D.D.D "LUC VEILIG &VoO#D£.LI<i. GOED ZIEN, EN ER BETER UITZIEN!!! ZEEROVERS VALLEN AAN! OPENBARE AANBESTEDING Huid uitslag BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. INENTING TEGEN POKKEN 29 WONINGEN VOETBAL SCHOORL-DUINRANDERS 2-1 Duinranders won de toss en kozen de vrij sterke wind in de rug. Voor de rust ging het spel tamelijk gelijk op, hoewel het slechts aan tegenslag voor Schoorl is te wijten, dat er geen doel punten kwamen uit het overwicht dat zij het laatste kwartier demon streerde. Na de rust bleef dit overwicht bestaan, maar toch waren het de Duinranders die het eerste doel punt scoorden door hun midvoor Delis. Een kleine inzinking van Schoorl daarna werd spoedig overwonnen en er volgden twee zeer fraaie doelpunten van Schot vanger, die in deze wedstrijd eerder de naam van Schotgever verdiende Tot aan de laatste minuut werd aan beide zijden met veel enthou siasme gespeeld, maar de stand 2—1 voor Schoorl bleef gehand haafd en zo eindigde deze pret tige en goed gespeelde wedstrijd. ESPERANTO De afdelingen Alkmaar en Bergen van de Nederlandse Espe rantisten Vereniging „La Estonto Estas Nia" (De toekomst is ons) hebben het winterseizoen ingezet met een propaganda-avond. Het zaaltje van het Dorpshuis te Bergen was met bloemen ver sierd, terwijl aan de wanden en op de tafels propagandamateriaal en boeken waren uitgestald. Na een inleidend woord van de heren Luinge en Pascha namens de beide afdelingen werden de aanwezigen vergast op piano muziek. Mejuffrouw A. Kleymeer speelde op brilliante wijze een wals van Chopin. Daarna was het woord aan de spreker voor die avond, Mr. A. Kalma uit Amsterdam. Op geestige manier toonde hij met verschillende voorbeelden aan hoe noodzakelijk het is om de taal muren te doorbreken en naast de moedertaal Esperantotegebruiken. Vele Nederlanders gaan prat op hun talenkennis maar lopen liefst een straatje om als ze denken een buitenlander te woord te moeten staan. Buitenlandsestaatslieden moeten er vaak mee volstaan elkaar glim lachend de hand te drukken, terwijl ze geen woord met elkaar kunnen wisselen als er geen tolken in de nabijheid zijn. Uit ervaring wist de spreker dat men door Esperanto in het buitenland overal gastvrij wordt WELVERZORGDE HANDEN in elk jaargetij Hamea-Gelei ontvangen. Bij een bezoek aan Lapland had hij meer van de zeden en gewoonten der Lap landers leren kennen dan met een andere taal mogelijk zou zijn ge weest. Tal van gidsen zijn in Esperanto uitgegeven, zelfs van regerings wege, o.a. van Noorwegen en Denemarken. Een uitgebreide litteratuur, be vattende duizenden werken, zowel oorspronkelijk als in het Esperanto vertaald, van beroemde schrijvers uit alle delen der wereld staat de Esperantisten ter beschikking. Nadat de spreker zijn boeiende rede beëindigd had gaf de pianiste nog een paar mooie nummers van Schubert ten beste. Na de pauze, waarin thee ge schonken werd, gaf de heer Kalma een korte proefles. Hij toonde daarbij aan hoe logisch Esperanto is opgebouwd uit die woorden, die internationaal het meest bekend zijn. Men leert taalregels maar zonder uitzonderingen. Door mid del van een vernuftig stelsel van voor- en achtervoegsels kan men uit bepaalde stamwoorden zelf vele andere woorden afleiden, die men dus niet apart behoeft te leren. De aansporing van de spreker om Esperanto te leren bleef dan ook niet zonder resultaat, want aan het slot van de geslaagde avond gaven zich enkele bezoekers als cursist op voor de te vormen Esperanto-cursus. De grootste en mooiste collectie brilmonturen vindt U bij Mr. Opt. D. W. PASTOOR, Hoflaan 2, Bergen Wij hebben de alléénverkoop van de volgende fabrikaten van de hoogste klasse, als Marwitz, Busch, Röding. Metzier en Société des Limetiers. VOOR DE JEUGD DE WERELDREIS VAN BAREND WILLEMSZ man te Verkoudheid Barend Willemsz, de scheepsjongen van „Het Zeepaard" stond juist de kok te helpen met het schoonmaken van de kookketels, toen hij de kapitein hoorde brullen: „Alle hens aan dek!" Het bevel werd doorgegeven. De stuurman riep: „Alle hens aan dek!" en de boots- herhaalde het. Uit alle hoeken en gaten renden de matrozen voorschijn en ook de kok holde naar buiten en sleurde Barend aan zijn arm mee. Op de campagne stond de kapitein en naast hem de stuur man, hun gezichten stonden ern stig. „Mannen" sprak de kapitein, „zoals jullie wel zullen weten, zijn wij hier in gevaarlijk water te recht gekomen. Het wemelt hier van Algerijnse zeerovers en wij zullen dus op alles voorbereid moeten zijn, Ik geef jullie daarom bevel, de wapens klaar te maken en bij de hand te hcuden. Blijft bij de hand en op mijn eerste bevel moet iedereen op zijn post 1" De matrozen gingen mompelend naar de wapenopslagplaats. Ook de kok ging mee en Barend dren telde achter hem aan. Wat moest hij nu doen? Als hij aan de Al gerijnen dacht, liepen de rillingen hem over de rug, want de ver halen die hij over die Moorse zeerovers had gehoord, waren goed genoeg om iemand slapeloze nachten te bezorgen. Maar Barend begreep heel goed, dat wanneer het op vechten aan zou komen, ieder mannetje, ook hij, de scheeps jongen, nodig zou zijn en dus be sloot hij om zich ook maar van een of ander wapen te voorzien. Te laat. De matrozen waren al druk bezig, de snaphanen te laden en klaar te leggen. Grote pistolen werden tussen de riem gestoken en Steven, de grote matroos, stond een groot kromzwaard te slijpen. Aal, de lange magere, beproefde het scherp van een lang mes en knikte goedkeurend. Zo was een ieder bezig. Barend keek eens rond. Wat zou hij nu nemen? Een rapier? Neen, daar was hij te klein voor. Veel kleine wapens waren er niet en door zijn getreuzel was de voorraad op, voordat Barend keus had gemaakt. „Zou jij ook niet eens mee doen", schreeuwde de bootsman tegen hem. „Het gaat ook om jouw leven hoor vriendje!" „Ik heb niets", hakkelde Barend uit het veld geslagen. „Kan me niks schelen, dan neem je maar een eind hout of zoiets", pruttelde de bootsman. Barend verdween en liep het dek op. Waar moest hij nu een wapen vinden? Veel tijd om na te denken had SANAPIRIN jaagt kou J^L en pijn uit Uw body as hij niet, want plotseling schreeuw de de uitkijk: „schip aan stuur boord!" en dadelijk renden de mannen het dek op, want niemand twijfelde er aan, of het waren de gevreesde zeerovers. De kapitein schudde eens bedenkelijk het hoofd, want het schip dat daar rechts van hen voer, leek verdacht veel op een Algerijn. Lang hoefden de mannen niet te twijfelen, want toen het schip dichtbij genoeg was gekomen, werd de zeerovers- vlag gehesen en zagen zij de rovers al met de enterhaken bij de ver schansing klaar staan. De mannen van „Het Zeepaard" begrepen, dat het nu er op of er onder be tekende en ieder holde naar zijn post. Zenuwachtig drentelde Barend over het dek. Wat moest hij nu beginnen? Als de rovers aan dek kwamen, dan sloegen ze hem zo neer. Angstig tilde hij een luik op en kroop het ruim in. Door een kier van het luik keek hij naar wat er aan dek gebeurde. Geënterd 1 Plotseling voelde hij een hevige stoot. De schepen lagen naast el kaar en met een oorverdovend geschreeuw sprongen de gebaarde zwarte duivels op het dek van „Het Zeepaard". Barend hoorde het knallen van de geweren en revolvers en het gekletter van de wapens. Rillend stond hij op de trap. Hij wilde zich voorover buigen, om beter te kunnen zien, maar verloor het evenwicht en daar tuimelde de scheepsjongen hals over kop het ruim in. Gelukkig viel hij niet zo diep en had hij zich niet bezeerd. Beneden in het ruim was het donker en op de tast zocht Barend zich een weg naar de ladder. Ineens schopte hij tegen iets aan. Wat was dat nu? Hij bukte zich en vond een lange ronde stok. Dat was nu juist een wapen voor hem. Niet te zwaar en makkelijk te hanteren. Moedig klom hij met de stok in de hand de ladder weer op. Maar boven gekomen, dorst hij het luik niet te openen, bang als hij werd van het vreselijk kabaal, juist boven hem. Hij deed het luik op een kier en zag hoe Steven met een grote Algerijn in gevecht was. De strijd speelde zich vlak voor het luik af. De Algerijn hief zijn kromzwaard op, om Steven een vreselijke klap te geven en toengreep Barend in. Met angstig kloppend hart stak hij zijn stok door de kier van het luik, tussen de benen van de Al gerijn en met één forse klap sloeg hij de Moor ondersteboven. Steven zag, wat er gebeurde. Hij grinnikte en stelde de zeerover buiten gevecht. De smaak te pakken. Dit was echter niet het enige gevecht, dat zich bij het luik af speelde. Rond het luik wemelde het van benen van vechtende mannen. Barend begon na zijn eerste succes er plezier in te krijgen en vlijtig zocht hij door de kier van het luik naar andere zwarte benen. Nu, die vond hij genoeg en weer deed hij een zeerover struikelen. De matrozen zorgden er verder wel voor, dat zij buiten gevecht gesteld werden. Zo werkte de scheepsjongen mee aan de verdediging van het schip. De ene Moor na de andere struikelde over de stok van Barend en vooral grote Steven met zijn kromzwaard bleef steeds in de buurt van het luik en werkte op die manier met Barend samen. Hij zorgde er voor, dat de rovers goed kwamen te staan en Barend liet ze struikelen. Op die manier veranderde de strijd zich in het voordeel van de bemanning van „Het Zeepaard". Toen eindelijk de laatste rover over de verschansing dook en het zeeroverschip snel wegzeilde, kwam Barend uit zijn schuilhoek te voorschijn. Er ging een luid gejuich op en de mannen namen de kleine jongen op de schouders en droegen hem het dek rond. ZONDAGSDIENST ARTSEN (THE TITFIELD THUNDERBOLT) Bergen Nh., 2 October 1953 Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat gelegenheid bestaat tot kosteloze inenting of her-inenting tegen pokken op DINSDAG 13 OCTOBER 1953 TE 16 UUR in het Gemeente-wijkgebouw, Karei de Grootelaan 27, alhier, terwijl de controle op de reacties plaats heeft op Dinsdag 27 October d.a.v. op dezelfde tijd en plaats. De bij de geboorte-aangifte der kinderen verstrekte inentingskaarten dienen te worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh„ Dr. W. HUYGENS, Burgemeester W. DE VRIES, Secretaris Burgemeester en Wethouders der Gemeente Schoorl zijn voornemens op Dinsdag 20 October 1953, n.m. 3 uur, in het Gemeentehuis te Schoorl in het openbaar aan te besteden; het bouwen van AAN DE VOORWEG TE SCHOORL. Bestekken en tekeningen zijn, zolang de voorraad strekt, vanaf Donderdag 8 October verkrijgbaar ad f 12.— (franco per post ad f 12.50) aan het Bureau van Gemeentewerken, Laanweg No. 19 te Schoorl. (Bij ongeschonden inlevering f 6.— restitutie). DE LES Een muisje, zo pas uit een gaatje gekropen, Ging er op uit om wat voedsel te stropen. j| Maar nauw was het muisje buiten het gat, 1 Of het keek in de muil van een gulzige kat. Üj Pardon zei de muis en dacht bij zich zelve, E E Hier zal ik natuurlijk het onderspit delven. |jj Met katten en mensen is niets te beginnen, E 't Zal moeilijk zijn hierop iets te verzinnen. Dat is weer dat ellendige recht van de sterken, 'k Zal op het gemoed van die kat moeten werken. Als ze reden verstaat, dan hoort ze mij aan j| En laat ze mij weer naar mijn holletje gaan. s Zeg, poes, sprak die muis, heb je voedsel van node, Dan heb je misschien het recht mij te doden Maar je krijgt hier van alles, ja, meer nog dan dat, |j Toch ben je en blijf je 'n snoeplustige kat. |j Ik eet om te leven, jij leeft om te eten. Je snoept en je gapt, maar dat wil je niet weten E En als je dan tjokvol je maag hebt gevuld, E Dan krijgen niet zelden de muizen de schud. E E Jouw valse natuur is een ramp voor de muizen. E Voor jou moeten wij alle dagen verhuizen E E En zeg nu eens eerlijk of ik me vergis, E Als ik zeg, dat jouw maag mijn familiegraf is. j| E§ De waarheid, zo pas door dat muisje gesproken, E Maakte het bloed van de kat aan het koken. E E Met nam ze een sprong, (maar gelukkig te groot), Een wonder! De kat brak haar nek en was dood. Mooiriep de muis, dat dorst ik niet hopen En was als de wind in haar gaatje gekropen. E E Veilig en wel kwam de muis in haar hol, j| De kat was ad patres en 't muisje had lol. Die mop is wat flauw, maar toch, dames, heren, Valt er au fond nog wel iets uit te leren. Wanneer het U goed gaat, waardere men dat, E Matigt Uw eisen endenkt aan de kat. D. VAN NOORT (m FILMNIEUWS Vrijdag-, Zondag-, Dinsdag avond te 8 uur vertoont men in bioscoop „De Rustende Jager" te Bergen de buitengewoon ko mische Italiaanse film met Silvana Pampanini, Walter Chiari, Carlo Campanini in „O.K. NERO" De dolste film aller dwaze tij den. Hierover vertelt het „Vrije Volk", Rotterdam, o.a.: „De Amerikanen Olson en Jolson be wezen met „Hellzapoppin" weer galoos hoe geschikt de filmband voor kolder is. Nu heeft de Ita liaan Mario Soldati het ook eens geprobeerd en in het resultaat „O.K. Nero" is dat niet minder gelukt. Mario Soldati is soms heel ondeugendGino Gervi in „Don Camillo" een hedendaags commu nist, is hier Zijne Wrede Majes teit. De matrozen heten Walter Chiari en Carlo Campanini, de schoonste van de talrijke schonen is Silvana Pampanini en de geestige muziek wordt voortref felijk gespeeld door de „New Orleans Jazz Band". Een ballet verleent medewerking. Toegang onverbiddelijk 18-jarigen en oude ren. Zaterdag-, Maandag-, Woens dagavond te 8 uur en Zondag middag te 2.30 uur krijgen wij de meest actuele film voor Ber gen, n.l. „THE TITFIELD THUNDERBOLT" waarover reeds vorige week een berichtje werd geplaatst op ver zoek van de actie „Behoud Berger Tram". Nu zouden wij, voordat wij de film bespreken, eerst mel ding maken dat Bergen direct op de première van Amsterdam en Den Haag deze film vertoont (natuurlijk om het behoud van onze „Bello"). Bij het zien van deze Engelse film, „The Titfield Thunderbolt", worden wij herinnerd aan de strijd, die er gestreden wordt in onze gemeente om het locaal- treintje Alkmaar—Bergen te be houden. Men beweert dat er in onze plaats zelfs stemmen zijn op ge gaan om het lijntje als particulier bezit te gaan exploiteren. Welnu een dergelijk feit wordt in de vermelde rolprent weergegeven. De Engelse film brengt een fleu rig en humoristisch beeld van het leven in een kleine Engelse plaats. Zij sluit waardig aan bij de serie rolprenten, waarin de Engelse humor vrij spel heeft. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de beheerste, doch gelijktijdig vlotte regie van Charles Chrichton, die wel is waar geen wonderen verricht, doch blijft bewijzen, dat hij een der beste en meest nauw gezette filmers van Engeland is. Stanley Holloway en Naunton Wayne zijn voorbeelden van Engelse typen, zoals wij ze gaarne zien, flegmatisch, met uitbarstingen van emotie. De rol die de Angli caanse geestelijkheid in dit ver haal speelt, is naar onze begrippen wonderlijk, doch gelijktijdig een pleidooi voor de noodzaak om mede te leven met de meest ma teriële impulsen van de parochi anen. Wie zich kostelijk wil amuseren kan deze film niet overslaan. Zijt gij Bergenaar gaat dan deze film zien en U zult genieten. Toe gang alle leeftijden. Geheel in kleur. Bovendien wordt in ver toning gebracht een oud filmpje over BergenBergen aan Zee, van ongeveer dertig jaren terug. Oud maar in haar beeldschake ringen voor iedere Bergenaar een ware attractie. Ingezonden Mededeling Krabben en peuteren maakt de kwaal steedserger. Dehel- der vloeibare D.D.D. dringt diep In de porlSn door, lui- vert, ontsmet en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN ontsmet en geneest de Verder leveren we alle soorten in de courante middenklasse als Roden- stock, Böhler, S.B.F., Land en Algha. Terwijl ook de Engelse Ilford en de wereldberoemde Ratti Monturen (Italiaans) uitsluitend bij ons verkrijgbaar zijn ZIET ONZE ETALAGE'S van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met zijn Zondag 11 October BERGEN Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur, de daverendste lach- orkaan „O.K. N E R O" POPPEA in haar bad van ezelinnenmelk Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8 uur. Zondagmiddag te 2.30 uur, Stanley Holloway in „BELLO" Vlug Veilig Voordelig in Technicolor. Actueel voor Bergen Alle leeftijden. jlllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!^. ^liiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfr £eM J ARThuÖ KLEUR DOOR Reqie CHARLES CHRlCHTON een ealing film TECHNICOLOR Draaiboek T. E. B. CLARKE EEN MICHAEL BALCON PROD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2