h/akitêd ft 99 Btit stuk Hete DUINCONCERT Opening Cabaref Dansant VRIJDAG 10 JULI 1953 30e JAARGANG No. 27 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef BERGEN EEN DORADO VOOR V ACANTIEGAN GERS De eerste dagen van het hoog seizoen waren voor de vacantie- gangers in ons dorpje kleen een waar doradoschitterend weer, overvloed van natuurschoon en volop gelegenheid alle mogelijke wensen te bevredigen. Er was voor elk wat wils. Het publiek dat hongert naar de troost der schoonheid in de ellende des armoedigen levens, zoals Mr Fl. B. Bakels het eens uitdrukte in een artikel in Elseviers weekblad, kon op vele plaatsen zijn honger stillen. Het Kunstenaars Centrum Bergen organiseerde in de kunst zaal „De Rustende Jager" een tentoonstelling van Knipprenten en Naaldwerk ter ere van de jarige kunstenares Miep Dehé; in „De Zeester" was veel moois te zien van Marycke Visser en anderen; in het Huis met de Pi laren konden minnaars van kunst hun hart ophalen aan werken van Jac. Koeman; in Chante Marle trokken Dirk Trap, Nick Masee, Willem Reyers en Arend Bos Eysen de aandacht. Die hunkerde naar poffertjes, gerookte paling enz. kon terecht op de Zaterdag geopende kermis, waar nog heel wat meer geneug ten wachtten. Wie behoefte ge voelde eens flink door mekaar te worden geschud, had maar plaats te nemen in autoscooter, zweef of dergelijk apparaat. Zondags jagers konden hun kunsten ver tonen in schiettentjes, the greatest show liet de mensen heerlijk grie zelen enz. enz. Wie tenslotte moegedrenteld was en duizelig van de cacophonie van geluiden, vond gemakkelijk een plaatsje op een der terrassen waar een frisse dronk genezing bracht. Zondagavond zochten meer dan duizend gasten en inwoners een plaatsje in het Openluchttheater, waar Willy Walden en Piet Muyselaar en enige andere be kende artisten zouden optreden. En ze deden het maar wat best, ze waren weer geweldig, oor deelde het enthousiaste publiek. Maandag was het even rust: Pluvius werkte niet meer mee. Donderdag 16 Juli a.s„ des avonds 8.30 uur in CAFÉ-RESTAURANT „CAMPERDUIN" Fa. IJ. Minkema Zonen - Camperduin a. Zee - Tel. 432 GESLAAGD Voor het diploma A: Han v. Soest, Bert v. Soest en Hanneke Roos, leerlingen van de Openbare U.L.O.-School te Bergen. Bij het te 's-Gravenhage ge houden examen voor het diploma Gemeente-administratie I, slaagde onze plaatsgenoot, de heer G. A. Vis. EEN MOOI RESULTAAT. Van de Openb. U.L.O.-school te Bergen slaagden Jan Vlam te Warmenhuizen en Klaas Leeuwen kamp te Groet, als eerste candi- daten voor het Mulo-diploma B (wis- en natuurkunde), waarbij alle twee candidaten op de speciale B vakken een gemiddelde haalden van ruim 8. Een mooi succes voor de leerlingen, die beiden de M.T.S. denken te volgen. EEN GOED BESLUIT NA 'N SUCCESVOLLE STUDIE De dames Riet Schermerhorn en Swaantje Boschman, die met goed gevolg het eindexamen van de Rijkskweekschool aflegden, hebben hun studie in een snel tempo volbracht. Op de Open bare U.L.O.-school sloegen ze met vier klasgenoten uit Schoorl de tweede klas over en behaalden zo hun Mulo-diploma in drie jaar. Daarna werd in de kortst moge lijke tijd de kweekschool door lopen. Inderdaad een goed be sluit U.V.V. BERGEN Eind Juni liep de verkoop Zomer- zegels ten einde. Een bedrag van f2861,50 was 't eind-resultaat, slechts f58,50min- der dan verleden jaar! Inzamelingen voor 't Rampen fonds hadden veel energie gevergd en de verkoop „Watersnoodpost zegels" is zointensiefgeweest.dat velen deze zegels nog in voorraad hebben. Ondanks deze moeilijkheden werd door de samenwerking van vele dames dit mooie eindcijfer bereikt. Dank aan allen die deze actie hebben doen slagen. ZONDAGSDIENST ARTSEN EXPOSITIE M00Y EN KOUWENAAR De dichter Lucebert zal Zater dag, 11 Juli om 4 u. in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen de expositie openen van werken van Jaap Mooy en David Kouwe- naar, onder auspiciën van het Kunstenaars Centrum. De tentoon stelling, die gedurende twee weken dagelijks te bezichtigen is, bevat schilderijen, tekeningen en gou aches. In het bijzaaltjegrafisch werk van verscheidene werkende leden van het Centrum. KINDERFEESTEN BERGEN AAN ZEE Op 24 Juni opende de commissie van de zomerfeesten te Bergen aan Zee haar feestelijkheden met een poppenkastvoorstelling door Prof. Remidol in het Parnassiapark, die begunstigd door het mooie weer druk bezocht werd. Dat de voorstelling insloeg kon gehoord worden aan het gelach en gejoel van de kleuters, voor zo verre ze de mond niet vol hadden met een snoepje dat door de dames, die weer zo welwillend waren om zich met de leiding en verzorging te belasten, werd uitgedeeld. Mr. 0pl.D.W. PASTOOR HELPT U DIRECT Optisch zuivere Zonnebrillen SCHOORL Hulde aan de A. N. W. B. Dat de A. N. W. B. zich tot spreekbuis heeft gemaakt voor enige buitenlandse gastheren die zich beklagen over het gedrag van hun Nederlandse gasten, heeft veel stof doen opwaaienDe reacties daarop in onze Vader landse pers zijn niet alle bevredi gend geweest. Men heeft zich zelfs afgevraagd of de A.N.W.B. wel de „bevoegde instantie" is om een dergelijke boetepredikatie te houdenWenst men dan mis schien alleen een „geleide boete- prediking" middels de Rijksvoor lichtingsdienst Ook werd op even kinderachtige als onvruchtbare wijze gewezen op de gedragingen van de buitenlanders in ons land, alsof dat de eventuele tekort komingen van Nederlanders in 't buitenland zou kunnen veront schuldigen Ook wordt dit uit bundige optreden toegeschreven aan de „buitenlandse lucht" die ons nuchtere Hollanders tot een zekere brooddronkenheid zou bren gen. Maar laten we nu maar eens niet zover van huis gaan. In Schoorl hebben wij als vacantie- verblijf ruimschoots met gasten te maken en wat kunnen wij daar bij constateren? Voorop gesteld moet worden dat verreweg de meeste gasten „tot wederzijds ge noegen" hun vacantie in Schoorl doorbrengen, maar ook hier is een kleine minderheid, die zich door haar optreden aan gerecht vaardigde critiek bloot stelt. Dezer dagen werd b.v. een onderwijzeres uit Den Haag erop betrapt dat zij onder de ogen van talrijke voorbijgangers aan een der hoofd wegen van ons dorp uit een par ticuliere tuin een grote bos rozen plukte en zich daarmede wilde verwijderen. Een dienaar van Hermandad, die dit had gezien, bracht haar het laakbare van haar handeling onder het oog, waarop deze „opvoedster van onze jeugd" brutaal antwoorddeDie mensen hebben toch rozen genoegZij werd daarop prompt naar het bureau gebracht en bleef ook daar bij deze mening volharden. Wij hopen dat dit muisje een flinke staart voor haar zal hebben Dit is nu het soort waarover wordt geklaagd dat zij zonder te betalen, in het buitenland er tus sen uitknijpen. En is het U wel eens opgevallen dat, de goeden niet te na gesproken, onze gasten op de openbare weg zich niet „altijd" fluisterend met elkaar onderhouden en niet „altijd" bin nenshuis die stilte in acht nemen die ons dorp buiten de vacantie- tijd zulk een weldadige rust ver leent? En beklagen de bezitters van de weinige mooie tuinen die wij in ons dorp hebben, zich ten onrechte erover, dat deze voor mestvaalt worden gebruikt, waar op ijscopapiertjes, boterhammen zakjes en bananenschillen kunnen worden gedeponeerd? Indien U dit hebt opgemerkt kunt U zich dan voorstellen dat deze uitingen, in het buitenland nog een beetje gestimuleerd door de „buitenlandse lucht", aanleiding kunnen geven tot gerechtvaardigde klachten Wij moeten de A.N.W.B. dank baar zijn dat zij de moed heeft gehad de aandacht te vestigen op misstanden die het toerisme, dat door haar met zo groot succes wordt beschermd en bevorderd, kunnen benadelenEn van de „bevoegde instanties" moeten wij hopen dat zij in staat zullen zijn dit gemis aan innerlijke beschaving (want dit is toch de diepere grond van deze uitingen) bij dit, geluk kig betrekkelijk kleine deel van ons volk, aan te vullen zodat, noch in het buitenland, noch in het eigen land het ene gedeelte van het volk zich behoeft te schamen voor het andere, hoe klein dit ook moge zijnBoven dien komt dit allen ten goede, want „losbandigheid" is toch niet de „ontspanning" die wij in een goede vacantie zoeken De enigste en grote van Bergen Ruïnelaan 2 JACKSON de populaire Amsterdamse Violist; aan de vleugel DAVE PETERSEN VRIJ ENTRÉE Prima consumpties. Heinekens' Bieren. Oude Jenever en div. Bitters 40 ct. OME HENK SCHOORL'sGEMENGD KOOR Bovengenoemd Koor organi seert in samenwerking met de V.V.V. wederom een Duincon cert in de Duinpan aan de Mun- nikenweg te Schoorl, op Vrijdag 17 Juli, met medewerking van een Dameskoor uit Alkmaar o.l.v. Corn. Jonker en Schoorl's Kin derkoor o.l.v. Klaas Venneker. Het programma is zeer uitge breid, een 15-tal liederen, voor „elck wat wils", zal ten gehore gebracht worden. Gezien de reputatie van Schoorl's Gemengd Koor en de eminente leiding van de alom bekende Dirigent Corn. Jonker, zal men kunnen rekenen op een prachtig concert, vooral als dan de weers omstandigheden ook er toe willen bijdragen. In deze duinpan, in de prachtige vrije natuur werkt alles mede om de zang volledig tot zijn recht te doen komen. Vorige jaren moesten wij vele malen van gasten horen, dat zij niet wisten dat er een concert werd gegeven. Pensionhouders, verhuurders en kampeerterrein houders, maakt uw gasten attent op dit concert; zeer velen zullen U daar dankbaar voor zijn. Dinsdag 21 Juli vindt hetzelfde concert plaats in een duinpan te Groet. BRIDGECLUB „SCHOORL" Uitslag van de wedstrijden, ge houden op 6 Juli 1953. A. 1 Huigen Sr.-Huigen Jr. 48 2 Fam. Tichelhoven 48 3 Mw v. Wijk-Arpeau 45 4 Beunders-Marinus 44,5 5 Fam. Groote 44,5 6 Fam. Repko 44 7 Mw Arpeau-v. Twuijver 36,5 8 Fam. Eijdenberg 25,5 B. 1 Haasbroek-Nieuwland 54 2 Lensing Jr. van Wijk 48,5 3 Fam Stennenberg 46 4 Half Sr.-Schotvanger 46 5 Burgering-Scheltema 43,5 6 Ds. Tromp-Ritman 36 7 Ds. Schuitemaker- v. Ginsven 33,5 8 Mevr. Trip-v.d. Hoef 28,5 Gasten zijn steeds welkom op onze bridgeavond in de Roode Leeuw. Dit is iedere Maandag om 8 uur. CONCERT Bergen's Harmonie op Dinsdag 14 Juli. Aanvang 8 uur. In de Muziektuin, Hoflaan, I SCHOORLS GEMENGD KOOR directeur te Schoorl, op Donderdag 17 Juli, des avonds 8 uur, in de 1 duinpan aan de Munnikenweg. Dinsdag 21 Juli, Concert in Groet inmiinnnifr^ ALGEMEEN WELZIJN Naar we vernemen is 't het bestuur van deze vereniging gelukt „Het Haydn Kwartet", strijk kwartet, bestaande uit leden van het Concertgebouworkest, nog eens bereid te vinden om een avondconcert te geven in de Schoorlse kerk. Na het succesvolle optreden in Maart van dit jaar, toen door dezelfde heren een zeer genot volle avond aan het Schoorlse publiek werd geschonken, belooft dit komende concert ook van veel belang te zullen worden voor de zomergasten. Door het optreden van dit kwartet in Schoorl gedurende de laatste jaren gaat het daar reeds een oude bekende worden, wat door vele liefhebbers van goede muziek zeer wordt gewaardeerd. Het programma zal thans be staan uit kwartetten van Fr. Schubert, Joseph Haydn en Anton Dvorak. Verdere bijzonderheden geeft de advertentie in dit blad. CABARET DANSANT Te Camperduin is herrezen een Paviljoen, waarvan de buiten wanden zijn opgetrokken met ronde paaltjes, welke in de na tuurlijke kleur zijn gelaten, d.w.z. de bast van het hout is verwij derd en daarna met blanke lak bewerkt. Niet alleen buiten, doch ook gedeeltelijk binnen, zijn de wanden met rondhout bekleed. Een gebouw als dit is zeldzaam langs de kust. Aan de verlichting is alle zorg besteed, een zware boomstam opgehangen aan ket tingen, voorzien van Brabants bont kapjes, evenals de schemer lampjes aan de wand, geven een intieme verlichting. In de grote zaal waar 's avonds een prima dansorkest speelt (het podium is van rietmatten opge trokken) is een dansparket, om ringt met bomen en planten. Dit wordt verlicht door rode en groene lampen hetgeen een buitengewoon aardig effect geeft. De paren dansen om een grote palmboom, welke in het midden van de dans vloer is opgesteld. Swingen e.d. is door de Directie niet toegestaan, deze dansen pas sen niet bij de buitengewoon in tieme aankleding. Voor wat de ingezetenen en hun gasten uit Schoorl en omliggende gemeenten des avonds in Paviljoen Minkema wordt geboden, behoeft men niet naar de grote plaatsen te gaan. Voor de plaats Schoorl is dit gebouw evenals het gebodene een vooruitgang, temeer daar de gas ten 's avonds een dergelijke gele genheid buiten de gemeente moes ten zoeken. De eigenaar heeft ook rekening gehouden met de liefhebbers van klassieke muziek, evenals met hen, die uitsluitend van hun rust wen sen te genieten. Er wordt n.l. Zondagavonds klassieke muziek ten gehore gebracht en Woens dagsavond is er geen muziek. In een keurig ingericht restau rant, van waaruit men kan ge nieten van een zeldzaam uitzicht op zee, strand, duinen en polder landschap, worden prima ver zorgde Diners a la carte geser veerd. Donderdag 16 Juli a.s„ 'savonds 8 uur, is de opening van het Cabaret Dansant. (Zie elders ad vertentie in dit blad). EGMOND AAN ZEE V.V.V.-NIEUWS Dinsdag 14 Juli zal wederom een Auto-puzzle-rit worden ge organiseerd, waarvoor men zich o.a. bij de V.V.V. kan opgeven. Gezien het grote enthousiasme van de vorige keer twijfelt het bestuur er niet aan of deze tocht zal ook weer in de smaak vallen. Binnenkort zullen op het Pomp- plein en in de Emmastraat mede delingsborden van de V.V.V. ge plaatst worden, waarop de diverse attracties worden aangekondigd. Er is n.l. over geklaagd, dat be kendmaking per gestencilde for mulieren vaak te weinig in het oog loopt. Voor de maand Juli staan nog enige Bonte avonden op het pro gramma, evenals in de tweede helft de strandfeesten. Op Zondag 2 Augustus worden de Motor-terreinraces gehouden op het bekende circuit. GESLAAGD Voor het overgangsexamen naar het 2e studiejaar van de Middelbare Technische School, Dongestraat, Amsterdam-Zuid, afdeling Mecha nische Technologie, (Werktuig bouwkunde), R. Konijn, te Egmond aan Zee. Onze plaatsgenote, Mej. T. Grandjean, slaagde voor de z.g. Brons- en Zilver graad van het examen Amateurs-test voor Dansen. SCHOOLREISJE O.L.S. De kinderen van de Openbare Lagere School zullen wederom in twee groepen op reis gaan. De laagste klassen gaan naar Artis. De middag wordt gevuld met een rondvaart door de havens en een bezoek aan een speeltuin. De hoogste klassen brengen een bezoek aan Schiphol. In de middag wordt het Muiderslot be zocht. Enkele leerlingen van de hoogste klas zullen in plaats hier van een bezoek aan het Rijks museum brengen. Na afloop vin den de klassen elkaar weer terug in de speeltuin te Oud-Valken veen. Behalve dat de kinderen voor dit reisje gespaard hebben is ook nog een verloting georganiseerd. De grote taart viel op no. 615. De troostprijzen zijn ook reeds thuisbezorgd, zodat zij, die nog niets ontvangen hebben wel kun nen aannemen, dat hun lot een „niet" is. FEESTDAG IN „HUIZE St. JOSEPH" Velen zullen zich hebben af gevraagd, waarom Vrijdag j.l. de vlaggen zo vrolijk wapperden bij „Huize St. Joseph". Wij verna men, dat vier Zusters daar tege lijk hun Zilveren Professie-feest vierden. In de versierde kapel van het Koloniehuis werd om half acht een plechtige H. Mis op gedragen. Natuurlijk nam ook de kinder bevolking deel aan de feest vreugde. Met toepasselijke liedjes, zang en dans, uitten zij hun dank baarheid. Er was van 3 tot 4 uur een receptie, waarbij bleek, dat ook de Egmondse bevolking me deleefde met dit viervoudig jubi leum. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haans Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Gedurende de maanden Juli en Augustus, iedere avond (uitge zonderd Woensdags) DANSMUZIEK. Bij ons speelt het welbekende Dansorkest IEP VAN BRUGGEN. BESCHAAFD RHYTHME STEMMING Zondagsavonds Klassiek-Populair door FRANS NICOLAAS Er worden géén plaatsen gereserveerd VRIJ ENTREE Zondag 12 Juli BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOED1JK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Bergen, Hoflaan 2, (begin van de Eeuwigelaan bij de ronde bank) Tevens grootste collectie Enige Specialist Opticiën voor de Duinstreek. GEOPEND TOT 'S NACHTS 2 UUR Alle dagen CONCERT miniminmumiimiimi CORN. JONKER Medewerking verlenen: Dameskoor uit Alkmaar, o.l.v. Corn. Jonker; Schoorls Kinderkoor, o.l.v. Klaas Venneker. Vrij entree Programma 25 cent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1