ff ff BERGEN SCHOORL Eervolle uitnodiging VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1953 30e JAARGANG No. 37 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef ONS DORPSHUIS TE BERGEN (N.-H.) Nu ons dorp, na de uittocht der zomergasten, weer rustig is geworden, maken we ons allen op, om de wintertijd zo nuttig en aangenaam te maken als moge lijk is. Om zowel groot als klein hier bij te helpen, organiseert de stich ting „Dorpshuis" weer een serie clubs voor kinderen en volwasse nen (zie advertentie in dit blad). Het Bestuur gaat hierbij uit van de noodzaak de kinderen te leren, hoe zij hun vrije tijd naar eigen smaad en aanleg nuttig en prettig kunnen besteden, dit, met het oog op de toekomst, want de verantwoorde vrije-tijd-besteding is nu voor de volwassenen al een probleem en zal dit in de toe komst nog meer worden. Dus, jong gewend, oud gedaan! Voor de huismoeders wordt weer de zo gewaardeerde oud- nieuw cursus gegeven, terwijl voor de a.s. emigranten, bij voldoende deelname, een cursus in de Engelse taal op het programma staat. Mocht er behoefte bestaan bij onze dorpsgenoten aan clubver band op welk cultureel gebied dan ook, treedt U dan in overleg met het bestuur, adres Mevrouw Guermonprez, Oude Hof Volks hogeschool. Onze bibliotheek, die 3 Oct. van 3 tot 4 uur weer geopend is, bevat 2500 boeken (elk jaar nieuw aangevuld). Wij boekten vorige winter 5600 uitleningen. De kinderclubs werden door 292 kinderen bezocht. Dorpsgenoten steunt dit nuttige werk door uw vrijwillige bijdrage te gireren op nr. 81965, Penning- meesteresse Dorpshuis. Mocht U speelgoed voor ons hebben, de concierge neemt het dankbaar in ontvangst. Het Bestuur. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFD. BERGEN Donderdag 17 September j.l. openden we het winterseizoen met een bezoek aan de Corsetten- en Lingeriefabriek van de heer Eckmann in Alkmaar. We bezichtigden de hele fabriek onder deskundige leiding en waren unaniem van oordeel dat we best eens een keer ons huishoudgeld aan de mooie dingen die er ge maakt worden, wilden besteden. In de cantine kregen we een kopje thee en bedankte onze voorzitster de directie voor de interessante excursie, waar we allen zeer voldaan over waren. Ons winterprogramma wordt vervolgd op 7 October, met de aanvang van de cursus huiselijke ziekenverpleging. Op 7 October vindt ook de Provinciale Verga dering in het „Wapen van Heems kerk" plaats om kwart over tien, die ook zeer interessant is voor de leden, doordat men dan de Bond in groter verband kan zien. Half October lezing over „De Rivièra in April" met prachtige kleurenfilm door de heer Geurts. Eind October film over het vierde Prinsenkind. In November de bekende voordrachtkunstenares Mevr. M. Backer-Breed en in December weer de gezellige Kerstavond. Verdere avonden worden nog gearrangeerd. Nieuwe leden melden zich weer aan, zodat onze afdeling steeds groeiende is. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Evenals verleden jaar organi seert het Kunstenaars Centrum Bergen gedurende de weekends ven October een expositie van kunstwerken, ditmaal van de hand van niet-beroepskunstenaars. Deelneming staat open voor de contribuanten, ongeacht hun woon plaats en voorts voor de bewo ners van Bergen, Schoorl en de Egmonden. Schriftelijke aanmel ding tot deelneming dient uiterlijk Vrijdag 26 September bij het be stuur (Rondelaan 1) te worden ingezonden. Enige voorbeoordeling zal door de kunstenaars-leden van het be stuur plaats vinden, doch met een open oog voor de opzet dezer tentoonstelling, die het vorig jaar een boeiend beeld bood van de resultaten van kunstzinnige vrije tijd-passering, beoefend door tal rijke kustbewoners van ons ge west. EERSTE STEENLEGGING van de Van Brederodeschool In tegenwoordigheid van auto riteiten, genodigden, schoolgaande jeugd en Hendrik van Bre- derode, van 15571568 Heer van Bergen, vond Dinsdagmiddag de eerste-steenlegging van de Van Brederodeschool plaats. Burgemeester Dr W. Huygens noemde het een verheugend feit, dat een tweede Openbare School nodig was geworden. Voorlopig was gedacht aan vier lokalener zal in de toekomst een 8-klassige inrichting van kunnen groeien, die een sieraad zal zijn van het zich steeds uitbreidende Bergen. Hendrik van Brederode in zijn zwierige 16e eeuwse kledij riep herinneringen aan vroeger wakker, toen Bergen nog slechts een paar honderd woningen telde met zeven honderd bewoners, welke aan tallen zijn gegroeid tot 2 3 0 0 huizen met 9000 bewoners. Hij wenste Bergen en de nieuwe 2e Openbare School alle goeds toe. De eerste-steen-legging werd verricht door Margo en Nelleke Haars, tweelingen. Met een door de schoolgaande jeugd gezongen liedje werd de plechtigheid besloten, waarna Pluvius het terrein schoonveegde. COLLECTE „Draagt Elkanders Lasten". Met hartelijke dank aan de uit gever van dit blad voor opname van de opwekking in het blad van 11 dezer en aan allen die door hun hulp of gaven hebben medegewerkt de collecte tot een succes te maken, bericht de Plaat selijke Commissie voor de Fondsen tot bestrijding der Tuberculose en ter bevordering der Volksgezond heid I.P.S. (Zuid-Ned. Sanatorium) en „Draagt Elkanders Lasten" van het C.N.V., dat een bedrag van f 597.05 is binnengekomen. N.V. K.JV.O. Culture Avonden AFRIKAANS AVONTUUR De Kalahari schijnt langzaam te verdorren. Over de uitge droogde bodem van de Ngami- pan, het meer, dat Livingstone eens per boot verkende, vinden wij in de eenzaamheid van de steppe de primitieve Bosjesmannen, een uitstervend ras, waarvan de herkomst nog steeds raadselachtig is. Hun zonderlinge kliktaal lijkt op het gesnater van een kalkoen. De woning bestaat uit niet veel anders dan een windscherm, waar achter zij maar nauwelijks dek king vinden tegen de guurheid van het klimaat. Op de verdere reis bieden de woestijnachtige kustgebieden en het hoge achter land van Zuid-West een onge dachte afwisseling en bonte pracht voor onze kleurenfilms Van de frisse hoofdstad Wind hoek dalen wij af naar de dia mantwoestijn de Namib en langs moeilijke paden vinden wij daar die wonderlijke reuzenplant de „Welwitschia Mirabilis", welke slechts in deze uithoek der aarde wordt gevonden. Onherbergzaam is de Skeletten- kust, doch tienduizenden zeehonden geven vrolijkheid om ons kamp. Wij trekken dan voort door het binnenland langs de Karakulfarms, waar de zwarte schaapjes reeds op de eerste dag van hun leven de huidjes leveren voor de kost bare Persianer bontmantels van „onze" dames en we bereiken in het Noorden het inboorlingen reservaat van Ovamboland. Slechts met speciale vergunning mogen blanken dit land bereizen. Hier leeft de bevolking nog weinig beroerd door de moderne tijd en de ontelbare kudden zebra's en wildebeesten en struisvogels ge ven nog eens een visioen van dat oer-Afrika, dat onverbiddelijk gaat verdwijnen Op de terugweg naar het vader land treffen wij onze kinderen in de Congo en tezamen beleeft ons gezin zijn avonturen in het Pyg- meeënwoud van Centraal Afrika en de mysterieuze oneindigheid van de Sahara Gymnastiekvereniging BE QUICK - BERGEN Op verzoek van enige dames heeft het bestuur van bovenge noemde vereniging besloten tot oprichting van een Dames Senioren Afdeling indien er voldoende animo voor bestaat. De bedoeling hiervan is niet om wedstrijdturnsters te kweken, doch om door regelmatige oefe ning, onder goede leiding, de ge zondheid en het zelfvertrouwen te bevorderen. Tevens wordt nog eens de aan dacht gevestigd op de kleuterklas. Door opschuiving naar andere afdelingen kunnen weer nieuwe kleuters geplaatst worden. Iedere leeftijd beneden de zes jaar is hier welkom. Zij, die voor een van deze af delingen iets voelen, kunnen alle gewenste inlichtingen bekomen op de kleuterles 's Maandags van 5 tot 6 uur in het Gymnastieklokaal en bij de bestuursleden P. Blokker, Spaansepad en Mevr. T. Druiven- Den Das, Jb. Weyandweg 35. WAT IS ESPERANTO? Eenvoudig gezegd is Esperanto een hulptaal, die het U mogelijk maakt schriftelijk of mondeling contact te krijgen met uw mede bewoners in alle delen der wereld. Het doet er niet toe waar ze wonenin Zweden, Finland, Joego slavië, Italië, Brazilië, Mexico, Japan of Nieuw Zeeland. Als U Esperanto kent, kunt U van gedachten wisselen over elk gewenst onderwerp. Het brengt U nader tot elkaar en het leert U de zeden en gewoonten kennen van het land waar uw corres pondente) zich bevindt of uw vriend(-in) woont, die U op een congres ontmoet. Jaarlijks vinden er n.l. inter nationale Esperanto-congressen plaats, waar een paar duizend Esperantisten uit alle oorden der wereld samenkomen. Ze spreken daar rechtstreeks tot elkaar, zonder misverstand, zonder tolken, zonder ingewikkelde technische installaties. Het volgend jaar vindt zo'n Internationaal Congres (39a Uni versal Kongreso) plaats in Haar lem en wel van 31 Juli tot 7 Augustus. Daar kunt U zichzelf van de waarheid van bovenstaande bewering overtuigen. U kent geen Esperanto, zegt U, Geen bezwaar, dat is voor die tijd nog heel goed te leren. Hoe en waar? Welnu, komt U daarvoor a.s. Maandag op onze propaganda- avond en U krijgt antwoord op uw vraag. Dan spreekt Mr. A. J. Kalma uit Amsterdam over: „Wat is Esperanto en wat willen de Esperantisten?". Uit ervaring we ten we dat zijn betoog U onge twijfeld zal boeien. In een korte proefles zal hij alvast iets van de taal leren, en U de weg wijzen voor verdere studie. Om de gezelligheid nog te ver hogen zal mejuffrouw A. Kleymeer Uvergastenop mooie pianomuziek. Laat de gelegenheid dus niet voorbijgaan en zorgt dat U a.s. Maandag present bent. ZONDAGSDIENST ARTSEN RAADSVERGADERING SCHOORL Dinsdagavond kwam de Raad bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Jochems, een be trekkelijk onverwachte verrassing gezien de korte spanne tijds, die sinds de laatste zitting was ver lopen. Wij mogen een dergelijke activiteit wel en gingen vol ver wachting raadhuiswaarts. En wij werden niet teleurgesteld, want zoals U zal blijken zijn er enige onderwerpen aangeroerd, die, hoe wel er in het huidige stadium nog niet veel over werd gezegd, toch van een vèrdragende strekking zijn. Maar laat ons beginnen bij het begin. De notulen gaven natuurlijk geen moeilijkheden. Punt 2, de in gekomen stukken en mededelingen bestonden uit 5 stukken en 2 mede delingen. 1. een schrijven van Pro Rege, waarin werd verzocht de afwijzing tot verlening van sub sidie te herzien, maar helaas voor Pro Rege werden daarvoor geen motieven gevonden. 2. mededeling van de Burg. Peeckstichting dat zij had besloten het stuk grond, overeenkomstig het gedane aan bod van de Gemeente, aan te kopen voor f 5000.- Als kennis geving aangenomen. 3. Verzoek van de strandexploitant G. Min- kema om kwijtschelding van de gehele verschuldigde pacht 1953 in verband met de stormvloed- schade. Daar de Raad meende dat de exploitatie-door de ramp toch niet voor 100 °/0 was mislukt, werd besloten een bedrag van f 425.- kwijt te schelden. 4. verzoek van Jb. Bootsma om te worden tege moet gekomen in de vervoers kosten van een kind naar de school van B. Lager-Onderwijs te Alkmaar. De gebruikelijke ge meentetoelage werd verleend. 5. Een bezwaarschrift van de dames Buis te Blaricum om als eigena ressen van een perceel aan de Laanweg rioolbelasting te betalen. Jammer dat dit enigszins vreemd aandoende bezwaarschrift in han den werd gesteld van B. en W. „ter afdoening" wat gelijk staat met „een afwijzing" Bij een gun stiger ontvangst hadden wij spoor slags getracht door zulk een ge schrift onze Inkomstenbelasting kwijt te raken! De beide mededelingen, die nu volgden waren van bovenbedoelde vérgaande strekking. De eerste was de vermelding van een vrien delijke toestemming op een des betreffend verzoek gedaan door B. en W. om afgevaardigden te mogen sturen naar de commissie i.z. 't vervoersvraagstuk te Bergen (tram) en (Alkmaar-Bergen-Cam perduin). Twee leden van de Raad zullen t.z.t. worden aangewezen om hun vinger in deze vervoersbrij te gaan steken. De tweede mededeling ging over een boulevard in Camperduin Schrik niet lieve lezer van dit grote woord boulevard. Hiermede wordt niet bedoeld een straatweg langs de kust, bezet met casinos en andere etablissementen van ver maak, die een einde maken aan elke mogelijkheid om van een mooie zonsondergang te genieten of zich te verlustigen in de aan blik van een spiegelgladde of woest- golvende zee. Neen, hoort welk een landelijke en idyllische beschrijving de Bur gemeester van deze toekomstdroom gaf. Het wordt een brede weg met aangrenzend parkeerterrein voor auto's, terwijl om ook de voetgangers aan hun trek te laten komen, een vlak gemaakte wandel plaats zal worden geconstrueerd waar „ouderparen met kinder wagens" zich op zullen kunnen bewegen, zoals de burgervader dit zo aandoenlijk beschreef. Hij zag tevens in zijn verbeelding langs deze boulevard een aardig hek verschijnen waartegen de bezoe kers konden leunen en aldus doende de hen omringende schoonheid op allerlei gebied konden bekijken. Ja hij gewaagde zelfs van enige banken die er geplaatst zouden worden om hen, die door het leunen vermoeid waren geworden, tot rustpunt te dienen. Zulk een voorstelling van zaken moet toch wel alle vrees voor ongewenste uitspattingen verbannen. Na deze blik in de waarschijnlijk nog verre toekomst, keren wij tot de nuchtere werkelijkheid terug n.l. punt 3 van de agenda, dat eigenlijk de voornaamste reden was tot deze voortijdig bijeenge roepen vergadering n.l. de be noeming van een onderwijzeres in de vacature Overhoff. Op de voor dracht stonden twee namen in de volgorde van geschiktheid, dit in overleg met de Inspecteur van Onderwijs en de heer Maars. Daar de Raad deze beoordeling grif aanvaardde, werd no. 1 Mevr. C. K. de Ronde-Rikkert te Heem stede benoemd, en hiermede dus uitverkoren om de Schoorlse jeugd op te voeden in alle christelijke en maatschappelijke deugden. Dat haar dit ook moge gelukken is onze hartewens! Na nog een crediet te hebben goedgekeurd van f 1700.- voor verbetering luchtverversing in de Raadzaal mitsgaders de aanschaf van enige meubilaire goederen ging men tot de rondvraag over. Mevrouw Jansen had stenen des aanstoots ontdekt op de Bik kerslaan die daarachter bleken te zijn gedeponeerd „ter voorlopige verbetering" hetgeen dus een averechtse uitwerking heeft gehad. De heer de Leeuw vroeg naar een toch zeker wel bekende weg, n.l. of er ook schilders waren in Schoorl? Hij betwijfelde of dit genoegzaam bekend was in ver band met de uitvoering van ge meentewerken. Een mededeling dat deze kennis wel degelijk aan wezig was en er gebruik van zou worden gemaakt, gaf de gewenste bevrediging. De heer Sevenhuyzen beklaagde zich over de straatverlichting en vroeg om meer licht. Tenslotte bracht de heer Duin de nieuwe weg naar Camperduin ter sprake en verzocht zoveel mogelijk het particuliere bezit te sparen. En hiermede waren alle verzuchtingen geslaakt en sloot burgemeester Jochems deze, in tijdsduur korte, maar door zijn inhoud met wijde perspectieven, belangrijke verga dering. voor Schoorl's Gemengd Koor Wat is het toch heerlijk wan neer verdiensten worden gewaar deerd en deze tot uiting komen in een daad! Ons Schoorl's Gemengd Koor dat zich steeds heeft beijverd om met inspanning van alle krach ten het best mogelijke te bereiken, heeft de tastbare bewijzen hier van in menig eerste prijs, gouden en zilveren medailles en trofeën in het verleden ontvangen. Het was zelfs zo sterk dat het eigen lijk van zelf sprak, dat op een zangconcours Schoorl met de ere palm ging strijken, en daardoor ging de aardigheid van de mede dinging eraf en gaf men een ander ook eens de kans Maar al ontbreken daardoor in de laatste tijd deze uiterlijke teke nen van zijn kunnen, het koor gaat in zijn uitvoeringen steeds excelsior en ook dit is niet on opgemerkt gebleven. Een bewijs hiervan is de eervolle uitnodiging uit Amsterdam ontvangen om be gin volgend jaar te komen zingen in het Concertgebouw, ter ge legenheid van een uitvoering van de werken van Fred Roeske, ter ere van de componist. Het bij zonder eervolle is gelegen in het feit dat op dit muziekfestijn alléén Amsterdamse koren zullen mede werken met één uitzondering en dat is het SchoorlseOp speciaal verzoek van de heer Roeske zal het koor zijn „Pater Noster" zin gen, met de uitvoering van welk werk Schoorl één zijner gouden medailles heeft gewonnen. Dat de Grootmeester der koor dirigenten Schoorl's Koor niet is vergeten strekt hem tot eer en het koor tot zeer grote voldoening. AAN ONZE ABONNÉ'S In verband met het eindigen van ons boekjaar per 1 Oct. a.s., verzoeken wij onze jaar- en kwartaal abonné's het abonne mentsgeld zoveel mogelijk PER GIRO te willen overmaken, ter vermijding van de hoge incasso kosten, doch uiterlijk vóór 1 OCTOBER a.s., daar dan de kwitanties worden afgegeven. De kosten van een jaar abonnement zijn f 4,40 en van een kwartaal-abonnement f 1,10. REQUIEM VAN VERDI Het ligt ons op de lippen om te zeggen: „Nu, hadden wij géén gelijk met onze beweringen over het Requiem in ons stukje van verleden week? Talrijke Schore laars die wij aanwezig zagen, had gij er spijt van te zijn gegaan?" Maar het past niet aan een een voudig verslaggever een dergelijke uitdagende toon! Toch zouden wij er bijna in vervallen door onze bewondering voor deze uitvoering van de Ned. Herv. Oratorium Ver. onder lei ding van Cornelis Jonker. Om met de koorzang te beginnen, hoe voortreffelijk klonk deze in de „Introitus" en in 't „Kyrie eleison", hoe indrukwekkend in het „Dies irae" en hoe teer in het „Sanctus" en het „Agnus Dei". Het mogen aanhoren van zó schone muziek verheft werkelijk een mens ver boven de sfeer van elke dag. De solisten hebben elk voor hun deel er toe bijgedragen dit werk tot een zeer hoogstaande uitvoering te brengen. De sopraan Ida Maria Visser heeft een bewonderenswaardig stemgeluid waarbij men gaarne de lichte inzinking tegen het einde, waarschijnlijk door vermoeidheid, vergeet. Door de noodzakelijkheid om betrekkelijk plotseling de partij van Mevr. Dora v. Doorn Linde man te moeten overnemen, waren voor haar vermoeiende dagen aan de uitvoering vooraf gegaan, waar door een en anderzeer verklaarbaar wordt. Aafje Heinis zong in één woord prachtig. Haar solo „Liber scriptus proferetur" was boven alle lof. Ook de tenor Han le Fèvre ver tolkte zijn partij op sublieme wijze terwijl wij van Laurens Bogtman alleen maar behoeven te zeggen dat hij er was en zong. De eerste noot die hij zingt veroorzaakt bij ons steeds een innerlijke ontroering die tot de laatste noot blijft voortduren. Het Noord Holl. Philharmonisch orkest had aan de instrumentale bege leiding een dankbare maar moei lijke taak, die het met groot elan en vol overgave heeft vervuld. Het klankvolume was naar onze smaak hier en daar wel wat te sterk, waardoor het geluid van de solisten en zelfs van het koor wel eens in het gedrang kwam. Naar onze mening is het echter zeer moeilijk in de ruimte van de Grote Kerk de verlangde sterkte van het geluid goed te bepalen, vooral indien men daarbij bedenkt dat het niet een zaal is waarvan men uit ervaring weet welke acoustische mogelijkheden zij biedt. Resumerende kunnen wij niet anders dan onze grote dankbaar heid betuigen aan de dirigent Cornelis Jonker en al zijn mede werkers die deze avond iets zéér schoons hebben aangeboden aan de tallozen die de Grote Kerk vulden. Pracht sortering ANSICHTKAARTEN tl/eektitad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 20 September BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 iiMiMmiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmHMimiiii Illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll iiMMiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiNiiiim Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1