DE DUINSTREEK ECHT IETS :95 VOOR 95 JONGENS Jongens- en Meisjesboeken ll Tweede Blad Vrijdag 30 October 1953 Sportieve, degelijke schoenen GULDENS MINDER dan waar ook! Langestraat 72 - Alkmaar LOFZANG OP GROET Emigratie 99 HERDENKINGSDAG VERENIGDE NATIES Een van de talrijke herdenkings dagen waarop tegenwoordig onze aandacht wordt gevestigd, die van de geboortedag van het Instituut der Verenigde Naties, is al weer voorbij. Ter viering van deze dag heb ben diverse verenigingen, wier doelstellingen min of meer ver band hielden met dit onderwerp, gezamenlijk een vergadering be legd op 22 Oct. j.l. in de zaal van de heer Nic. Schuyt. De opkomst was, in vergelijking met die van verleden jaar, veel verbeterd, maar toch nog onvol doende, gezien de belangrijkheid van de zaak. Het ging er n.l. om een inleiding te geven in de struc tuur en de werkzaamheden der Verenigde Naties. Men was zo gelukkig geweest Mevr. E. v. d. Sluis-Fintelman, lid van de Gemeenteraad van Amsterdam, daartoe bereid te vinden. Spreekster begon met de opmerking, dat volgens haar mening, uit de loop der historie blijkt „dat ieder krijgt wat hij verdient". Zij verduidelijkte deze stelling door er op te wijzen, dat de in het heden begane fouten, zich onafwendbaar wreken in de toekomst. Als voorbeeld haalde zij aan een kardinale fout van de Volkerenbond na de eerste wereld oorlog. Deze meende dat het mogelijk was dat de overwonnen landen, berooid en ellendig als zij waren, gebukt onder bezetting en oorlogsschade-vergoedingen, konden blijven leven naast ande ren, die zich óf spoedig herstelden óf dit herstel niet behoefden, om dat zij buiten de oorlog waren gebleven. Er werd geen hand uitgestoken om aan deze onhoud bare toestand een einde te maken, en zo kwam het, dat deze volkeren de leiders aanhingen die hen uit komst uit deze ellende beloofden, en het eindresultaat werd de 2e wereldoorlog. Gelukkig heeft men in dit op zicht veel geleerd en heeft men ontdekt dat gebrek en nood in andere landen een ernstige weer slag hebben op het eigen land. Vervolgens behandelde Mevr. v. d. Sluis de structuur van het Instituut der Verenigde Naties. Zij besprak achtereenvolgens de samenstelling en werkingssfeer van de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Sociaal Eco nomische Raad, de Trustschaps- raad (deze houdt zich bezig met koloniale gebieden tot onafhanke lijke staten om te vormen), het Internationale Hof van Justitie en het Secretariaat. Dit alles deed zij op heldere en duidelijke wijze. Tenslotte wees spreekster op 't feit, dat de mate waarop de Volke ren samenwerken, niet in de eerste plaats moet worden bepaald door de Regeringen, maar door de vol keren zelf. Alle mensen die op onze aardbol leven, moeten er zoveel mogelijk van overtuigd worden, dat slechts door samenwerking die graad van welstand en die sfeer van vrede en rust kan worden geschapen, waarna wij allen hun keren. Zij riep dus een ieder op, om zich ernstig bezig te houden met de gang van zaken zoals zich die bij de Verenigde Naties ont wikkelt, temeer omdat in 1955 het Handvest nog eens nauw keurig zal worden onder de loupe genomen, waarbij verbeteringen en aanvullingen er van kunnen plaats hebben. Het is natuurlijk van groot belang dat daarbij niet alleen de mening van enkele af gevaardigden naar voren wordt gebracht, maar ook datgene wat er leeft in de hoofden en harten van het gehele volk. Met deze peroratie eindigde deze zeer belangwekkende inlei ding, die, blijkens het hartelijke applaus van de aanwezigen, zeer op prijs werd gesteld. Enige op het onderwerp betrekking heb bende films ondersteunden het gesproken woord. Het zij ons vergund hier nog een opmerking aan toe te voegen, en wel deze. Bij deze bespreking bleven ideële overwegingen ten opzichte van de Verenigde Naties op de achtergrond. Deze te be handelen was ook niet de bedoe ling, daar deze avond hoofdzakelijk beoogde een inzicht te geven in de technische structuur van het Instituut. Toch menen wij er op te moeten wijzen, dat de innerlijke gesteldheid van het mensdom in het algemeen de voornaamste factor is voor een mogelijk slagen van de doelstellingen der V. N., namelijk „een betere wereld voor iedereen". Laten wij hopen dat de weg daarheen, die door de V. N. reeds werd uitgestippeld, door een geestelijke groei der volkeren daadwerkelijk zal kunnen worden betreden. EEN LAATSTE:KANS Succes maakt sterk! Deze ge dachte kwam bij ons op toen wij, tersluiks het repetitie-lokaal van Schoorl's gemengd koor binnen geslopen, daar de dichte rijen van zangeressen en zangers zagen en het klankvolume hoorden dat uit dit vernieuwde koor opsteeg. Er werd echt „lekker" gezongen en na afloop kwam Cornelis Jonker met een glunder gezicht naar ons toe en zei: „Mooi hè?" en dat wil heel wat zeggen voor zo'n veeleisend heerschapInderdaad is de wervingsactie van de ijverige leden schitterend geslaagd, zodat Dinsdagavond reeds 107 (zegge een honderd en zeven) leden waren genoteerdOnze hartelijke geluk wensen met dit succes, waardoor wij ervan verzekerd kunnen zijn dat ons koor in het volgend voor jaar de hoofdstedelingen met ge rechtvaardigde trots kunnen laten horen, wat het kleine Schoorl kan presteren. De ruwe massa, als wij dat zo eens mogen uitdrukken, is nu aanwezignu volgt het modelleren en kneden tot 'n kunst werk. Cornelis is geen zachthandig masseur, maar onderzijn geoefende handen worden de stembanden los gemaakt en de prestaties tot op grote hoogte opgevoerd. En waarop slaat nu eigenlijk het „kopje" van dit artikeltje? Dat slaat op dat soort mensen die lang aarzelen een besluit te nemenZullen wij wèl of zullen wij niet? Neem een besluit en doe het nu! De gelegenheid daar toe bestaat tot en met Donderdag a.s. waarop des avonds de vol gende repetitie plaats vindt. Later gaat moeilijk omdat gij dan te ver achter staat bij de anderen, die al repetities hebben meegemaakt. Sluit U aan en zorgt er voor dat, indien de grote Pers na de uitvoering te Amsterdam de lof van dit koor zullen verkondigen, gij zult kunnen zeggenHebben wij dat er niet netjes afgebracht Onze bekende JONGENSSCHOEN Bruine rundbox. Extra dikke rubberzooi en leder tussenzool. Maten: Sportieve JONGENS- MOLIÈRE met oer-sterke rubber-profielzool en leder tussen zool. In bruin rundbox. Maten 286.95 29-31 7.95 32-35 8 95 36-409.95 29-31 9.95 32-33 10.95 34-35 11.95 36-40 12.95 PRESBURG Juchtenleder JONGENSBOTTINE net onverwoestbare rubber-profielzool en leder tussenzool. Echt iets voor de winter! Maten: I 32-35.. 14.50 31 13.50 36-40.. 15.50 AMSTERDAM - ZAANDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM - AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN Goed is het hier wonen, want ge zijt schoon en rustig en charmant, aan de kust van Holland. Tussen Catrijp en 't Hargergat ligt ge veilig gevat tussen de duinrand en polderland: sieraad van Holland. Op de Brink droomt uw Kerk van Gods zegenrijk werk, van het heil uit Zijn hand voor dit Holland. Uw huizen lijken robijnen, die prijken alom in de pracht van het helder smaragd. In een strook opgaand hout in de lente geelgoud en rood in de brand van najaars Holland ligt een woning, bruinzwart, een chalet in het hart van een heerlijke tuin en er achter de duinen. Nu omhoog naar de top van het duin, en de kop in de wind, met wapp'rende [haren, om vandaar uit te staren over bos naar de zee; aan [de oostkant op het mals groene Holland. Wij zijn veilig en rijk met de machtige dijk, de Hondsbosse, die wacht houdt bij dag en bij nacht: die de zee weert en de vloed keert en terug drijft in 't zand, wèg van Holland. Zie omhoog, alle dagen naar de wolken, die jagen of vredig het klare of wazige land overvaren. Goed is het hier wonen, want uw landschap is schoon en uw volk is charmant, aan het duin van Holland. WERELDCONGRES DER ESPERANTISTEN IN HAARLEM In Haarlem heeft dezer dagen zijn intrek genomen de Engelse publicist Mason Stuttard, die be last is met de organisatie van het 39e Universele Esperanto Congres, dat in Juli/Augustus 1954 in Haarlem zal plaats vinden. Elk jaar wordt zulk een congres in een ander land gehouden en de heer Stuttard verblijft als perma nent secretaris reeds tien maanden voor de aanvang van het grote gebeuren in het land, dat aan de beurt is. Behalve de voorbereiding van het normale congresprogramma, dat bestaat uit plenaire zittingen en vergaderingen van de diverse secties in internationaal verband - onderwijzers, artsen, geleerden, coöperators, katholieken, protes tanten, blinden, journalisten en pacifisten, worden er internatio nale wedstrijden op litterair gebied (poëzie, proza en toneel) georga niseerd, terwijl de Internationale Zomer Universiteit, waar profes soren van universiteiten uit ver schillende landen voordrachten houden, als een instituut mag worden beschouwd, dat uniek is op de gehele wereld. De enige taal, die op dit congres in alle afdelingen gebruikt wordt, is Es peranto. Tolken zijn bij de Es perantisten overbodig. Het is geen geringe taak meer dan 2000 deelnemers uit 30 tot 40 landen goed te ontvangen en in een stad als Haarlem onderdak te verschaffen. Het plaatselijk comité dat zijn aanwijzingen van de permanente secretaris ontvangt, werkt in deze nauw samen met Haarlems Bloei, de plaatselijke organisatie voor vreemdelingen verkeer. Daar ook voor voldoende ontspanning dient te worden ge zorgd, worden excursies georga niseerd, die mede ten doel hebben Nederland meer bekend te maken, 's Avonds zal de congressisten 'n keur van voorstellingen op het gebied van grote en kleine kunst worden aangeboden. Het komende congres in Haar lem zal speciaal van belang zijn, doordat Unesco in zijn conferentie te Parijs van November 1.1. be sloten heeft, dat zijn secretaris 'n gedocumenteerd rapport zal op stellen over de huidige stand van de Esperanto-beweging in de wereld, over haar prestaties, ook op het gebied van de litteratuur, en speciaal over de congressen. Dat rapport zal in December 1954 in de Ünesco-conferentie te Mon tevideo worden uitgebracht. In verband met het op te stellen rapport was op het vorige Espe ranto Wereldcongres, dat in Juli j.l. te Zagreb (Joego-slavië) plaats vond, een waarnemer van Unesco aanwezig. Bovendien zonden 7 regeringen, w.o. de Nederlandse, een officiële vertegenwoordiger. De heer Mason Stuttard wetd tijdens zijn verblijf in Joegoslavië door Maarschalk Tito in audiëntie ontvangen. Daarbij bleek, dat dit staatshoofd goed Esperanto ver stond, daar hij deze taal in de tijd van het verzet in een gevangenis had geleerd. De Esperanto-beweging kent de heer Stuttard als de schrijver van een aantal boeken in Espe ranto, als redacteur van het tijd schrift „Esperanto", dat zijn abonné's in 82 landen telt, en als spreker. In 1948 maakte hij een tournée door ons land met een lezing in het Esperanto over „Het na-oorlogse Britse Rijk". Men kan het betreuren, dat ons goede vaderland niet aan al zijn burgers en burgeressen vol doende levenskansen kan bieden. Nu dit feit zich eenmaal voordoet, moeten de konsekwenties ervan worden getrokken en aan hen, die zich daardoor genoodzaakt zien een nieuw vaderland te zoe ken, alle mogelijke hulp worden geboden. Een tweede feit is, dat zij, die een dergelijk besluit nemen, zeker niet tot de minst waardevolle leden van onze volksgemeenschap be horen. Maar hoewel zij door ondernemingslust worden gedre ven, is deze niet altijd gebaseerd op voldoende kennis van hetgeen zij eigenlijk gaan ondernemen. Wij kunnen ons voorstellen, dat het genomen besluit voor hen de hoofdzaak is en dat zij, indien zij over die moeilijkheid heen zijn, menen dat de rest wel zal komen. Dit is echter een noodlottige ver gissing en er kan niet genoeg op worden gewezen dat een sterk en gezond lichaam en een goede vakkennis niet de volledige uit rusting van de emigrant uitmaken. Daar heerst in het land van hun toekomst een geheel andere levens sfeer dan hier, de gewoonten zijn anders, de taal is anders, de be oordeling van de verschillende levenswaarden zowel op maat schappelijk als op kerkelijk gebied zijn anders. Daarom is het een allereerste eis zich van al deze dingen op de hoogte te stellen, niet om zich daardoor te laten afschrikken het genomen besluit ten uitvoer te brengen, maar om beter beslagen ten ijs te komen en daardoor de kans van slagen aanmerkelijk te verbeteren. Met de aanmelding bij het Gewestelijk Arbeidsbureau moet men een begin maken met het verkrijgen van de nodige papieren en hoewel men daarbij ook wel enige andere inlichtingen kan krijgen, gaan deze toch niet zeer diep op deze problemen in. Om nu een uitgebreidere inlichtingen dienst mogelijk te maken is de Algemene Emigratie-Centrale op gericht die door samenwerking van een groot aantal verenigingen op sociaal gebied is ontstaan. Deze Centrale is over het ge hele land verspreid en in 76 plaatselijke Commissies gesplitst, waarvan één is gevestigd te Alkmaar. Deze Commissie strekt haar zorgen uit over Akersloot, Bergen, Egmondaan Zee, Egmond Binnen, Heerhugowaard, Heiloo, Koedijk, Langedijk, Limmen, Oter- leek, Oudorp, Schermerhorn, Schoorl, St. Pancras, Warmen- huizen, Zuid en Noordscharwoude. Zij beoogt bovenbedoelde voor lichting te geven in een niet ambtelijke sfeer aan ieder die deze verlangt, ongeacht zijn politieke of godsdienstige overtuiging. Het plaatselijk comité te Alk maar houdt éénmaal per maand zitting, op elke eerste Woensdag van iedere maand ten huize van Mej. J. F. J. Dubois, Wester- weg 27, Alkmaar van 19—21 uur. De inlichtingen die men daar ver krijgt, zijn er uitsluitend op ge richt de a.s. emigranten op de hoogte te brengen van alle nut tige kennis die een succesvolle emigratie kunnen bevorderen en men laat daarbij alle propaganda vóór of afraden van het plan van emigratie van de vragers streng achterwege. De keus, wordt ver onderstelt, reeds te zijn gemaakt door deze aanvragers, tenzij dit plan uit eigen beweging op grond van ingewonnen informaties door hen zelf wordt gewijzigd. Ook voor de vrouwen zijn zeer nuttige wenken ter beschikking met be trekking tot het voeren van de huishouding. Wij kunnen er derhalve niet genoeg op aandringen om van de diensten van de Algemene Emigratie Centrale, die met grote zorg en kosteloos worden aan geboden, gebruik te maken! BAZAR RUÏNEKERK Ten bate van het restauratie fonds voor de Ruïnekerk, houdt de Vrijz. Herv. Vrouwenvereni ging a.s. Maandag en Dinsdag een Bazar in de O.L. School. Een der bovenlokalen is hiervoor in gericht en biedt een grote ver scheidenheid van allerlei artikelen. Textiel voor vele doeleinden, babygoed, veel mooie handwer ken, enz. Er is gelegenheid ge zellig een kopje thee te drinken en aan vrolijkheid zal het niet ontbreken, want behalve het zo bekende rad van avontuur zijn er nog meer gelegenheden om zijn geluk te beproeven. Ook voor de kinderen zijn er attracties. Beneden kan men de tentoon stelling bezoeken. Daar ziet men de Ruïnekerk nu en hoe die later zal zijn. Moge de opbrengst van de Bazar zó worden, dat er niet een klein steentje, maar een flinke steen zal worden bijgedra gen, om die plannen binnen korte tijd te kunnen verwezenlijken. Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie in dit blad. Boekhandel C. OLDENBURG OVERZICHT V.V.V. BERGEN SEIZOEN 1952-1953 Het gemiddelde cijfer van 5 bedden per gem. huis is ontleend aan de V.V.V. huisengids. De overige getallen ontleend aan gemeente statistiek. Aantal Hotels en Pensions Gem. huizen Totaal aantal Aantal gasten Hotels en Pensions Aantal gasten gemeubileerd Totaal Buitenlandse gasten Gem. verblijfsduur per gast H. en P. Gem. verblijfsduur per gast gem. Algemeen gemiddelde 1953 1952 105 93 804 726 909 819 10822 10260 9581 8759 20403 19019 2466 1770 7.9 18.0 22.6 24.5 14.84 15.6 Bedbezetting in procenten van de Logiescapacteit Hotels en Pensions Gem. huizen volgens gem. statistiek Alle bedrijven tezamen 1953 1952 1953 1952 1953 1952 5.2 1.9 3.4 3.5 21.8 25.5 27.7 34.2 26.8 31.4 Juli 55.3 61.0 64.4 64.8 62.1 63.6 71.2 62.9 81.0 85.4 78.6 78.2 6.2 4.0 2.7 2.8 Gem. Mei t/m September. 31.9 31.1 35.8 38.1 Gem. Juni t/m Augustus 60.0 57.7 GEMEUBILEERDE VERHUUR Totaal bij gemeente ingeschreven Totaal verhuurd Totaal niet verhuurd Ingeschreven bij V.V.V. Totaal aan tal huizen niet-leden Huizen ver huurd door niet-leden Niet-leden die niet konden verhuren 804 52 465 Juni 323 40.2 481 466 338 89 249 Juli 649 80.7 155 480 324 237 87 Augustus. 653 81.2% 151 491 313 197 126 September 27 67.4% Aanvragen Bergen Bergen aan Zee Totaal 1953 1952 1953 1952 1953 1952 Mondeling 1104 1139 635 379 1729 1518 Telefonisch 451 432 55 54 506 486 Schriftelijk 5381 4366 89 243 5470 4809 Totaal 6936 6137 769 676 7705 6813 Een zeer groot aantal aanvragen (mondelinge en telefonische) konden door de drukte in het seizoen, niet worden geregistreerd. Aantal leden per 1 Januari 1953, 850; per 1 September 1953, 944

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 5