder uw aandacht te brengen Het was op een wandeling een dezer dagen in de Nollen, dat wij een zeer onaangename belevenis hadden. Wij zagen n.l. tussen de struiken langs de weg een zes of achttal weggegooide boterhammen liggen, wit Casinobrood maar liefst. En wij dachten direct aan de laatste dagen van de oorlog waarin wij, na jaren van ellendig surro gaatbrood, dat, indien men nog iets meer ervan wilde hebben dan het karige rantsoen, met goud betaald werd, plotseling uit het buitenland witte broden toege stuurd kregen. Weet gij daarvan nog de smaak en herinnert gij U nog de opluchting en dankbaar heid waarmede wij dit brood hebben begroet? En nu? Zijn wij alweer zó „brooddronken" en „steken ons de broodkruimels" reeds weer zó in deze, toch volgens ons klagen, zo benarde tijden, dat wij brood weg smijten? Het was voor ons als „een teken aan de wand" dat op een nade rend onheil wijst! Heb eerbied voor uw dagelijks brood, want wie kan U verzekeren dat gij het morgen nog zult hebben? „DORCAS" Evenals andere jaren zal ook nu de goede traditie worden voortgezet met het houden van een tentoonstelling van handwer ken met de kermisdagen. De dames hebben weer veel moois vervaardigd en hopen dan ook op een druk bezoek. De entrée is 10 cent. „DORPSGEMEENSCHAP" Dinsdagavond brachten de le den van Schoorls Gemengd Koor, na hun gewone wekelijkse repe titie, spontaan en onverwacht een serenade aan hun penningmeester, de hr Haasbroek, en diens vrouw, die een huwelijksjubileum vierden. In alle stilte stelden zij zich op in de voortuin. Deze opzet ge lukte, mede door de zwaar be wasemde ruiten, het gevolg van een genoegelijke warmte binnen en een minder aangename koude buiten, volkomen. Bij de eerste klanken werd dit nevelgordijn weggewist en keken nieuwsgierige ogen naar buiten om te zien wat daar toch wel voorviel. En direct daarop stond het jubilerende paar op de stoep waar zij met kennelijk genoegen luisterden naar de mooie zang. Uitgevoerd werden „Landsknecht- standchen" van Orlando di Lasso en „Sanctus" van Hoger- werf. Aan de gulle uitnodiging van de jubilaris om maar even binnen te komen kon natuurlijk wegens het groot aantal zangers niet worden voldaan, maar dat was ook hun bedoeling niet ge weest. Geen wereldschokkende gebeurtenis zult U misschien zeggen, maar toch zo aardig als uiting van een vriendschappelijke dorpsgemeenschap. DUINWANDELINGEN Op Dinsdag a.s. v.m. 9.30 uur wordt er wederom een begin ge maakt met de bekende duinwan delingen, onder de beproefde leiding van de heer Stoelhorst. Beginpunt aan de voet van de Klimweg. De grote belangstelling die ook vorige seizoenen voor deze wandelingen bleek te bestaan zal zich ongetwijfeld ook nu weer manifesteren. Hoeveel ook iemand op zijn eentje kan genieten van zulk een wandeling, dit genot kan nog belangrijk worden verhoogd door opmerkzaam te worden ge maakt op veel interessants, dat aan het ongeoefend oog ontsnapt. En dat het de heer Stoelhorst is toevertrouwd om ons in te leiden in deze verborgenheden in de natuur, is algemeen bekend. Wij zouden hen, die gasten ontvangen, nog eens willen aan sporen deze vooral opmerkzaam te maken op deze wandelingen, die hen in de gelegenheid stellen nóg intenser te genieten van hun vacantieverblijf. Een goed inge licht mens geldt immers voor 2. COLLECTE De collecte voor hulp aan Drankslachtoffers van alle ge zindten heeft in Schoorl f 120, opgebracht. Een woord van dank aan de collectrices en de burgerij is hier wel op z'n plaats. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juni 's morgens 's namiddags 13 4.53 5.24 14 5.38 6.09 15 6.20 6.45 16 7.00 7.22 17 7.38 7.59 18 8.18 8.45 19 9.09 9.35 Laag water Juni 's morgens 's namiddags 13 10.53 11.24 14 11.38 12.09 15 12.20 12.45 16 1.00 1.22 17 1.38 1.59 18 2.18 2.45 19 3.09 3.35 ZONDAGSDIENST ARTSEN HEDEN VRIJDAG 12 JUNI Cafè~Restaurant~Dancing annex Café "RUST WAT„ UeekUad DE DUINSTREEK Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m, met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m, Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 14 Juni BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Het liefste en intiemste vacantie- amusementsbedrijf aan de West kust van Europa. Geopend van: 9 uur voormiddags tot 2 uur 's nachts. Vrijdags en Zaterdags tot 4 uur 's nachts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1