UeekUad 99 99 r Heemt peek tisiea! G» Th» de Goede Tel» 2379 - Bergen BERGEN Stookt de VROLÏNG Hetelucht-kachel SchooiTs Gemengd Koor Kinderkoor SCHOORL WW VVV VÜVV VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1953 30e JAARGANG No. 34 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl, Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef LAATSTE BIJEENKOMST VAN DE OUDE RAAD De Oude Raad kwam Vrijdag avond voor de laatste maal in deze zittingsperiode bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Entrée-prijs voor speeltuinen Van de heer P. M. van Keulen was een verzoek ingekomen, om de entrée-prijs voor speeltuinen, voor welke geen vermakelijkheids belasting verschuldigd is, te wil len verhogen van 15 cent tot 25 cent. B. en W. stelden voor dit verzoek af te wijzen. Na heel wat discussie besloot de Raad op voorstel van Mr Sluis de kwestie aan te houden tot een volgende vergadering. Electriciteitstarieven verlaagd De voorzitter deed de verheu gende mededeling, dat na het ge reedkomen van de rekeningen over '51 en '52 de mogelijkheid is ge bleken om de tarieven te verlagen met 1 cent per K.W. en het kook- tarief met 1 2 cent, waarbij voor het kooktarief enige verhoging van het vastrecht moet worden ingevoerd. Door zon verlaging tot 11 cent en voor koken tot 8 cent, komt Bergen gelijk te liggen met het stroomgebied van Alkmaar en Egmond. Of de Raad in deze medede lingen aanleiding kon vinden te erkennen dat het gewenst is ons G.E.B. in stand te houden De heer Ellis meent, dat, als de cij fers bij de controle van de jaar rekeningen juist blijken te zijn, de Raad rustig een afwachtende houding kan aannemen en het rappe*an de commissie Hupkes afwachten. De Raad was het hiermee eens. Ontslag en benoeming Aan de heer L. R. Lambeck werd overeenkomstig zijn verzoek, eervol ontslag verleend als onder wijzer aan de Van Reenenschool. In de door het vertrek van de heer Lambeck ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van de heer W. 'K. Nijboer, onderwijzer te Hoorn (met alge mene stemmen). Tenslotte behandelde de Raad nog enkele onderwijszaken en een voorstel tot het verbeteren van de financiële positie van het ge meente-personeel. Met een overzicht van hetgeen de Raad in de afgelopen zittingspe riode heeft verricht en een hartelijk woord van afscheid tot de vier raadsleden, de heren Jb. Swaag, F. L. Driessen, C. Brak en W. H. van Hattum, die niet in de nieuwe Raad terugkeren, besloot de Burgemeester de laatste zitting van de Oude Raad. DE NIEUWE RAAD BIJEEN De nieuwe Raad kwam Dins dagavond voor de eerste maal bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huijgens. Nadat aan alle formaliteiten was voldaan, heette de voorzitter de leden welkom en wendde zich daarbij in het bijzonder tot de nieuwe leden. Benoeming Wethouders Het had heel wat voeten in de aar de voor tot stemming kon worden overgegaan. Er waren drie can- didaten voor de twee zetels. Waren tot nog toe de K.V.P. en de P.v.d.A. met resp. 5 en 4 raadsleden van de 13 vertegen woordigd in het college van B. en W., de heren C. W. Ellis (K.V.P.E. J. van Rees Vellinga (V.V.D.) en Mr S. D. Sluis (Prot. Chr.) betoogden, dat er huns in ziens een einde moest komen aan het overwicht van de invloed van de P.v.d.A. in het college van B. en W. Doordat de Burge meester behoort tot de P.v.d.A. zou deze partij twee van de drie stemmen hebben in het college van B. en W. De heren C. \V. Ellis en J. J. Wittebrood van de K.V.P., de beide leden van de V.V.D., E. J. van Rees Vellinga en E. P. Broekman-Vriesman en Mr. S. D. Sluis, Prot. Chr., zouden hun stem niet uitbrengen op een P.v.d.A.-lid. Na schier eindeloze discussie werd tot stemming overgegaan, met als resultaat, dat de beide oude wethouders werden her kozen: P. J. Borst (K.V.P.) kreeg 13 stemmen, L. den Das (P.v.d.A) acht stemmen en E. J. v. Rees Vellinga (V.V.D.) vijf stemmen. Hierna ging de Raad over tot benoeming van leden voor ver schillende commissies. Het Tramvraagstuk B. en W. vroegen vervolgens machtiging om een rapport te doen samenstellen over de tech nische en commercieel-juridische aspecten van een tramexploitatie met licht dieselmateriaal tussen Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee. Dit voorstel ging vergezeld van een uitvoerige nota. Mr. Sluis vroeg zich af of een kleine gemeente wel het risico op zich mocht nemen van het financieren van een railverbinding en de heer Ellis zei geen heil te zien in een nieuw rapport. Dr. Hemelrijk achtte het een kwestie van de eerste orde en wekte de Raad op om pal te staan tot het laatste ogenblik, ruïnering van Bergen moest tot elke prijs worden voorkomen. De Raad verleende het college van B. en W. ten slotte de gevraagde machtiging. Ziet de Etalage! De omzet in deze kachel is nog steeds in stijgende lijn. Attesten ter inzage. De oorzaak is meer warmte en minder kolen. Geen ploffen meer bij het stoken van anthraciet. Geen condensvocht. Ervaring sinds 1949. Vraagt inlichtingen over de vinding 1953. Uit voorraad leverbaar bij de officiële fabrieksvertegen- woordiger Ziet de Etalage! AFSCHEID VAN MEJ. G. TROTSENBURG Ter ere van het afscheid van Mej. G. Trotsenburg was de zolder van de Openbare Lagere School aan het Spaansepad in een feestelijk gewaad gestoken. Zeer velen hadden gehoor ge geven aan de oproep van het hul- digings-comité, om getuige te zijn van de grootse hulde, die deze sympathieke kleuteronderwijzeres gebracht zou worden. De heer Nijdam opende deze avond met een warm woord van waardering voor het werk, dat in de afgelopen 71/2 jaar door deze leerkracht is volbracht. „Gij staat nu in het middelpunt van deze avond en dit vormt een waardig sluitstuk van de periode, die gij in Bergen werkzaam bent geweest" aldus spr. 16 oud leer lingen, waarvan 8 de jaargangen voorstelde van 1946 tot 1953, spraken een wens uit die deze jaargangen releveerde. De heer J. van Zoonen bood Mej. Trotsenburg een zeer fraaie fauteuil en bijpassende salontafel aan, die hij vergezeld liet gaan van woorden van waardering voor al het werk door haar volbracht, dat een voorbeeld kan zijn voor geheel ons land. St. Nicolaas die voor het St. Nicolaascomité naar Nederland was gekomen, bracht voor Mej. Trotsenburg het fraaie boekwerk „Ontwikkeling en ka raktervorming" mee. Namens Volksonderwijs bood de heer Nijdam een ingelijste foto van de Jan Hogervorst Kleuterschool aan en liet in een hartelijke speech de 71/2-jarige periode van pret tige samenwerking, de revue pas seren. Spr, zei o.a. dat, wanneer het kleuteronderwijs door de regering gesteund werd, deze avond overbodig zou zijn geweest en bracht verder onder de aan dacht de moeilijke tijd die het kleuteronderwijs heeft meegemaakt en daarna de stichting van de zeer fraaie moderne Kleuterschool, die naderhand de naam van Jan Hogervorstschool kreeg en waar Mej. Trotsenburg de juiste sfeer wist te scheppen. Een geestige noot werd het optreden van de drie kleine kleu tertjes die op een hek zaten en een ode brachten aan de schei dende onderwijzeres. De heer Naut bood namens de collega's een fraai toepasselijk boek aan „People of Inportance" de hoop uitsprekend, dat de col lega in Rotterdam, bij het inkijken van dit werk terug zal denken aan de Van Reenen- en Brederode- school in Bergen. Tot slot sprak Mevr. Graan een woord van hart tot hart namens de moeders. Zij roemde de innige band en het stevig contact dat bestond tussen schoolhoofd en de moeders. Zij bood hierbij een serie foto's aan van de kleuters en hun school. „In Rotterdam kunt U dan nog eens de herinnering aan Bergen opfrissen". Zichtbaar ontdaan bedankte Juffr. Trotsenburg voor de ge brachte hulde en de prachtige cadeaux. Met enkele films over Amerika, de reis van de kleuters naar Schoorl en een aardige teken film, werd deze voor de schei dende kleuteronderwijzeres onver getelijke avond besloten. BERGER LUCHTPOST Laatste vlucht jonge duiven vanaf Roosendaal, afstand 127 km. Los 8.20 uur. Aankomst eerste duif 10.17 uur. 1 P. Brakenhoff 2 K. Vrasdonk 3 A. Bakkum 4 H. Timmer 5 N. v. d. Kamer 6 B. Visser 7 A. Stadegaart 8 A. Groen 9 Jc. Vermeulen Eerste vlucht van de navluchten vanaf Roosendaal. Los 8.00 uur. Aankomst eerste duif 9,42.33 uur. 1 A. Stadegaart 2 N. v. d. Kamer 3 H. Timmer 4 J. Duinmijer 5 P. Brakenhoff 6 B. Visser 7 A. Groen BALLONNENWEDSTRIJD WERD GROOT SUCCES Op 5 Augustus gaven 1900 kin deren op het speelduin bij het Openluchttheater, de hun door de Middenstandsverenigingen, de Hanze en de Berger Winkeliers vereniging ter beschikking gestelde ballonnen de vrijheid bij N.W.- wind. Wat zou er van terecht komen? Zouden ze ooit iets naders horen en zou het kaartje met hun naam en adres ooit terug komen? Het comité van de wedstrijd ontving van het gezantschap in den Haag via zijn zaakgelastigde uit Boedapest het volgende schrijven „Ik heb het genoegen U te berichten dat op 6 Augustus (dat is dus 1 dag na het oplaten van de ballonnen) bij het dorpje As- perhofen aan de Donau, ten N. W. van Boedapest, een ballon van Uw wedstrijd is neergekomen". Het ballonnetje had in 1 dag de afstand van ruim 900 KM. afgelegd en bezorgde daarmee de hoofdprijs (een autoped) aan de 8 jarige Tiny Dijkstra uit Alkmaar, tijdelijk Oude Bergerweg 10. 314 kaarten keerden terug bij de commissie. 262 kwamen uit Duitsland, 51 uit ons eigen land. Aangemoedigd door het grote succes, overwegen de Midden standsverenigingen om het volgen de jaar een nog grootser wedstrijd te organiseren. Hieronder volgt de uitslag van de strijd: 1. Tiny Dijkstra, tijdelijk Oude Bergerweg 10, Bergen, wonende te Alkmaar. Gevonden Asperhofen Oostenrijk, (omgeving Wenen) 920 km. 2. Marie-Jeanne Diesfeldt, Karei de Grootelaan 1, Bergen, gev. Unterzaubach, Ober-Franken, Duitsland 630 km. 3. R. Tiebie, p/a. KI. Dorpsstr. 9, Bergen, gev. Unterzaubach, Ober-Franken, Duitsland 620 km. 4. Juultje Diesfeldt, Karei de Groo telaan i, Bergen, gev. Markheu- gast, Ober-Franken, Duitsland 610 km. 5. Guillaume v. Weele, Zwarte- weg 10, Bergen, gev. Unterrodach, Frankenwald, tegen de Ts. Slo waakse grens 605 km. 6. Gerry Sijpheer, Notweg 11, Bergen, gev. Tschirn, Ober-Fran ken, bij de Ts. Slowaakse grens 600 km. 7. J. P. Koster, Studler v. Surcklaan 14, Bergen, gev. Stein bij Tirschen- reuth, Ober-Franken 580 km. 8. Ina Dijkema, Middenweg 21, Amsterdam, gev. Wartenfels Spitzberg 550 km. 9. Hansje Hoogendorp, Hoofd weg 145 Amsterdam, gevonden Christusgrun. Beieren 540 km. 10. Magriet Cohen. Molenpad 5 Groet gev. Geefrees, Amerikaanse zone 535 km. 11Jantje Huesman, Dorpsstr. 63 a Wervershoof, gev. Leipzig, Rus sische zone 520 km. 12. Peter Louter, Ruïnelaan 4, Bergen, gev. Stadtrode, Thuringen Russische zone 510 km. 13. Lily v. d. Akker, St. Anna Kapelstraat 17, Culemborg, gev. Weimar 480 km. 14. P. Ruiter, St. Antoniusstr 7. Ichtershausen Thuringen 480 km. 15. F. Thomas, St. Antoniusstr 13, Ichtershausen Thuringen 480 km. 16. Anneke Pinxter p/a. Buerw. 27 Cursdorf Thuringen 480 km. 17. Lida Bogtman, Breelaan 69, Veilsdorf/Werra Rus. zone 470 km 18. Marijke Pieters, Geestweg 7, Veilsdorf/Werra Rus. zone 465 km 19. Willy Feekens, p/a. Kruisw. 38 Meiningen Russische zone 460 km 20. Fritz Kurtze, p/a. Kerkedijk 13, Mittelskalden Rus. zone 460 km. 21. Corry Prins, v. Peltlaan 17, Seligenthal Thuringen 460 km. 22. Nijze, p/a. Lijtweg 31, Stepfershausen Rus. zone 455 km, 23. Frouwke Eimers, Lohmanpl. 5 Wartburgstadt 450 km. 24. Gerry Stroomer, Kruisweg 10, Eisenach Thuringen 450 km. 25. Annamarietje Musch, Meer wijklaan 2, Falken a. d. Werra, 440 km. De repetities zijn weer begonnen, en alle leden worden dringend verzochtdeze weer trouw te bezoeken. Nieuwe leden zijn hartelijk welkomzij kunnen zich aanmelden Dinsdagsavonds om 8 uur in de zaal van de heer Nic. Schuijt. Door militaire dienst van de dirigent KI. Venneker kunnen de repetities van het kinderkoor voorlopig geen doorgang vinden. ZONDAGSDIENST ARTSEN HET OUDE HOF Deze dichterlijke ontboezeming van onze plaatsgenoot de heer C. Peetoom, dateert vari 25 Mei 1949. Het zou tot einde 1952 duren, eer de liefste wensen in vervulling gingen. Toen toch be sloot het Gemeentebestuur van Bergen tot aankop van het Oude Hof en kwam er zekerheid, dat de natuur ongerept zou blijven, ongeschonden voor het nageslacht zou worden bewaard. Als herinnering aan dit zo be langrijke besluit onthulde Burge meester Dr. W. Huygens Maan dagavond in tegenwoordigheid van de voltallige gemeenteraad, besturen van V.V.V., K.C.B., Heemwacht, Natuurwacht en vele belangstellenden, een in de toe gangspoort tot het Oude Hof aangebrachte tegel, daarbij wij zende op het grote belang van deze aankoop voor Bergen en natuurminnende vreemdelingen. Met het zingen van het Liedje van de Bergenaar met begeleiding van Bergens Harmonie werd de plechtigheid besloten. RAADSVERGADERING SCHOORL Men giete geen nieuwe wijn in oude zakkenDit heeft Burge meester Jochems terecht begrepen, en riep daarom de eerste ver gadering van de nieuwe Raad op Dinsdagavond 1 Sept. samen in de nieuw gerestaureerde raads zaal. Deze maakte bij het betreden op onsjeen keurige indruk, maar daarover laten wij de Raad zo straks zelf aan het woord. Na goedkeuring van de notulen van de vergadering van 31 Juli j.l. ging de Burgemeester over tot de beëdiging van de nieuwe raadsleden. Deze omvatte het uit spreken van twee eden, één zui veringseed aangaande een zuiver verleden en één eed van ambts aanvaarding inhoudende de be lofte van een zuivere toekomst. Deze eden werden door een déél der leden afgelegd in de vorm van, wat wij zouden willen noemen, een echte eed, waarbij Gods hulp wordt ingeroepen, door een ander deel, die het klaarblijkelijk wel zonder deze hulp kan stellen, met een belofte uit eigen kracht, en daar moeten wij dan maar het beste van hopen. Daarna werd overgegaan tot de benoeming van twee Wethouders en een waar nemend Wethouder. Deze handeling gaf de indruk van goed voorbereid te zijn, de spelers kenden hun rol uitstekend, zodat de voorstelling een vlot verloop had. Alles bleef daarbij bij het oude, zodat de heren Kaan dorp en Meedendorp tot wethou der, de heer Sevenhuysen tot waarnemend wethouder werden benoemd. Tot leden van de Commissie van Bijstand voor het Woning en Grondbedrijf werden gekozen Mevr. Jansen, de heer Kaag en de heer Pastoor en voor de Com missie Gasbedrijf de heren v.d. Oort, Kaag en Sevenhuysen. Een voorstel goedkeuring van 6e supl. begroting 1951 weid öaugeuofüen, evenals de voorl. vaststelling ge meenterekening 1951 en van de rekeningen van het Grond en Gas bedrijf en van Maatschappelijk Hulpbetoon 1951. Bij de ingekomen stukken werden als kennisgeving aangenomen, de goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de verhuur van ge meentegrond aan de heer P. Lange- veld, ondernemer vacantieoord het Zeepaard, en van de verkoop van gedeelte gemeentebos aan de Burgem. Peeckstichting. Een be zwaarschrift van Jb. Slikker Aagt dorp tegen overlast, veroorzaakt door het kampeerterrein van P. de Jongh werd als ongegrond af gewezen. Het verzoek v. S.Gutker c.s. een stuk grond aan de Mun- nikenweg te willen bestemmen tot bouwterrein, werd aan de Planologische Dienst doorgegeven onder aanbeveling tot goedkeuring. Op het adres van J. Schotvanger ter verkrijging van een tegemoet koming in de kosten van vervoer van een zijner kinderen naar de Buitengewoon Lager Onderwijs- school te Alkmaar werd goed gunstig met een tegemoetkoming van 90°/o in de buskosten. Punt 8 der agenda inhoudende de ver beterde positie van het Rijks personeel, financieel beschouwd, ook van toepassing te doen zijn voor het Gemeente personeel, had de algemene instemming. Ook de maatregelen van de Gedeputeerde Staten om de financiële positie van de hogere ambtenaren te ver beteren, zal bij de Raad geen tegenstand ondervinden. Deze grootmoedigheidzalhaaroverigens naar de verstrekte gegevens geen grijze haren bezorgen Toen kwam het zeer belang rijke woningvraagstuk nog eens ter sprake. Zoals U reeds bekend is zal een woningcomplex van 29 woningen aan de Voorweg kunnen verrijzen waarvoor de grond wordt aangekocht van de heer v.d. Pol uit Bergen voor de prijs van f 1.35 per m2 terwijl voor het gehele object een crediet wordt verleend van f 287.000.-. Alvorens een definitief besluit dienovereen komstig werd genomen, heeft de heer Duin zijn bezwaard hart nog eens willen luchten in een wel sprekend betoog, waarin hij de bezwaren van dit plan, die ove rigens in vorige vergaderingen DE DUINSTREEK Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 6 September BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360 Ons oude Hof, met zijn eeuwen oude bomen, Waarvan getuigt uw grootheid, en (uw pracht, Waarin geslachten liepen dromen Met grote liefde en ontzag Waarin getuigd wordt dat de Schepper Zijn gave gaf aan ons mensenkind, Waar de liefde voor Bergen wordt geboren En door de vreemdeling wordt bemind. Dat Oude Hof, met zijn grachten (en zijn water, Zijn boerderij, zijn statige gebouw, Dat is een stukje Berger leven, Dat stukje blij ven wij als Bergenaar getrouw; Geen ruwe handen zullen het ontroven Aan onze kinderen en nageslacht, Wij zullen strijden om het te behouden. Met moed, met wanhoop en met kracht. Jij Oude Hof, wij zijn je dank verschuldigd, Voor wat jij ons in het leven schonk, Want jij ontsteekt in vele harten In menig hart een levensvonk Jij bent van Bergen de Parel Aan ons dorpje bij de zee. Als men door jouw dreven wandelt, Wordt men stil en heel te vree. Wij denken aan jou met ontroering, Dat jij bedreigd wordt Oude Hof, Het is alweer de God der Mammon, De God der mensheid is de stof, Maar wees gerust, wij zullen streven Dat jouw natuur blijft ongerept, Dat je blijft bewaard voor Bergen En onder de aanval een streep gezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1