BERGEN SCHOORL VRIJDAG 24 JULI 1953 30c JAARGANG No. 29 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef CONCERT IN DE RUïNEKERK Maandagavond gaf het Ned. Herv. Kerkkoor uit Den Helder een concert in de Ruïnekerk o.l.v. Nico Akkerman. Medewerkenden warenEliza beth Weyand, sopraan, Leo Sam- beek, viool, en Marjan Doorn, orgel. Marjan Doorn opende het concert met Praeludium en Fuga in C gr. terts van Bach. Het nog jonge koor begon met „Loof nu den Here, o mijne ziele", een melodie uit 1665, en „Regina Coeli" van Lotti, om later te ver volgen met twee werken van Bach, „Nun ruhen alle Walder" en „Befiehl Du Deine Wege Met „Halleluja" (naar een psalm boek van 1774) en „Als de ziele luistert van Wierts besloot het koor het in alle opzichten goed geslaagde optreden in Bergen. De sopraanzangeres zong wer ken van Purcell, Handel, Franck en Andriessen en werd smaakvol begeleid door Marjan Doorn op het orgel. Verder konden de hoorders nog genieten van „Largo en Allegro uit de Sonate in d kl. terts" van Pepusch en „Pastorale" van Nieland, beiden gespeeld door de violist Leo van Sambeek. Ds. A. B. Bekius opende de avond met ps. 149 en 150 en sloot met een kort woord van dank en lof. SJORS VAN DE REBELLENCLUB in het Openluchttheater V.V.V. organiseerde Maandag een feestmiddag voor de jeugd. De naam „Sjors van de Rebellen club" dreef als een magische kracht het jonge volkje naar het open luchttheater. Leek het 's morgens of het weer een verblijf in dit theater onmogelijk zou maken, 's middags was het prachtigeen telefoontje naar de Bilt en Pluvius deed de sluizen dicht. Tegen drieën zaten een zestien honderd kinderen vol spanning te wachten op Sjors. Op zoek naar avontuur belandden Sjors en zwarte vriendje Jim inkabouterland en maakten daar kennis met de kabouterkoning en zijn gebaarde mannekes. De jeugd genoot vanaf het eerste ogenblik. Onbedaarlijk werd er gelachen om de guitenstreken van Sjors en Jim. Toen het tweetal later ten on rechte verdacht van diefstal door de kabouterkoning gevangen werd gezet, regende het protesten van de zijde van de jeugd en de rust keerde pas terug toen de ware schuldige, de rover-koopman, was ontmaskerd en weggevoerd en Sjors en Jim volkomen gereha biliteerd waren. TENTOONSTELLING Van Zaterdag 25 Juli a.s. af zal in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" een expositie worden gehouden van schilderijen van Jan van Herwijnen, alsmede in het aangrenzende zaaltje grafiek van Rein Snapper, beiden werkend lid van het Kunstenaars Centrum. Deze tentoonstelling is geduren de een week te bezichtigen (zie advertentie in dit nummer). Hoewel de expositie niet met een toespraak zal worden ge opend, vindt toch Zaterdagmid dag, 25 Juli om 4 uur de trekking plaats, in genoemde Kunstzaal, der verloting, waarvan de prijzen be staan uit een tekening van Kasper Niehaus en een schilderij van Karei Colnot. Voor de nieuwe verloting zijn aangekocht 'n knip prent van Mevr. Dehé-Stijger en een kleurendruk „Watersnood" van David Kouwenaar. GESLAAGD Onze plaatsgenote Mej. Anneke Schutte slaagde een dezer dagen te Amersfoort voor het M.U.L.O. diploma B met Vak wiskunde. GESLAAGD Onze oud-plaatsgenote Mej. Annie Kpoy, thans te Den Helder slaagde te Den Haag voor het theoretisch gedeelte van het Staats examen voor Muziek B (M.O.) hoofdvak piano. Zij ontvangt haar opleiding bij de Bergense muziek-paedagoge Gees van Dijk. Onze plaatsgenote Elly Scher- merhorn is dezer dagen geslaagd voor het examen Middenstands diploma. MOOI SUCCES van de Openbare UX.O.-school te Bergen Van deze school slaagden voor het M.U.L.O.-diploma A: S. Eriks en P. Mantel, beiden te Bergen. De examens zijn afgelopen. Van de 18 candidaten die aan het examen deelnamen slaagden er 2 voor het diploma B en 15 voor het diploma A. Afgewezen één candidaat. DE BOSSCHOOL Nu het cursusjaar 1952/1953 weer ten einde is, kunnen Bestuur en leerkrachten van de Bosschool opnieuw op een gunstig jaar terug zien. Evenals vorige jaren mochten de Sportdag en de „Moedermid- dag" zich in een geweldige belang stelling verheugen. Daar het aan tal leerlingen steeds sterker stijgt, kan het volgend jaar de „Moeder middag" niet meer in het eigen muzieklokaal gehouden worden. Er zal uitgezien moeten worden naar een grotere zaal. De jaarlijkse schoolreisjes brach ten jong en oud weer veel vreugde. Klas 1 bracht een prachtige dag door in de Egmonden. Klas 2 ging na at een kinderboerderij te Heemstede en naar Velserend waar de kanovijver druk bezocht werd. Klas 3 en 4 bezochten sa men het Paleis te Amsterdam en trokken daarna naar Artis. Klas 5 maakte een rondvaart door de havens van Amsterdam en bracht de rest van de dag door in Oud- Valkeveen. Klas 6 kon evenals vorige jaren weer 4 dagen in de Jeugdherberg te Gorssel logeren. In de omtrek daarvan bezochten zij de Waag te Deventer, de Uiterwaarden van de IJssel, een „gemengd bedrijf" te Heeten, de Holterberg en een Steenfabriek bij Terwolde. Na een bezoek aan de Forellenkwekerij van de Heide Mij. te Vaassen werd de terug weg aanvaard. Hier past een bijzonder woord van dank aan die ouders, die het maken van dit vierdaags uitstapje mogelijk maakten. Het schooljaar werd besloten met een tentoonstelling van werk stukken, door de leerlingen ge maakt. Deze tentoonstelling mocht zich in een groot bezoek ver heugen. Ook dit jaar behaalden de leerlingen weer goede resultaten bij hun toelatingsexamens. Van de 20 leerlingen moesten er 14 examen doen voor een Middel bare school. Zij slaagden allen. En wel: 6 voor het Gymnasium, 1 voor de Rijks H.B.S., 1 voor de Handelsschool en 6 voor de Middelbare Meisjesschool. Van de overige 6 leerlingen gaan er 2 naar een U.L.O.-school en 4 naar de V.G.L.O.-school. Tengevolge van de steeds gro tere toeloop van leerlingen (een gevolg van het stijgend vertrou wen in de Bosschool) kon het Bestuur er toe overgaan het aan tal leerkrachten uit te breiden tot zes. Tengevolge hiervan zullen nu geen klassen meer samengevoegd worden. Dat hierdoor de moge lijkheden nog ruimer zullen wor den behoeft geen betoog. Een ander gunstig gevolg van deze beslissing is, dat het nu weer mogelijk is in bepaalde klassen nog enige nieuwe leerlingen op te nemen. Dit aantal kan uit de aard der zaak niet groot zijn, daar op de Bosschool 't principe van klei ne klassen steeds voorop staat. Voor aanmelding van nieuwe leerlingen zie men de annonce elders in dit blad. Onze juffrouw die gaat weg, dat is jammer, zeg! Mej. G. van Trotsenburg, die hier 7 V2 jaar de Hogervorst- kleuterschool heeft geleid, gaat eerstdaags heen. Vrijdagmiddag namen de kleuters afscheid van de juffrouw in het met groen en bloemen versierde schoolgebouw. De stemming was even mineur toen de kleuters in een liedje de verzuchting slaaktenonze juf frouw, die gaat weg: dat is jammer, zeg De ouders zullen dit algemeen beamen: het is jammer voor de bloeiende kleuterschoolGelukkig was professor Remidol bij het afscheid aanwezig en deze duivels kunstenaar wist de stemming spoedig te doen omslaan. Toen hij optrad met het sprookje van de verloren ring, was alle leed spoedig vergeten. Het jonge volkje leefde geheel mee met het oude vrouwtje, dat haar ring in de put had laten vallen en de oogjes schitterden weer, toen Jan Klaassen het kleinood opdiepte uit de put, ondanks de boze buur man. Met spelletjes en zang en niet te vergeten tractaties, werd het afscheid tot een feest en veel te gauw kwam het einde. Dat was wel jammer zeg! KINDERVOORSTELLING te Bergen aan Zee Paal 33 organiseerde Zater dagmiddag met medewerking van de V.V.V. een kindervoorstelling in het Parnassiapark. Enkele honderden kinderen wer den daar op prettige wijze bezig gehouden door het Ensemble Eddy de Valk uit Hilversum. De jeugd kon eerst genieten van de kwajongensstreken van Tijl Uilen spiegel. De snaakse streken van deze sinjeur hadden groot succes. John Kamee kreeg menig abc- applaus voor zijn guitenstreken. Bij de wedstrijd in het sneleten van een droge beschuit tussen drie meisjes en drie jongens wer den de „slachtoffers" luide aan gemoedigd door hun vriendjes supporters. Het zwakke geslacht overwon, maar alle knabbelaars werden gelijkelijk beloond voor hun arbeid. Na een korte pauze volgde het optreden van de twee clowns Pipo en Nannie. Deze gebroeders Kamee, oud-medewerkers van het circus Mullens, werden door het jonge volkje uitbundig toegejuicht het waterballet 'was ook maar geen pretje! De prachtig geslaagde middag werd besloten met een poppen- kastvertoning. Jan Klaassen had van oom Gerrit uit Afrika een brief gekregen met de uitnodiging een paar weken te komen logeren. De jeugd leefde intens mee met Jan Klaassen en waarschuwde steeds als er gevaar dreigde op de lange reis. Paal 33 en de heren John en Jack Kamee en Eddy Valk en verdere medewerkers kunnen met voldoening terugzien op dit kinder feest, dat werd begunstigd door prachtig weer. RECORD AANTAL BEZOEKERS in het Openluchttheater Bijna tweeduizend bezoekers (1982) trokken Dinsdagavond naar het Openluchttheater om daar verstrooiing te zoeken bij de daar optredende humorist Kees Man- ders, de nieuwe ster uit Olden- zaal, Mieke Telkamp, de dolle komieken, de Wama's, het won der Mis Laura, de Kilima Ha- waiians, het kwartet Johny Meyer, Max van Praag e.a. De nieuwe ster uit Oldenzaal werd luide toegejuigt en pension gasten uit Oldenzaal brachten hun plaatsgenote een bloemenhulde. De dolle komieken de Wama's wisten met hun dwaze vertoningen alle zorgen een poosje te ver drijven van de vacantiegangers. De Zuidzeeklanken en cowboy liedjes van de Kilima Hawaiians werden zeer gewaardeerd. Het vermaarde accordeon-kwartet met z'n drieën met zang van Max van Praag bracht het slot van deze feestavond, een potpourri van bekende wijsjes. Een bijzondere verrasing was het optreden van Mis Laura. Haar acrobatische toeren wekten alge meen bewondering. Bij het verlaten van het theater meenden sommigen hun waarde ring van het gebodene niet beter te kunnen uiten dan door de kus sens, die hun de hele avond het zitten op de stenen banken had den veraangenaamd, over de hoofden van hun medebezoekers weg te slingeren, waarna ze on der de voeten werden vertrapt tot schade van de exploitanten BERGEN WEER EEN SPROOKJE Der traditie getrouw bracht de verlichtingsavond weer duizenden op de been. Heel Bergen liep uit en van heinde en ver kwamen nieuwsgierigen per fiets, auto, bus of tram naar hier om te genieten van dit lichtfeest. De oude Ruïne was weer het centrumde dui zenden lichtbollen in de bomen boden een fantastische aanblik. De naar het centrum voerende wegen en lanen baadden, dank zij de goede zorgen van buurt verenigingen en particulieren in een zee van licht. Voetje voor voetje schuifelde de dichte menigte langs de aangebrachte versieringen. De onmisbare Bergen's Har monie zorgde voor vrolijke klanken en verhoogde niet weinig de feest vreugde. Café's en terrassen boden de vermoeide kijkers gelegenheid tot een ogenblik verpozing. Het verkeer was dank zij de goede zorgen van de voor deze avond versterkte politie prachtig geregeld. Bergen was weer een sprookje. OUD-INTERNATIONAALS Op Zaterdag 1 Augustus a.s. wordt in Bergen een pracht voet balwedstrijd gespeeld waaraan deelnemen Blauw-Wit-veteranen, met o.a. Co Bergman, Cor Wil- ders, Ferwerda, J. de Jong, Rous en Feetersen. Voor voetballiefhebbers is er dus wel van goede sport te ge nieten. ZONDAGSDIENST ARTSEN Schoorl als Gastvrouwe Iedereen weet hoe moeilijk de taak van een goede gastvrouwe isAls het een kinderfeestje be treft valt dat nog wel mee, die houden elkaar wel bezig, is de heimelijke hoop, en een glaasje limonade en een of andere, ver snapering doen wonderenMaar als het grote mensen betreft, en dat niet voor één dagje, maar voor een heel seizoen, dan is dat een heel andere zaak. Want deze „grote kinderen", die onze gasten zijn, willen zich niet alleen ver maken maar moeten ook „ver maakt worden". Wij hebben daar bij gelukkig twee voorname helpsters, de natuur en het weer. Maar als het laatste ons in de steek laat, hetgeen helaas nogal eens gebeurt, dan komt de volle zwaarte van dit vermaak op onze schouders De gasten zoeken dan hun heil binnenshuis of in hun tent en trachten daar de tijd zo aangenaam mogelijk door te bren gen onder het verorberen o.a. van massa's koekjes, fruit, ijs en alle mogelijke andere etenswaren, die het genot van strand, zee en bos moeten vervangen. De storm loop op de winkels met hun in houd is dan schrikbarend (en ver heugend 1) maar tot eer van onze winkeliers kan met trots worden geconstateerd dat aan de ver langens van onze gasten op uit stekende wijze kan worden vol daan. Dat zulk een thuisdag door menig winkelier met een zucht van vermoeidheid wordt afge sloten, is niet te verwonderen. Maar ook op ander gebied weet Schoorl de gasten te geven wat „des gasts" isWij bedoelen natuurlijk hier met Schoorl ook alle onderhorigheden, Aagtdorp, Catrijp, Groet en Camperduin. Daar was reeds het voortref felijke concert van het Concert gebouw-kwartet, in het vorig nummer besproken, daar hebben twee duinconcerten plaats gehad, daar zijn de wekelijkse leerrijke duinwandelingen onder leiding van de heer Stoelhorst, daar was de cabaretavond in Paviljoen Minkema, daar waren j.l. Zondag de kinderspelen op het strand van Schoorl aan Zee. En welk een programma staat er nog te wachten 1 Een kleine greep eruit: a.s. Zondag hengel sportwedstrijd aan het Hargergat, Maandag a.s. uitvoering Gymnas tiekvereniging Olympia, Woens dag en Donderdag 5 en 6 Aug. Verlichtingsavond en Braderie,- 9 Aug. Volksspelen. 14 Aug. Lampionoptocht, 23 Aug. Auto pedwedstrijden, enz. enz. De beide duinconcerten waren weer een groot succesHet Schoorls koor werd hierbij terzijde gestaan door het dameskoor Accor- dando uit Alkmaar en het kinder koor van Klaas Venneker. De prestaties van het Schoorls koor onder de beproefde leiding van Corn. Jonker zijn voldoende be kend om te kunnen volstaan met de mededeling „als vanouds". Het dameskoor Accordando was een prettige verrassing door haar melodieus optreden, het kinder koor was fris en helder van toon met een voortreffelijk duidelijke uitspraak van de tekst der liederen. De cabaretavond in Paviljoen Minkema muntte uit door grote gezelligheid en beschaafde sfeer. Het was er stampvol en de aan wezigen genoten van het optreden van het Groeter Cabaret onder leiding van Cor Hoogvorst, die van onder zijn „strooien dak" menige kwinkslag de zaal in- slingerde. Verder waren er de vingervlugheid en de telepatise gaven van de heer Moretti te bewonderen en kon men 'n dansje wagen onder de aanmoedigende klanken van het dansorkest Iep van Bruggen. Een avond van uitstekend amusement. De kinder spelen in Schoorl aan Zee beston den uit schatgraven. De „schatten (onschuldige ledige limonadeflesjes) werden met grote inspanning door de jeugdige gravers aan de opper vlakte gebracht, en zij maakten op deze jeugdige leeftijd al vroeg tijdig kennis met het feit dat de schatten dezer aarde maar niet voor het grijpen liggen! Hun moeite werd beloond met aardige prijsjes en een lafenis van limo nade. En tot slot nog een aardig bewijs van appreciatie van de kant van onze gasten. Het bestuur van de V.V.V. Schoorl ontving n.l. een brief van de heer H. J. Har- donk waarin deze mededeelde dat hij en zijn echtgenote gedurende 25 jaar de zomer hadden door gebracht in Pension Erica te Schoorl. Hij uit daarin zijn grote tevredenheid over deze vacanties en voegde daaraan een gift toe voor de V.V.V. Schoorl! Is dit nu niet een dikke pluim op de hoed van „Gastvrouwe Schoorl"? Gymnastiekvereniging „OLYMPIA" Bovengenoemde vereniging or ganiseert op Maandag 27 Juli a.s. te Schoorl en Woensdag 29 Juli te Groet een sportuitvoering in de openlucht. Gezien de belang stelling die vorige jaren werd ge toond door gasten en inwoners, mogen wij aannemen, dat deze sportdemonstraties zeer op prijs worden gesteld. Als het weer wil meewerken kan onze gymnastiekvereniging zeker weer op grote belangstelling rekenen. Men zie voor nadere bijzonderheden de advertentie. SCHERPENISSE Geachte Redactie Dezer dagen werd mij een exemplaar van Uw weekblad van 26 Juni 1953 toegezonden. Met grote erkentelijkheid las ik het uitvoerig verslag, dat U hebt op genomen van het verblijf van onze kinderen in Schoorl van 1522 Juni. In dit artikel noemt U met name: de wnd. Burgemeester de heer C. Kaandorp, de technisch ambtenaar bij het Staatsbosbeheer, de heer H. W. Stoelhorst, de Directeur van de N.H.A.D.O., de heer Schalkwijk en de heer Bant, Hoofd der School te Groet, die er allen veel toe hebben bij gedragen, dat de vacantie voor kinderen en leiding een onverge telijk heerlijke tijd is geweest. We zijn hun daar zeer dankbaar voor. Ik wilde echter nog eens extra onderstrepen het grote aandeel, dat de „gastouders" hebben ge had in het welslagen van deze vacantieweek. Ze hebben ons een „thuis" gegeven en de indrukken, die we van hen meedragen, zijn van de meest prettige aard. Kinderen en leiders(sters) zijn door hen verwend. Geen wonder, dat we nog gaarne een weekje bijgetekend hadden! Dank, gastouders, voor de warme sympathie, waarmee U ons ontving en huisvestte! Tenslotte wil ik nóg iemand voor het voetlicht halen, wiens naam niet genoemd werd, n.l. de heer van Wijk, die zeer zeker een extra complimentje verdient, voor de wijze, waarop hij alles georganiseerd heeft en dag en nacht in touw was, om te zorgen dat het programma zonder één hapering verliep. Mijnheer van Wijk onze zeer hartelijke dank voor uw moeite. Redactie, als ik niet te veel plaatsruimte verg, lijkt het me aardig dit schrijven te besluiten met een gedicht, dat één van de kinderen gemaakt heeft, n.l. Izak van der Jagt (tijd. adres: Duinweg 43 Schoorl). U dankend voor de plaats ruimte. C. A. A. Kouman, Hoofd der School Scherpenisse. MOTORCLUB „SCHOORL" De motorclub „Schoorl" orga niseerde j.l. Zondag haar eerste puzzle-tocht. De te rijden afstand bedroeg 63 km, met een gemid delde van 45 km per uur. Er waren 12 deelnemers aan de start welke 1 minuut na el kander moesten vertrekken. De binnenkomst was minder precies bij de meesten, maar daar ging het tenslotte ook om. De voorzitter de heer N. Schuyt, stelde voor deze tocht de prijzen beschikbaar. De uitslag was als volgt 1. P. C. Schekkerman, 4 straf- punten, 2. E. J. van Doornum, 6 strafpunten, 3. S. Louter, 9 straf- punten. Zo kon de motorclub „Schoorl" op haar eerste en zeer geslaagde puzzle-tocht terugzien „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 26 Juli BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 ONZE VACANTIE IN SCHOORL Op 15 Juni ving de reis aan We zouden een week naar Schoorl toe gaan Na aankomst wat gegeten en gedronken Zijn we in diepe slaap verzonken. De andere dagflink uitgeslapen Gingen we een wandeling door de duinen maken, Onze Schoorlse metgezel was de heer van Wijk, Die was, in onze ogen, o zo rijk. Want, wat we gebruikten of haalden, 't Was meneer van Wijk, die betaalde 's Woensdags naar 't Camperduinse strand We speelden met de bal in 't warme zand. Donderdags werd Artis bezocht En hebben we nootjes voor de apen gekocht We werden met een regenbui vereerd. Door dit oponthoud werd er op Ranja getracteerd. We gingen 's middags naar Schiphol Dus ieder was, van vreugd, haast dol. Vrijdags werd de Kaasmarkt bezocht En door ieder een souvenirtje gekocht. Zaterdags voerden de kinderen uit Groet Toneelstukjes op; ze deden het goed. Denk er om Piet, Jan of Griet Vergeet uw weldoeners toch niet!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1