99 ff BERGEN GERRITSEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE INGEZONDEN STUKKEN VRIJDAG 9 OCTOBER 1953 30e JAARGANG No. 39 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef JAN VAN ZUTPHEN 90 JAAR VERGADERING VOLKSONDERWIJS DE RAED PRAET De Raad kwam vorige week Woensdag in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huygens. Mr. S. D. Sluis was afwezig. Naar aanleiding van het ver zoek van het bestuur van de Nederl. Vereniging van Zeelieden ten behoeve van elke nationaliteit om een bijdrage van f 500.- in de vorm van een éénmalige subsidie voor het hospitaal-kerkschip „De Hoop" besloot de Raad tot het verlenen van 'n éénmalige bijdrage van 1 cent per inwoner. Aan de heer C. Kuitwaard be sloot de Raad 75 °/0 (f 3.75 per maand) te vergoeden van de reis kosten van zijn leerplichtige zoon, die de school voor Chr. voortgezet onderwijs te Alkmaar bezoekt. De Raad ging accoord met de voorlopige vaststelling van de gemeente-rekening en van de re kening van het gem. electriciteits- bedrijf over 1949. De heer J. Broersma drong er ernstig op aan om in het vervolg overschrij ding van begrotingen te voor komen. Bij de benoeming van leden van de commissie van advies in gevolge de woonruimtewet werden naast de zittende leden nog can- didaat gesteld: Mevr. Broekman- Vriesman en de heer Maasen. Na enige discussie werd be sloten de commissie uit te breiden tot 7 leden, waarin zitting zullen hebben de beide nieuwe candi- daten en de oude leden de heren Algra, Schmidt, Swaag, Witte brood en F. Zeiler. Zonder discussie werd 't voor stel aanvaard medewerking te verlenen voor het aanschaffen van 5 nieuwe tafels en stoelen voor de „Vrije School". De kosten waren geraamd op f 210.-. Het voorstel van B. en W. tot het verhogen van de raming der kosten van de centrale verwarming in de Van Brederodeschool tot f 15.500.- ontlokte heel wat dis cussie. De heer Ellis zei er zich niet mee te kunnen verenigenhij achtte de som te hoog voor deze school. De heer Bos vond het wat vreemd, dat de oorspronkelijke raming van f 8000.- nuf 15.500.- bedroeg. Tenslotte ging de Raad na verdediging van het voorstel door de voorzitter en weth. Den Das er mee accoord. Met het voorstel tot het aan kopen van een terrein gelegen nabij de Kerkedijk ten behoeve van de uitvoering van het uit breidingsplan kon de Raad zich verenigen, alsmede met het voor stel f 1100.- uit te trekken voor stedebouwkundige adviezen. Het voorstel van B. en W. tot het aanvaarden als schenking van een gedeelte van het terrein bij de scholen van de Berger School vereniging en tot het verkopen van hetzelfde terrein a.d. Berger Schoolvereniging voor de bouw van een onderwijzerswoning ont moette tegenstand van de heer de Beurs: hij achtte de prijs van f 2.50 per m2 te laag; hij zag hierin een soort subsidie aan de vereniging van 480 X 2.50 (als bouwterrein achtte hij f 5.- per m2 juister) f 1200.-. Na verdediging door de voor zitter nam de Raad het voorstel aan. Met het voorstel tot het garanderen van een geldlening onder hypothecair verband te verlenen aan de heren N. Geel te Amsterdam en Sijpheer te Bergen kon de Raad zich ver enigen. Tot leden van de commissie voor het nazien van de rekeningen der bijzondere scholen en onder wijszaken werden benoemd de heren C. W. Ellis, M. de Beurs en Mr. S. D. Sluis. Nadat wethouder Den Das een uiteenzetting had gegeven over het slachthuis, besloot de Raad tot algehele liquidatie van het ge meentelijk slachthuisbedrijf. Huis slachtingen zullen zijn verboden, met uitzondering van de St. Jozeph- stichting. Tenslotte ging de Raad nog accoord met het voorstel van B. en W. tot het uitbreiden van de commissie voor het tram- en personenvervoersvraagstuk met twee leden, aan te wijzen door de gemeenteraad van Schoorl (alleen voor zover dit de gemeente Schoorl raakt). Bij de rondvraag informeerde de heer Van Rees-Vellinga of de ouders vrij waren in de keus van openbare school of dat de ge meente in wijken zou worden ver deeld. De voorzitter gaf de ouders in overweging de naastbijzijnde school te kiezen; er zou echter geen dwang worden uitgeoefend. Hierna ging de Raad in comité. OPTIEK NIET - BEROEPSKUNSTENAARS EXPOSEREN De voorzitter van het Kunste naars Centrum Bergen opende Zaterdagmiddag in de Kunstzaal „De Rustende Jager" de 16e expositie, de tweede van werken van niet-beroepskunstenaars uit Bergen en Schoorl. Hadden het vorige jaar 31 amateurs werk ingezonden, dit jaar waren het er 25. Niet min der dan 74 werken prijkten dit maal aan de wand. Nadat de voorzitter een woord van dank had gericht tot de in zenders en de hoop had uitge sproken, dat ze zouden blijven doorwerken, kregen de talrijke bezoekers gelegenheid het tentoon gestelde te bewonderen, waartoe verder nog gelegenheid zal zijn op 10, 11, 17, 18 October telkens van 14.30 tot 17.30 uur. MOOI RESULTAAT Het comité voor de Nationale Reclasseringsdag te Bergen, deelt met vreugde en dank aan alle collectanten en gevers mee, dat de reclasseringscollectef 1139,22 heeft opgebracht. Nieuws van de BERGER BRIDGE CLUB Op de laatst gehouden jaar vergadering memoreerde de secre taris in zijn jaarverslag de groei van deze vereniging en enige leden vonden dit zo interessant, dat ze enige van deze gegevens gaarne in uw blad „De Duin streek" zagen opgenomen. Opgericht 1 November 1935 door een twintigtal bridge-lief- hebbers, is deze club langzaam maar zeker uitgegroeid tot een gezonde en om zijn goede sfeer bekende vereniging van meer dan 120 leden. Hierdoor is deze club één van de grootste Bridge-Clubs van Nederland geworden en dit wil toch voor Bergen wel iets zeggen. Alleen een paar grote steden hebben een iets grotere vereniging op Bridge-gebied, doch voor een kleine plaats staat de Berger Bridge-Club op een zeer grote top. En deze top is bereikt door het actieve bestuur onder leiding van de heer Vasbinder, die ruim tien jaren op zeer prettige wijze, doch met vaste hand, als voorzitter onze club dirigeert. Nu weten wij wel dat hij niet gaarne aan de weg timmert, doch wij wilden niet na laten om dit feit eens in het volle daglicht te plaatsenwij zijn trots op uw leiderschap! Want het is een prestatie om in deze tien jaren een club zo op te werken en zo'n gezellige sfeer te scheppen, dat er zelfs leden zijn, die wekelijks uit de Zaan streek, Castricum, Alkmaar en Schoorl komen en de Berger Bridge-Club prefereren boven een club uit hun eigen plaats. Ga zo door B.B.C., houdt onze club attractief en met uw speel wijze en uw eigen club-orgaan, onder zo'n bezielende leiding moet het goed blijven gaan. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Oogstfeest Zendingbazar A.s. Maandag en Dinsdag, 12 en 13 October, zal in het Dorps huis de jaarlijkse Zendingsbazar weer worden gehouden van arti kelen geschonken door Heilssol daten en Legervrienden, zowel winkeliers, hotelhouders en par ticulieren, ten bate van de plaat selijke arbeid én het Zendings werk van het Leger des Heils. Een bazar houden is altijd een gezellige bezigheid en wij nodigen U zeer hartelijk uit tot een be zoek. Een gezellige theestand en verschillende spelen voltooien het geheel. De beide dagen is de bazar geopend van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur. Dins dagavond zullen de resterende artikelen bij opbod worden ver kocht. De Oogstfeest-samenkomsten worden Zondag 11 October in het Dorpshuis gehouden, 's mor gens 10 uur Altaardienst en 's avonds 8 uur Verblijdingssa- menkomst om de Schepper te danken voor zijn gave. STORM OVER STAVENISSE Er was Vrijdagavond grote be langstelling voor de in „De Rus tende Jager" door burgemeester Verburg van Stavenisse vertoonde film over Stavenisse. Het was niet om medelijden op te wekken, aldus Stavenisse's burgervader, dat hij deze film ver toonde, maar als uiting van dankr baarheid van zijn zwaar getroffen gemeente voor de steun die de bevolking van Bergen had ver leend. Op het witte doek zag men met ontzetting hoe de binnen stromende zee alles verpletterde, hele straten met de grond gelijk maakte. Stavenisse bood een troosteloze aanblik: op de golven hier een meubelstuk, daar dreef als beeld van verloren geluk een stuk kinderspeelgoed Na de catastrophe overal de opruiming: boenen, boenen en schrobben, schrobben. Er scheen geen einde aan te komen. 153 slachtoffers van de ramp werden obgebaard in de kleuter school, verdronken vee werd ver voerd naar destructiebedrijven, puin werd overal geruimd. Met taaie volharding zette men door. Herbouwplannen zijn gemaakt en straks zal Stavenisse herrijzen en het leven met zijn voor- en tegen spoed weer doorgaan. Aan het slot hoorde men de schoolgaandejeugd.de spes patriae, hun vertrouwen op de toekomst uitzingen. Bergen's Brandweermannenkoor zorgde deze avond voor de muzi kale omlijsting van de filmver toning. INENTING TEGEN POKKEN Men wordt herinnerd aan het bepaalde in artikel 1 der Inentings- wet, dat ouders de verplichting oplegt: hetzij hun kind voor het le levensjaar tegen pokken te doen inenten hetzij voor het eerste le vensjaar van 't kind ten gemeente huize een verklaring over te leggen, waaruit blijkt welke bezwaren men tegen inenting heeft. Aangezien vele ouders aan deze verplichting niet de hand blijken te houden, zal het hoofd van de politie van alle overtredingen in kennis worden gesteld, teneinde tot strafvervolging over te gaan In verband hiermede worden belanghebbenden verwezen naar de elders in dit blad opgenomen openbarebekendmaking,houdende aankondiging, dat op Dinsdag 13 October a.s. te 16.30 uur in het Wijkgebouw gelegenheid zal wor den gegeven tot kosteloos inen ting tegen pokken. Formulieren tot het kenbaar maken van bezwaren tegen inen ting tegen pokken zijn kosteloos verkijgbaar op de afdeling bevol king ter gemeentesecretarie. GESLAAGD Voor het Basis-examen van de Nederlandse Vereniging van Le raren in de Engelse taal „Bri tannia" te 's-Gravenhage is ge slaagd Mej. Zr. D. Zwakman te Heiloo, vroeger wonende te Ber gen. Dat Zuster Zwakman op 73- jarige leeftijd nog de energie heeft weten op te brengen om aan een examen in de Engelse taal deel te nemen mag vele jongeren tot voorbeeld strekken. De commissie van examen heeft haar dan ook bij monde van de voorzitter, de heer F. van 't Sant, van harte met haar succes gefe liciteerd. Zr. Zwakman heeft les gehad van de bekende Alkmaarse op leider de heer J. J. Berkhout. GESLAAGD Bij het examen voor het ver krijgen van het E.H.B.O.-diploma van het Nederlandse Rode Kruis slaagden de heren W. van Duin, C. Kooij, G. Riesmijer, H. Radix, H. van Weele, J. de Weerdt en E. Hopman, allen te Bergen en W. Boon te Koedijk, alsmede de dames Riesmijer, T. Min-Roobeek en van Weele. Afgewezen 1. Het examen werd afgenomen door Dr. Dijkhuizen te Alkmaar. GESLAAGD Aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen slaagde voor het ingenieurs-examen Mej. J. P. Baretta te Bergen. PROPAGANDA-AVOND De Bond van Staatspension- nering vraagt weer Uw aandacht, want nog steeds is het vraagstuk ouderdomsvoorziening niet gere geld. Het blijft nog steeds de vraag wat zal er straks uit de bus komen, als deze zaak in de Staten Generaal aan de orde komt. Wordt het verplichte verze kering, of een bodem pensioen, met als aanvulling verplichte ver zekering. Van deze beide ge dachten zijn voor- en tegenstanders in de Tweede Kamer. Als de eerste gekozen wordt, betekent dit dat grote groepen er buiten vallen, of dat zij zich vrijwillig kunnen verzekeren. Kiest men de laatste, dan benadert men onze doelstelling al vrij aardig, alhoe wel we er dan nog niet zijn. Ons streven is en blijft een premievrij staatspensioen. Zij, die het daar mee eens zijn, kunnen onze propaganda-avond op 18 Oct. a.s. bezoeken. Deze wordt gehouden in de zaal van de heer N. Schuyt te Schoorl. „De Flierefluiters" uit Landsmeer zullen op deze avond weer een toneelspel opvoeren. Over dit gezelschap behoeven wij verder niets te zeggen, de naam „De Flierefluiters" zegt al genoeg. Dus tot 18 October a.s. Zie verder de advertentie in het nummer van volgende week. Kaarten verkrijgbaar bij de be kende adressen. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Oct. 's morgens 's namiddags 10 5.03 5.20 11 5.33 5.48 12 6.06 6.21 13 6.43 6.56 14 7.19 7.38 15 8.09 8.32 16 9.14 9.48 Laag water Oct. 's morgens 's namiddags 10 11.03 11.20 11 11.33 11.48 12 12.06 12.21 13 12.43 12.56 14 1.19 1.38 15 2.09 2.32 16 3.14 3.48 U zult het misschien wat vreemd vinden in deze rubriek van Schoorls nieuws een artikeltje over „Ome Jan", maar dat is toch minder vreemd dan het lijkt Is deze grote man niet eigenlijk de „Ome" van geheel Neder land, dus wonen zijn neven en nichten ook niet in Schoorl Bo vendien is het niet de bedoeling zijn grote verdiensten hier nog eens op te sommen, maar wij wilden Uw aandacht vestigen op een speciale gebeurtenis, die in verband met deze herdenkingsdag heeft plaats gehad, n.l. het bezoek dat hij heeft ontvangen van onze Koningin, in zijn huis te Hilversum. Wij hopen dat velen Uwer hebben geluisterd naar de uit zending door de radio van de bijeenkomst in de Apollohal van j.l. Woensdagavond. Daarin heb ben wij nog eens duidelijk ge hoord hoe deze eenvoudige jongen uit Kattenburg van jongsaf heeft gezwoegd voor het welzijn van zijn kameraden en dat uit die strijd een vurig socialist werd geboren die, als de nood aan de man was gekomen „de barricades zou zijn opgegaan". Maar het schoonste van deze avond vonden wij zijn eigen woorden aan het eind gesproken en vooral de ontroering waar mede hij een verslag gaf van bovenbedoeld bezoek. Uit deze woorden van hem, zowel als uit de afscheidswoorden van onze Koningin: „Ik zal morgen de ge hele dag aan U denken", blijkt zo duidelijk dat het gesprek van méér dan een uur dat deze twee zéér grote en hoogstaande fi guren met elkaar hebben gehad, was gevoerd in een sfeer, die op een veel hoger plan ligt dan dat van onze middelmatige massa. Wij zijn ervan overtuigd dat geen van beiden ook maar iets heeft verloochend van hun eigen lijke levensbeschouwing, maar dat zij de twééheid van deze ver schillende levensprincipes hebben weten te verenigen in de éénheid van het ideële. De mogelijkheid daarvan moeten en mogen wij als een kostbaar geschenk erken nen en aanvaarden WAT ER DIT SEIZOEN ALZO OP TONEELGEBIED ZAL WORDEN GEBODEN Nauwelijks is de drukte van het Badseizoen voorbij, of de bestu ren van de verschillende toneel verenigingen gaan aan het werk, om zo spoedig mogelijk met de studie van een werk te kunnen beginnen. „Het Vrije Toneel" onder lei ding van de heren Stobbe en van Pel is dezer dagen begonnen met het instuderen van „De distel", een blijspel bewerkt door Jan Fabricius. Het ligt in de bedoeling dit stuk op te voeren voor de Ver. Volksonderwijs, Afd. De Drie Egmonden, en wel in de maand November. Wij twijfelen er niet aan of deze keer zullen de leden van V.O. weer kunnen genieten van het spel, dat deze zeer goede toneelgroep zal bieden. „De Flierefluiters" hebben de keuze laten vallen op „De Heilige Vlam" van W. Somerset Maug ham, in een vertaling van C. J. Pieters. De repetities staan onder leiding van de heer G. Spruijt uit Heiloo, regisseur van de T.V. „Het Ontluikend Roosje", aldaar. Ook deze vereniging hoopt in November de eerste uitvoering te geven. „St. Ardalio" de R.K. Toneel vereniging kon nog niet tot een besluit komen. Men is nog bezig met een keuze van het stuk te maken. Daarna zullen de repeti ties op volle toeren beginnen. Er staat dus voor toneelmin- nend Egmond heel wat te wachten in de komende maanden. Woensdagavond vergaderde de afdeling „De Drie Egmonden" van de Vereniging Volksonderwijs in de zaal van café Centraal. De voorzitter, de heer C. Wijn, heette de aanwezigen hartelijk wel kom, in het bijzonder de heer Kleijmeer, als afgevaardigde van de Federatie. Uit het jaarverslag bleek, dat de contributie nood zakelijk verhoogd moest worden tot f 2.50 per jaar. Besloten werd deze contributie te innen in twee termijnen van f 1.25. In het bestuur werden wegens aftreding van de heren J. Wijker en J. Gorter, ge kozen de heren J. Bosman en J. Gorter. Besloten werd een propa ganda-avond te houden en de vereniging „Het Vrije Toneel" te vragen de avond te verzorgen. Bridge-Club „ONS GENOEGEN'' A. 1 Mr. Honing-W. Dekker 48,5 2 Mevr. L. Dekker-Bas 47,5 3 L. Dekker-v.d. Linden 43,5 4 Honing-Verbrugge 42 5 Heddes-v. Pel 42 6 J. Hopman-Zwaan 42 7 Goedel-A. Gouda 39 8 P. Dekker-v. Winsum 31,5 B. 1 Fam. Kranenburg 30 2 Mevr. v.d. Linden- Pannekeet 29,5 3 Mevr. D. Dekker- Mevr. v. Winsum 28,5 4 E. Hopman-Verver 25,5 5 Mevr. Dekker-Jonker 22,5 6 Mevr. Bas- Mevr. B. Dekker 19 C. 1 Mevr. v. Pel-Stam 14,5 2 Fam. Smit 12,5 3 Mevr. Blauwboer- A. Blauwboer 9,5 4 Stiemer-Stikvoort 7 5 Mevr. Pannekeet- Mevr. Stam 6,5 Men gelieve tijdig aanwezig te zijn Geachte Redactie, Naar aanleiding van een arti kel in de Alkmaarsche Courant van Dinsdag 29 September j.l., waarin ik las, dat men op het voormalige terrein van Hotel Nassau-Bergen een café-terras wil oprichten, dit met gemeente-ga rantie, deel ik U het volgende mede Reeds geruime tijd geleden is door enige samenwerkende café houders te Bergen bij de gemeen te een aanvraag ingediend om op dat terrein een z.g. terras-bedrijf te stichten. De gemeente stelde toen haar eisen zo hoog, dat hier helaas niet aan te voldoen was. Op dit moment schijnt de ge meente er geheel anders tegeover te staan en wil voor een derge lijk bedrijf zelfs rente en aflossing garanderen. Tegen uitbreiding van het aan tal terrasbedrijven bestaat dezer zijds niet het minste bezwaar. In tegendeel, als ook uit de gang van zaken bij de herziening van Het Wederopbouwplan is kunnen blijken. Daarbij is door een res taurateur zelfs aangedrongen op meerdere vestigings-mogelijkheden Nu doet zich het wel zeer vreem de geval voor als trouwens in b.g. artikel wordt erkend dat de gemeente, na eerst medewerking zonder garantie aan „vaklieden" te hebben geweigerd, thans met „zakenlieden" dit blijkbaar ter onderscheiding van „vaklieden" wel in zee wil gaan. Sterker, deze aflossing en rente wil garanderen. En alsof dit nog niet genoeg is, van hare eerder gestelde hoge eisen afstand heeft gedaan. Ik vertrouw, dat na deze uit eenzetting deRaad onzer gemeen te zich wel met het geval zal bemoeien. Een caféhouder. Ueekêtod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Hamn's Boekhandel. Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1