mmmwsr Stom see BERGEN EGMOND AAN ZEE li ill f EEN, TWEE, DRIE KLAVERAAS SCHOORL I AM A VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1953 30e JAARGANG No. 36 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef NASSAU BERGEN HERREZEN Al leyt er veel verwoest En wil daarvan niet ijzen. Het sal met groter glans Uit as en stof herrijzen. (Vondel) Het in 1907 door wijlen de heer C. F. Zeiler gestichte hotel „Nassau Bergen" werd in 1942 op last van de overweldiger ont ruimd en in 1943 afgebroken. Een troosteloze vlakte herinnerde vol gende jaren aan dit grootse hotel. Maar tien jaren later in 1953 zou het met groter glans her rijzen. Thans prijkt op een duin top een nieuw hotel „Nassau- Bergen", een schepping van het architectenbureau J. H. Roggeveen en A. Hooning en een staf van bekwame medewerkers, de heren J. Kroon, (hoofdaannemer), N. Admiraal, (metselwerk), P. Kooy, (schilderwerk,) J. M. Wittebrood, (electr.), J. Smit Jr., (verwarming), H. Homma (sanitair), J. Bakker, (stoffering), P. v. Diepen, (stuca- doorswerk), H. Mulder (smeed werk). Doordat het nieuwe hotel bij de aanvang van het seizoen nog niet geheel voltooid was, bleef een officiële opening achterwege. Zaterdagmiddag werd inplaats daarvan 'n niet-officiële ontvangst georganiseerd van autoriteiten en buurtgenoten. MUZIEK De Bergense Kamermuziekver eniging, onder leiding van de heer Herman Zaal, is in September haar 2e seizoen ingegaan. Deze vereniging thans be staande uit een kamerorkest van 18 leden en een koor van 26 leden stelt zich ten doel het instuderen van 17e en 18eeeuwse kamermuziek. Dit jaar is men be gonnen met het in studie nemen van „Der Tod Jesu", een orato rium van G. H. Graun, een tijd genoot van J. S. Bach. Er worden afwisselend repe tities gehouden voor koor, voor orkest en voor beide tesamen. Deze worden gehouden in een lokaal van de Berger Schoolver., Rondelaan 35, iedere Dinsdag avond om 8 uur. Zie verder advertentie in dit blad. N.V. K.J.V.O. CULTURELE AVONDEN Het winterprogramma belooft weer buitengewoon goed te wor den; de volgende winterlezingen zijn reeds geprojecteerd10 Oct., Mr. Drs. Th. Regout met een lezing en kleurenfilm over zijn jongste tocht door AfrikaMr. A. L. Hustinx met een lezing en kleurenfilm over PakistanIndia. Op 4 November; Dr. A. Mel- chior met zijn film over de Willem Barendz. Het verdere programma wordt nader bekend gemaakt. Het ligt in de bedoeling dit seizoen min stens zeven lezingen te laten houden. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in de vol gende Duinstreek. Donateurs kun nen zich nog opgeven bij De Haan's Boekhandel. Velen hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven en brachten een bezoek aan het op een duintop tronende hotel, dit sieraad voor onze badplaats. Tot de velen, die de familie Zeiler geluk kwamen wensen, behoorden onder meer de beide wethouders van Bergen met de gem. secretaris, de leden van de gemeenteraad, het bestuur van V.V.V. en Paal 33, vertegen woordigers van gemeentewerken, de heer J. A. Dalloyaux als ver tegenwoordiger van het hoofd bestuur van Horeca, de heer A. v. Beek uit Hoorn namens de afd. N.-Holland van Horeca. Tijdens de rondgang door het gebouw vernamen de bezoekers nog vele bijzonderheden als: de gele steen was geleverd door de Verblend fabriek N.V. Canoy Herkens te Venlo, het linoleum door het Linoleumhuis te A'dam, de lampen waren gemaakt naar ontwerp van Aarsen te R'dam, 's winters kan het bovengedeelte geheel worden afgesloten en één verdieping in gebruik blijven, be neden is een speelkamer aanwezig om kinderen bij ongunstig weer bezig te houden, de mogelijkheid is opengelaten om 't hotel uit te breiden (de topbezetting is thans 60 bedden, vroeger was dat 120). Na de rondgang verenigden de bezoekers zich in de ruime eet- en recreatiezaal, waar allen hun bewondering uitten voor deze grote aanwinst voor de badplaats. De Duinstreek voegt gaarne zijn beste wensen bij de vele die de fam. Zeiler deze middag mocht ontvangen. BERGER LUCHTPOST Wedvlucht uitslag vanaf Duffel. Afstand 176 K.M. Los 7.30 uur. Wind Noord-West. Aankomst eerste duif om 10.24.11 uur. 1 K. Vrasdonk 2 P. Brakenhoff 3 C. Timmer 4 A. Visser 5 A. Staadegaart 6 J. Duinmeijer Nederlandse Vereniging van Spiritisten „HARMONIA" Het vraagstuk „Wat gebeurt ons na ons sterven", houdt de gedachten der mensheid vanouds steeds bezig en roept om een oplossing. De laatste 50 jaren is dit punt meer en meer opgehelderd en het is de Ned. Ver. van Spiritisten „Harmonia" welke zich intensief in dit onderwerp verdiept en door middel van onderzoek en experi ment tot de slotsom is gekomen dat inderdaad na het sterven de mens individueel voortleeft. On noemelijk vele boodschappen van gene zijde ontvangen, wijzen op dit onomstotelijk feit. Om een elk hiervan te over tuigen belegt „Harmonia" ook in Bergen op 23 September a.s. een openbare psychometrische avond, waarbij Mevr. Stam-Fulmer uit Amsterdam als medium hare mede werking zal verlenen. Voor bijzonderheden wordt ver wezen naar de advertentie elders in ons blad opgenomen. ZONDAGSDIENST ARTSEN NATIONALE RECLASSERINGSDAG 1953 Moeizaam wil het in ons land maar gelukken om samenwerking tot stand te brengen tussen mensen van verschillende levensbeschou wing. Wanneer dit wordt bereikt, kan men veilig zeggen, dat het gemeenschappelijke doel zó be langrijk is, dat het alle meer of minder gegronde beletselen tot samenwerking in het niet doet verzinken. Zulk een doel is voorzeker de reclassering. Of is het soms niet van eminent belang, dat zij, die door welke oorzaak ook tot misdrijf vervielen, na 't onder gaan van hun straf of nadat hun straf onder bepaalde voorwaarden is opgeschort, worden geholpen om verder op het rechte pad te blijven? Dit vereist een veelzijdige arbeid. Niet slechts moet worden nagegaan of de betrokkene ge schikt is om gereclasseerd te worden, waar, zo dit het geval is, moet zijn of haar reclassering ook deugdelijk worden voorbereid. De feiten, die nodig zijn om de reclasserings-geschiktheid te be oordelen, worden verzameld door deskundige ambtenaren, in de voorbereiding van de reclassering hebben particulieren een belang rijk aandeel en de reclassering zelf ligt geheel bij de particuliere reclasseringsinstellingen. Ze be schikken over mensen, die hun vaak spaarzame vrije uren geven aan celbezoek en nazorg en aan een toezicht, dat in de eerste plaats hulp en bijstand wil geven als van een vriend, die zich niet boven de ander ver heven acht. Soms wordt ook materieel gesteund, bijv. door het verstrekken van voorschotten voor kleding of handelsgeld of door een bijdrage in de kerken van bijzondere uitgaven ten behoeve van de gevangenen. De gezamenlijke reclasserings instellingen staan weer op het punt de nationale reclasseringscollecte te gaan houden. Ze vragen niet voor zichzelf, maar voor de ge vallen medemens; niet bewogen door een sentimentaliteit, die het begane misdrijf verdoezelt, maar uit naastenliefde en in de over tuiging, dat wie na een misstap heeft geboet en een nieuw leven wil beginnen, verdient te worden geholpen, zowel om zijnentwil als ter wille van de maatschappij. Te Bergen zal van 21 Sept. tot 3 October a.s. een lijsten- collecte worden gehouden, terwijl de straatcollecte plaats vindt op laatstvermelde dag, Zaterdag 3 October. Voor beide collecten werd de zeer gewaardeerde mede werking verkregen van de U.V.V. Geeft mild! Het plaatselijk comité voor de Nationale Reclasseringsdag te Bergen (Nh.) Bridge-club „ONS GENOEGEN'' A 1 Goedel-A. Gouda 45,5 2 Mevr. Honing-W. Dekker 44,5 3 Mw v.d. Linden-Pannekeet 40 4 Fam. Blauboer 38,5 5 P. Jonker-Corn. Gouda 37,5 6 Dames Dekker 33,5 7 Heddes-v. Peil 32 8 Honing-v. Winsum 32 9 Mevr. Dekker-Ant. Bas 30,5 B 1 J. Zwaan-Jb. Hopman 51 2 Fam. Kraneburg 47 3 v.d. Linden-L. Dekker 45 4 Dames Dekker-Bas 42 5 Verver-Eng. Hopman 41,5 6 Fam. Stam 41,5 7 Dames Pannekeet- v. Winsum 40 8 P. Glas-Eng. Visser 29 Eindelijk was het dan zo ver, en het trotse schip dobberde de haven uit in de richting van de eindeloze zee. Barend had tot nu toe niet veel te doen gehad. Zo af en toe moest hij de kapitein iets brengen, die met een ver stuikte enkel in de kooi lag. Toen het schip op zee was, lag de kapi tein te slapen en Barend had even vrij. Hij zwierf over het schip en maakte kennis met enkele matro zen. Op het commandodek stond de eerste stuurman, die nu het bevel over het schip voerde, zo lang de kapitein in zijn kooi moest blijven. Barend keek, hoe hij zijn aanwijzingen gaf, en hij benijdde de matroos die aan het roer stond. Wat moest dat fijn zijn, zo'n groot schip te mogen besturen. Dat was wel een belangrijk baantje, meende Barend. De wind steekt op. Toen de avond begon te vallen, kwam de wind opzetten. De gol ven werden hoger en wilder en het schip begon te slingeren en te stampen. Eerst vond Barend het fijn en hij probeerde zo goed mogelijk over het zwaaiende dek te lopen. Maar na een poosje begon zijn maag een woordje mee te spreken en het duurde niet lang, of hij voelde zich draaierig en vreselijk ziek. Ellendig hing hij over de ver schansing en offerde zijn middag maal aan de vissen. De andere leden van de bemanning schenen er geen last van te hebben, want zij zaten rustig bij elkaar en an deren deden normaal hun werk. Vreselijk akelig besloot Barend zijn kooi op te zoeken en diep onder de dekens weg te kruipen. Voorzichtig schuifelde hij over het dek, terwijl hij zich stevig aan de verschansing vast hield. Plotseling kwam er een hoge golf aanrollen en sloeg met kracht over het schip. Barend kreeg de volle laag en door de kracht van het water viel hij om en rolde over het dek naar de andere kant van het schip. Ineens voelde hij een sterke knuist in zijn kraag, die hem overeind trok en een zware stem sprak: „Zo jongetje, dat was juist bijtijds. Wilde jij de vissen gaan bezoeken? Barend, die druipnat op het dek stond, keek op en zag de bootsman voor zich staan. „Ik geloof, dat het niet zo best is met jou, maatje. Je bent een beetje zeeziek. Kruip maar gauw in je kooi". Barend wilde nog wat zeg- AAN ONZE ABONNÉ'S In verband met het eindigen van ons boekjaar per 1 Oct. a.s., verzoeken wij onze jaar- en kwartaal abonné's het abonne mentsgeld zoveel mogelijk PER GIRO te willen overmaken, ter vermijding van de hoge incasso kosten, doch uiterlijk vóór 1 OCTOBER a.s-, daar dan de kwitanties worden afgegeven. De kosten van een jaar abonnement zijn f 4,40 en van een kwartaal-abonnement f 1,10. gen, maar het ging niet, want weer moest hij naar de verschan sing hollen. Niet meer varen Wat was die arme jongen er slecht aan toe. Hij dacht, dat hij dood zou gaan. Rillerig en druip nat zocht hij zijn kooi op. Aan tafel zaten een paar maats en Barend begreep maar niet, dat die zo vrolijk met elkaar konden zitten praten. Hij wentelde zich van de ene zij op de andere en nog memgmaal die nacht moest bij naar de verschansing om zijn offer te brengen aan de zee. Zachtjes lag hij in zijn kooi te huilen en hij besloot bij de eerste de beste haven aan wal te gaan en het varen voorgoed vaarwel te zeggen. Doodmoe en ziek viel hij tenslotte in slaap. De volgende morgen werd hij wakker met een raar leeg gevoel in zijn maag, maar toch voelde de kajuitjongen zich een stuk beter. Het zonnetje scheen, maar het schip slingerde nog wel erg. Voorzichtig probeerde Barend zijn kooi te verlaten. Wat was dat raar op die wiebelende vloer. Hij schuifelde naar de trap en klom aan dek. Daar liep hij de bootsman in de armen. „Zo maatje, alweer een beetje opgeknapt?", informeerde bij be langstellend. „Ja bootsman, ik voel me weer kiplekker", grinnekte Barend. De bootsman lachte breed. „Ga jij eerst maar wat eten maatje zei hij en klom naar het comman dodek. Bij de kok in de kombuis kreeg Barend een paar boterhammen met dik kaas en een hete kop soep. Daar knapte de jonge zee man van op. Toen ging hij snel naar de hut van de kapitein. Die voelde zich ook al een stuk beter. „Wat hoorde ik van jou? Heb je je eerste stormpje meegemaakt en ben je zeeziek geweest?", in formeerde hij belangstellend. Barend kreeg een kleur en knikte. „Daar hoef je je heus niet voor te schamen hoor", zei de kapi tein, „want dat maakt iedere zee man mee, wanneer de eerste storm in de zeilen blaast". Dat stelde Barend gerust en met nieuwe moed ging hij aan het werk. Hij besloot om maar niet in de volgende haven van boord te gaan, want het zeemans leven beviel hem nu toch weer goed. Klaverjasclub „KLAVERAAS" CLUBLOKAAL „OME HENK" REQUIEM VAN VERDI Op Zaterdag 19 Sept. a.s. te 8 uur zal in de Grote Kerk te Alkmaar onder leiding van Corn. Jonker het Requiem van Verdi worden uitgevoerd. Naar aanleiding van deze ge beurtenis zouden wij gaarne en kele woordjes zeggen als „van vriend tot vriend". Wij zouden U willen vragen: gaat U daar ook heen? en als het antwoord „ja" is dan zijn wij tevreden, is het „neen" dan willen wij U overhalen het toch te doen. En waarom Het concert wordt ge geven ten bate van de Lighallen, maar, hoe mooi dit doel ook is, daarvoor behoeft U er niet naar toe te gaan. Een giro overschrij ving voor dit mooie doel is even doeltreffend. Maar het gaat om iets anders! De gelegenheid om onszelf te verrijken, in geestelijk opzicht wel te verstaan, wordt ons in Schoorl niet zo gemakkelijk geboden. Daar voor is er meestal een reis naar de hoofdstad nodig. Nu is er die mogelijkheid in Alkmaar en ook dat gebeurt niet alle dagen. Wij horen U al zeggen: „niks voor mij, begrijp ik toch niets van, geef mij maar jazz, of de speel tuin, of Davids. Inderdaad is dit ook niet te versmaden, maar onderschat Uzelve toch niet! Mogen wij U iets vertellen van dat Requiem van Verdi? Zoals U weet wordt een Requiem opge dragen bij een begrafenis. Toch ontbreekt in de gebeden van dit Requiem alle rouw en droefheid en wordt er slechts gewezen op „het onvergankelijk Licht". Wel komt erin ter sprake de twee moge lijkheden van opstanding, die „ten leven" en die „ten doden". Deze twee tegenstellingen ondervinden wij in ons aards bestaan als lief en leed. Dat de stof, die zich tussen deze twee tegenovergestelde polen bevindt, een rijke bron van ver tolkingsmogelijkheden in zich bergt, is vanzelfsprekend. Het werk van Verdi geeft deze vertolking op bewonderenswaar dige wijze weer. Ieder mens die er naar luistert en zijn hart daar voor openstelt, zal de weerklank daarvan in zijn gemoed onder vinden als een hoger genot. Hij gevoelt zich deelgenoot van een superieure geest, die de diepste roerselen van de menselijke ziel in klanken heeft omgezet. Dit is niet in de eerste plaats een kwestie van begrijpen maar van aanvoe len en een zich „willen" open stellen voor indrukken die op een hoger plan liggen dan de alle daagse. En omdat wij ervan over tuigd zijn dat die mogelijkheid ook voor U bestaat, zouden wij U in alle gemoeden willen aan raden: probeert het eens! Tenslotte nog een opmerking. De muzikale uitdrukkingswijze van Verdi is hier gegoten in de „vorm" van een Requiem. Het werk werd echter door hem geschreven, „recht uit het hart", als volbloed Italiaan. Daardoor voldoet het niet aan de eisen die de Kerk aan zuivere kerkmuziek moet stellen en wordt het dus niet als kerkelijke Mis gebruikt. Dit pleit echter, ons inziens, voor het algemeen menselijke van deze uiting van een grote geest en maakt het des te belangwekkender voor ieder mens met een zoekend en ge voelig hart! WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Sept. 's morgens 's namiddags 19 12.41 1.15 20 1.13 1.46 21 2.09 2.36 22 2.54 3.19 23 3.36 3.59 24 4.16 4.39 25 4.55 5.19 Sept. 19 20 21 22 23 24 25 Laag water 's namiddags 7.15 7.46 morgens 6.41 7.13 8.09 8.54 9.36 10.16 10.55 8.36 9.19 9.59 10.39 11.19 DE WERELDREIS VAN BAREND WILLEMSZ Het was een drukte van belang aan boord van „Het Zee paard", de grote driemaster, die gereed gemaakt werd voor de lange reis. Matrozen renden over het dek en Klommen in het want, om de zeilen te hijsen. Barend Willemsz, de kajuitjongen van de kapitein, zou zijn eerste zeereis gaan maken. Zijn grote wens was in vervulling gegaan en met ongeduld wachtte hij op het moment, dat het schip op de golven van de zee zou dansen. Weekend „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr, Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.tn. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 20 September BERGEN Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 11 ill III I lilll 111 MM III 111 111 IM1111IITMI III II til I III Ml Ml III llll III Ml 1111II lil IIII III III III iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii KLAVERJASLIEFHEBBERS, die gedurende het winterseizoen één avond per week gezellig willen klaverjassen, kunnen zich a.s. Zaterdagavond daarvoor opgeven Rwnelaan 2 Annex slijterij De enigste zaak in Bergen met de gezelligste en grootste American-Bar. Prima consumptie. Speciale winterprijzen. Gene ver en div. Bitters 35 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1