yam mei Vacmtie 31 AUGUSTUS A.S zijn wij voor geen order GER0-ZILMETA VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1953 30c JAARGANG No. 32 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef En wij komen terug VOLKOMEN FIT (zullen we maar afwachten) VAN 24 AUGUSTUS AF TOT EN MET te vinden. Uw anders zo gewaardeerde opdrachten gaan voor een hele week de map in Maar daarna DRUKWERK-ORDERS GROOT OF KLEIN LAAT OLDENBURG UW DRUKKER ZIJN! Wij leveren U alle voorkomende drukwerken in moderne uitvoering, zowel in één als meerdere kleuren. Vraagt eens prijsopgaaf of modellen en ook U zult zeggen Wat OLDENBURG drukt, is een prima product BERGEN Finales Badgasten-Tennistornooi benaderen vóór-oorlogse sfeer Het was vijftien jaar geleden, dat op de tennisbanen in Bergen aan Zee voor het laatst wedstrij den waren gehouden. Het Par- nassiatornooi genoot destijds grote bekendheid en men was dan ook wél benieuwd, hoe het nü zou zijn. Welnu, degenen, die ook in 1938 en daarvóór in Bergen aan Zee zijn geweest, zullen misschien één ding hebben gemist, n.l. de typische „familie-sfeer", welke de familie Van Reenen toen aan dit tornooi gaf, zoals Bergen aan Zee weleer ook in veel sterkere mate dan thans het karakter van „fa milie-badplaats" droeg. Wie deze sfeer tijdens de wedstrijden van vóór de oorlog gekend heeft, zal het daarom prettig hebben ge vonden de Van Reenens, de Van Panhuysen en de Taudin Chabots onder de toeschouwers te hebben gezien en bij de namen van het wedstrijdcomité die van Mr J. J. H. J. van Reenen te hebben zien staan. Zondagmiddag tijdens de finale heren enkelspel-A was er vrijwel geen plaatsje meer onbezet op de banken rondom het centrecourt van het Parnassia-park. Deze eindstrijd, hoogtepunt van het tornooi, ging tussen de ranglijst spelers F. Hughan en J. Volk- maars. Eerstgenoemde, oud-kam pioen van Nederland, won met 6-4, 6-4 en verwierf hiermee de wisselprijs. In het B-tornooi zorgde Dr G. Hoeneveld (met strohoed en lees bril) voor de vrolijke noot. Als oudste deelnemer wist hij in hét heren-dubbelspel samen met Ir A. Kramer uit Hilversum zelfs de halve eindstrijd te bereiken. Bij de prijsuitreiking bracht Mr J.J. H.J. van Reenen dank aan de heer M. Lau, de eminente wedstrijdleider, voor diens initia tiefneming om het Parnassia-tor- nooi in Bergen aan Zee als tra ditie weer te doen herleven. De uitslagen A-Tornooi: H.E. kwart finales: J. Volkmaars (A dam) sl. W. Groen (Beverwijk): 5-7, 6-1, 6-2. L Melk (Zaandam) sl. Dr J.Suyver (H'sum): 6-4, 2-6, 6-3. Groen (B'wijk) sl. G. Groen (B'wijk): 6-2, 6-3. F. Hugan (A dam) sl. G. Veening (A'dam) w.o. Halve finales: J. Volkmaars sl. L. Melk: 6-0, 6-1. F. Hughan sl. J. Groen: 6-2, 6-2. Finale: F. Hugan sl. J. Volk maars: 6-4, 6-4. H. D. halve finales: W. Groen en J. Post (B'wijk) sl. Mr D. Buis kool (Hoorn) en W. de Nijs Bik (Schiedam): 7-5, 4-6, 6-2. J. Volk maars en H. Jansen (Uitgeest) sl. G. Groen en J. Groen: 6-4, 6-2. Finale: J. Volkmaars en H. Jansen sl. W. Groen en J. Post: 6-0, 4-6, 6-1. G. D. halve finales: Mej. R. Kruisinga (A'dam) en J. Volkmaars sl. de heer en mevr. Schuurman (Alkmaar) 6-1, 6-2. De heer en mevr. Hughan sl. mej. E. van Scherpenzeel (H'stede) en H. Es- ser (Bl'daal): 6-1, 6-2. Finalede heer en mevr. Hughan sl. mej. R. Kruisinga en J. Volk maars: 2-6, 6-0, 6-1. D. E. halve finales: mevr. Schuurman sl. mej. E. v. Scher penzeel: 1-6, 6-2, 6-2. Mej. R. Koppen (Alkmaar) sl. mej. R. Kruisinga: 6-3, 3-6, 6-4. Finale: Mej. R. Koppen sl. mevr. Schuurman: 6-3, 6-3. B-Tornooi: H. E. halve finales: H. Esser sl. J. de Graaff (Zaan dam): 2-6, 6-4, 6-4. W. de Nijs Bik sl. E. Eberle (Rotterdam): 6-3, 6-2. Finale: W. de Nijs Bik sl. H. Esser6-2, 6-2. H. D. halve finales: F. Musch- ter (Santpoort) en H. Esser sl. Ir. A. Kramer (H'sum) en Dr. G. Hoeneveld (Bergen): 6-2, 6-4. P. de Koning (Alkmaar) en R. Couvée (Alkmaar) sl. G. de Rooy (Zutphen) en H. van den Berge (Zutphen): 7-9, 6-1, 6-2. Finale: P. de Koning en R. Couvée sl. F. Muschter en H. Esser: w.o. G. D. halve finalesMej. H. Woltering (Santp.) en F. Muschter sl. de heer en mevr. Holsmuller (Alkmaar): 7-5, 6-3. De heer en mevr. Eberle sl. mej. T. Winder (Bergen) en J. Besijn (Bergen): 6-4, 3-6, 8-6. Finalede heer en mevr. Eberle sl. mej. H. Woltering en F. Musch ter: 7-5, 6-2. D. E. halve finales: Mevrouw Holsmuller sl. mevrouw Suyver (H'sum): 7-5, 3-6, 6-3. Mej. E. Mallée (A'dam) sl. mevr. Gijzelaar (Alkmaar) 6-3, 6-1. FinaleMej. E. Mallée sl. mevr. Holsmuller: 6-1, 6-3. D. D. finale: Mej. H. Baarbé (Bergen) en mej. T. Winder sl. mevr. Holsmuller en mevr. Gijze laar: 7-5, 7-5. SJORS EN JIMMY graag geziene gasten Sjors van de rebellenclub en zijn zwarte vriendje Sjimmy blijken hier bij hun vorige bezoek enkele weken geleden heel wat vriendjes te hebben gemaakt. Ofschoon het Maandag schitterend weer was voor een bezoek aan het strand, gaf de jeugd toch de voorkeur aan het Openluchttheater, waar Sjors en Sjimmy gesignaleerd waren. 1422 jongeren en zich jong voelende ouderen genoten weer van de avonturen van dit tweetal. Op zoek naar avontuur waren ze deze middag beland in de buurt van het stationnetje te Knobeldijk. Van de stationschef vernamen ze dat de vroeger schatrijke Ali Baba te Bagdad van al zijn schat ten was beroofd en dat de com missaris van politie van Bagdad duizend gulden uitloofde aan hem die inlichtingen kon geven, welke zouden leiden tot arrestatie van de boosdoeners. Een kolfje naar de hand van Sjors en Sjim. Met medewerking van de chef wisten ze Bagdad te bereiken en toen begonnen de avonturen. Met spanning volgden de ruim 1400 toeschouwers de belevenissen van de beide jongens, die direct Pedro de paardendief verdachten. Toen de booswicht eindelijk gepakt was, sprongen de kleintjes op en juichten en klapten, dat het een lust was. ZANG EN MUZIEK in het Openluchttheater Het N.S.F. Gemengd Koor uit Hilversum trad Maandagavond ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan op in Bergen's openlucht theater. Een vijfhonderdtal be zoekers genoot op deze prachtige zomeravond van het zeer geva rieerde programma dat koor en medewerkende gasten uit Zwitser land aanboden. Het koor opende het festijn met het Zwitserse volkslied, dat door alle aanwezigen staande werd beluisterd. Het vervolgde daarna onder leiding van Willy Francois met „Zigeunerleben" van Von Geibeb- Schuman, „Slavenkoor, Va Pen- siero" van G. Verdi, „Zilverberk" een typische compositie van A. W. Meksandrow-v. d. Waag, en „Studentenkoor" van Fr. v. Suppé. Karl Zimmerman schiep hierna een echt Zwitserse sfeer door de klanken die hij toverde uit zijn drie en een halve meter lange Alpenhoorn, terwijl uit de verte de klokjes klingelden van het vee op de Alpenweiden. Verschillende Zwitserse gezelschappen versterk ten de Alpensfeer met prachtige demonstraties van het in het Alpen gebied zo druk beoefende jodelen. Het duo Matthis opende het jodelfestijn en werd gevolgd door het Zwitserse Jodelgezelschap met Max Leutenegger als dirigent en de Jodelclub Fyrabig Züri. Liefhebbers van jodelen konden hier hun hart ophalen. Met tot een ovatie aangroeiend applaus gaf het enthousiaste publiek uiting aan zijn waardering. Toen de storm van applaus maar niet wilde eindigen, keerde 't gezelschap nog eens terug met het prachtig ge zongen „Freundscbaft". Het instrumentale deel van het jubileumconcert werd verzorgd door de Zwitserse Landlerkapelle „Jost Ribary", „Farubo's mond- accordeon-trio" en het „Tahiti Hawaiian ensemble." Het jubilerende N^.S.F.-koor had het laatste woord en zong met solistische medewerking nog „Chiantie-lied" van Gerh. Wink ler, „Glühwürmchen" van Paul Linke, „Ik hou van Holland" van W. Schootemeyer, e.a. om de avond te besluiten met onze vaderlandse hymne „Wilhelmus Alle medewerkenden en het V.V.V.-bestuur kunnen op een goed geslaagde avond terugzien. VAARDIGHEIDSZWEMMEN in Pesie's Natuurbad trok veel belangstelling Onder behoorlijke weersom standigheden vond dit jaar weer het Prestatiezwemmen in Pesie's Natuurbad plaats, waar bijzonder veel belangstelling voor bestond. Zeer vele pensiongasten uit Ber gen, Schoorl en Egmond aan Zee waren komen kijken. Het aantal deelnemers was iets minder dan 't vorig jaar, n.l. ruim honderd, waaronder weer veel vreemde lingen. Voor de 1 km-tocht startten 58 deelnemers(sters), waarvan er aan 55 het diploma kon worden uitgereikt. Hierbij was de jongste deelnemer de achtjarige Kees Moeijes, die fris en monter de finish bereikte. Aan de 2 km namen 48 zwetn- mers(sters) deel, waarvan er 46 de eindstreep passeerden. De oudste deelnemer in 1952, de heer Schonewil uit Alkmaar was ook weer present. Hij begon met de 1 km-tocht en is toen tot en met de laatste deelnemer blijven door zwemmen. De 62-jarige Alkmaar der legde op deze manier 4 km af. Onder een toepasselijk woord werden door de heer H. Pesie de diploma's uitgereikt. TENTOONSTELLING KCB In de kunstzaal van „De Rus tende Jager" zal van Zaterdag 15 Augustus tot en met Vrijdag 21 Augustus a.s. een tentoonstel ling van schilderijen en tekeningen te zien zijn van Karei Colnot, werkend lid van het Kunstenaars Centrum Bergen. In het bijzaaltje is een expositie van tekeningen, grafiek, enz. van andere werkende leden van het Centrum. GESLAAGD Bij het in Amsterdam gehouden examen van de Bond „Smecotna", slaagde onlangs onze plaatsgenoot, de heer A. Klaver, werkzaam bij de Fa. J. Smit Jr. alhier, voor de diploma's vakbekwaamheid Smid en Kachelsmid. BERGEN's HARMONIE Concert op 18 Augustus a.s., des avonds om 8 uur in de Mu- ziektuin aan de Hoflaan. O.m. zullen werken worden uitgevoerd van Boedijn, Vlessing en Schubert. SCHOORL KERKDIENSTEN GROET Ons is verzocht nog eens on der Uw speciale aandacht te brengen, dat a.s. Zondag drie diensten zullen worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Groet n.l. des morgens 9 uur en 10.30 uur en des avonds om 8 uur, ter wijl de diensten in Schoorl wor den gehouden om 10 uur 's mor gens en 8 uur 's avonds. Voor de namen der predikanten verwijzen wij U naar de opgave van Kerkdiensten elders in dit blad. ZONDAGSDIENST ARTSEN VERLICHTINGSAVONDEN EN BRADERIE TE SCHOORL Voor de V.V.V. Schoorl zijn de beide verlichtingsavonden met op de eerste avond de muzikale mars van de Bergense Harmonie en op de tweede de Braderie, een daverend succes geworden Dat het weder nu eens niet als spelbreker optrad, was een ver diende goedgunstigheid van dit wispelturig heerschap, wiens hart blijkbaar vertederd was door de inspanning die men zich had ge troost om dit feest te doen slagen. De verlichting van gloeilampjes langs de weg bescheen een vro lijke mensenmenigte die eensdeels langs de huizen stond opgesteld om de muziek te zien voorbij trekken, anderdeels in drommen er achter liep en bij de „ijspudding" op de Paardenmarkt en later op het pleintje bij „de Rustende Jager" van de vrolijke marsen genoot die de Bergense Harmonie ten beste gaf. De verlichting die bestond uit gloeilampjes, schijnwerpers en lampions vormde een uitstekende combinatie. De contouren van het oude Raadhuis waren door elec- trische lampen aangegeven, maar indien wij ons een opmerking mogen veroorloven, zou het bij een volgende maal misschien aan beveling verdienen deze lampen of van kleiner formaat of van minder lichtsterkte te maken. Ons inziens was de gehele gevelopper vlakte te hel verlicht waardoor het lijnenspel niet geheel tot zijn recht kwam. De boom op het grasveld achter de Kerk, die door schijnwerpers werd beschenen, was een wonder van schoonheid. V.V.V. ingangspoorten, 3 in ge tal, markeerden de toegangen tot dit lichtfestijn. Een bijzonder aar dige en landelijke indruk maakte de door een schijnwerper besche nen gevelhoek van „de Rustende Jager". Slingers van lampions pasten zich bij deze electrische verlichting uitstekend aan en brachten een warme sfeer in de toch altijd enigzins koud aandoende electriciteit. Het geheel was zeer aantrekkelijk, vooral ook omdat het volkomen paste bij de liefe lijke eenvoud van ons dorp en alle bombast was vermeden. Het Gemeentebestuur zal dan ook zeker geen spijt hebben van de geldelijke steun die het heeft ver leend om dit resultaat te bereiken dat ongetwijfeld bij de gasten een aangename herinnering zal achter laten. Ook de Braderie heeft op de tweede avond geen gebrek aan belangstelling gehad. Onze win keliers zijn er in geslaagd de be langstelling van zeer velen tot zich te trekken door middel van hun stands. Een extra vermelding verdient de stand van de heer Beeldman, die aan een zilveren boom gouden vruchten deed groei en. Twee manspersonen in uit heemse klederdracht waren er onder geposteerd, klaarblijkelijk om duidelijk te maken, dat dit soort bomen niet bij ons in de Nollen is te vinden. Aan de overige stands kon men zich voor zien van hartige of zoete hapjes, men kon door aan draden te trekken in het bezit komen van onverwachte geschenken, men kreeg gratis monsters van allerlei heerlijkheden, ja men kon zich zelfs een dak boven het hoofd kopen door het aanschaffen van een zomerhuisjeKortom 't waren in alle opzichten geslaagde en gezellige avonden waarop de V.V.V. en de Middenstandsver eniging met genoegen kunnen terug zien. TOCHT OUDEN VAN DAGEN De jaarlijkse tocht voor Ouden van Dagen zal 26 Augustus a.s. plaats hebben en wel met een bezoek aan Rotterdam, waarbij de Maastunnel, de havens en an dere bezienswaardigheden zullen worden bezichtigd. Evenals andere jaren wordt weder een beroep gedaan op de welwillende medewerking van autobezitters terwijl natuurlijk ook de penningmeester gaarne blijken van Uw belangstelling zal ont vangen! Een aansporing daartoe onzerzijds achten wij volkomen misplaatst. Gij die weet welk een groot genoegen deze oudjes door deze jaarlijkse uitgang wordt be reid, hebt natuurlijk geen aan moediging nodig om ook dit jaar deze tocht tot een succes te hel pen maken Aan degenen die als Ouden van Dagen willen deelnemen, maken wij bekend, dat opgave daarvan moet geschieden vóór 20 Aug. a.s. aan de heer C. de Graaf, Omloop 14 te Schoorl ter wijl het plan is deze deelneem sters en deelnemers van huis te komen halen op 26 Aug. a.s. te zeven uur 's morgens. WONINGBOUW TE SCHOORL Het doet ons een buitengewoon genoegen te kunnen mededelen, dat de pogingen van onze Bur gemeester om het totaal van de te bouwen woningen met 15 ver hoogd te krijgen, met succes zijn bekroond! Bovendien kunnen wij hieraan nog toevoegen dat zeer waarschijnlijk het volume dezer woningen nog 25 M3 meer zal mogen bedragen dan oorspron kelijk was gedacht. Hierdoor is aan een deel der bestaande bezwaren tegemoet ge komen. Door de ten uitvoerleg ging van deze plannen, zal aan de woningnood grotendeels een einde zijn gekomen. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Aug. 's morgens 's namiddags 15 6.59 7.19 16 7.32 7.55 17 8.12 8.35 18 8.59 9.29 19 10.06 10.40 20 11.25 12.03 21 12.51 1.15 Laag water Aug. 's morgens 's namiddags 15 12.59 1.19 16 1.32 1.55 17 2.12 2.35 18 2.59 3.29 19 4.06 4.40 20 5.25 6.03 21 6.51 7.15 VUURWERK GROET-CAMPERDUIN Ook de V.V.V. Groet-Cam perduin heeft door de organisatie van dit fraaie vuurwerk zijn naam eer aangedaanZelden zagen wij zulke eindeloze rijen auto's en fiietsers zich naar het strand van Camperduin begeven om naar het vuurwerk te komen kijken. Het is toch een merkwaardig feit dat dit kleurig spel van ras uitdovende kleuren steeds zulk een grote aantrekkingskracht op de ibensen uitoefent. Zou het zijn omdat deze naar boven schietende vuurpijlen, die zich hoog in de lucht weer naar de aarde ombuigen en een regen van gekleurde ballen doen nederdalen, de mens voor een ogenblik aan de aardse sfeer ont trekken? Of kan het zijn dat de omtovering van die stellages, waaraan niets te zien is, slechts aangestoken door een kleine vlam, in watervallen van vuur, draaiende zonnen, een olifant met vuur spuwende slurf of de aanmaning „Geniet hier van de natuur" de mogelijkheid van een dergelijke verrassende ommekeer in ons leven oproept? Hoe het zij, de duizenden waren gekomen en ge noten met blijde gezichten van dit feeërieke schouwspel en daar mede was het doel van deze avond volkomen bereikt. in fycbU keus Fa. J. SMIT Jr., Ruïnelaan 11, Bergen EXPOSITIE MEVR. MIEP DEHÉ Gaarne vragen wij Uw belang stelling voor een expositie van werken van Mevr. Dehé in een lokaal van de Openbare School te Groet. De kunst door Mevr. Dehé beoefend is die van de zogenaamde „papiersnede". Zij bestaat uit het componeren van schilderijen met behulp van gekleurd papier. Hoe eenvoudig dit ook moge klinken, toch is daarvoor nodig een grote mate van fantasie en artistieke smaak om resultaten, als hier te zien zijn, te bereiken. De taferelen hebben veelal be trekking op bekende sprookjes en zijn daardoor zeer geschikt voor de kinderkamer, maar er zijn ook composities van bloemstukken en andere onderwerpen, waarmede kamer of hall kunnen worden verfraaid. Tevens is nog een kleine collectie zeer fraaie handwerken aanwezig. Indien gij eens een kijkje gaat nemen, vergeet dan niet ook Uw kinderen van de partij te laten zijn. Zij zullen zeker met plezier ,caar deze kleurige platen kijken 1 llteektöad „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. GEBRUIND DOOR DE ZON (zullen we hopen) BLAKEND VAN WERKLUST (vanzelfsprekend) Zondag 16 Augustus BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1