DE DUINSTREEK" IbakkersvacantieI Koopt bij onze Adverteerders! CENTRA V&u* fuafiteeedeu teedsvan ons Amuiluuuis systeem Annie van Stam 11)ac,anli&ttydinty BERGER SLAGERS WINTERPRIJZEH BRANDSTOFFEN Vacantie Regeling Buisman's Bakkerijen I. POLK, Houtweg 5, ALKMAAR Telefoon 3318 DE BRANDSTOFFENHANDELAREN VAN ALKMAAR EN OMSTREKEN HANDELSDRUKWERK? BwUUcuvdd-JïetstU&tiotUuU P. Jonker - itymtoul a. 2ee 99 Tweede Blad Vrijdag 4 September 1953 EGMOND AAN ZEE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD W ethoudersverkiezing Dinsdagavond vergaderde de nieuwe Raad der Gemeente Eg- mond aan Zee, onder voorzitter schap van Burgemeester Niele. Na de beëdiging der raadsleden nam de wethouders verkiezing een aanvang. De heer S. Zwart stelde als candidaat voor le wethouder S. Zwart, als 2e wethouder de heer Gl. Groen, beiden leden van P. v.d. A. Op een vraag van de voorzitter of er nog andere can- didaten werden gesteld noemde de heer Snoeks (R.K.) de heer Joh. Dekker (Oud-Kath.). Op een desbetreffende vraag van de voor zitter antwoordde de heer Snoeks, dat dit alleen betrof de functie van 2e wethouder. Tot eerste wethouder werd met algemene stemmen gekozen de heer S. Zwart. Bij de stemming over de tweede wethouderszetel waren de stemmen als volgtGl. Groen (P. v.d. A.) 6 stemmen en Joh. Dekker 5 stemmen, zodat de heer Gl. Groen gekozen werd. Hierna had de beëdiging van de nieuwe Gemeente-ontvanger plaats. Daar voor de gemeenten Egmondbinnen en Egmond aan Zee dezelfde gemeente-ontvanger moest benoemd worden en de gemeenteraden niet tot overeen stemming konden komen, is de benoeming geschied door de Ged. Staten van Noordholland. Be noemd was de heer Rol uit Hoorn. Voorts werd nog besloten aan de Woningbouwvereniging een strook grond te verkopen voor de bouw van 14 woningen aan de P. J. Troelstraweg. Tevens werd besloten aan de Woning bouwvereniging een voorschot te verstrekken van f 15.720.om deze bouw te financiëren. Enkele wijzigingen op de begroting wer den z.h.s. goedgekeurd. De heer S. Zwart dankte de raad voor het in hem gestelde vertrouwen en sprak de wens uit, dat in de komeuue 5 jaar door onderlinge samenwerking veel tot stand mocht komen in ons dorp. De heer Stam vestigde de aan dacht op het zoeken van werk- objecten in de a.s. winter. De voorzitter zeide, dat dit reeds de volle aandacht had. De heer Krab informeerde naar de hotelbouw en de heer Genet stelde voor dat de gemeente grond zou kopen ten Noorden van de gemeente. De voorzitter zeide, dat dit niet zo eenvoudig gaat, omdat die grond eigendom is van anderen. Wijziging in het uitbreidingsplan zal hier in de toekomst veran dering in kunnen brengen. Tot slot dankte de voorzitter de leden van de raad voor de prettige geest waarin deze eerste vergadering was verlopen. DE NIEUWE KLEUTERSCHOOL GEOPEND EN IN GEBRUIK GENOMEN Maandagmiddag waren talrijke genodigden aanwezig in de speel zaal van de nieuwe Kleuterschool om getuige te zijn van de feeste lijke opening, waar de voorzitter van de Stichting „Neutrale Kleu terschool", de heer B. van Pel uiting gaf van zijn grote vreugde, dat heden de dag was aangebroken, dat de school, waarover zo veel te doen is geweest, eindelijk kon worden opengesteld. Spreker uitte zijn vreugde en dankbaarheid door alle instanties te bedanken, die aan de tot standkoming hiervan hadden medegewerkt. Vooral Wethouder de Graaff, die er voor gezorgd heeft, dat het geld voor elkaar kwam en de Raad der Gemeente, die garant bleef voor de rente en aflossing. Dank werd ook gebracht aan de Schoolarts, Dr Sikkema, voor zijn steun en morele hulp. De Ouder commissie werd dank gebracht, voor het uitvoeren van de werk zaamheden, die door het bestuur van de Stichting werden voor geschreven. De onbekende gever van een bedrag van f 3500,— voor de verwarming van de school, de aannemers, de architect, de onder-aannemers, de leidsters allen werden op deze dag bedankt voor hun werk. Doch het bestuur is nog niet klaar. Er moeten nog tafels voor de leidsters komen, evenzo meu bilair voor het onderzoekkamertje van de Schoolarts en wat nog het meest noodzakelijk is, zeil op de vloer van de speelzaal. Daar had men iets op gevonden. Er worden n.l. stukjes zeil verkocht, tegen de prijs van één gulden. Bezitters van zo'n stukje zeil heb ben gratis toegang tot de feest avond, waar o.a. Annie Schmit en Carmiggelt belangeloos zullen optreden. Hierna nam Burgemeester Niele het woord en feliciteerde het be stuur namens de gemeente Eg- mond aan Zee, met het bereikte resultaat. Hier is gedemonstreerd, wat met samenwerking verkregen kan worden. Namens de aannemers sprak de heer de Goede, die o.a. memo reerde, dat 25 jaar geleden reeds de wens was uitgesproken, dat er een nieuwe Kleuterschool moest komen. Spreker was nu blij, dat dat dit niet door was gegaan. De inzichten in de scholenbouw is de laatste jaren zodanig gewijzigd, dat, was er toen tot bouw over gegaan, wij nooit zo'n mooie school hadden gekregen. Namens de aannemers werd een klok aan geboden. De Kapelaan der Oud-Katho lieke Gemeente sprak woorden van dankbaarheid en felicitaties, mede namens pastoor de Rijk. Dr Sikkema uitte zijn waardering voor de bouw, inrichting en de ligging van de school. Warme woorden van waardering had spreker voor de architect, de heer Blokker. Deze school kan tot voorbeeld dienen, aldus spreker. Het Hoofd der Openbare Lagere School, de heer Gorter, bracht bij zijn felicitaties naar voren, dat in den lande het Kleuteronderwijs er niet al te best voor staat. Grote offers worden van ouders e.d. ge vraagd. Het verheugde spreker, dat wij hier in Egmond zo'n mooie school hebben kunnen krijgen. Namens de Oudercommissie sprak nog de heer Roodhart woorden van gelukwens. Tot slot dankte de voorzitter van de Stichting alle sprekers en dankte nog de Egmondse Midden stand, voor hun welwillendheid tijdens bazars en verlotingen. Hier- OOK U KUNT GOED GEKLEED GAAN Schitterende collectie Mantelcostuums in de fijnste tinten, per week f 5,— De allernieuwste modellen Mantelsf 4»- Japonnen, Rokjes en Blousesf 2, Uitgebreide keuze Herencostuumsf 5, Moderne Sportcolbertsf 3,— Pantalons in diverse kleurenf2, Dames- en Herenregenjassenf 3,— SPECIALE MAATAFDELING T evens financieren wij Rij wielen, Radio's, Stofzuigers, W asmachines en vele andere artikelen Komt U eens langs, wij geven U vrijblijvend alle gewenste inlichtingen. Ook bezoek aan huis. na werd thee aangeboden en werd een rondgang door de school ge maakt. De school bestaat uit vier keurig gemeubileerde lokalen, plus een speelzaal. Daarnaast een ruime gang met ruime toiletten en spreek kamers. JAARLIJKS UITSTAPJE OUDEN VAN DAGEN De Ouden van Dagen hebben weer hun jaarlijkse uitgaansdag gehad. Met 3 bussen vertrok het ge zelschap om 8 uur uit Egmond aan Zee. De eerste rust werd gehouden in Rest. „Groenennaal", Heemstede, waar onder het genot van een kop koffie met gebak „de eigenlijke feeststemming be gon". Van Heemstede werd de tocht voortgezet naar het Hotel „Het Wapen van Voorschoten" te Voorschoten, waar een prima diner werd opgedist, waarna onder genot van een sigaar en sigaret de reis werd vervolgd naar Den Haag. Daar werd een bezoek gebracht aan Madurodam, de miniatuurstad. Vervolgens ging de tocht naar Scheveningen. Op de terugreis werd in „Vel- seroord" te Santpoort het natuur bad bezocht en was gezorgd voor een koffietafel, waar een heerlijk gebruik van werd gemaakt. Van daar werd de reis naar huis voort gezet. Aan het begin van het dorp werden de oudjes opgewacht door het Muziekcorps „Lamoraal". On der grote belangstelling van de bevolking trokken allen onder de vrolijke klanken van de muziek naar het Verenigingsgebouw O.K., wederom koffie met koek werd aangeboden. Burgemeester Niele, die de reis natuurlijk had meegemaakt, dankte allen die er aan medegewerkt hadden om deze dag voor de Ouden van Dagen tot een onver getelijke te maken. De muziek speelde nog een paar aardige nummers, waarna allen voldaan huiswaarts keerden. JAARVERGADERING Voetbalvereniging „Egmondia" De voetbalvereniging Egmondia hield Maandagavond in De Ver gulde Valk haar jaarvergadering, onder voorzitterschap van Mr Spit. Deze memoreerde in zijn openings woord, hoe in deze vergadering een terugblik zal worden gewor pen op het afgelopen jaar en de plannen voor de komende com petitie zullen worden ontvouwd. Na goedkeuring der notulen, las de secretaris, de heer J. Koe link, het jaarverslag. Hieruit bleek, dat alle elftallen behoorlijke pres taties leverden. Alleen het 2de wist ternauwernood aan degra datie te ontsnappen. Tal van friendly-games werden na afloop der competitie gespeeld. In het verlengde Randers-tournooi werd de le prijs veroverd. Zo bleek er alle reden tot tevredenheid. Uit het jaarverslag van de pen ningmeester bleek, dat de trainer nogal geld gekost had, zodat het batig saldo daalde van ruim f 600,- tot nauwelijks f 400,-. De recettes liepen terug van circa f 2500,- tot f 2000,-. Zuinigheid is dus geboden. Naar aanleiding van deze ver slagen stond de voorzitter nog even stil bij de prestaties der elf tallen. Het wordt tijd, dat het le Egmondia nu eens in de K.N.V.B. brengt, waar het zeker behoorlijk mee zou kunnen komen. Maar dan moeten de spelers er iets voor over hebben. Het be stuur besloot noodgedwongen, de verplichte training op te heffen. Men tone zich nu echter de vrij heid waard en geve daardoor tevens blijk van zijn waardering voor Jaap Mul, die weer gratis de training op zich genomen heeft. Hartelijk bracht spreker hem daarvoor dank en het deed hem genoegen, dat het bestuur van de K.N.V.B. dat aanvankelijk licentie weigerde, deze alsnog verleende, na nadere toelichting van het be stuur. Namens de kascommissie bracht de heer A. Gouda verslag uit, waarna de vergadering de pen ningmeester décharge verleende, met dank voor het vele en accu rate werk. De begroting voor 1953/54, sluitend in ontvangst en uitgaaf op f 4000,-, werd na toelichting van diverse posten, met algemene stemmen goedgekeurd. Op ver zoek van de heer Raaymakers deed het bestuur hierbij de con cessie, dat ook voor het 2de elf tal bij verre reizen, een autobus beschikbaar zal worden gesteld. De bestuursverkiezing leverde moeilijkheden op. Het bestuur had in de vacature Hettema de heer F. Snoeks candidaat gesteldTegen- candidaten waren niet gesteld. Op verzoek van de vergadering gaf het bestuur hiertoe alsnog gelegenheid. Als tegencandidaat werd gesteld de heer Alb. Heere, die met 34 stemmen, tegen 21 op de heer Snoeks, gekozen werd. De heer Rl. Zwemmer werd bij acclamatie herkozen. In de kas commissie werden gekozen de heren Hl. Visser en E. de Vrij. De heer A. Visser, thans lid van de jeugdcommissie, bedankte wegens die benoeming, als lid der elftalcommissie. Onder don derend applaus der vergadering dankte de voorzitter hem hartelijk voor het buitengewoon vele werk, dat hij als zodanig, met steun van zijn echtgenote, vele jaren voor Egmondia had verricht. In zijn plaats werd met algemene stem men gekozen de heer C. Aber- krom. Bij de bekendmaking der elf tallen, deelde de voorzitter mede, dat er nog tal van onzekerheden waren. Zo had het bestuur voor het le elftal ruiling met Randers gevraagd om in een andere af deling te komen, (inmiddels door het bondsbestuur afgewezen, red.). Voorts was voor de junioren a een zwaardere indeling gevraagd, bij Alcmaria a, Alkm. Boys a enz. (inmiddels door het bonds bestuur ingewilligd, red.). Daarom zou voorlopig alleen het lealftal bekend gemaakt worden. De heer A. Dekker maakte daarop bekend, dat het le elftal als volgt is samengestelddoel W. de Lange, achter van l.n.r. H. Visser, W. Gravemaker, mid den A. Stam, Alb. .Stam, E. Gra vemaker, voor D. Zwaan, C. G. Zwart, A. Zwanenburg, J. Mul, C. Zwart. Hierna werden nog verschil lende besluiten genomen. O.m. werd besloten club-insignes aan te schaffen en een reiskas te vor men, om na afloop van het sei zoen met alle senioren uit te gaan. Tot slot wekte de voorzitter allen nog eens op, in de komende competitie, als goede kameraden tezamen te strijden, alles voor hun club over te hebben en te trach ten leden te werven, daar het beschamend is, dat Egmondia misschien niet eens een adspiranten- elftal kan opstellen. Verder wenste hij allen veel succes in de com petitie, waarna hij te half elf deze geanimeerde vergadering sloot Wees wijs, ga voor uw kunstgebit naar C IJS Reparaties spoedig en billijk Burgem. Lovinklaan 9 Bergen. Tel. 2640 Gesloten van 6 t/m 13 Sept. Fa. MAASEN TH. RUIJTER P. DE WAARD Gesloten van 13 t/m 20 Sept. J. GROOTEMAN C. N. HOOGVORST D. KONING Gedurende deze 14 dagen wordt er NIET BEZORGD. Wij vragen gaarne de volle medewerking van onze cliëntèle. H. GOEDHART W. ROHDE C. HOOGVORST WINKELS GEOPEND VAN 8 TOT 4 UUR (GELDEND TOT EN MET 31 MAART 1954) II III Super-Kwaliteit1 I 50 9.40 p. Hl. resp le Soort - Belg. kwaliteit 8.10 9.~ p. Hl. resp Donetz 9. p. 75 Kg. 2e Soort - Holl. kwaliteit 7.30 8.20 p. Hl. Essnootjes 6.85 7.45 p. Hl. Magernootjes IV, le soort 6.35 p. Hl. 2e soort 6.25 p. Hl. Eierkolen 5.80 p. Hl. Brechcokes, I, II, III 8.15 p. 2 Hl. IV 7.30 p. 2 Hl. Gascokes, geklopte 7.50 p. 2 Hl. Parel 7.70 p. 2 Hl. Briketten, Carisborg 5.65 p. 100 Kg. Union 5.90 p. 100 Kg. GR 6.20 p. 100 Kg. LEVE RING UITSLUITEND a CONTANT GEEN KORTINGEN GEVEN WIJ GEEN SCHUILNAMEN GEBRUIKEN WIJ Agentschap Bergen F. G. VRASDONK TELEF. 2130 Tijdens de vacantie van MAANDAG 7 SEPTEMBER tot en met WOENSDAG 16 SEPTEMBER a.s. wordt géén brood bezorgd, doch de zaak aan de J. Oldenburglaan BLIJFT GEOPEND - BROOD VERKRIJGBAAR Gedurende de vacantie ook brood verkrijgbaar bij WED. J. J. LEIJEN - LOUDELSWEG - BERGEN alle soorten Handels- en Familie-drukwerk Natteweg 12 Bergen houdt gedurende de maand September haar spreekuur Dinsdags- en Donderdags avonds van 7 tot 8 uur (telef. 2493) ter bespreking van de pianoleerlingen en de klasjes van voorberei dend muziekonderwijs in de vorm van spelletjes. ^jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Geopend van 7 t.e.m. 12 September Geopend van 14 t.e.m. 19 September D. DE JONG GEBRS. BAKKER V. KOSSEN BAKKERIJ NOTTELMAN blijft gedurende de gehele vacantie geopend. j| Gelieve zo mogelijk inpakpapier mede te nemen en contant te betalen. DE SCHOORLSE BAKKERS ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Uw adres: Drukkerij C. OLDENBURG Laanweg 35 - Schoorl Telefoon 268 ene WORMERVEER C7 TEL. Maar. het gehele jaar één prijs 81744 één KWALITEIT KAREL DE GROTELAAN 20. Agentschap van „DE DUINSTREEK" Wij leveren U Familie-drukwerk voor 10 uur besteld des avonds voor 6 uur gereed Enveloppen - Briefpapier - Nota's - Kwitanties Programma's - Tekstboekjes - Prijscouranten - Fol ders, enz. - Veriovings- en Ondertrouwkaarten Naamkaartjes - Geboortekaartjes - Rouwcirculaires Rouwkaarten Voor Naamplaatjes en stempels kunt u even mo dellen en prijsopgave vragen Wij plaatsen advertenties in alle bladen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 5