99 99 GERRITSEN VRIJDAG 16 OCTOBER 1953 30e JAARGANG No. 40 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam* Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef EEN ZWARE AANSLAG OP UW BEURS „OLYMPIA" NIEUWS De Gymnastiekver. „Olympia" hield op Woensdag 14 October haar jaarlijkse onderlinge wed strijden voor de adspiranten. Er werd door de jeugd met zeer veel animo gewerkt en het ontbrak dan ook niet aan de nodige span ning. Aan de kleuters werden leuke prijsjes uitgereikt terwijl de groteren een diploma zullen ont vangen. En aan een ieder werd een versnapering aangeboden. Bij de kleutermeisjes gingen de prijzen naar: 1. Susan Korver, 2. Guurda Greeuw, 3. Joke Meyer. Kleuter jongens: 1. Gerrit Bek- ker, 2. Keesje Oud, 3. Tonny Meedendorp. Meisjes B, le graad: 1. A. Leeuwenkamp, 2. I. v. d. Garde, 2. A. Schoen, 3. B. Bosman. Meisjes B, 2e graad 1A. Stoel- horst, 2. L. de Vries, 3. E. de Vries. Jongens B, le graad: 1. G. v.d. Garde, 2. E. de Boer, 3. B. v. Twuyver, 3. J. v.d. Oort. Jongens B, 2e graad: 1. J. de Boer, 1. K. Mul, 2. W. Butter, 3. F. Tamis. Meisjes C, le graad: 1. F. Bur gering, 2. A. Kuiper, 2. T. Vries man, 3. A. Koel. Meisjes C, 2e graad: 1. M. de Jong, 2. K. Bosman, 3. N. Leeu wenkamp. Meisjes D, le graad: 1. C. Hoogvorst, 2. G. de Boorder, 2. E. v. Wilgen, 3. M. Koel, 3. A. Hopman. Meisjes D, 2e graad1M. de Vries, 1. N. Greeuw, 2. N. Kelder, 3. L. de Graaf. Konijnenfok vereniging „DE DUINSTREEK" Op Zaterdag 3 October is er gelegenheid gegeven om de ko nijnen te laten inenten tegen de gevreesde konijnenziekte Myxo- matose. De leden hebben 125 dieren en niet-leden 39 dieren laten inenten. Totaal 164 dieren. Op Zaterdag 10 October is er 'n keurmiddag gehouden van jonge konijnen, geboren in 1953.66 die ren werden voorgebracht en ge keurd door de heer B. J. Wermer te Delft. Een diertje wist het tot het praedicaat z.z.g. te brengen en werd de beste der keuring. 20 dieren behaalden z.g., 19 dieren g.g., 9 dieren g. en 17 dieren kwamen voor geen praedicaat in aanmerking. De heer L. Snip behaalde 1 x g.g. en 2 x g. met witte VI. Reus. De heer P. Leek 3 x z.g. en 1 x g. met witte VI. Reus. De heer K. Bakker Jz. 2 x g.g. met witte VI. Reus. De heer J. Kooy 1 x g.g. met Lotharinger. De heer Radecker 1 x z.g. en 2 x g.g. met Fr. Hang oor. Mevr. Beets-Jonker 2 x z.g. met Fr. Hangoor. De heer A. v.d. Wel 1 x z.g. en 3 x g.g. met witte Weeners. De heer J. Ho- man 1 x z.g. en 1 x g.g. met Rijn landers. De heer J. Zander 1 x z.g. met Rijnlander. De heer Bre- dewout 2 x z.g., 2 x g.g. en 1 x g. met Rex. De heer D. Dekker 1 x g.g. en 3 x g. met Rex. De heer Radecker 1 x z.g. met Rex. De heer H. Blauwboer 1 x g.g. met Rex. De heer Honing 1 x g.g. met Hollander. De heer J. Zander 1 x z.z.g., 6 x z.g., 2 x g.g. en 1 x g. met Pool R.O. De heer J. Zander 1 x z.g. met kl. Dwerg. lichting op het vertoonde worden gegeven. Al met al beloofd dit een on derhoudende en leerzame avond te worden en adviseren jong en oud de ca. 2l!2 uur durende voor stelling bij te wonen. De toegangs prijs zal voor leden en kinderen slechts een kwartje bedragen en voor niet-leden vijftig cent. Zie verder de advertentie in het nummer van volgende week. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Oct. 's morgens 's namiddags 17 10.38 11.19 18 12.07 12.30 19 12.43 1.18 20 1.40 2.07 21 2.25 2.47 22 3.07 3.26 23 3.49 4.11 Laag water Oct. 's morgens 's namiddags 17 4.38 5.19 18 6.07 6.30 19 6.43 7.18 20 7.40 8.07 21 8.25 8.47 22 9.07 9.26 23 9.49 10.11 EGMOND AAN ZEE Het Pompplein wordt weer HET „POMP"PLEIN De ouderen onder onze lezers zullen zich nog wel herinneren dat er vroeger een pomp op het Pompplein stond, die omstreeks 1920 werd afgebroken. Voor Egmond zijn Waterleidingbedrijf had, bezat Egmond drie grote pompen, waarvan een de naam schonk aan het Pompplein. Thans heeft men de hand weten te leggen op een fraaie, zeskantige dorpspomp, die wederom op het Pompplein zal worden geplaatst. Waarschijnlijk zal hij op de water leiding worden aangesloten. OPBRENGST COLLECTE P.I.T. De opbrengst van de collecte van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront in Egmond aan Zee, heeft f 93,30 opgebracht. BRIDGE-DRIVE Uitslag van de wedstrijd, ge houden op 7 Oct. j.l. A. 1 Hooning-Verbrugge 50,5 2 Goedel-Gouda 48,5 3 Mw Hooning-W. Dekker 46,5 4 L. Dekker-v.d. Linden 41 5 Heddes-v. Pel 40 6 P. Dekker-v. Winsum 38 7 Mw L. Dekker-Bas 36 8 J. Hopman-Zwaan 35,5 B. 1 Dames Dekker 51 2 Fam. Smit 50 3 Fam. Kranenburg 47,5 4 Mw v.d. Linden-Jonker 42,5 5 Mw Pannekeet-Mw Stam 41 6 E. Hopman-M. Dekker 41 7 Mw Blaauwboer- G. Blaauwboer 40,5 8 Glas-Stikvoort 40 9 Pannekeet-Stam 35 10 Mw D. Dekker- Mw v. Winsum 26,5 11 Mw Bas-Mw B. Dekker 25 BERGEN Veilig, Vlug, Voordelig actuele film voor Bergen Vrijdagavond draaide in De Rustende Jager voor een talrijk publiek, waaronder leden van Schoorls gemeenteraad, de in ons nummer van 2 en 9 Oct. aange kondigde en warm aanbevolen Engelse kleurenfilm „The Titfield Thunderbolt", waarin op originele wijze het probleem over de op heffing van de tram in een Engels dorp wordt behandeld, 'n kwestie die ook voor Bergen zeer actueel is. Vóór de aanvang wees Mevr. E. P. Broekman-Vriesman, lid van de gemeenteraad in Bergen op de grote belangen, die met het verkeersvraagstuk voor Bergen op het spel staan. In ons goede dorp Bergen, al dus spreekster, doet zich sinds jaren een ergerlijk geval van dierenmishandeling voor. Hier wordt al jarenlang een paard schandelijk verwaarloosd, zonder dat werd ingegrepen. In zijn jeugd werd het ijzeren paard Bello wel goed behandeld en verzorgd. Zijn huid glom en met zijn krachtig lijf trok hij, jolig snuivend, wagens met opgewekte mensen en vrolijke kinderen naar zee en iedereen prees hem om zijn snelheid en kracht. Maar langzamerhand werd hij ouder, zijn huid werd dof, zijn krachten verminderden en de zware vrachten werden te veel voor zijn vermoeide lichaam. Hij struikelde wel eens en hij werd wat viezig. Dat nam men hem kwalijk, maar het was toch zijn schuld niet, dat hij niet behoorlijk werd verzorgd en dat nog steeds geen jonger paard het zware werk van hem overnam. Alleen de kin deren bleven hem trouw bewon deren en vinden hem nog roman tisch. Maar zijn baas voelt niets voor romantiek. Nee, nog 2 jaar zal het oude ijzeren paard Bello zich moeten voortslepen en dan gaat hij naar de paardenslager Aan deze gang van zaken zullen we helaas wel niets meer kunnen veranderen, maar wat er daarna moet gebeuren, dat is het, wat ons Bergenaren bezighoudt. Som migen zien de oplossing van het KELTUMPLEET probleem als vrij eenvoudig. Een brede verkeersweg naar zee, hetzij over de trambaan, hetzij over de Nesdijk naar de Fransman, is de oplossing volgens hen en voor hun geestesoog zien ze al de weg zich dwars door het Natuurreser vaat boren en daarop de blinkende bussen af en aan snellen en par ticuliere auto's. Een artikel in de Alkmaarse Courant van 29 Sept. werkt dit toekomstvisioen nog verder uit. De Komlaan moet worden doorgetrokken. Tussen Sparrenlaan en Vinkenkrocht moet een villapark verrijzen. In Bergen aan Zee zal een soort barakken kamp voor K.L.M.- en Ameri kaans luchtvaartpersoneel komen. Bergen aan Zee moet „ontsloten" worden, de te verwachten ver keersstroom opgevangen. Dit be tekent, dat luidruchtige dagjes mensen met tassen meegebrachte broodjes en limonade Bergen aan Zee gaan veroveren en de plaats gaan innemen van de gasten, die tot nu toe in het sei zoen onze hotels en pensions be volkten. Er is niet genoeg recreatie- gelegenheid, heet het in dat artikel en dus zullen er zeker bars en dancings moeten komen en zal Bergen zich aan de smaak van dat nieuwe publiek moeten aan passen. Maar Bergen zal dan Bergen niet meer zijn! De gezinnen met kinderen, die trouw ieder jaar naar Bergen kwamen, de natuur minnaars, die de jachtige stads drukte ontvluchtten in de landelijke schoonheid van ons dorp, de kunstenaars, die hier inspiratie vonden zullen we van ons ver vreemden en zij zullen andere oorden opzoeken, waar men met meer piëteit de aanwezige schoon heid behoedt voor verminking. De Volkshogeschool, De Haaf en het Retraitehuis kozen indertijd Bergen als hun zetel, omdat het vrijwel het enige plekje onge schonden natuurschoon en rust is, dat er in het Westen van ons land nog is overgebleven en om dat dit de bezinning en concen tratie bevordert, die hun werk nodig heeft. Als Bergen in dit opzicht zou veranderen, is het gevaar niet denkbeeldig, dat deze instellingen zich zouden terug trekken. Laten we de journalist, die dit artikel schreef, dankbaar zijn, dat hij ons de zaak, waar het om gaat, duidelijk voor ogen stelde. Bergen staat op de tweesprong. Wil het een oase van rust en schoonheid blijven, waaraan te meer behoefte zal bestaan, naar mate de bevolkingsopeenhoping in de steden toeneemt of wil het een soort tweede Scheveningen of Zandvoort worden? Het is van het grootste belang voor ons hele land in welke richting deze ontwikkeling gaat, want velen door heel Nederland, die eenmaal de charme van Bergen hebben leren kennen, bewaren een warm plekje in hun hart voor ons dorp en worden er geregeld weer heen getrokken, omdat ze dat, wat Bergen biedt nergens anders kunnen vinden. Die vrienden en bewonderaars van ons dorp zouden we van ons afstoten om er niets wezenlijks voor in de plaats te krijgen. Laten we niet de kip, die de gouden eieren legt slachten, want daarmee is onze middenstand ook niet gediend. Is misschien het feit, dat één hotel al gesloten is en eenzelfde lot een ander hotel bedreigt een teken aan de wand, een aanmaning om van de ver keerde weg terug te keren voor het te laat is? Om deze redenen heeft het Tramcomité gemeend door middel van deze film het tram-vraagstuk nog eens onder uw aandacht te moeten brengen, want mede van 'n goede oplossing daarvan hangt de toekomst van Bergen af. Naar de mening van het comité kan alléén het behoud van een rail- verbinding, zij het in verbeterde vorm, Bergen's karakter behouden en wordt bij alle andere oplos singen het natuurschoon op on verantwoorde wijze geschaad, waardoor we op het hellende vlak komen en steeds verder af zullen glijden in de verkeerde richting. Gelukkig kan ik U meedelen, dat er momenteel hard gewerkt wordt aan het vinden van een aanvaardbare oplossing, zowel door het gemeentebestuur als door het tramcomité. Ik wil dan ook verzoeken om, wanneer er een bevredigende oplossing gevonden is, die met al Uw enthousiasme te steunen en te tonen, dat Ber gen's bevolking beseft, dat hier iets waardevols, ja unieks be schermd moet worden. Ik hoop, dat het enthousiasme van de be woners van Titfield aanstekelijk zal werken In de film, die U gaat zien, zal veel U aan Bergen herinneren, maar er zijn ook verschillen. De verhouding tot de busexploitant is hier gelukkig veel beter dan in de film, terwijl helaas de originele oplossing voor de financiering van de eigen tramexploitatie hier niet mogelijk zal zijn. Ik wil eindigen met de Familie Diesfeldt hartelijk dank te zeggen voor de voortvarendheid, waar mee ze gedaan hebben gekregen, dat deze film al zo vlug na de grote steden in Bergen in ver toning kan worden gebracht. KUNSTKRING BERGEN De Kunstkring Bergen opent a.s. Dinsdag het winterseizoen met het toneelstuk „Muizen en men sen" van de Amerikaanse schrijver John Steinbeck, die als auteur van vele romans en verhalen die soms ironisch-humoristisch zijn en soms een navrant beeld geven van de hardheid van het Amerikaanse leven voor economisch zwakkeren, grote bekendheid. De novelle „Of Mice and Man", die tot film en toneelstuk werd bewerkt, verscheen in 1937. 't Is een stuk uit het leven van de losse werkkrachten op het platte land, die van ranch tot ranch trekken en dromen van de tijd, dat zij zelf een boerderijtje zullen hebben. Het stuk zal ten tonele worden gebracht door het Rotterdams Toneel. Het bestuur van de Kunstkring Bergen herinnert er nog even aan, dat de diploma's kunnen worden afgehaald op Zaterdag 17 Oct. tussen 4 en 5 uur in de Rustende Jager. ZONDAGSDIENST ARTSEN WIE HELPT STAVENISSE? Na de film, die de Burgemeester van Stavenisse, de Heer Verburg heeft vertoond, is er een onder houd geweest met mevr. Verburg. Daaruit is gebleken dat de huis vrouwen in Stavenisse nog ver schillende dingen missen, die juist het leven van een huisvrouw ver aangenamen. Enkele voorbeelden worden hier genoemd: kleedjes, theemutsen, schortjes slabbetjes, panlappen enz. Ook thee-, koffie- en koekbussen, alsmede bloem- vaasjes zullen daar zeer welkom zijn. Welke naaiverenigingen en particulieren willen meehelpen, zodat tegen de feestdagen een pakket met aljemaal nieuwe arti kelen naar Stavenisse gestuurd kan worden Voorts zien de tuinen van de huizen er nog troosteloos uit. Nu kan er nog niet geplant worden, doch tegen het voorjaar zal het wel kunnen. Wie wil een tuintje in Stavenisse adopteren en zorgen dat er tegen het voorjaar planten zijn om er heen te sturen? Opgave gaarne aan de volgende adressen G. Eecen-Slot, Eeuwigelaan 24, Tel. 2476; G. Kerkmeer-Floors, Rondelaan 11, Tel. 2636; A. van Gelder-Fret, van Reenenpark 2, Tel. 2027; T. Blad-Voerman, Dr. v. Peltlaan 43, Tel. 2782; A. v.d. Eem-v. Hoof, St. Adelbertusstr. 14, Tel. 2391; M. Brugman- Scholten, Burg. Lovinklaan 10; A. Blok-v. Wachem, Bergerweg 38; H. Grondsma-Blauw, Pauline- straat 1, Bergen aan Zee, Telef. 2203. AFRIKA IN WOORD EN BEELD Als iemand verre reizen doet, dan kan hij wat verhalen, aldus heer Jurriaan in het bekende versje. Deze globetrotter wist, na Afrika te hebben beschouwd, slechts te vertellen, dat hij daar „veel zwarte mans en vrouwen" had gezien. Mr Drs Regout die met zijn gezin in twee auto's dwars door dit werelddeel trok gaf Vrijdag avond heel wat meer bijzonder heden. In woord en beeld schil derde hij Afrika ten Zuiden van de Sahara en Abessinië, het wereld deel van de negers, afgezien van een aantal Pygmeeënstammen in de oerwouden van het midden, Bosjesmannen in en nabij de Kalahariwoestijn en Hottentotten. De schitterende beelden op het witte doek wezen er op hoe land en volk, flora en fauna overal grote verschillen vertoonden. De heer B. Schuil was de tolk van alle aanwezigen, toen hij Mr Regout hartelijk dank zei voor het gebodene en hem een spoedig tot weerziens toeriep. EEN INTERESSANTE CAUSERIE EN EEN ERNSTIG WOORD De heer C. Geurts uit Haarlem, die in zijn vacanties optreedt als leider van een reisbureau, was Dinsdagavond de gast van de Plattelandsvrouwen te Bergen. In een boeiend relaas vertelde deze prettige causeur van een reis per touringcar naar de Rivièra, het land van zon, kleur en warmte, waar de lente heel wat vroeger begint dan in ons landje. De reis ging via Reims met z'n prachtige Kathedraal, naar Lyon. Overal bloeiende bomen Van Lyon ging het langs de Rhone naar Avignon om dan „niet" rechts naar Nïmes met zijn grote arena te toeren, maar naar Marseille aan de Middellandse Zee met haar diepblauwe kleur. Van hier uit werden verschillende tochten gemaakt en overal was het onbeschrijflijk mooi De heer Geurts vertoonde op 't witte doek heel wat schitterende plekjes uit deze sprookjeswereld. De dames werden er stil van en hoopten nog eens zo'n reisje te mogen maken naar dit oord van zon, kleur en warmte. In de pauze kreegde heer Wempe, directeur der Ned. Ver. tot Rheu- matiekbestrijding te Den Haag gelegenheid voor een ernstig woord. Hij wees op het grote belang van een intensieve bestrij ding van de kwaal waaraan zo- velen lijden. Er is een begin ge maakt met de opsporing van de ziektegevallen, maar daarmee is men er niet. Vele gevallen eisen een Kliniekbehandeling, waartoe in ons land nog lang geen vol doende gelegenheid bestaat. Het aantal bedden dient van 350 nodig te worden uitgebreid tot 3000. Spreker deed een ernstig be roep op de Plattelandsvrouwen, om mede te werken tot het slagen van de bussen-collecte huis aan huis, hier te houden van 19 tot tot 24 October a.s. SCHOORL JUBILEUM MEESTER BANT U kent wel het spreekwoord, „beter laat dan nooit", en hieraan gedachtig komen wij nog even terug op een feit dat ons pas gisteren ter ore kwam, namelijk dat de heer Bant, Hooft der school te Groet, op 1 September j.l. de dag heeft mogen herdenken waarop hij 25 jaar geleden bij het onderwijs kwam. Dat deze datum aan weini gen bekend was, en de jubilaris klaarblijkelijk volgens eigen wensen daaraan geen ruchtbaarheid heeft willen geven, mag geen reden zijn voor algehele stilzwijgendheid. Uit deze gang van zaken blijkt echter duidelijk dat de heer Bant wars is van alle uiterlijk huldebetoon, en wij zouden ons eveneens op het standpunt kunnen stellen dat „goede wijn" geen „krans" be hoeft. Toch willen wij ons hier tot spreektrompet van ongetwijfeld vele ouders maken, die in dank baarheid en waardering gedenken hetgeen „Meester" hun kinderen heeft bijgebracht. Het ambt van onderwijzer is zwaar en verant woordelijk maar kan ook grote voldoening schenken. Dat de heer Bant deze taak nog vele jaren zal mogen ver vullen en de last ervan door veel voldoening zal worden verlicht, is onze oprechte wens. FILMAVOND V.V.V. Groet—Camperduin en omgeving Zaterdagavond 24 Oct. a.s. te half acht, organiseert de V.V.V. GroetCamperduin en omgeving een filmavond in Café Klop te Hargen. Deze avond zal verzorgd wor den door de filmdienst van Dier gaarde Blijdorp te Rotterdam, welke een drietal films over het leven der dieren, waaronder een geluids/kleurenfilm van 40 min. en een film opgenomen in 1919, zal vertonen. Tevens zal een toe- Arbeiders Avondschool een school voor volwassenen Vele arbeiders voelen soms sterk het gemis dat ze aan schoolse kennis hebben. Ze lezen de krant maar slaan de moeilijke woorden over en hebben aan het eind toch lang niet alles begrepen. Ze luisteren naar een lezing hè, daar komt weer zo'n stad huiswoord en de draad van het betoog gaat verloren. Ze lezen een mooi boek maar het speelt in een vreemd land met andere verhoudingen l/teektlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Bij ernstige ziekte of ongeval komt U tot de conclusie, dat de uitgaven onoverkomelijk zijn. Neem geen risico en sluit een ziektekostenverzekering bij de A.M.Z.A. Zij is een VERENIGING, die haar leden bij ziekte of ongeval de kosten vergoedt, waartegen men is verzekerd. De A.M.Z.A. is een vrijwillige sociale instelling. De polisvoorwaarden zijn zeer gunstig GEEN GROEPEN-INDELING bij operaties: GEEN ROYE MENT wegens ziektegevallen. Vraagt vrijblijvend uitvoerige inlichtingen bij „ALVEKA", Hoofdcorrespondente A.M.Z.A., Overtoom 340, Amsterdam Telefoon 89012 of 51529 Zondag 18 October BERGEN Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1