99 99 DUINTAX DE VROEDE VADEREN BIJEEN WANDELKAARTEN Muzikaal dwc Bzcfyeti's Uactnanie P. Z0RGE, Dorpsstraat 41 Bergen N.-H. Wacktu SCHOORL SCHOORL's GEMENGD KOOR VRIJDAG 3 JULI 1953 30e JAARGANG No. 26 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef Gaat 't hier wel goed met ons openbaar onderwijs? De Raad kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huijgens. Afwezig waren de heren J. A. Ranzijn en H. v. Hattum. Op het verzoek van de heer P. Jungerius om vergoeding van reiskosten. Op grond van art. 13 van de L.O. wet '20 in verband met het bezoeken door zijn dochter van een school te Alkmaar, be sliste de Raad, dat 75% van de reiskosten zal worden vergoed. Op het verzoek van de V.V. V. om de vermakelijkhedenbelasting te verlagen tot ten hoogste 10% besloot de Raad overeenkomstig het voorstel van B. en W. af wijzend te beschikken. Weth. Den Das meende, dat men een belasting die eigenlijk geen pijn doet, niet te veel moest verlagen, nu Bergen straks voor grote kosten kwam te staan. Voor het restaureren van de Oudburgermolen stond de Raad f 678,67 toe: tengevolge van de storm op 1 Febr. waren de in 1952 getroffen voorzieningen ge deeltelijk te niet gedaan. Verzorgingstehuis voor bejaarden Het voorstel van B. en W. tot het beschikbaar stellen van een crediet ten behoeve van de voor bereiding van de stichting van een verzorgingstehuis voor bejaar den, ontlokte heel wat discussie. De voorzitter wees op een on langs verschenen uitvoerig rapport, waarin werd betoogd dat een huis voor vijftig personen het goedkoopst zou zijn. Mr. Sluis vreesde, dat daarvoor in Bergen geen emplooi zou zijn te vinden, waardoor het budget van sociale zaken overbelast zou raken. Dr. Hemelrijk meende dat vóór alles nodig was een enquête naar het aantal gegadigden. De voorzitter pleitte voor het maken van een voorlopige schets in overleg met een bekwaam architect, opdat men zou weten wat er minimaal nodig is en een pensionprijs zou kunnen bepalen. Uit een nauwkeurig onderzoek naar gegadigden zou dan kunnen blijken hoeveel de gemeente moest betalen. De heer v. Rees Vellinga was van oordeel, dat de zaak zou staan of vallen met het aantal betalende logees en stelde daarom voor om te beginnen met een enquête. Nadat de voorzitter er nog op had gewezen, dat het niet de be doeling was een luxueuze gelegen heid te scheppen en dat bij een onvoldoend aantal gegadigden, andere gemeenten graag van de gelegenheid gebruik zouden maken, ging de Raad met het voorstel accoord. Bergens Harmonie leidde de aandacht van de vroede vaderen een ogenblik af door vóór het Raadhuis vrolijke tonen te doen horen ter gelegenheid van de 42ste verjaardag van Z. K. H. Prins Bernhard. Nadat de Burgemeester zijn beste wensen voor de Prins, het Koninklijk Huis en ons vaderland had geuit, werd de vergadering voortgezet. Onderwijskosten en nog wat Voorstel tot het verhogen van het bedrag per leerling over 1952. De heer Ellis, lid van de onder wijscommissie, gaf een toelichting. De kosten per leerling van de U.L.O.-school zijn gelijk aan die te Amsterdam. Als oorzaak van de stijging der kosten beschouwde hij de lage bezetting. Hij toonde met cijfers aan, dat het aantal U.L.O.-leerlingen de laatste jaren steeds daalde. Was het in de tijd van de heer Beets 46 per jaar, daarna ging het naar beneden tot 20 en zelfs 13,6, zodat de derde leerkracht zoetjes aan in het ge drang komt. Is elders ook zo'n teruggang merkbaar? vroeg spreker. De heer v. Rees Vellinga, die reeds eerder zijn bezorgdheid had uitgesproken over het onderwijs aan de openbare school, kwam nu met de waarschuwinghet gaat hier niet goed met ons open baar onderwijs. Een vergelijking met resultaten bereikt aan andere scholen in den lande gaven hem de overtuiging dat de hier gevolgde methode niet de meest gewenste was. Hij sprak er dan ook zijn blijdschap over uit, dat het nieuwe hoofd van de Brederodeschool niet die richting dacht te volgen. Dr. Hemelrijk schreef de hogere kosten ook toe aan de ongemoti veerde achteruitgang van het aantal leerlingen der U.L.O.- school. Zijns inziens trachtte het hoofd der openbare school, ge holpen door de burgemeester de U.L.O.-school te torpederen. Nauwelijks was de heer Nijdam hier of de daling begon. Leraren van de U.L.O. zochten de ouders op om hen voor te lichten met het resultaat dat het leerlingental weer steeg. Maarde burge meester verbood dit! Hierin moet een grondige ver andering komen, aldus Dr. Hemel rijk. Men leidt hier de jeugd on voldoende op of onderschat de intelligentie van de leerlingen. Spreker noemde de invloed van de burgemeester op het onderwijs funest. Hij hoopte dat het hoofd van de Heuwe school een eigen richting zou volgen en zich niet zou laten beïnvloeden door de burgemeester. Het is nog niet bewezen, dat het aan de openbare school gevolgde onderwijssysteem op kan tegen de gewone lagere school. Ook Mr. Sluis sprak zich uit tegen dat systeem en hoopte eveneens dat de Van Brederode school zou werken als bijna overal. In zijn antwoord zei de voor zitter, dat hij geen bezwaren had tegen het bezoeken van ouders door leraren van de U.L.O., maar zijn afkeuring had uitgesproken over de wijze, waarop dit ge schiedde. Hij meende de daling van het leerlingental te moeten toeschrijven aan de vele onder wijsmogelijkheden. Van concur rentie tussen beide openbare scholen zou, meende de burge meester, geen sprake zijn, daar het hoofd van de nieuwe v. Brederode school dezelfde richting dacht te volgen. Dr. Hemelrijk waarschuw de de burgemeester om het nieuwe hoofd niet in die richting te drijven. De heer v. Rees Vellinga zei te hopen, dat spoedig in de Raad eens uitvoerig over het onderwijs werd gesproken opdat de mensen weten, wat ze er aan hebben. Wij zijn er niet af meende spr., met alles maar naar de ambachts school te zenden. Dr. Hemelrijk kwam tenslotte met een motie. Waar de voorzitter een onder zoek op korte termijn toezegde, werd niet over de motie gestemd, maar deze in petto gehouden. Benoeming Tot onderwijzer aan de Van Brederodeschool werd na ver gadering in comité benoemd de heer C. J. Koornneef, onderwijzer aan de Prinses Marijkeschool te Bussum. Nummer 2 van de voor dracht, W. K. Nijboer, onder wijzer aan de Prinses Margriet- school te Hoorn kreeg 4 van de 11 uitgebrachte stemmen. Het klokje had reeds midder nacht geslagen toen de openbare vergadering werd gesloten. De vroede vaderen bleven in comité bijeen. Huisvuil niet op het erf! Het opstapelen van huisvuil op erven is in verband met de volks gezondheid niet meer toelaatbaar. B. en W. stelden voor dat het vuil op de juiste wijze op de erven moet worden weggevoerd en anders dient te worden opge haald. Voor dit laatste zal moeten worden betaald. Van het verbod om huisvuil op het erf op te slaan, kan ontheffing worden ver leend, indien dit op de juiste manier als bijv. in een put, ge beurt. Na enige discussie ging de Raad accoord met de voorgestelde wijziging van de politieverorde ning. U belt 2005 (K 2208) en wij komen met KAISER DE LUXE 1953 DE RESTAURATIE VAN CAFÉ NIEUWENDIJK De vijf en zeventig jaren, die de oude Bergenaren in gedachten nog kunnen overbruggen en waar zeer veel interessante gegevens van en over Bergen altijd naar voren komen, spreken nog altijd van het oude Dorps-café „De Hoop". Dit oude „Centrum van Bergen", waar immer de grootste dorpsfeesten werden gevierd is in deze jaren meerdere malen van eigenaar veranderd. De laatste naam die nog vaak in de dorpsmond weerklinkt is die van Café „Hilbrand". Dat ook deze naam successievelijk aan de vergetelheid wordt prijsgege ven is te danken aan de komst van Gerard Nieuwendijk, die sinds 1934 deze zaak van de vo rige eigenaar heeft overgenomen en met succes. Dat men tegen woordig uitsluitend over „Café", of door de meer intiemeren altijd over Gerard Nieuwendijk hoort spreken, vindt wel mede zijn oor zaak in het streven om deze zaak eendeels het oude dorpskarakter te doen behouden, anderdeels om toch zoveel mogelijk met de mo derne tijd te doen medegaan. Het gedeelte dat in 1899, door de vader van de bekende voor zitter van de Harmonie Piet Blan- kendaal werd aangebouwd voor de Zang-, Reciteer- en plaatselijke muziekvereniging, met de nog immer zeer mooie hemel, die ge ijkt was voor de rederijkersuit voeringen van vroeger dagen, heeft in de laatste jaren al de wonderlijkste gedaanteverande ringen moeten ondergaan. Dat de heer Nieuwendijk, in deze tijd van algemeen pessimisme en defaitisme, toch het besluit genomen heeft, de achterzaal te doen restaureren en voor uitvoe ringen op kleiner schaal bruik baar te maken, mag gelden als een blijk van gezond zakelijk ver stand, gezien de grote nood die in ons mooie dorp heerst aan gaande een gelegenheid tot het geven van uitvoeringen, welke wat de onkosten voor een avond betreffen, binnen het bereik liggen van een ieder. Dat smaakvolle blank-eiken wandbetimmering, het goed ge outilleerde buffet en de ruimte uitgespaard voor een dansje, dit alles in samenwerking met de zeegroene kleuren van de wand- beschildering, geven een uiterst rustige sfeer aan het geheel. Dat op de aanstaande kermis- Zaterdag de officiële in gebruik- name van de grote zaal is uit gekozen, valt prachtig samen met het ingaan van het hoog-seizoen in Bergen en dat deze avond een werkelijk eerste klas ensemble de dansmuziek, het variété en het cabaret zullen verzorgen, is een reclame voor de ondernemingsgeest van de Bergenaren en voor Ge rard Nieuwendijk in het bijzonder. Wij wensen de heer Nieuwen dijk zeer veel succes in het alge meen en een goed seizoen 1953 in het bijzonder toe. ZONDAGSDIENST ARTSEN WAT IS ER VAN DE NACHT TENTOONSTELLING K.C.B. Ter gelegenheid van haar bin nenkort plaats vindende 65ste verjaardag wordt door het Kuns tenaars Centrum Bergen aan Mevr. M. Dehé-Stijger te Groet, een ere-tentoonstelling aangeboden in de kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen. De tentoonstelling, die op Zater dag 4 Juli om 4 uur wordt ge opend door mr. H. P. L. Wiessing -uit Amsterdam, zal platen en naaldwerk bevatten, en blijft ge durende een week geopend. Voorts is door een kleine, in wendige verbouwing 'n vertrekje, grenzend aan de Kunstzaal, door een groep werkende leden van het Centrum ingericht tot een zeer geschikte expositie-gelegen heid voor grafiek, tekeningen, gouaches, aquarellen, etc. Voorshands zal hier voor alle werkende leden gelegenheid zijn werk van deze aard te exposeren. Dank zij de medewerking van de. eigenaar van „De Rustende Jager" is op deze wijze zeer effectief de expositie-gelegenheid van het centrum uitgebreid. AANWINST VOOR DE „DUINTAX" De heer P. Zorge, ondernemer van de „Duintax heeft ten dienste van zijn cliënten een „Kaiser de Luxe 1953" aangeschaft. Van dit model wagens, buiten gewoon fraai van uitvoering en voorzien van alle accomodatie en de nieuwste vindingen, rijden nog slechts enkelen in Noordholland en de heer Zorge heeft als eerste in geheel Nederland een „Kaiser de Luxe 1953" voor een taxibe drijf in gebruik. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie. HET NEDERLANDSE GELEIDEHONDENFONDS Het is zeer verheugend, dat ook H.M. de Koningin veel be langstelling voor het geleidehon denfonds toont; onze Vorstin heeft n.l. dit fonds het praedicaat van „Koninklijk" verleend. De naam van dit fonds luidt dus nu: Ko ninklijk Nederlands Geleide hondenfonds", Middenweg 333, Amsterdam. Daar, door welwillende mede werking van vele zakenlieden ook in Bergen in vele winkels de be kende oranje-busjes staan, weet ieder die iets in zo'n busje doet, dat dit 't juiste fonds is, waar ook alle Blindenbonden, van welke richting ook, achter staan. Mag ik, als correspondente voor Bergen van dit fonds, deze busjes nog maals hartelijk aanbevelen, in het belang van vele blinden. A. van Meurs-Kooiman BERGER LUCHTPOST Wedvlucht uitslag van St. Quentin. Los 6 uur, wind zuid, afstand 330 km. Aankomst eerste duif om 9 uur 43 min. 1 C. Timmer 2 K. Vrasdonk 3 W. Akerboom 4 N. v.d. Kamer 5 P. Brakenhoff 6 J. Duinmijer 7 A. Stadegaard 8 A. Groen 9 J. C. Vermeulen 10 J. Oldenburg 11 H. Schoorstra Zondag a.s. eerste vlucht jonge duiven vanaf Roosendaal in korven, van 2-3 uur. Boekhandel C. OLDENBURG DE U.V.V. NAAR THOLEN „Hoe warm het was en hoe ver", maar vooral, hoe leerrijk. Dit was de totaal-indruk, die 33 U.V.V.sters meenamen van haar tocht naar het eiland Tholen op 30 Juni. Dat de rit niet alleen be schouwd werd als een gezellig uit stapje, haW aangeboden door het gemeentebestuur, bleek duidelijk uit de volgepakte bagagenetten. Zó volgestapeld, dat een gestadige regen van naaidozen en -mandjes, babygoed, gebreid en ander onder goed, speelgoed enz. op de inzitten den der autobusneerdaalde. Al deze in Bergen gemaakte of verzamelde goederen, bestemd voorStavenisse, werden eerst vakkundig gestuwd door meegebrachte regenjassen. De tocht werd onderbroken in Rotterdam, waar de aangrijpende figuur door de beeldhouwer Zad- kine gemaakt als herinnering aan het bombardement in Mei '40, en op een uitstekend gekozen plaats bij de havens neergezet, iedere beschouwer stil maakt. Het eerste dorp dat bezocht werd was St Maartensdijk, waar de lunch werd gebruikt op het on geschonden marktplein. Anders werd onze indruk toen de burge meester ons andere straatjes liet zien. De Zeeuwse dorpen liggen laag aan de voet van hoge dijken, zodat sterk hellende straten geen uitzondering zijn. Geen wonder dat deze in watervallen verander den tijdens de Februaristorm en geschonden werden. De aanblik van Stavenisse is ook nü nog ontstellend. Honderd van 400 gezinnen zijn nog steeds geëvacueerd. De dijken moeten eerst voldoende betrouwbaar wor den geacht te zijn, voor met de wederopbouw wordt begonnen. Er zijn 125 nieuwe huizen nodig, waarvan er 50 in het komende najaar worden gebouwd. Eerst daarna kunnen wij op vele manie ren helpen. Maar daarom kan nu wel reeds begonnen worden met voorbereidingen. In het hele dorp is geen enkele bruikbare naaima chine aanwezig. Wie wil de U.V.V. geldelijk steunen, zodat een paar naaimachines aangekocht kunnen worden ten algemenen nutte?Zo zijn er nog wel meer plannen ge maakt, dieuitgewerkt zullen worden De meegebrachte goederen wer den dankbaar aanvaard door de burgemeester, die ons de ergste ravage liet zien en ons meenam naar de begraafplaats. De aanblik van dit kale kerkhof, zonder enig groen, en met het enorme massa graf voor de 154 doden die deze week herbegraven zullen worden, was wel erg triest. Aangrijpend is ook de troosteloze aanblik van de grond, wit door het zout. Het land is beplant, maar het gewas draagt geen korrels en het groen heeft een abnormale kleur. Om 5 uur werd de terugtocht aanvaard in het besef dat wij wel zeer dankbaar behoren te zijn voor onze lotsbestemming, die ons in woners van Bergen heeft gemaakt, en niet van dit zwaar getroffen eiland. Dat het gemeentebestuur ons in staat stelde met eigen ogen de toestand in deze geadopteerde dorpen te zien, stemt de U.V.V. tot grote dank. Openbare U.L.O.-school Aangifte nieuwe leerlingen In verband met de in dit blad voorkomende advertentie betref fende de aangifte van nieuwe leerlingen voor de Openbare U.L.O.-school te Bergen verzoekt men ons er op te wijzen, dat de U.L.O.-school aansluit op de zesde klas van de lagere school, terwijl elke leerling met normale aanleg het onderwijs kan volgen. Het U.L.O.-onderwijs is alge meen ontwikkelend en biedt grote voordelen voor die kinderen, welke later nog ander onderwijs zullen volgen. Aan ouders van leerlingen, die reeds in de eerste klas geschikt blijken te zijn voor het volgen van middelbaar onderwijs, wordt steeds de raad gegeven deze kinderen dit onderwijs te laten volgen. Leerlingen die niet geschikt blijken voor het middelbaar onder wijs, verliezen, wanneer ze van de zesde klas lagere school naar een U.L.O.-school gaan, geen extra jaar. Dit kan voor jongens van groot belang zijn met het oog op latere militaire dienst. DE SIRENE LOEIDE Zondag werd de brandweer driemaal gealarmeerdtweemaal voor brand aan de Elzenlaan te Bergen aan Zee, eenmaal voor brand bij de Fransman. Het vuur was steeds gauw be dwongen. Bello was de boos doener. Op Vrijdag 17 Juli geeft Schoorls Gemengd Koor in samenwerking met de V.V.V. een concert in de duinpan aan de Munnikenweg te Schoorl,' ten behoeve van de gasten. Medewerking wordt verleend door een dameskoor uit Alkmaar o.l.v. Corn. Jonker en Schoorl's Kinderkoor o.l.v. Klaas Venneker. Dinsdag 21 Juli vind hetzelfde concert plaats in een duinpan aan de Wagenmakersweg te Groet, eveneens met medewerking van de V.V.V. aldaar. Gezien het grote succes van vorige jaren, vertrouwen wij er op, dat ook dit jaar, gasten en inwoners, in^ groten getale dit mooie concert zullen bezoeken. GESLAAGD Op het te Den Haag gehouden Staatsexamen voor piano, slaagde onze plaatsgenoot Klaas Venneker voor het tweede en tevens laatste gedeelte. MOOI RESULTAAT Op de Nat. Zuiveltentoonstel- ling „De Melkweg" te Den Haag, behaalde de Coöp. Zuivelfabriek „De Goede Verwachting" te Groet met haar inzending boter het praedicaat „zeer goed". Op de Vrijdag j.l. gehouden openbare kaaskeuring op de kaas markt te Alkmaar behaalde de zelfde fabriek met haar inzending Edammer 40+ een derde prijs, met een gelijk aantal punten als de 2e prijswinnaar, zodat het lot moest beslissen. Voorwaar een resultaat waar men trots op kan zijn. Bibliotheek der Vereniging „ALGEMEEN WELZIJN" te Schoorl De bibliotheek is weer open gesteld elke Dinsdagavond van 78 uur. Zowel inwoners als gasten kunnen de boeken lenen. Er zijn ongeveer 1600 boeken van een grote verscheidenheid, dus keuze voor iedereen. Wij bevelen de bibliotheek in Uw warme belangstelling aan hoe meer er gelezen wordt, hoe meer nieuwe boeken er gekocht kunnen worden. WmMaé DE DUINSTREEK Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. *9 99 DAG EN NACHT GEOPEND Deze Kaiser is fabrieksnieuw geleverd door de Dealer C. Rijke, Kennemerstraatweg 187, Heiloo Telef. 5364 Zondag 5 Juli BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOBDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Zondag 5 JuliOpenluchttheater Zaterdag 4 Juli: Marionettenvoorstelling in de Zeester. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur expositie in de Zeester. Woensdag 8 JuliSchatgraverij te Bergen aan Zee. Vrijdag 10 JuliOpenluchttheater, „De Plankeniers Zaterdag 11 Juli: Kindervoorstelling in het Parnassiapark.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1