BERGEN SCHOORL EGMOND AAK ZEE VRIJDAG 26 JUNI 1953 30e JAARGANGjNo. 25 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.cL Hoef KUNSTNIJVERHEID EN BEELDHOUWWERK IN „DE ZEESTER" Ter inwijding van haar nieuwe Beeldhouwersatelier en Edelsmidse aan de Zuidlaan organiseert onze sierkunstenares Marycke Visser tot 17 Augustus a.s. 'n expositie van Kunstnijverheid en Beeld houwwerk. Naast eigen werk vragen ook aardewerk van Hilde Birnie, emaille van Rudi Arens, kunst naaldwerk van Ellen Buys en Marionetten en tekeningen en grafisch werk van Jan v. Erkelens de aandacht. Marycke Visser brengt de be zoekers in verrukking met haar sieraden en gebruiksvoorwerpen in zilver. Uit coromandelhout, mahoniehout, Zweedse zandsteen, brons en albast heeft zij veel moois getoverd. Interessant is naast de gemaakte sieraden eens te zien de ruwe stenen die hier voor gebruikt zijn en waarvan de kunstenares een hele verzame ling heeft meegebracht van haar reis door Amerika. Ellen Buys laat staaltjes van kunstnaaldwerk zien. Aardig is het effect dat zij bereikt door naaldwerk te combineren met drukwerk als in een ceintuur en blouse. Van Hilde Birnie waren thee serviezen en ander aardewerk te bewonderen. Ellen Buys had hier bij gezorgd voor passende kleed jes en een theemuts. Van Rudi Arens waren fraaie sieraden met emaille-cloisonné te zien, resultaten van een reeds bij de oude Egyptm^aren bekende techniek. Jan van Erkelens, de tekenaar en etser, heeft ook een plaatsje gevonden in deze beperkte ruimte voor zijn portefeuille met grafisch werk en.... voor zijn Marionetten, die hij Zaterdag 4 Juli voor belangstellenden hoopt te laten optreden. ZOMERKAMPEN van de K.J.V.O. Voor de zestiende keer orga niseert de K.J.V.O. de zomer kampen. Werden deze eerst alleen op de Veluwe bij Doornspijk (landgoed De Haere) gehouden, sinds de bevrijding worden ook zeilinstructiekampen gehouden op het mooie Paterswoldse meer bij Groningen. Een fietstocht daar heen en terug voert door de mooiste streken van het Noorden. Voor leden kosten deze zeilkam pen f 20,-, voor niet-leden f 25,-. Een vergelijking met andere zeil instructiekampen laat zien, dat deze dubbel zo duur zijn. Onze zeilkampen staan open voor jon gens en meisjes van boven de 15 jaar. Ze zijn van 2027 Juli en van 27 Juli 3 Augustus. De Veluwe-kampen zijn „be roemd"! Jaarlijks trekken hier 50 a 60 jongeren en ouderen heen. Het eerste kamp van 5—12 Augustus is vooral voor jongeren van 11 13 jaar, maar ook voor de ouderen is hier plaats, omdat deze er apart op uit trekken. Het tweede kamp valt van 12-19 Augustus; dit is speciaal voor 14 jaar en ouder, maar jongeren, die het eerste kamp bijwonen en graag twee weken blijven, komen onder aparte leiding en maken afzonderlijk tochten. De 2 Veluwe-kampen kosten voor leden f 14,- per week, voor hen, die geen lid zijn f 17,-. Opgave voor beide en voor bovengenoemde kampen voor 1 Juli. Daarna wordt het kampgeld verhoogd met f 1, Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie in dit blad. De hoofdleiding voor alle kam pen berust bij de hr B. Schuil, waar verdere inlichtingen zijn te verkrijgen. N.B. Jongeren en ouderen kun nen desverlangd 2 weken blijven; het kampgeld wordt dan f 2,— minder over deze gehele tijd. TOELATINGSEXAMEN Middelbare Meisjesschool Voor het toelatingsexamen aan de Middelbare Meisjesschool te Bergen slaagden de volgende candidaten. Greti Visser, Toos v.d. Zeyden, Anneke Hesselink, Mariete v.d. Molen, Erica van Eldert, Els Zwanenburg, Hedwig Snyder- houd, Loes Sely, Noutje Kees man, Loes Rus, Netty Keesman, Jetty Mashoed, Franciska van La tum en Tineke Nieuwenkamp, allen te Alkmaar. Annie Barendregt te Amsterdam, Judy Kaan te Anna Paulowna, Joke Peters, Irena Ma- ret, Ina Roos, Willy Prins, Hanne- ke Waterman, Sheila Damsté, Jane Bischop-Wijnveldt. Toos Weit- ner, Henny Kürten en Greetje Tilstra allen te Bergen. Jola Fris, Jacky Hart, Connie Schuif* Joke Wevers en Aria van Zeideren te Beverwijk. Agatha Cordes te Egmond a. Zee. Marja v. Loenen te Koedijk. Greetje Blauw te Hensbroek. Joke Koelewijn en Ria Tak te Schoorl. Ineke Arnold te Zaandijk. Rietje Velthuys te Krommenie, Hilda Soeters te Velzen-Noord. Tiny Schaap te Winkel. Catrien Koster te Wie- ringerwaard. Afgewezen 3 candidaten. TENTOONSTELLING K.C.B. In de kunstzaal van „De Rus tende Jager" te Bergen exposeren de werkende leden van het K.C.B., de dames L. Damsté-Peletier en N. Timmers haar werk met ingang van Zaterdagmiddag, 27 Juni. Van Mevr. Damsté zijn schilderijen en tekeningen te zien, van Mej. Tim mers tekeningen en grafiek. Te be ginnen Maandag 29 Juni is de Kunstzaal ook 's morgens geopend. COLLECTE ANJERACTIE Op Maandag 29 Juni 1953 zal alhier weder een collecte worden gehouden ten bate van de Anjer actie. Zoals bekend stelt het Anjer fonds zich ten doel steun te ver lenen aan op cultureel terrein werkzame instellingen. Gaarne wek ik een ieder op, om het Fonds ook dit jaar zijn bijdrage niet te onthouden. De Burgemeester van Schoorl, Voorzitter van het plaatselijk Anjercomité, C. Kaandorp, wnd. BRIDGECLUB „SCHOORL" Uitslag wedstrijd 22 Juni 1953. A 1 Fam. Tichelhoven 17,5 2 v. Deursen-v. Twuijver 15 3 Mw.v. Wijk-Arpeau 13,5 4 Haasbroek-Mos 7,5 5 Lensing-Lensing 6,5 B 1 Burgering-Scheltema 23,5 2 Mw. Bouman-Mej. Haring 21,5 3 Mw. Trip-v.d. Hoef 21,5 4 Fam. Stennenberg 20 5 Huif-Schotvanger 17 6 Fam. Kloosterman 16,5 Maandag 29 Juni wederom bridgen in „De Rode Leeuw". Gasten zijn ook steeds welkom. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juni 's morgens 's namiddags 27 3.44 4.13 28 4.31 5.00 29 5.13 5.42 30 5.57 6.26 1 Juli 6.44 7.01 2 7.29 7.54 3 8.18 8.49 Laag water Juni 's morgens 's namiddags 27 9.44 10.13 28 10.31 11.00 29 11.13 11.42 30 11.57 12.26 1 Juli 2 3 12.44 1.29 2.18 1.01 1.54 2.49 van het verblijf van de kinderen uit Scherpenisse in de gemeente Schoorl Evenals talrijke andere gemeen ten in de kop van Noordholland heeft ook de gemeente Schoorl gastvrijheid geboden aan een aan tal kinderen uit de in het ramp gebied gelegen gemeente Scher penisse. Maandag 15 Juni j.l. arriveer den 's avonds twee autobussen bij het gymnastieklokaal te Bregt- dorp en zij brachten onder leiding van het Hoofd der O.L. School te Scherpenisse de heer C. A. A. Kouman 66 jongens en meisjes naar Schoorl, alsmede 5 leidsters. Namens de gemeente Schoorl werd het gezelschap welkom ge heten door wnd. Burgemeester de heer C. Kaandorp, waarna de door het Gemeentebestuur aan geboden - en na de lange tocht zeer welkome - verversingen werden gebruikt. Inmiddels had den zich reeds vele pleegouders in het gymnastieklokaal verzameld en werd zowel met de leider en leidsters als met het jongvolk kennis gemaakt. Zij die niet werden afgehaald werden door de goede zorgen van de Directie van de Autobus dienst N.H.A.D.O. Bergen-Binnen naar de talrijke gastvrije woningen gebracht. Nadat de kinderen Dinsdag morgen rustig gelegenheid was gegeven aan hun nieuwe omge ving te wennen, werd des mid dags onder de voortreffelijke lei ding van de technisch ambtenaar bij het Staatsbosbeheer de heer H. W. Stoelhorst, een wandeling door het duingebied gemaakt, tijdens welke niet alleen werd genoten van de schoonheid van de Schoorlse duinen, doch ook veel geleerd van de prettige en leerzame uitleggingen van de heer Stoelhorst. Bij terugkeer in het dorp heeft een gedeelte van de kinderen zich enige tijd prettig vermaakt op de kermis, terwijl een ander gedeelte de meer rustige genoegens van de speeltuin opzocht. De Woensdag was bestemd voor een verblijf aan het strand te Camperduin, daar de meeste kinderen nog weinig kennis had den gemaakt met het strandleven, is er die dag door hen wel bij zonder genoten en hoewel de zee nu nog niet bepaald een aan trekkelijke temperatuur had, kon den zeer velen toch niet aan de verleiding weerstand bieden een duik in het zilte nat te maken. Na enige heerlijke tractaties zo wel van de zijde van de Gemeente als van die der strandexploitanten, vond - voor bijkans allen te vroeg - de terugkeer naar de pleegouders plaats. Donderdag was aangewezen voor de grote tocht naar Amster dam. Om acht uur vertrokken de bussen uit Camperduin en Aagt dorp om kinderen en leiding af te halen en zo tijdig hadden allen klaar gestaan, dat reeds om kwart over acht Schoorl werd verlaten. De stemming tijdens de reis naar Amsterdam was opperbest en in die stemming werd na een rondtocht door Amsterdam om 10 uur Artis bereikt. Het was moeilijk na te gaan, wat de kin deren nu het mooiste vonden of de wondere pracht van het aquarium of de levende have in de tuin zelve, en had niet een fikse regenbui hen verdreven, dan zouden zij waarschijnlijk nog vele uren bij het grappig spel der apen hebben vertoefd. Na de inwendige mens te hebben versterkt, werd weer in de bussen gestapt en vertrok het gezelschap naar Schiphol. Dank zij een vriendelijke geste van de zijde van de Directie van de Luchthaven, mocht in verband met de regen de rondleiding over het terrein plaats vinden met de bussen, zodat toch ten volle een indruk werd verkregen van de enorme belangrijkheid en het in tensieve luchtverkeer op Schiphol. Nadat ook hier wederom een verversing was gebruikt, mochten de jongens en meisjes nog een uurtje genieten van het vele, dat Schiphol steeds weer te zien biedt, waarbij wel bleek, dat de belangstelling voor de vliegerij bij de jongens groter is dan bij de meisjes. Ook de terugtocht waarbij nog weer door 'n ander gedeelte van Amsterdam werd gereden vond in de allerbeste stemming plaats, hetgeen wel bleek bij het zingen van vele bekende Vader landse en enkele kennelijk speci fiek Tholense liederen. Vrijdag was en hoe kan het anders in deze omgeving gereserveerd voor 'n bezoek aan de traditionele Alkmaarse Kaas markt. Na de in het strijdperk- tredende ruitertjes te hebben af gewacht, zette de jeugdige schare zich naast de kaas op de markt om nu eens aandachtig deze wereldberoemde Markt en de kaasdragers te aanschouwen, ge noten werd er, maar ook de bewondering voor de dribbelende hun zware last torsende kaas dragers was zeer groot. Na een wandeling door de drukke door talrijke vreemde lingen bezochte binnenstad, werd de Muziektuin bereikt, waar door het Gemeentebestuur van Alkmaar aan de kinderen een koffiemaaltijd werd aangeboden. Nadat leiders en kinderen door Wethouder Bakker namens de gemeente Alkmaar waren welkom geheten, waarbij de Wethouder wees op het grote belang van deze reizen voor de jeugd, vonden de grote heerlijk belegde cadetten gretig aftrek en het leukste was dit keer wel, dat heerlijk zonder mes en vork mocht worden gegeten. Nadat nog enige tijd in de bescheiden speeltuin was getoefd, werd de levende have in de Alk maarse Hout bezichtigd, waarbij ook weer de apen het meest fa voriet waren. Daarna stond als steeds gedurende deze de Berger bus klaar om het gezelschap weer naar Schoorl te brengen. De Zaterdagmiddag was gewijd aan de kunst zij het ook met een bescheiden „k". De leerlingen van de O.L. School te Groet brachten onder leiding van het Hoofd dier School de heer W. Bant enige toneel stukjes in de zaal van de hr Klop te Hargen ten tonele en gezegd moet worden dat leiding en kinderen uit Scherpenisse ge noten hebben, de vrijmoedigheid waarmee het gebodene werd ge bracht was zeer opmerkelijk. Het was 'n bijzonder geslaagde middag. Na afloop van deze voorstelling waarmee het officiële gedeelte van het verblijf te Schoorl werd afgesloten, dankte de waarnemend Burgemeester de heer Kaandorp, die de kinderen op al hun tochten had vergezeld, allen die bet wel slagen van het verblijf van de kinderen hebben bewerkstelligd, in het bijzonder gold zijn dank de gastouders en de Directeur van de N.H.A.D.O. Bergen-Binnen de hr Schalkwijk. De hr Kaandorp hoopte dat leider(sters) en kinde ren een prettige herinnering aan Schoorl zouden meedragen naar Scherpenisse. De Leider van de Groep de hr Kouman sprak een woord van dank namens de kinderen en hun Ouders, hij dankte in 't bijzonder Wethouder Kaandorp voor zijn persoonlijke belangstelling en voor het niet genoeg te roemen ver blijf, dat de kinderen in Schoorl hadden gehad. Hierop lieten de kinderen zeer duidelijk blijken dat zij hun verblijf in Schoorl nog gaarne verlengd hadden willen zien. Maandagmorgen om 7 uur zijn allen, toch blij weer naar huis te gaan, uitgeleide gedaan door de wnd. Burgemeester en talrijke pleegouders weer vertrokken. ZOMERAVONDSTEMMING Het begin van de zomer 1953 heeft zich goed ingezet! De ge hele dag scheen de zon uit een onbewolkte hemel en lokte tal lozen naar buiten in de vrije natuur. Zij bescheen met haar stralen hen die bijna al gingen twijfelen aan het bestaan van een zomer. Er is volop genoten aan het strand en in de duinen. Het was een weldadige dag, die een- en twintigste Juni! En toen de 2;on ter kimme neeg en de meeste al weder hun wo ningen hadden opgezocht, kwam het slotaccoord van deze jubelende dag. Gezeten op het rustige terras van het vernieuwde paviljoen te Camperduin, kon men genieten van een onvergetelijk schoon schouwspel. Daar lag de zee voor U uitgespreid als een zilve ren schild, bijna rimpelloos. En hoe meer de vurige bol de hori zon naderde, des te meer ver anderde haar gouden glans in een rode gloed, die dit zilver deed overgaan in een kleuren- wisseling van licht- tot donker blauw. Deze nadering van de komende nacht vond in een vol komen stilte plaats Op het strand stonden de stoelen netjes opgesteld als sol daten in het gelid, wachtende op de hernieuwde drukte van de volgende dag. De mensen op het terras zaten zwijgend te aan schouwen en indien zij spraken deden zij dat op gedempte toon. Alles ademde een stilte en ver heven rust! Maar hoe geheel anders kan dit óók zijn! Juist op deze plaats, waar door noeste vlijt en vol harding, weder was hersteld het geen door dezelfde natuur werd verwoest, drong zich deze ge dachte bij ons op. Nog maar enige maanden geleden bulderde een orkaan die met zijn alles ver nielende kracht zulk een ramp over ons land bracht. Ook hier was een gedeelte van de kust weggeslagen en werd daarbij het paviljoen weggevaagd. Maar dit is slechts een tijdelijke overwin ning van de elementen gebleken! Het paviljoen is weder herrezen en mooier dan ooit. Dat is het werk van een man die niet bij de pakken is gaan neerzitten, maar met de hem ten dienste staande middelen een geheel door hem zelf ontworpen en groten deels met eigen handen in elkaar gezet bouwwerk heeft doen ver rijzen. En dat dit paviljoen zo geheel in harmonie is met zijn omgeving en geen dissonant ver oorzaakte in dit slotaccoord van deze eerste zomerdag, is wel de hoogste lof die men het kan geven! „Luctor et Emergo", kan zijn maker terecht zeggen. Dat dit goede begin 'n gunstig voor teken moge zijn voor de toekomst wensen wij hem van harte toe! EGM0NDS CABARET-GEZELSCHAP Zaterdagavond gaf het Eg- monds Cabaret-gezelschap een uitvoering in het O.K. verenigings gebouw. De zaal was niet geheel bezet, wat niet verhinderen mocht, dat er door de aanwezigen ge noten is van de schetsjes, zang en wat verder ten tonele werd gebracht. De mondaccordeonisten van het gezelschap openden het pro gramma, waarna de diverse num mers vlot werden afgewerkt. We noemen Peter Kok, als imitator, Arie Kleinenberg en Lies Vlam met zang, die allen een hartelijk applaus in ontvangst mochten nemen. Na de pauze oogstte het Badgastenlied veel succes, waarin alle goeds van Egmond als Bad plaats naar voren werd gebracht. Het slotnummer was de Hawaï- finale, uitgevoerd door een drie tal danseresjes, Lies Vlam en A. Kleinenberg, zang, met op de achtergrond koorzang. Tot slot bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. NIEUWE KAPPERSZAAK De hr A. Bout Jr. heropende Donderdag 18 Juni zijn kappers zaak in een nieuw pand aan de Voorstraat 111. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft hij reeds een 16-tal jaren zijn zaak in Egmond met veel succes gedreven aan de Voorstraat 108. Langzamerhand was deze ech ter te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen des tijds. Reeds lang werd uitgezien naar een ander pand, doch gezien het grote tekort aan woongelegenheid door de in de oorlog aangerichte vernietigingen. was dit geen kleine taak. Eindelijk is het echter gelukt en kon worden begonnen met de verbouwing waarmede Egmond weer een prachtige zaak rijker is geworden. In de damessalon be vinden zich aan de wand de nieuwste goudkleurige spiegels, een nieuw Wella-apparaat zal de dames voorzien van een mooi kapsel, terwijl het gehele interieur op uiterst moderne wijze is in gericht. Een gedeelte van de salon is ingericht als wachtgelegenheid. De Herensalon is eveneens ge heel naar de eisen des tijds voor zien van een Amerikaanse wand en prachtig sanitair. Wij kunnen, de hr Bout dan ook van harte gelukwensen met zijn nieuwe zaak, en wensen hem veel succes met deze grote ver betering, welke ook zeer zeker door zijn clientèle op prijs zal worden gesteld. De aannemer A. Wijker, kan met trots terugzien op het tot stand gekomene. Het metselwerk werd verzorgd door de Firma de Graaf, het sanitair door Firma Dijkstra, de electr. installatie door H. Konijn, het schilderwerk door de Goede, en de stoffering door de Fa Dorresteyn. Allen hebben medegewerkt om deze zaak tot een van de modernste te maken. Op de openingsdag heeft het de hr Bout niet aan belangstelling ontbroken, 'n 60-tal bloemstukken gaven het geheel een zeer feeste lijk aanzien. „EGMONDIA" Zaterdagavond speelde Egmon- dia een kranig stukje voetbal tegen een uit gasten samengesteld elftal. Voor deze wedstrijd bestond van de zijde van het publiek zeer veel belangstelling; een groot aantal supporters van Egmondia was eveneens aanwezig om deze be paald interessante wedstrijd bij te wonen. Hoe echter de Elftal-commissie hun elftal konden samenstellen uit spelers, die verre in de minder heid waren van de gasten is ons een raadsel. In dit elftal waren zelfs le klas spelers opgenomen uit bekende clubs, terwijl het over het algemeen bestond uit oudere voetballers. Neem Egmondia, dat was niet geheel in orde. Dat het einde toch nog kwam met 30 voor de gasten, een voor onze club lang niet oneervolle eindstand, kunnen we alleen ver klaren uit het niet op elkaar in gespeeld zijn van het gastenelftal. Al met al was het een mooie sportieve wedstrijd. AUTO-PUZZLETOCHT Donderdag de 25e Juni wordt door de V.V.V. een auto-puzzle- tocht gehouden, waarvoor tot het ter perse gaan van dit nummer reeds meer dan 20 auto-bezitters zich hadden opgegeven. De start is op de Boulevard, de finish zal wel blijken uit de opgave. Als de lezers dit nummer in handen krijgen, heeft de rit reeds plaats gehad zodat het verslag van deze rit pas in de volgende „Duinstreek" kan verschijnen. ZONDAGSDIENST ARTSEN „DE DUINSTREEK" weekttad Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 28 Juni BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1