5CHDDRL Puistjes D.DD THEOSOFIE EGMOND AAN ZEE IEDERE DINSDAGAVOND houdt MrO pt DW PASTOOR IN „BERUSTENDEJAGER KERKDIENSTEN FILMNIEUWS. BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER'' BERGEN Nh. FAMILIEBERICHTEN Slagerij KUIJPER 't „BOERENHUYS BIJEENKOMST PLATTELANDSVROUWEN Het winterseizoen voor de Plattelandsvrouwen te Schoorl en Groet werd Donderdagavond j.l. geopend met een bijeenkomst in de zaal van de Heer Hakof te Groet. Als spreker voor die avond was uitgenodigd de Heer J.L. H.J. Westenberg uit Schagen die een lezing hield over het onderwerp „Karakters". Nu is het niet ge makkelijk een dergelijk onderwerp te behandelen voor toehoorsters die niet geschoold zijn in de psy chologie. Of het gaat te diep en derhalve aan hen voorbij, öf het is te oppervlakkig, en daardoor waardeloos. Spreker heeft op be wonderenswaardige wijze de juiste middenweg gekozen. Daarenboven gaf hij aan zijn lezing 'n humoris tische vorm, waardoor er zéér veel is gelachen, maar, zoals de Voorzitster Mevr. Arpeau in haar dankwoord zeer terecht opmerkte, achter deze humor lag een diepere grond, waardoor de aanwezigen opmerkzaam waren gemaakt op geestelijke toestanden waarover zij nu elk voor zich nog eens konden nadenken. Als wij nu in grote lijnen de inhoud even mogen schetsen dan was deze als volgt. Ons lichaam en onze ziel vor men één geheel, maar toch ook weer een tweeheid, waartussen een wisselwerking plaats vindt. De ziel bestaat uit twee ge deelten, een bewust en een on bewust gedeelte, gescheiden door een „drempel", de prikkeldrempel. Bij sommigen ligt deze prikkel drempel lager dan normaal, waar door een groter aantal prikkels van buitenaf op hen werken, de zogenaamde sensibele mensen, U kent ze wel, druk, opvliegerig. In het middelpunt van het bewuste staat het „ik", dat als een piloot in de cockpit alles bestuurt. Vreugde en droefheid kunnen hun oorsprong vinden zowel in het bewuste als in het onbewuste. Men kan zeer goed blij zijn of bedroefd zonder •eigenlijk te weten waarom, dan komt dit voort uit het onderbe wuste. Wij dragen allen maskers, deelde spreker ons mede, de „ma nier" waarop wij ons aan de wereld voordoen, onze Persona. Naar deze schijn worden wij door onze medemensen beoordeeld en overeenkomstig behandeld. Op deze schijn afgaande bijv. zal iemand tegen ons zeggen: „Wat ben jij toch een flinke vent", en nu gaan wij het zelf geloven en wor den een onuitstaanbaar en over het paard getild mens! Het tegen gestelde heeft ook plaats. Indien wij miskend worden en steeds in een hoekje worden gedrukt denken wij van ons zelf dat wij niets waard zijn en krijgen een minder waardigheidscomplex. Daarop volgde een uiteenzetting over de „Anima" en de „Animus". Dit zijn de personificaties van het onbewuste. Indien de animus van de man teveel bij de vrouw is ontwikkeld, dan ontstaat het „manwijf", dat „rookt als een kerel" en borrels drinkt inplaats van een advocaatje! Niet zo erg sympathiek! Omgekeerd komt de anima van de vrouw te veel bij de man voor, en dan ontstaat het „halfzachte" type. De zacht kwe lende en naar parfum geurende man, die bij een normaal mens een gevoel van afkeer wekt. Ook niet ideaal! Na de pauze behandelde de Heer Westenberg nog de vier grondfuncties van de psyche denken, gevoelen, gewaarworden en de intuïtie, die elk nog ge scheiden kunnen worden in „in trovers" en „controvers" waaruit derhalve 8 verschillende karakters kunnen ontstaan. Deze uitgebreide stof kan hier niet verder worden uiteengezet omdat ons dit te ver zou voeren. Genoeg zij hier te vermelden dat deze interessante lezing bij de zeer talrijk aanwezigen uitstekend in sloeg, hetgeen zich uitte in een langdurig en hartelijk applaus! Daarna ging de vergadering, wat wij bij Raadsvergaderingen zouden noemen, „in comité", en hoewel wij niet, zoals bij de Raad, buiten de deur werden gezet, deed onze aangeboren bescheidenheid het wenselijk vinden te verdwij nen en de dames maar onder elkaar te laten beraadslagen over het nut van handwerk- en naai cursussen! TOURNÉE-AVOND VAN DE V.A.R.A. Egmond aan Zee is op Dinsdag 6 October aan de beurt voor een V.A.R.A. tournée-avond. Mede werking wordt verleend door Lizzy Valesco, Dolf Eikhuis. Rudi West, Justus Jessayes en Henny Fontaine, De heer Lebon, secre- taris-penningm. van de V.A.R.A. zal een kort woord spreken. De toegangsprijs is f 1.50, be lasting inbegrepen. Kaartverkoop op Zaterdag 3 October a.s. in de serre van „De Vergulde Valk". Zie verdere bijzonderheden op de raambiljetten. UITSLAG BRIDGE-DRIVE A 1. Honing-Verbrugge 53.5 2. Goedel-Gouda 47.5 3. Heddes-v. Pel 45.5 4. Mevr. Honing-W. Dekker 45.5 5. L. Dekker-v. d. Linden 43.5 6. Eng. Hopman-Jb Hopman 39.5 7. Dames Dekker 34.5 8. Mevr. v. d. Linden Pannekeet 26.5 B 1. Mevr. M. Dekker-Bas 70.5 2. P. Dekker-Winsum 68.5 3. Fam. v. Ham 56.5 4. Mevr. v. Pel-Kranenburg 55.5 5. Glas-Visser 52.5 6. Dames Dekker-v. Winsum 51.5 7. Dames B. Dekker-Bas 50. 8. Mevr. Pannekeet-P. Jonker 49. 9. Mevr. Blauboer- M. Blauboer 44.5 10. Stikvoort-Stiemer 41.5 VAN 7 TOT 8 UUR SPREEKUURvoorBRILCONTRÖLE WAARBIJ U DE COMPLETE COLLECTIE BRILMONTUREN WORDT GETOOND BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN DIERENDAG Op 4 October is het Dieren dag Moederdag, Vaderdag, Dierendag, een in belangrijkheid schijnbaar aflopende reeks feest dagen. Maar zó is het niet! Op Dierendag immers worden niet, zoals dat bij Moeder- en Vader dag het geval is, ondervonden zegeningen herdacht, of liever, waar het hier dieren betreft, het nut dat wij van hen hebben. Neen, in het algemeen stellen wij mensen, ons op het stand punt, dat dit „nut" vanzelfsprekend is en geen gedachten van dank baarheid behoeft op te wekken. Hierop maken natuurlijk een uitzondering de echte dierenlief hebbers, die de trouw en aan hankelijkheid van hun huisdieren wel degelijk met een zekere ge negenheid beantwoorden. Deze zullen op die dag „Fido" en „Minet" dan ook wel op een extra been of visje tracteren! Maar daarvoor is de Dieren dag niet ingesteld. De meesten van ons staan, vooral waar het niet de eigen lijke huisdieren aangaat, vrij on verschillig tegenover deze mede schepselen. Het is al erg genoeg dat wij tallozen van hen ter slachtbank voeren om als voedsel te dienen, één van die onverklaar bare wreedheden in de natuur, en gelukkig geschiedt deze slach ting „door onze beschaving" zo pijnloos mogelijk. Maar hoeveel onnodig leed wordt de dieren niet aangedaan door onverschil ligheid, onnadenkendheid of wat het allerergste is, door opzettelijke wreedheid. Dierendag is een dag van strijd tegen deze misdadige handelingen. Men meent aan het dier ver stand te moeten ontzeggen, hoe wel hun instinct daar dikwijls heel dicht toe nadert, maar wat boven elke twijfel verheven is, zijn de onbetwistbare uitingen tengevolge van pijn, honger en ongemak. En toch zijn er helaas nog zo velen (lees daarvoor maar de onstellende krantenberichten), die zich niet ontzien hun slecht humeur, woede en onbeheerste driften te koelen op hun onschuldige medeschepse len die machteloos aan hun wille keur zijn overgeleverd. Wij maken ons terecht druk over de rechten van de mens, maar het is meer dan tijd dat wij ons ook eens druk gaan maken over de rechten van het dierDe rechten van de mens moeten in wetten worden vastgelegd om geëerbie digd te worden. Jammer genoeg hebben de dieren geen kiesrecht en behoren zij niet tot een partij, anders zou ongetwijfeld al heel gauw een „Noodwet voor het dier" tot stand komen! Maar ook daarin zijn zij van ons afhankelijk. Een langer talmen met het tot stand brengen van een dergelijke wet, is een smet op onze waardigheid als mens! WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Oct. 's morgens 's namiddags 3 12.39 1.17 4 1.41 2.12 5 2.32 2.55 6 3.07 3.24 7 3.37 3.53 8 4.05 4.20 9 4.34 4.50 Laag water s morgens 's namiddags Oct. 3 4 5 6 7 8 9 6.39 7.41 8.32 9.07 9.37 10.05 1034 7.17 8.12 8.55 9.24 9.53 10.20 10.50 „HET HUNKERENDE HART" Een van de grootste Ameri kaanse speelfilms met Van Johnson, in aansluiting op de film „Teresa". Goed spel, onnodig om dit naar voren te brengen, als wij weten, dat Van Johnson de hoofdrol ver vult naast de innemende Dorothy MacGuire. Het geheel is een ver rukkelijke en ontroerende geschie denis rond de vertederende jalouzie welke het huwelijksgeluk van deze twee ten gronde richtte. „Het Hunkerende Hart" naar het ver haal van een „geleende liefde" zal U diep treffen in haar schoonheid en oprechtheid. Toegang 18 jaar. Vrijdagavond en Zondagavond te 8 uur en verder Zondagmiddag te 2.30 uur. De tweede film „KLAAR VOOR ACTIE" met Robert Taylor, Brian Don- levy en Charles Laughton is van geheel andere aard, n.l. een machtig zee-epos, zoals indertijd gebracht werd in de film „De Muiterij op de Bounty", zal men dit kunnen noemen de machtigste en grootste marine-film, ooit ver vaardigd, geïnspireerd op de 2e wereldoorlog, is zij werkelijk ge worden tot een machtig filmwerk, waaraan de meest beroemde ac teurs hun medewerking hebben gegeven. De film voor en door onversaagde kerels. Toegang 14 jaar. Vertoningen vinden plaats op Zaterdag-, Maan dag- en Woensdagavond te 8 uur. In het kader van het bijzondere programma brengt men op Don derdag 8 Oct. a.s. 's avonds te 8 uur voor de laatste maal de film van Charles Chaplin n.l. „LIMELIGHT" Toegang 18 jaar. Wie onder de lezers, deze film nog niet ge zien mocht hebben, gaat heen, want zij is het waard en verdient het ten volle. Machtig spel en spel van Charles Chaplinde grootste komiek op filmgebied. Bespreekt tijdig Uw plaatsen. „HET HUNKERENDE HART" „KLAAR VOOR ACTIE" „LIMELIGHT" Gelderse Rookworst per stuk 79 Spliterwten500 gram 45-39 Groene Erwten 500 gram 36 Amandel Speculaas 250 gram 55 Kruidspeculaas 1e soort 250 gram 44 Gekruid Speculaas 250 gram 39 Boterhamworst Ie soort 150 gram 39 Suiker-borstplaat. 250 gram 49 Droptoffee's 100 gram 19 Vermicelli grof250 gram 19 Augurken zoetzuur per pot 67-50-39 Sardines in olie 2 blikken 99 Zuiver Rundvet 500 gram 59 STATIONSSTRAAT 7 BERGEN cxxxxxx: M. VLAANDEREN-GREEUW J. VLAANDEREN. Cursus v. belangstellenden Woensdagmiddags 2.30— 4,00 uur. Aanvang 14 Oct. a.s., ten huize van Mevr. H. C. DE VRIES-ROOS Hoflaan 12 Bergen 10 siuks 1 gulden Sig. Mag. DRIEËNHUIZEN LAMSV LEES f 0,60 GEHAKTDAG ANTIEKHANDEL „DE SCHAKEL" Huidgenezing Huidzuiverheid Huidgezondheid WONINGRUIL. Aangeboden woning te Rotterdam-Z„ bev. 2 Kamers-ensuite, 1 grote slpk. m. vaste wastafel, 1 kleinere slpk. voor 2 pers. ledikant, keuken, hal, waranda; vrij uitzicht. Huur f33.70 p.m. Gevraagd: woning in Alkmaar, Bergen of Schoorl. Br. letter W, Boekhandel C. Oldenburg te Schoorl. ZONDAG 4 OCTOBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK n.m. 7 uurDs. Bekius (Dienst v. ouderen en jongeren. Coll. Kerkvoogdij). GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur; Ds. Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur; Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS (Dorpshuis) v.m. 10 en n.m. 8 uur Samenkomst 12 uur Zondagsschool VERBREIDING DER WAARHEID geen opgaaf NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur; Ds. J. H. Klein Wassink uit Alkmaar GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur Ds. G. Vellenga n.m. 5 uur; Ds. C. von Meijenfeldt Win tercollecte NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE Egmond-Binnen v.m. 10 uur: Ds. Plug Ingezonden mededeling en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart.de ziekte kiemen worden gedood Vrijdag- en Zondagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur (Dinsdag geen bioscoop) Van Johnson in DE grote speelfilm14 jaar. Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8 uur, Robert Taylor, Brian Donlevy, Charles Laughton in een machtig zee-epos 14 jaar. In het kader van het bijzondere programma, Donderdagavond te 8 uur, opnieuw Charley Chaplin's LAATSTE MAAL! 18 jaar. Geldig t/m Woensdag 7 October BQFFIE-KOFFIE - de koffie die iedereen zo lekker vindt, alléén verkrijgbaar bij Albert Heijn. Op 4 October a.s. hopen onze geliefde Kinderen, Zuster, Zwager, Oom en Tante C. HOOGVORST Azn. en B. HOOGVORST-SCHOEN hun 25-jarlge Echtvereniging te herdenken. Uit aller naam Fam. SCHOEN. GROET, October 1953. Hargerzeeweg 9. Receptie van 3-5 uur n.m., in Restaurant Minkema te Camperduin Heden overleed tot onze grote droefheid, na een smartelijk lijden, onze lieve Man, Vader, Zoon en Grootvader, WILHELMUS CORNELIS MOL, in de ouderdom van 52 jaar. BERGEN G. v. d. Aarde A. C. Mol en Verloofde Mevr. Wed. C. Mol-Schrijver HYPPOLYTUSHOEF D. C. v. Dord M. v. Dord-Pappelendam en Kleinkinderen. BERGEN, 28 September 1953. Doorntjes 31. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de Algemene Be graafplaats. Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze onvergetelijke kracht, de Heer W. C. MOL. Gedurende vele jaren was hij ons tot grote steun. Fa. JOH. RAMPEN ZONEN. BERGEN, 28 Sept. 1953. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden bij ons 25-jarig huwelijksfeest betuigen wij onze hartelijke dank. Fam. P. H. DE GROOT. BERGEN Nh., Kogendijk 56. Onze hartelijke dank aan buren, vrien den en kennissenen ook de Verenigingen, voor de vele bloemen en cadeaux, die wij mochten ontvangen bij ons feest, Het is voor ons een dag geweest, die wij nimmer zullen vergeten. J. KUIJPER TH. KUIJPER-KEETE en Kinderen. SCHOORL, October 1953. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank yoor de vele blijken van belangstelling, ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig ambts jubileum. D. PENNINKHOF. SCHOORL, October 1953. Mede namens onze dochter, betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij ons 60- jarig huwelijksfeest ontvangen. GROET, October 1953. Ze gaan geweldig, onze RECLAME SIGAREN Stationsstraat 13 Bergen VANAF HEDEN VERKRIJGBAAR i Vanaf f 1,30 per pond Als reclame 1 ons METWORST f 0,40 1 ons TONGEWORST f 0,30 A.s. Woensdag 1 pond Gehakt f 1,60 Afgehaald en a contant Duinweg Schoorl tt Koperwerk, Tin, O.-H. Doeken, Meubelen, Stoeltjesklokken, enz. Spec, afdeling Goud en Zilver, Bloedkoralen, Gitten. Cornalijn, Sieraden, enz. enz. Ruïnelaan 8 Bergen. Gevraagd NET DAGMEISJE. Leeftijd boven 20 jaar. Zondags vrij. „Huis met PilarenBergen FLINK MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren bij Mevr. de Waard, Kerkelaan 10, Bergen GEVRAAGD WERKSTER Vrijdag morgen van 8.30 tot 12.30 uur. Broekbeeklaan 12, Bergen GEVRAAGD NET DIENSTMEISJE Mevr. Kahn, Komlaan 20, Bergen. MEISJE GEVRAAGD voor 4 ochten den in de week. Leeftijd 17 a 18 jaar. Adres te bevr., Boekhandel de Haan, Stationsstraat, Bergen B.za. JONG R.K. MEISJE voor de morgenuren. Oude Bergerweg 87, Bergen B.z.a. NET MEISJE, 3 a 4 ochtenden per week. Br. no. 146, De Haan's Boekhandel, Bergen WONINGRUIL. Aangeboden moderne woning op prettige stand te Wormerveer voor gezellig huis in Bergen of omgev. Br. no. 710, bur. v. d. blad te Schoorl. Te huur te Bergen: gemeubileerd of gestoffeerd vrij gedeelte van huis be vattende zitkamer, 2 slaapkamers, vrije keuken, permanent, geen vestigingsver gunning vereist. Br. no. 711, bur. v. d. blad te Schoorl. TE KOOPi 1 h. kroon 9 arm. f 35.—, 2 faut. f 25.p. St., 1 haardst. f 50.—, wringer m. bok f 20.-d. bl. heren cost. 2 x gedr. f 65., zw. d. mantel f 30.- maat 42-44 en wit bontjasje f 35. Laanweg 32, Schoorl EERLIJKE VINDER breng s v p. arm band. Verloren Maandagavond ongeveer 8 uur. Terug Lijtweg 23, Bergen. Te koopWANDELWAGEN, in goede staat, f 20,-. Geestweg 13, Bergen. Te koop een KACHEL, met nieuwe pijpen, waarop gekookt kan worden G. v.d. Berg, Jaap Weyandweg 29, Bergen. TE KOOPt Een zw. geëmailleerd Fornuis, f 12,50, zw. geëmailleerde Kookkachel, f 22,50 4 pracht eiken Stoelen, f 40,2-pers. Ledikant (Engels), f22,50. Spiraal f25,—, (2-pers.), Radio, f 37,50, Naaimachine, oud, doch goed, f 40,—, 2-pers. nieuw 5-delig Bed, f 39,75, 1-pers., 2-delig Bed, f 22,50, Dressoir-buffet, f 47,50, Kolen kitten f 1,45, Holtap-karpet, nieuw, f 24,75, FiliaalHargerweg 3, Groet (achterom) Maandagmorgen tot 12 uur aanwezig Te koop beste BLAUWE WINTER AARDAPPELEN a f 4,50 per zak. R. Schoen - Hargerzeeweg 14 - Groet Te koop aangeboden: z.g.a.n. donker wijnrode DAMESMANTEL, maat 44, prijs f 55, Hereweg 323, Groet. VEEL regen, weinig zon, niet bevorder lijk voor uw weerstandsvermogen, dus daardoor gevoelig voor Griep, Verkoud heid en andere winter-infectiekwalen. Reeds nu beginnen met U zelf te be schermen. Gebruikt daarom de GEMENGDE WEERSTANDS-VITAMINES van Drog. Fa. Frans Posthuma, Zon en kracht in één flacon. Per flacon ad 100 tablet ten f 1.25. Oldenburglaan 15. Tel. 2716. Te koop wegens overcompleet, goed onderhouden BANKSTEL. B. Spandau, O. Prinsweg 27, Bergen. Te koop, een prima gedragen OVERJAS, maat 52, kleur donkergrijs. Fa. Boorsma, Kleermakerij, Ruïnelaan 31, Bergen. Tel. 2065. Twee HERÉNCOSTUUMS en gekleed COSTUUM.'grote maat, ter overname aangeboden. Adres te bevragen De Haan's Boekhandel Bergen. Het BERGER LEDERHUIS. Ontvangen de nieuwste Koffers van de Jaarbeurs. Alle maten Damestassen vanaf f 3.95, de nieuwste modellen. Tevens uw adres voor schoenreparatie, prima leer en keurige afwerking. Beleefd aanbevelend, J. Ton en Zonen Stationsstraat 18, Bergen. Frisia HAARD te koop. in prima staat en twee MOTERBANDEN, 250 x 19. Kunnen, Doorntjes 22, Bergen. AANGEBODEN1 of 2 Koeien om de melk tot 1 Mei 1954. Inlichtingen bij D, Duin Wz„ Hargerweg 5. AANGEBODEN: Wegens vertrek naar Indonesië; Teddybeer rose manteltje, leeftijd 1 jaar. Prinsesselaan 44 s, Bergen. Ter overname; PENSION met inven taris in Watersport-centrum met woning- ruil. Br. onder No. 147, De Haan's Boekhandel te Bergen. Heden ontvingen wij enige LUXE KACHELS tegen zeer lage prijzen. O.a. „Frya" f 48. Wees er vlug bij, want deze aanbieding is maar één keer. Alleen bij Fa. R. LOWIJS 6 Zn. Dorpsstr. 61-63. Bergen Telefoon 2294

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2