99 ft SNELHEIDSDUIVELS VLIEGEN HALVE WERELD ROND BERGEN SCHOORL VRIJDAG 2 OCTOBER 1953 30e JAARGANG No. 38 Verschijnt te Bergen, Bergen aan'Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef GROOTSTE LUCHT-RACE TER WERELD R.A.F. BESTEED.DE REEDS 100.000 (Van onze luchtvaartmedewerker) Op Donderdagmiddag 8 October a.s., 's middags om half vijf, zal op London Airport onder enorme belangstelling, de start plaats hebben van de ruim 19.000 kilometer lange luchtrace naar Christ- church op Nieuw-Zeeland, aan de andere zijde van de aardbol. Aanleiding tot deze spectaculaire gebeurtenis is het honderdjarig bestaan van de wol- en vleesprovincie Canterburry, waarvan Christ- church de hoofdstad is. Z. K. H. de hertog van Gloucester zal het startsein geven aan de vliegtuigen, die aan deze race deelnemen. Nadat de deelnemers aan de handicap-afdeling zijn vertrokken, zullen tien van de snelste vliegtuigen ter wereld starten voor de snelheids-race. Als prijzen zijn in beide afdelingen vier bedragen beschikbaar gesteld en wel: eerste prijs 10.000, tweede prijs 3.000, derde prijs 1.000 en als vierde prijs 500. In de snelheidsrace zal het een treffen worden tussen enkele moderne straalvliegtuigen onderling, waarvan er zeven meedoen en het vliegtuig met de normale zuigermotor, namelijk twee mosquito's en één mustang. De R.A.F. heeft ingeschreven met de snelheidsmonsters Canberra en Valiant, de R.A.A.F. met Canberra's en een Amerikaan, major H. I. Hill, met een viermotorig B 45 straalvliegtuig. Dat het een enorme race zal worden, blijkt wel uit het feit, dat het niet is uitgesloten, dat één of enkelen in de snelheidsafdeling de ruim negentienduizend kilometer lange afstand in ongeveer 24 uur zullen afleggen, met slechts een tweetal tussenlandingen. Voor de snelheids-race hebben ingeschreven: R.A.F., wing-comm. D. R. Cuming met een Canberra B2; R.A.F. squadron-leader P. F. Raw met een Canberra B 2; R.A.F., wing-comm. L. M. Hodges met een Canberra PRR.A.F. squadron-leader L. G. Press met een Can berra PR 3; R.A.F. luitenant R. L. E. Burton met een Canberra PR 3; R.A.F. squadron-leader R. G. W. Oakley met een valiant B 1de Amerikaan C. H. Goodlin met een Hornet F 3; major H. I. Hill (U.S.A.) met een tornado B 45. Australië heeft in deze race ingeschreven met de drie normale zuigermotor-toestellen te weten A. R. Oates met een mosquito: captain J. Woods met een mos quito en luitenant J. L. C. Whiteman met een mustang. De kansen. Favoriet voor deze race is ongetwijfeld squadron-leader R. G. W. Oakley van de R.A F. met zijn Vickers-Armstrongs valiant B 1, uit gerust met vier Rolls-Royce Avon R. A. 14 motoren. Deze vlieger zal naar alle waarschijnlijkheid dit ruim negentienduizend kilometer lange traject vliegen binnen 24 uur, met twee stops en wel Karachi en de Cocoseilanden. Als concurenten vindt hij wel in de eerste plaats de Canberra's tegenover zich, waarvan zeer waarschijnlijk squadron-leader L. G. Press met PR 3 de beste kansen maakt. Wat betreft de deelname van de vliegtuigen met zuigermotor, zou men reeds bij voorbaat geneigd zijn, deze als outsiders te kwalificeren. Toch moet men hier voorzichtig mee zijn, want al hebben zij een geringere snelheid dan de toestellen met straalaandrijving, zij hebben een groter vliegbereik, aangezien hun motoren zuiniger met de brand stof zijn, dan de brandstofverslindende straalmotoren. Hierdoor zullen verschillende straalvliegtuigen meer tussenlandingen moeten maken, in welke tijd de vliegtuigen met zuigermotor doorvliegen en zo hun achterstand kunnen verkleinen. Een prestige-kwestie voor de R.A.F. Uit alles blijkt, dat de Royal Air Force zich voorgenomen heeft, deze race te winnen. Zij heeft ingeschreven met niet minder dan zes toestellen, die theoretisch tot de snelsten gerekend moeten worden. Buiten dit feit, heeft zij zes kansen. Mocht er een toestel uitvallen, dan kunnen de overigen nog altijd doorvliegen, met kans op succes voor de R.A.F. Het beste bewijs, dat de R.A.F. alles gelegen is aan een over winning in deze race, blijkt wel uit het feit, dat de voorbereidingen tot nu toe een bedrag van ongeveer 100.000 hebben geëist, ter wijl de eerste prijs 10.000 bedraagt, Er zal dus ongetwijfeld veel geld bij moeten en dit zal de R.A.F. er alleen voor over hebben, wanneer zij zeker is van een overweldigend succes. Bevreemding wekt het feit, dat de luchtmacht der Ver. Staten aan deze race niet deelneemt. Omtrent de redenen tast men in het duister. De twee Amerikanen, die voor deze race inschreven, deden dit als particulier. Durft de U.S. Airforce de strijd niet tegen de R.A.F. op te nemen? Wij weten het niet. Wanneer de U.S.A. met haar beste snelheidsduivels had ingeschreven, zou zij zeker goede kansen hebben gemaakt en de race zou aan aantrekkelijkheid hebben gewonnen. In weerwil van dit feit zullen ongetwijfeld toch op 8 October de ogen van de gehele wereld zijn gericht op de London-Christchurch- race, die iedere vliegliefhebber de sensatie van deze eeuw biedt. OOK NEDERLAND IN DE GROTE LUCHT-RACE want in de „Handicap-race" zal één van de nieuwste KX.M.-vlieg tuigen, een DC-6 A Liftmaster, de PH-TGA „Dr. Ir. M. H. DAMME" starten. Deze vlucht roept herinneringen op aan de vlucht van de „Uiver" in de Melbourne-race in 1934 en ongetwijfeld zal heel Neder land ook nu weer meeleven met de prestaties en kansen van het toestel, dat onze kleuren in deze vlucht zal trachten hoog te houden. Het toestel, oorspronkelijk een vrachtvliegtuig van 11 ton nuttige lading, is voor deze gelegenheid omgebouwd tot passagiersvliegtuig en zal buiten de bemanning van 12 personen, 64 passagiers ver voeren. De K.L.M. beschouwt deze vlucht als een normale, doch versnelde passagiersvlucht van Londen naar Christchurch in Nieuw- Zeeland. Aangezien er echter volgens het reglement aan bepaalde voorwaarden moest worden voldaan, was het noodzakelijk, dat reeds geruime tijd vóór de vlucht een en ander berekend en becijferd werd. Ongeveer twee jaar geleden begon men reeds met de voorbe reidingen, waaraan vooral de heren D. A. Visser, chef van het vliegtechnisch bureau en de heer Nielen, assistent van het weten schappelijk bureau van de K.L.M., een groot aandeel hebben gehad. De heer Visser, die de theorie van de vlucht tot in de finesses heeft voorbereid, zal in verband hiermede als extra bemanningslid, n.l. als „papieren" vlieger, de reis meemaken. Hij zal aan de hand van de omstandigheden de vlucht bijhouden en de vliegers van advies dienen. Aangezien de heer Visser in deze vlucht een figuur van het eerste plan genoemd kan worden, hebben wij hem eens opgezocht, om te vernemen, wat hij van deze London-Christchurch-race denkt. De man van de papieren. De heer Visser is een nog vrij jonge man, die, rustig aan zijn pijpje trekkend, ons één en ander over deze „monstervlucht" vertelde. „U moet niet denken, dat deze vlucht van de K.L.M. in de han dicap-sectie een race zal worden, althans niet in de vorm, die men zich er van voorstelt", zo sprak de rekenaar. Het reglement voor deze afdeling is namelijk zeer streng en houdt met alles rekening, zodat ieder vliegtuig, ongeacht de capaciteiten, in theorie de zelfde kansen heeft. Er wordt rekening gehouden met het gewicht, de kracht der motoren en nog vele andere factoren. Hierdoor is een soort formule ontstaan en het is deze wedstrijdformule, die de heer Visser heeft bestudeerd en waaruit hij heeft trachten te halen wat er in zat. De factoren, die men zelf in de hand had, heeft men uitgebuit en men heeft daarom een toestel gekozen, dat het best geschikt was voor een dergelijke vlucht en dat was de. DC-6 A. Ook de be manning heeft men zorgvuldig uitgezocht, zodat men de beste kansen had. Ook de route, die geheel vrij is, alsmede de landingsplaatsen, werden na veel rekenen zorgvuldig uitgekozen. „De bedoeling van deze handicapvlucht is", zo legt de heer Visser uit, „dat het meest efficiënte toestel de race zal winnen. Men kijkt in deze afdeling niet naar een gewaagde vlucht met een race-macbine, maar naar een normaal passagiers- of vracht-vliegtuig, dat zonder het nemen van risico's op commerciëel verantwoorde wijze deze route het snelst vliegt. In zekere zin dus wel een race, doch onder be paalde voorwaarden De kansen. Toen wij de heer Visser om zijn mening vroegen over de kansen, die het Nederlandse K.L.M. toestel in deze vlucht heeft, gaf hij on omwonden te kennen, dat deze goed lagen. De Engelsen, voor wie deze race het grootste evenement op vlieggebied betekent, beschouwen de Nederlandse DC-6 A als één der favorieten en een geduchte tegenstander. De heer Visser meende overigens, dat het toestel van de British European Airways, een viermotorige Vickers Viscount 700 en de viermotorige Handley Page Hastings van de Royal New Zealand Air Force zeker gelijke kansen hebben als de DC-6 A van de K.L.M., zodat het tussen deze toestellen nog wel tot een geduchte strijd kon komen. Natuurlijk heeft ieder toestel met zijn bemanning zekere voor- en nadelen, doch volgens de berekeningen van de heer Visser zouden de Viscount, de Hastings en de DC-6 A aan elkaar gewaagd zijn. Het K.L.M.-toestel beschikt echter over een bemanning, die de route door en door kent en dit geldt voor de vier vliegers, de twee telegrafisten en de twee boordwerktuigkundigen, zowel voor de heer Visser, die in zijn dagelijks werk met niets anders te doen krijgt, dan het uitzetten van routes, daarbij rekening houdende met afstanden en mogelijkheden. Voor het grootste deel moet men tijd winnen, door een zo kort mogelijke route en het zo kort mogelijk verblijven op vliegvelden, waar men moet landen om brandstof en andere noodzakelijke dingen in te nemen. Buiten deze noodzakelijke landingen wordt er dan ook dag en nacht door gevlogen. Op de vliegvelden, welke men zal aandoen, of waarschijnlijk zal aandoen, heeft men voorrang aangevraagd en alles reeds georgani seerd, om het oponthoud tot het uiterste minimum te beperken. Over het algemeen genomen, hebben de heer Visser, alsook de overige leden van de bemanning, goede hoop en zij zijn voornemens, het uiterste te doen, om deze bijzondere Londen-Christchurch-vlucht tot een succesvol einde te brengen. Wij weten, dat zij er van overtuigd kunnen zijn, dat heel Neder land weer intens met hen mee zal leven en natuurlijk hoopt, dat onze DC-6 A in deze geweldige vlucht succes mag hebben. KLEURENFILM „VEILIG, VLUG, VOORDELIG" Het Comité tot behoud van de tram te Bergen wekt hierbij de ingezetenen van Bergen en om geving op, de film „Veilig, Vlug, Voordelig" in „De Rustende Jager" te gaan zien. De eerste voorstelling van deze film is op Vrijdagavond 9 Oct. a.s. en behandelt op originele wijze het probleem over de op heffing van de tram in een Engels dorp. Deze tramkwestie is ook in ons dorp zeer actueel. Naar een goede oplossing wordt èn door het gemeentebestuur èn door het comité van actie met voort varendheid gezocht. Niemand is enthousiast voor het onooglijke, verwaarloosde trammetje, waar we het in de zomermaanden mee moeten doen. Laten we daardoor de gevaren voor ons dorp van de opheffing der tram niet uit het oog gaan verliezen. Een goe de railverbinding, met behoorlijk materiaal, betekent voor Bergen het behoud van het natuur- en dorpsschoon en een uitstekende dienst voor haar gasten. Ook onze dorpsgenoten hebben in een volksstemming duidelijk doen blijken, dat het behoud van de tram van het grootste belang wordt geacht. Wij zijn de directie van „De Rustende Jager" dankbaar, dat ze ons in de gelegenheid stelt de voortreffelijke kleurenfilm „Veilig, Vlug en Voordelig" te zien en hopen dat velen van hun belang stelling zullen doen blijken. KLASSE-OUDERAVOND Wij waren Woensdag 23 Sept. j.l. getuige van een primeur, n.l. de eerste klasse-ouderavond, ge organiseerd in de Van Reenen- school. Het doel van deze avond was het bespreken van specifieke pro blemen van een bepaalde klas, In dit geval de 6e klas. De spreker, de heer S. Nijdam (Hoofd van genoemde school) stelde, voor hij een uiteenzetting gaf van het z.g. taken systeem, eerst het doel van het onderwijs in het licht. De harmonische ontplooiing van het kind tot individu en ge meenschapswezen. Men dient uit te gaan van het kind. Rekening moet men houden met de uit komsten van de moderne psycho logie, welke o.a. leert, dat een kind geen miniatuur volwassene is en dat ieder kind zijn eigen tempo en ontwikkelingsrhythme heeft. Aan de hand van voor beelden werd aangegeven hoe het onderwijs kan aansluiten bij de belangstelling der kinderen en kan profiteren van de ingeschapen drang tot activiteit. Bij voortduring moet het oog gericht zijn op de eisen welke de maatschappij stelt. In het bijzon der werd stilgestaan bij het toe latingsexamen. Spreker veroor deelde in dit verband de oplei dingsschool, die alle kinderen, ook degenen, die er niet geschikt voor zijn, klaar stoomt voor dit examen. Bij de door de heer Nijdam ingevoerde werkwijze verwerken alleen de kinderen, welke hier werkelijk geschikt voor blijken, de voor het examen gevraagde leerstof. Zodoende blijft er voor de klas meer tijd voor onderwijs, dat van veel meer waarde is voor de kinderen. Spreker gaf daarna een uit voerige uiteenzetting van zijn sy steem, waaruit bleek, hoe het tempo waarin ieder kind werkt in overleg met de ouders kan worden bepaald, terwijl ook het niveau, waarop de kinderen wer ken, onderling verschilt. Het feit, dat ieder kind op deze wijze werk heeft dat hij aan kan, werkt ten zeerste stimulerend op de arbeidsvreugde en de ijver. Een handig controle-systeem zorgt er voor, dat werken in eigen tempo niet in luieren kan ontaarden. Na een korte pauze werden vele vragen, door het opvallend groot aantal aanwezige ouders gesteld, door spreker beantwoord. Meerdere ouders melden de gunstige resultaten van de be handelde werkwijze en een extra woord van dank, gesproken door de heer van Urk, die binnenkort Bergen gaat verlaat, besloot deze leerzame maar ook prettige avond. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Op Zaterdag 3 October a.s. opent de voorzitter van het Kun stenaars Centrum Bergen in de Kunstzaal van De Rustende Jager aldaar een tentoonstelling van werken van niet-beroepskunste- naars. Uitgenodigd tot deelneming zijn contribuanten, ongeacht hun woonplaats en de inwoners van Bergen, Schoorl en de Egmonden. Ook dit jaar is het aantal in zendingen aanzienlijk: schilderijen, aquarellen, tekeningen en enige plastiek. De expositie is gedurende de drie volgende weekends des mid dags geopend. Men zie de adver tentie in dit nummer. KORTING OP SCHILDERWERK IN DE WINTER Kosten der te subsidiëren werken De kosten van een binnen- schilderwerk moeten per object minstens f 600.en van een buitenschilderwerk minstens f 250.- bedragen, met dien verstande, dat, wanneer binnen- en buitenwerk aan één object worden uitgevoerd, de kosten in totaal minstens f 600.— dienen te bedragen. Aaneengrenzende opstallen van één eigenaar worden als één ob ject beschouwd. Ten einde de bovengenoemde bedragen te bereiken, kunnen ten hoogste twee niet aaneengrenzende opstallen tot één object gecom bineerd worden, indien deze twee objecten óf aan één eigenaar toe behoren óf de werkzaamheden aan deze twee objecten door dezelfde schilderspatroon worden uitge voerd. Tijdsbepalingen. Het subsidie wordt alleen ver leend voor werken, begonnen op of na 16 November 1953 en ge heel gereed vóór of op 27 Febr. 1954. De aanvragen, genoemd sub 2, welke na 20 Januari 1954 bij „Mebesal binnenkomen wor den niet meer behandeld. W. BEUKERS Spiritisten Vereniging „HARMONIA" Afd. Alkmaar Voor de tweede maal in dit sei zoen organiseert de afd. Alkmaar van „Harmonia" een openbare psychometrische avond, welke ten doel heeft mededelingen van over gegane personen over te brengen aan de nog op deze aarde wonen de familieleden. Op de eerste door onze afd. georganiseerde avond konden door het toen aanwezige medium zeer treffende bewijzen van het leven na den dood worden gegeven, en het is de bedoeling zo mogelijk meerdere bewijzen hiervan te le veren, opdat meerder begrip over deze materie zal worden verkregen Aan onze lezers(essen) Vriendelijk dankend voor de vele giro,s die wij dezer dagen mochten ontvangen, delen wij mede dat de abonnementskwi tanties heden zijn uitgegaan. Zij die tot heden nog niet heb ben gegireerd, verzoeken wij beleefd de kwitanties te willen afwachten en geen girobetaling meer te doen, ter vermijding van onnodige extra onkosten. Nogmaals verzoeken wij onze H. H. adverteerders beleefd, doch dringend, de advertentie's uiterlijk op Woensdagmiddag in te zenden. DE UITGEVER Indien voldoende belangstelling aanwezig is zal worden overge gaan tot heroprichting van een afdeling Bergen van „Harmonia" opdat deze in Bergen en Schoorl, zelfstandig de organisatie van psychometrische en wijdingsbij eenkomsten kan organiseren. JUBILEUM PENNINKHOF De huldiging van Wachtmees ter Penninkhof had Vrijdag j.l. plaats ten gemeentehuize van Warmenhuizen. Dat dit een „warme" huldiging was, lag niet aan de gemeente waar deze plaats vond, maar aan de persoon wien het betrof. De districtscomman dant, de Heer Hoogkamer, de burgemeesters van Warmenhuizen en Schoorl en vele collega's waren aanwezig om blijk te geven van hun waardering voor de jubilaris. Het eerst sprak Wachtmeester Voorthuizen. Van het personeel van de groep Schoorl ontving de Heer Pennink hof een fraaie vulpenhouder ter wijl Mevrouw bloemen werden aangeboden. Districtscommandant Hoogka mer schetste hem als uit het goede hout gesneden. Burgemeester Jochems deed zijn woorden vergezeld gaan van een kist sigaren. Daarna werd nog het woord gevoerd door de groepscomman dant van Schoorl de Heer de Feyter en door burgem. Nolet. De rij van sprekers werd ge sloten door de Heer de Jong, voorzitter van de afdeling Alk maar van de Ned. Politiebond, onder aanbieding van een enve loppe met inhoud. Daarna dankte de jubilaris voor de vele blijken van waardering door hem op deze dag onder vonden en werd deze feestviering besloten met 'n gezellig samenzijn. KONIJNENFOKVERENIGING „DE DUINSTREEK" Naar aanleiding van het zich voordoen van gevallen van de ge vreesde konijnen ziekte „Myxoma- toseheeft het bestuur besloten om gelegenheid te geven om uw dieren te laten inenten op Zaterdag middag 3 October van 14.00— 14.30 uur bij H. Bredewout Omloop 33, Aagtdorp, van 15.00-15.30 uur bij Jac. Zander Voorw. 47, Schoorl van 16.00-16.30 uur bij A. Hoog- vorst Hereweg 221, Groet, de prijs van enten is f 0.25 per dier voor leden, voor niet-leden is dit f 0.50 per dier, geadviseerd wordt om de dieren van niet-leden ook vooral te laten inenten. Voorkomen is beter dan genezen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Ueekitad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. iitiiiiiiiiiiiiliiimimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiimiiiiimi IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllMlIllllllllllllllllllll Zondag 4 October BERGEN Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1