ff 99 5CH00PL VALDA DEMONSTRATIES f ili: wwww deeiueMtsliist ST.-NICOLAAS ATTRACTIE AANBESTEDING GEMEENTE SCHOORL I V.V.V. - SCHOORL De nieuwe ELNA GROTE KLAVERJAS-DRIVE Bezoekt onze STAND Slagerij Th. RUIJTER K. M. GERRITSEN, H0RL0GER-0PTICIEN h ou dt MrO pt DV/PASTOOR IN BERUSTENDEJAGER BIJ OME HENK GERRITSEN Bergensche Kunsthandel Op de „IBEKO" demonstreren wij oa. met: 1 EEN MAGAZIJNMEESTER VRIJDAGT30 OCTOBER 1953 30c JAARGANG No, 42 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef Raadsvergadering Bergen De Raad kwam Dinsdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Ingekomen stukken. Het verzoek van het „Veteranen Legioen Nederland" afd. Alkmaar en Omstreken, betreffende het bewijzen van eerbied aan de Nederlandse vlag, werd voor kennisgeving aangenomen. Omtrent het verzoek van de heer P. Mors om vergoeding van reiskosten voor zijn twee leer plichtige kinderen, die een school bezoeken in Alkmaar, besloot de Raad om 75 °/0 van de reiskosten uit de gemeentekas te vergoeden. 10 nieuwe woningwetwoningen. Burgemeester en wethouders stellen voor te besluiten tot: a. het bouwen van zes woning wetwoningen aan de Kogendijk in drie blokken, elk van twee ééngezinswoningen, op het terrein, kadastraal bekend gemeente Ber gen (Nh.), sectie D., no. 662 (gedeeltelijk) b. het bouwen van vier wo ningwetwoningen aan de Foeke Kamstraweg in een blok van vier ééngezinswoningen, op het terrein, kadastraal bekend gemeente Ber gen (Nh.), sectie D., no. 668 (gedeeltelijk) en tot het aanvragen zowel ten behoeve van de onder a. als de onder b. bedoelde bouw, van een jaarlijkse bijdrage uit de rijkskas op grond van de „Beschik king bijdragen woningwetbouw 1950". De Raad ging hiermee accoord. De heer Wittebrood verzoekt het college van B. en W. om in het vervolg bij aanbesteding meer rekening te willen houden met de belangen van Bergense aan nemers. De openbare U.L.O.- school opgeknapt. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot: a. het uitvoeren van binnen- verfwerk in- en buitenverfwerk aan de openbare U.L.O.-school, alsmede van enkele timmer- en loodgieterswerkzaamheden b. het bestemmen van een ge deelte van het terrein bij de open bare U.L.O.-school tot openbaar gemeenteplantsoen c. het treffen van voorzieningen in de Van Reenenschool, in ver band met het omschakelen van de electriciteitsnetspanning van 127 op 220 volt. De kosten van het onder a. vermelde binnenverfwerk worden geraamd op f 1330,te verdelen over 5 jaren a f 266,per jaar. De kosten van het buitenverfwerk en de timmer- en loodgieters werkzaamheden worden geraamd op f 1280,65 te verdelen over 10 jaren a f 128,per jaar. De kosten van de onder b. vermelde bestemming worden ge raamd op f 500,en het jaarlijks onderhoud van het plantsoen op gemiddeld f 250,—. Voor het vernieuwen en verplaatsen van de toegangspoort tot de U.L.O.- school is f 250,geraamd op de nog vast te stellen begroting 1954 van het bedrijf gemeente werken. Dit bedrag zal dan echter in 1953 dienen te worden besteed. De kosten van de onder c. vermelde voorzieningen worden geraamd op f 241,67. De voorzitter deelde mede, dat er was geconstateerd, dat het gebouw in deplorabele toestand verkeerde. Dit mocht niet langer worden getolereerd. Het behoorlijk opknappen van het gebouw zou stellig de kosten per leerling ver hogen, maar dit was onvermij delijk. Spreker memoreerde, hoe de oorspronkelijke plannen van het stichten van een 9-klassige school, 3 U.L.O. en 6 lagere school, geen vooruitgang konden vinden na de wet van 1920 en hoe daardoor dit zeer onprak tische gebouw was ontstaan. Om de kosten niet al te veel te doen stijgen hadden B. en W. gedacht aan het bestemmen van een ge deelte van de bij de school lig gende grond tot openbaar ge meente-plantsoen. Dit terrein had voor het onderwijs geen waarde, was integendeel een last. Na enige discussie ging de Raad met de voorstellen accoord. De heer Ellis wees er op, dat hij reeds eerder had gewezen op de ab normaal hoge exploitatiekosten van de U.L.O.-school en dat B. en W. indertijd hadden toe gezegd hierover een rapport te zullen samenstellen. Door buiten gewone drukte was, aldus de voorzitter, dit rapport nog niet gereed gekomen. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het opnieuw vast stellen van de verordening, rege lende de bezoldiging van de vak onderwijzers, werkzaam bij het openbaar gewoon lager onderwijs en het openbaar uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Bergen. Zonder discussie ging de Raad accoord met deze aanpassing aan de rijksregeling. Commissie van advies ingevolge de woonruimtewet In de op 30 September 1.1. ge houden raadsvergadering is be sloten het aantal leden van de commissie te brengen op 7 en zijn benoemd: Mevr. Mr. E. P. Broek man-Vriesman en de heren P. Algra, A. Maasen, H. W. Schmidt, Swaag, J. J. Witte brood en Mr. F. Zeiler. Ingevolge de richtlijnen wordt de commissie, indien zij wordt samengesteld uit meer dan vijf leden, gesplitst in kamers van vijf leden. In verband met de aan de splitsing verbonden interne moei lijkheden, stellen burgemeester en wethouders voor het aantal leden weer te bepalen op 5, te benoe men uit de 7 bovenvermelde per sonen. De heer Sluis meent, dat er wel iets voor te zeggen zou zijn twee kamers van vijf leden in te stellen: de commissie van vijf schijnt niet vlot te werken. De voorzitter verzekerde, dat er niet te langzaam werd gewerkt, en het publiek geen service werd onthouden. Wat de samenstelling betrof achtte hij een man uit de landbouw wel gewenst. De heer Maasen zei zich gaarne terug te trekken uit de commissie. Van de zes overgebleven leden werden er 5 met bijna algemene stemmen herkozen. Alleen de heer Swaag werd niet herbenoemd. IEDERE DINSDAGAVOND VAN 7TOT 8 UUR SPREEKUURvoor BRILCONTRÖLE U/A ARB U DE COMPLETE COLLECTIE BRILMONTUREN WORDT GETOOND Verlichting ijsbaan Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vernieuwen van de installatie voor de ver lichting van de ijsbaan. De kosten worden geraamd op f 2509,38, af te schrijven in 15 jaar. De totale lasten aan afschrijving en rente zullen gemiddeld f 215,47 per jaar bedragen. Burgemeester en wethouders stellen voor van de jaarlijkse lasten f 100.- te ver halen op de „Berger Ifssportver- eniging" en het restant van f 115,47 voor rekening van de gemeente te nemen. De Raad kon zich hiermee ver enigen. Rondvraag Naar aanleiding van een vraag van Mr. Sluis, deelde de voor zitter mede, dat het college van B. en W. de portefeuilles had verdeeld als volgt: weth. Den Das woningbouw, sociale zaken en af wikkeling slachthuis; weth. Borst: electriciteitsbedrijfBurgemeester: de rest. De heer Rees Vellinga bepleit instelling van een commissie voor het bouwbedrijfz.i. valt de bouw niet te waarderen, de huizen die de laatste tijd verrijzen passen niet in de Bergense sfeer. De voorzitter wijst er op, dat Bergen is aangesloten bij de Pro vinciale Welstandscommissie die alle bouwplannen beoordeelt.Naar het oordeel van de architecten wereld staat Bergen, wat aesthe- tische verzorging betreft, aan de spits in Noordholland. Ook de heer Ellis meent dat vele bouw werken niet speciaal Bergen's zijn. De heer Broersma wil de kwestie nog eens rustig bekijken. De heer Rees Vellinga zal nader op de zaak terugkomen. BIJ VERKOUDHEID PASTI LLES St. Nicolaas Attractie De gezamenlijke winkeliers van de gemeente Schoorl hebben besloten van 2 Nov. tot en met 5 December, een St. Nicolaasattractie te organiseren, waarvoor weder om gratis bonnen zullen worden verstrekt. 25 bonnen geven recht op een lot, vele mooie prijzen worden daarvoor beschikbaar ge steld. Spaart dus bonnen, ze hebben waarde voor U. Nadere mededelingen volgen nog in „De Duinstreek" en in de binnenkort verschijnende St. Nicolaascourant. Hier onder volgt de lijst der deelnemers 1953 Gerb. Minkema, Camperduin C. Rens, P. Keuris, Hargen Joh. Klop, KI. Wiedijk, Groet Mevr. M. J. Schot vanger-Verkerk, K. Krul, J. de Ridder, G. van Schaik, Jn. Hakof, G. Masteling, N. J. Venneker, A. Kruit, Jac. Schotvanger Jb. Krimp, Catrijp Jn. Rietveld, J. Stam, N. Kleverlaan, B. Haring, P. Slijkerman, Joh. Louter, Th. Pot, D. Louter, Voorweg, Schoorl R. Veen, Voorweg, J. Beukers, C. Rietveld, Fa. de Wijs en Broers, Th. Knijnsberg, P. Spaander, P. Meijer, Jn. Meedendorp, Jb. Hart, C. de Leeuw, Nic. Schuyt, J. Haasbroek, Alf. Leijsen, A. Bekker, P. Ens, M. v. Teulingen, P. Beeldman, H. v. d. Kamer, Mevr. N.Slot-de Jong, C. Oldenburg, B. Stam, Joh. Ens, P. Roos, W. C. Schmalz, Duinweg, Aagtdorp A. Schoorl, Schoorldam M. P. Ens, Fa. A. Nieuwland, Vóór Maandag 2 Nov. kan men zich nog opgeven als deelnemer bij de Secretaris der Commissie, C. Oldenburg, Laanweg 35, Tel. 268. De deelnemende winkeliers kun nen bonnen bekomen vanaf Zater dagmiddag a.s., bij A. Kruit, Groet B. Haring, Catrijp, Alf. Leijsen en C. Oldenburg te Schoorl. ZATERDAG 7 NOV. KLOKKEN ZONDAGSDIENST ARTSEN 0PB0UW-SERYIEZEN W. SCHOTTEN, STAND No. 12 Wat RUIJTER snijdt, is kwaliteit Ons assortiment is te groot om volledig op de „Ibeko" te tonen. Wij nodigen U daarom speciaal deze tentoon- stellingsdagen uit, in onze, kortgeleden ver nieuwde zaak, een bezoek te brengen. Bij aankoop van f 5. bieden wij U, als ten- toonstellings - attractie, een Chin, blauw porce- leinen kop en schotel aan. FIRMA P. HOPMAN Burgemeester en Wethouders van Bergen (N.-H.) zijn voornemens op Dinsdag 10 November 1953, v.m. 11 uur ten gemeentehuize, onder in de Gemeente Bergen (N.-H.) gevestigde aannemers aan te bestedenHet bouwen van TWEE TRANSFORMATORGEBOUWTJES voor het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, respectievelijk gelegen aan de Meerweg en het Smallepad. Bestek en tekeningen zijn van Dinsdag 3 November a.s. af verkrijg baar ten kantore van het Bedrijf Gemeentewerken, Karei de Groote laan 25, tegen betaling van f 7.50 per stel. Restitutie f 2.50. Burgemeester en Wethouders van Bergen (N.-H.) voornoemd, Dr. W. HUIJGENS, Burgemeester W. DE VRIES, Secretaris Gelegenheid tot kosteloze INENTING TEGEN POKKEN wordt geboden op Woensdag 11 November 1953, des namiddags van 12.30 tot 13.30 uur ten huize van Dr. H. Heringa, Hereweg 331, en van 14.30 tot 15.30 uur ten huize van Dr. F. H. Risselada, Dokterslaantje 18. Het trouwboekje dient te worden medegebracht. De maand December nadert snel met al zijn feestdagen TOM ADO, prestige snelkookpannen I HOOVER, reinigers PHILISHAVE, scheerapparaten BICO WASH, wasmachines BREELAAN 29 - BERGEN Nh. - TELEF. 2204 \iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ALGEMENE LEDENVERGADERING op Donderdag 12 November a.s. Houdt deze avond vrij! Convocatie volgt. HET BESTUUR esss jj f Gazellehuis H. PLOMP Voor direct gevraagds Gepensionneerden, vooral zij die reeds eerder dergelijk werk verrichtten, genieten de voorkeur. Persoonlijk bezoek na telefonische afspraak no. 277, na 18 uur no. 214 (K 2209) N.V. v/h BLOM DEKKER - SCHOORLDAM Ueekétad DE DUINSTREEK Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2457 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. D6° Z/fcluE VALDAMILD Zondag 1 November BERGEN Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 SPECIAAL IN Verder alle soorten PORSELEIN, GLAS EN AARDEWERK. HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN EN SPEELGOED. Karei de Grotelaan 13-14, Bergen Tel. 2806. Rundvlees per 500 gram ROSBIEFf 2.00 RIBLAPPENf 1.80 MAGERE LAPPEN f 1.70 Varkensvlees per 500 gram FRICANDEAUf 2.10 LAPPENf 1.95 HALSCARBONADE f 1.50 RIB- en HAAS- [CARBONADE f 1.60-f 1.70 GEHAKT, half om half, per 500 gr. f 1.50 Als reclame: 100 gram PEKELVLEES I 100 gram HOLLANDSE f 0.60 [LEVERWORST J Oosterweg 1 - Bergen - Telefoon 2298 a contant en uit de winkel Heeft U stenen, waar sieraden van gemaakt moeten worden, of wilt U Uw bestaande sie raden laten moderniseren Brengt U ze dan nu, wij kunnen er dan al de tijd aan besteden, die nodig is. Kerkstraat 6 - Bergen - Telefoon 2465 ^lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ fk. Wmmdl Volautomatisch naait de „ELNA" Supermatic nu allerlei naden, decoratieve steken en zelfs open zomen. Knoopsgaten maken en het aanzetten van knopen Is nu kinderwerk. De werkelijk elastische slangen lijn. De naad, welke een gewone zigzag-machine maakt, is slechts op twee punten gehecht en kan dus niet sterk zijn. maakt nu volautomatisch een elastische slangenlijn, waarbij de draad op vele plaatsen gehecht is door een groot aantal steekjes I xt> RITSEVOORT 41 ALKMAAR Alleenverkoop ELNA NAAIMACHINES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1