GROOT VUURWERK 2005 DUINTAX" HEDENAVOND BERGEN SCHOORL VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1953 30e JAARGANG No. 31 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef OP HET STRAND TE CAMPERDUIN RAADSVERGADERING De Raad kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huijgens. Afwezig waren de heren Dr. J. Hemelrijk en Van Hattum. Ingekomen stukken De Raad besloot het ingekomen verzoek van het bestuur van de bond van mobilisatie-invaliden en hun nabestaanden en van de stichting „DeNederlandse soldaat' om subsidie, aan te houden tot de behandeling van de gemeente begroting voor het dienstjaar 1954. Het verzoek van de V.V.V. om de gemeente garant te doen zijn tot een bedrag van f 3500.- ten behoeve van het bloemencorso, kwam niet in behandelinger was inmiddels besloten het bloemen corso niet te laten doorgaan. Directeur van het G.E.B. B. en W. stelden voor om de functie „Chef van het G.E.B." te wijzigen in „Directeur van het G.E.B." en de aan deze functionaris toege kende persoonlijke toelage van f 500.- te vervangen in een „vaste toelage ad. f 780.-" Na enige discussie ging de Raad accoord met het voorstel, nadat nog nadrukkelijk was vastgesteld, dat het hier betrof een vaste „per soonlijke" toelage. Nieuwe leermiddelen Met het voorstel van B. en W. om medewerking te verlenen voor de aanschaffing van nieuwe leermiddelen ten behoeve van de onder het bestuur van de Berger schoolvereniging staande school voor gewoon lager onderwijs, kon de Raad zich verenigen. De totale kosten waren geraamd op f 183.35. V acantie-regeling Het voorstel om een vacantie- regeling voor slagers, kruideniers, kappers en bakkers vast te stellen, werd niet onverdeeld gunstig ont vangen. Bij de discussies bleek, dat de meerderheid overheids bemoeiingen niet juist achtte. Met zes tegen vijf stemmen werd het voorstel afgewezen. Wederopbouw Bergen a. Zee B. en W. stelden voor om het college B. en W. machtiging te verlenen tot het geven van een bepaalde bestemming aan de z g. zeereep. Dit zou bijv. het aan leggen van een terrasje of parkeer ruimte, zeer vereenvoudigen. De heer v. Rees Vellinga zag hieraan gaarne toegevoegd „ge hoord de Raad", maar het voor stel werd onveranderd aange nomen. De Raad ging ten slotte nog accoord met een voorstel tot het aangaan van een nieuwe erfpacht overeenkomst inzake het gebruik van het opslagterrein langs het Noordhollands Kanaal, met het voorstel tot het overnemen van een gedeelte van het restant van de herbouwplicht van de N.V, Nassau-Bergen en met het voor stel om aan mevr. Zeiler-van Aaken restitutie te verlenen van betaald verlofsrecht, tot een be drag van f 33.75. Rondvraag De heer Ellis wees er op, dat bewoners van het Smalle Pad nog steeds wachtten op de hun bij schrijven van 18 Dec. '52 toege zegde verbeteringen. De heer v. Rees-Vellinga in formeerde of het ook op de weg van Burgemeester en Wethouders lag om aandacht te schenken aan de van verschillende zijden ge hoorde klachten over de melk- distributie. Hierna ging de Raad in comité. Overweldigende belangstelling voor de RADIO-STERREN. Nog nooit gedurende zijn hele bestaan waren er in het open luchttheater zoveel mensen bijeen als vorige week bij het optreden van de radiosterren Joop de Knegt, Olga Lowina, Willy Vervoort, The Chico's, Peter Piekos e.a. 2217 betalende bezoekers had den een plaatsje weten te be machtigen op of naast de banken. De anders zo bespraakte humo rist Willy Vervoort stond even sprakeloos van verbazing bij het zien van deze enthousiaste menigte. Hij gaf maar gauw het startsein aan de populaire L.S.K. korporaal Joop de Knegt. Deze bij een groot deel van het publiek zo favoriete figuur, bracht met zijn Engelse songs stemming in het theater. Zijn graag gehoorde „High Noon" „Duizend Violins", „Hier in mijn hart" en andere liederen werden met luid applaus beantwoord. Tonny Boucher pakte de menig te vooral met haar Ode aan de Burgemeester uit het rampgebied. Peter Piekos verbaasde zijn ge hoor als imitator. Hij wist vele bekende stemmen, als van v. d. Mandere en Sam de Wolf be drieglijk na te bootsen. Ook het geluid van een vertrekkende elec- trische trein, een auto, die niet wou aanslaan enz. imiteerde hij meesterlijk. Olga Lowina, de beroemde jodelerin, werd bewonderd om haar „In de bergen klinkt mijn lied", „Lacht als de zon schijnt", „Bij ons op de bergen". Bij dit jodelfestijn, waaraan heel het pu bliek enthousiast deelnam, scheen heel het theater in beweging. Een prachtgezicht. The Chico's in hun cowboy klederdracht zongen hun gewaar deerde cowboy-zangen. Ook Willy Vervoort zou nog een liedje zingen, maar hij had eerst nog zoveel te vertellen, dat het lang duurde vóór de „fluit ketel" kwam. Toen kreeg hij hulp van zijn auditorium, dat dapper meehielp. Een bijzondere verrassing was het optreden van een jonge dame, die het publiek in vervoering bracht met haar acrobatische toeren. Het was phenominaal Het publiek bracht haar een ware ovatie. SFEER VAN HET ALPENLAND in het Openluchttheater Ofschoon donkere wolken niets goeds voorspelden, hadden zich een 4 a 5 honderd vacantie- gangers Zaterdagavond toch nog de moed naar het Openlucht theater te trekken en niemand zal zich daarover hebben beklaagd. De Tiroler Holzhacker Buben gaven de vacantiegangers de illu sie enkele uren te hebben rond gezworven in Tirol. Klederdracht, spel, zang en dans, alles bracht de sfeer van het Alpenland. Het orkest, onder leiding van kapelmeester Gerard Lebon, open de de avond met „Der Hacktauer", om later te vervolgen met „Der Clarinetten Muckl", „Die beiden kleinen Finken" e.a. en te beslui ten met „lm Weissen Rössl" met medewerking van alle artisten. Dit schitterend slottoneel met muziek, zang en dans, ontketende een storm van applaus. Een uitgelezen gezelschap van zangers en zangeressen verzorgde het vocale gedeelte van de avond. Het zestienjarige jodelzangeresje Gerda Ziller jubelde o.m. haar vreugde uit in „Ik ben met va- cantie naar Tirol geweest" en „Alpengeest" Hans Wiljon uitte zijn vreugde in „Urlaub in Tirol" en „Der Jagerbua" Corrie Vroons kwam met „Vo Luzern uf Weggis"; Rob Milton memoreerde in „Wij gaan naar Wijk aan Zee", hoe ome Willem van de Lindengracht zijn vacantie doorbracht om zijn vrouw de illusie te geven, dat zij toch in het buitenland had ge reisd; Truce Speyck kweelde „Schenkt man sich Rosen in Tirol" Frans du Mee had weer een an der lied dat de sfeer van het Alpenland moest oproepen. Dat ook Terpsichore enthou siaste leerlingen heeft in Tirol, bewezen o.m. Corrie Vroons, Gerda Ziller, Hans Wiljon en Gé Wirtz bij hun dansen van de „Tirolerlandler". Ook Thalia, de muze van het blijspel, liet enkele leerlingen optreden; Fred Wieg man en Frans du Mee moesten de lachspieren van het publiek in beweging brengen met „Een mop" en een drama van een beeldschone jonkvrouw en haar vorstelijke aanbidder. Enig was de „Pizzicato-polka" van Rob Milton en „De zingende zusjes" treurend om haar enige K 2208 TENTOONSTELLING K.C.B. Op Zaterdag 8 Augustus om 4 uur zal de heer Th. J. J. Ram in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen de tentoonstelling openen van werken van Jaap de Carpentier. Deze expositie bevat schilderijen en gouaches. In het bijzaaltje worden grafiek, tekeningen enz. getoond van andere werkende leden van het Kunstenaars Cen trum. Deze tentoonstelling blijft ge durende een week dagelijks te bezichtigen, ook des Zondags. JUBILEUM-UITVOERING N. S. F. GEMENGD KOOR. Op Maandagavond 10 Aug. om 8 uur komt het jubilerende N.S.F. gemengd Koor, onder leiding van Willy Frangois naar Bergen, om dit jubileum te vieren met een uitvoering in het Openluchttheater. Dit koor, dat reeds een nati onale bekendheid geniet, geeft in het kader van de feestelijkheden op het stadserf te Hilversum daar ook enige uitvoeringen. De opvoering in Bergen wordt opgeluisterd door een origineel Zwitsers Jodelgezelschap, met als dirigent en solist Max Leutenegger. De Züricher Jodelclub „Fyrabich Züri" en het Jodelduo „Matthis" en de Landlerkapelle „Jost Ribany" zijn speciaal door de N.S.F. voor dit jubileum uitgenodigd. Verder zullen optreden de „Farubo's", een Mondaccordeon- trio en 't Tahiti Hawaiïanensemble. Wanneer Pluvius ons gunstig gezind is belooft dit een voor stelling te worden, die enig in zijn soort is. Voor deze voorstelling ontwierp Ben Fokker een pakkende affiche, die overal in het dorp de aan dacht trekt. De entreé van f 0.80 zal voor niemand een beletsel kunnen zijn deze avond bij te wonen. HET JEUGDMUZIEKCORPS van het Leger des Heils te Schiedam Op zijn tournée door Noord- Holland bracht het Jeugdmuziek- corps van het Leger des Heils te Schiedam Vrijdag een bezoek aan Bergen. 21 Knapen van 9—14 jaar brachten 's namiddags een muzi kale hulde aan het gemeentebe stuur. Vóór het Raadhuis speelden de jeugdige muzikantjes, onder leiding van kapelmeester v.d. Hor den, „Wilhelmus", „Op ten strijde", „Shout Salvation" en tenslotte „Gelukkige melodieën", koetje, dat was verongelukt. Een der hoogtepunten was het optre den van Bob Fantasio. Deze muzikale clown werd luide toe gejuicht. Wim Bosch werd be wonderd om zijn vaardigheid op de moderne trekpieper. De dirigenten-wedstrijd voor dames bracht heel wat vrolijkheid. Drie dames uit het publiek zou den de dirigeerstaf een ogenblik overnemen van kapelmeester Gerard Lebon en het orkest een mars laten spelen. De muzikanten volgden nauwkeurig de insenties van de dames-dirigenten met het gevolg, dat de mars van mars metamorphoseerde in wals, jazz of wie weet wat voor stuk. Het publiek trad op als jury en de A.V.R.O. deelde prijzen uit aan de dilettante leidsters. Summa summarum de aanwe zige vacantiegangers gingen op getogen huiswaarts met een pret tige herinnering aan de uurtjes hier doorgebracht in de sfeer van het Alpenland. en wij komen een duet voor twee cornet-pistons, begeleid door het orkest. Het was bewonderenswaardig, goed van klank, zuivere stemming. Als waardering voor het ten gehore gebrachte bood het ge meentebestuur de jeugdige kun stenaars een ritje met het plezier- treintje door Bergen aan. Dit werd door de jongens dankbaar aanvaard. 's Avonds concerteerde het ge zelschap in het gebouw Rehoboth. KINDERSPELEN te Bergen aan Zee V.V.V. organiseerde in samen werking met de Vereniging „Paal 33" Dinsdagmiddag kinderspelen op het strand. 179 kinderen namen aan de verschillende wedstrijden deel in tegenwoordigheid van een talrijk publiek. Het weer werkte prachtig mee en zo werd het weer een echt kinderfeest. De uitslagen waren als volgt: Meisjes 6 tot en met 8 jaart le prijs: Marina van Dijk (woon plaats onbekend. Haar prijs ligt op haar te wachten op het V.V.V, bureau te Bergen aan Zee); 2e pr.Piëta van der Werf, Bergen; Troostprijs: Victoria de Regt, Eindhoven. Jongens van 6 t/m 8 jaar: le pr.Henk Otten, Groningen; 2e pr.Jan Joost Hulstein, A'dam; Tr.pr.: Lenne Leyten, Schiedam. Meisjes 9 t/m 11 jaar: le pr. Trix Zwaan, Bergen aan Zee; 2e pr.Amelies Brenninkmeyer, Deventer; Troostprijs: Jan Keg- ting, Nijmegen. Jongens 9 t/m 11 jaar: le pr.: Piet Hein Leeuwenberg, Rotter dam 2e pr.Cootje van der Bovenkamp, Hilversum; Tr. pr. Wim de Graaf, Overschie. Meisjes 12 en 13 jaar: le prijs: Ineke Schut, Rotterdam en nog een le pr. G. van der Ven, Rotterdam. Jongens van 12 en 13 jaar: le prijs: Anton Mampay, Dordrecht; en le prijs: Chris Eijmens, Eind hoven. Ieder kind, ook de prijswinnaars, werd ten slotte nog verrast met een lolly. HUGHAN e.a. komen naar het Tennistornooi te Bergen aZee Zoals wij reeds berichtten, waren voor het Badgasten-tennis tornooi, dat van Donderdag 6 t/m. Zondag 9 Augustus op het Parnassiapark te Bergen aZee gehouden wordt, enige ranglijst spelers uitgenodigd. Tot genoegen van de tennis- liefhebbers kunnen wij thans me dedelen, dat naast Volkmaars ook één van Nederlands beste spelers, n.l. Hughan heeft ingeschreven in het enkelspel en gemengd dubbel spel. Dit stemt te meer tot vol doening, als men bedenkt, dat er zowel een overvloed van tor nooien in Nederland is (een kleine twee honderd over een tijdsbestek van drie maanden!), alsook een steeds meer willekeurig ingrijpen door de K.N.L.T.B. in het toch al zo moeizaam vastgestelde tor- nooirooster. Ondanks dit alles kan men in Bergen aan Zee kennis maken met zeer sterk tennis. Door de wedstrijdleiding is een maximum gesteld voor het aantal inschrijvingerr, dit om te voorko men, dat het tornooi niet op tijd beëindigd zou kunnen worden. Het aantal inschrijvingen bedraagt ongeveer zeventig, zodat de or ganisatoren rekenen op een vlotte afwikkeling, tenzij Pluvius een spaak in het wiel steekt. Al met al echter kan men een zeer aantrekkelijk tornooi tege moet zien. Wij hopen dan ook, dat de belangstelling voor dit tennisevenement groot zal zijn. Gemeenteraadszitting SCHOORL Hoewel onze diverse regerings lichamen er zeer op gesteld zijn „vooruitstrevend" te worden ge noemd, (het veel misbruikte woord progressief willen wij nu eens niet gebruiken), deed onze goede ge meenteraad onder voorzitterschap van Burgemeester Jochems als het ware een stap achterwaarts. De laatste vergadering in „oude sa menstelling" had n.l. plaats in het oude raadhuisje, omdat de oude zaal in het nieuwe raadhuis een verjongingskuur ondergaat. Maar evenals de vooruitstrevers onge lijk hebben indien zij in het oude niets goeds meer willen erkennen, zo bleek ook de sfeer van dit oude gebouwtje niet de minste afbreuk te doen aan de beraad slagingen die daar tot welzijn van vooruitstrevend Schoorl werden genomen. Eerst werd het gehele college op de gevoelige plaat vastgelegd en dit beeld, dat door de ambts keten van de Burgemeester nog een extra officieel tintje kreeg, zal alleen door het ontbreken van lange Goudse pijpen, kanten lub ben en breedgerande hoeden, zoals wij die van oude schilderijen ken nen, niet geheel gelijkvormig zijn met dat van die eerbiedwaardige colleges uit vroeger dagen, maar de waardigheid van gelaatsuit drukking is hetzelfde gebleven, en dat is toch maar het voornaamste. Na goedkeuring der notulen en het afdoen van een aantal hamer stukken kwamen er enige belang rijker zaken aan de orde. Het allerbelangrijkste was wel de wo- ningbouwkwestie die door een onvoorziene wending om een plot selinge oplossing vroeg. Het was n.l. duidelijk geworden dat het oorspronkelijke plan van twee woningen onder één dak geen ge nade zou vinden bij, wat de vak lieden „Haarlem" noemen. Het struikelblok was de daaraan ver bonden hoge huur en de econo mische eis is die van veel wonin gen met lage huren. Daarom werd het noodzakelijk groepen van 4 woningen onder één dak te bou wen. Tegelijkertijd was de moge lijkheid ontstaan om een uitbrei ding met nog 15 woningen tot 29 te verkrijgen, welk object naar verhouding goedkoper uitvoerbaar is omdat het achter elkaar kan worden afgewerkt. Om nog eens een goed inzicht te hebben in de stap waartoe moest worden be sloten, waren er door de architect twee maquettes vervaardigd die een duidelijk beeld gaven van beide bouwwijzen en aan de hand waarvan de vragen die werden gesteld konden worden beant woord. Na een rijp beraad van de gehele raad ging de Burge meester tot stemming over, een zeer merkwaardige stemming in derdaad. Alle leden stemden n.l. vóór met hun mond en tegen met hun hart. Mevrouw Jansen was de eerste die uiting gaf aan haar intuïtief gevoel van afkeer van een bouwwijze die in ons dorp niet past en zeide vóór te stem men onder protest. De heer Pastoor die eveneens vóór stemde, kwam tegelijkertijd met zeer concrete bezwaren en voorzag in het object een zeer reële mogelijkheid van ontsiering indien het niet goed wordt onderhouden. En zo was het bij allen die een beslissing moesten nemen. De zeer waar schijnlijke kans om het woning probleem in één slag grotendeels te kunnen oplossen gaf de door slag en deed het bereikbare goede kiezen boven het onbereikbare betere. De Burgemeester felici teerde de Raad met dit besluit en wij wensen hem van harte toe dat zijn energieke pogingen om het aantal met 15 te verhogen, mogen gelukken. Daarna kwam nog een reeks besluiten: f200.— ten bate van de door de V.V.V. georganiseerde verlichting. Verbouwing postkantoor zal ras beginnen, telefoonverbinding met Schoorl aan Zee wordt ge realiseerd, stuk grond aan de heer Langeveld verhuurd voor f25. per jaar, eervol ontslag aan Mej. OverhofF als onderwijzeres aan de Openb. School, benoeming van de heren K. de Boer en B. v. d. Ploeg als hooistekers tegen ver goeding van f 100.per jaar, verkoop terrein aan de Burg. Peeckstichting, en een verheugen de mededeling dat de sterritten binnenkort eerst overleg moeten plegen met de aangewezen in stanties ter voorkoming van schade. De geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden werden in orde bevonden. Daarna de rond vraag. Door de heer Pastoor werd geklaagd dat zijn welverdiende nachtrust werd verstoord door rumoer vanuit de kampen en hij was, op een desbetreffende vraag, ervan overtuigd dat dit geen droom maar werkelijkheid was. Werke lijkheid is overigens een moeilijk filosofisch begrip, maar de heer Pastoor is daarvan goed op de hoogte naar wij menen. Op grond daarvan werd aan zijn mededeling geloof gehecht met de toezegging van politietoezicht. De heer Blan- kenstein bracht onder de aandacht de zeer deplorabele toestand waar in een gedeelte van de Burgem. Peecklaan verkeert. Zijn bewering dat deze, of door regen totaal onder water staat, of door droogte per fiets levensgevaarlijk is, kunnen wij uit droeve ervaring voor volle honderd procent onderschrijven. Het door hem gewenste éénrich tingsverkeer schijnt niet door de Rijksverkeersinspectie te worden toegelaten. Deze instantie is waar schijnlijk van mening dat op een dergelijke weg vanuit géén der beide richtingen verkeer moet komen, en daarin heeft zij gelijk!! En zo was het einde gekomen van deze zitting die de Burge meester meende niet te moeten sluiten dan na enige vriendelijke woorden van afscheid aan de heren raadsleden die in de nieuwe zit tingsperiode niet meer zullen te rugkeren. In het bijzonder sprak hij de heer Blankenstein toe, en memoreerde diens voorliefde voor de rondvraag waarin hij steeds met mededelingen kwam die ver betering kwamen vragen voor allerlei toestanden die aan het oog van anderen waren ontsnapt. De heer Blankenstein beantwoordde deze toespraak ook namens de andere afgetreden leden onder dankzegging voor de prettige sa menwerking en onder uiting van goede wensen voor de toekomst van het dorp waarvan het welzijn hem steeds ter harte is gegaan. ZONDAGSDIENST ARTSEN tf U belt met de NIEUWSTE KAISER DE LUXE 1953 „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m, Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 9 Augustus BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 jjliliiiiiiiiiiiiiiiMmiiuimiiiiinmiiiiimiimiiiMiiiiiiimiiiimniiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiimimimiiiMiiiiiii!imimiiiiiimiiimmimmimiiii||^ s DAG EN NACHT GEOPEND P. Zorge, Dorpsstraat 41, Bergen ^lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiillI^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1