99 99 Middenstands-T entoonstelling Uecfot DeeCnefneesCiist ST.-NI CO LAAS ATTRACTIE GERRITSEN SCHOORL 1953 W |fV"W ¥1FW VRIJDAG 6 NOVEMBER 1953 30e JAARGANG No43 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a»d» Hoef BERGEN De Vierdaagse tz*v wandec was 't, de nieuwe- Ueucs In ongeveer 30 keurig verzorgde, smaakvol ingerichte stands in De Rustende Jager, toonde de Ber gense middenstand, wat hij het publiek zo al kan bieden. Burge meester Dr. W. Huygens, die deze „dorpsbeurs" opende, noemde het een prestatie, waarop het dorp trots kon zijn, de beurs gaf een mooi overzicht van het kunnen van Bergen's winkeliers. Hij sprak de hoop uit, dat hee) Bergen een kijkje zou nemen om te bewon deren, wat hier door goede samen werking tot stand was gebracht en dat verder een ieder de leuze In Bergen Kopen (Ibeko) tot de zijne zou maken. Bij een rondgang langs de ver schillende stands zien we allereerst een Westfriese schone reclame maken voor de Centra-kruideniers Oudhoff en Jonkers met 'n Ver kade Toastje met Eyssens smeer kaas. Cees Koster toont nieuwe snufjes op autogebied en Plomp demon streert de Zwitserse wondernaai- machine de Elna. Het Verf huis toont nu rijke collectie huisvlijt- materialen. Jan Kokkes vraagt de aandacht voor Vita Diepvries en conserven en fruit om van te watertanden. Vermeulen zoekt met zijn smaakvol geëtaleerde producten Spar-klanten te winnen. Voor het allerlaatste nieuws op het gebied van verwarming en kooktoestellen wordt men uitvoerig ingelicht bij de stand Akerboom. Niet-vegetariërs blijven allicht even staan voor de stand van de slagers waar ze veel van hun gading zullen vinden. Wie een nieuw karretje wenst, kan een keuze doen uit de rijke verzameling Rudge-rijwielen van Joh. Henne- man. Een jeugdige Schotse schone in nationale klederdracht weet voor Schrama belangstelling te wekken voor door Ringers ge- importeerde Schotse drups en wijst met 't oog op Sinterklaas op luxe bonbondozen. Voor mode-shows zorgt de Fa. Bruggeman in samenwerking met kapper Dobben, die later nog een hele voorraad parfumerieën van alle bekende firma's toont. De Fa. De Wijs Broers wijst speciaal op koffie en thee van Roelofs, hofleverancier te A'dam. Wokke toont goed gesorteerd te zijn in groenten en fruit. De rol luiken- en zonneschermenfabriek van Bonset Co., die haar pro ducten naar alle oorden der wereld verzendt, demonstreert hoe de zon, als zij schijnt, uit huis is te weren. C. Meyer vraagt de aan dacht voor de Kenwood Chef Keukenmachine. De welbespraakte en aan ervaring rijke hotelhouder v.d. Garde tracht de bezoekers er van te overtuigen, dat deze machine onmisbaar is voor hotels en pensions. Die behoefte heeft aan een sigaar of cigarette kan terecht in de stand van Cor Kroon. Dan staat men plotseling voor het Boerenhuis, met een schat van herinneringen aan de goeie ouwe tijd, toen men ook wel wist wat mooi was. Van het oude naar het nieuwe is maar een stap. Louwrink biedt aan 'n schat van parfumerieën en byouterieën en noodt de zoekers naar Sinterklaas verrassingen uit tot een bezoek. Ook de V.V.V. laat zich niet onbetuigdeen interessante ver zameling gegevens overtuigt het publiek van de grote waarde van V.V.V. voor Bergen. De Egmon- der vuurtoren die in de stand van de Fa. Munk 6 Piersma zijn licht bundels uitzendt in de duistere nacht wijst de bezoeker er op dat een verzekering in moeilijke ogenblikken van het leven veel zorg en narigheid kan voorkomen. De aardewerkfabriek v/h J. Ruiter, nu Ulderink, demonstreert „van klei tot kunst" wat zeer interes sant is. Vasbinder komt met een keur van rijwielen en onderdelen en ondervindt veel belangstelling voor het met tien versnellingen toegeruste karretje, waarop Wim van Est indertijd de ronde van Nederland won. Minder handige mannen die in hun ijver bij het behulpzaam zijn bij de afwas nog al eens een deeltje van 'n servies laten sneuvelen, vinden troost bij W. Schotten met zijn opbouw- serviezen. J. M. Wittebrood trekt de aan dacht voor vele en velerlei arti kelen, als radio, stofzuigers enz. enz. en demonstreert de Tomado- Prestige snelkookpan, het wonder, dat naast veel gemak een be zuiniging betekent, een soort compensatie voor de a.s. huur verhoging. Verschillende dames uit Bergen treden nu en dan op als manne quin bij de door de Fa. Brugge man georganiseerde modeshow. W. van 't Hof trekt in het bijzonder de aandacht van trouw lustigen met zijn woninginrichting. De dames Roosendaal stelen ver volgens het hart van het vrou welijk geslacht met haar baby- en kleuterkleertjes en handwerken. De demonstratie van een ver nuftige breimachine volgden de dames met grote belangstelling. Tenslotte wordt de bezoekers nog op het hart gedrukt, door kapper Dobben, dat er zonder gezonde en verzorgde haren geen sprake kan zijn van werkelijke schoonheid. Vitapointe is het on misbare product. t Intussen roerde Bergens Har monie de trom. Overal klonken opgewekte klanken om de thuis zittenden aan te sporen zich aan te sluiten bij de stroom van be zoekers en zich mede te verheugen in deze van durf en kunnen ge tuigende prestatie van Bergen's middenstand. Vermelding verdient nog het algemeen gewaardeerde optreden van verschillende artisten. Hulde aan Bergen's Brand weer, die gedurende de hele Vierdaagse waakte voor de vei ligheid van de Ibeko! HUURVERHOGING EN COMPENSATIE Voor een door de Bestuurders- bond van het N.V.V. afd. Bergen en Schoorl uitgeschreven bijeen komst in Het Wapen van Bergen, gaf de heer Ad. Vermeulen, secr. van het N.V.V. een uitvoerige uiteenzetting van de actuele kwestie Huurverhoging. Er was grote belangstelling voor deze avond. Volledige werkgelegenheid dient te worden gehandhaafd, aldus spreker. Het spook der werke loosheid dient uitgebannen. Ter verruiming van de werkgelegen heid kwamen begin 1953 voor stellen tot huurverhoging voor het vooroorlogse bezit aan huizen. Voor Bergen, dat in de 3e klasse is ingedeeld, zullen de huren wor den gebracht op 141 °/0 van het huurpeil 1940. Voor Schoorl, dat behoort tot de 4e klasse, zal dit bedragen 145 °/0. De stijging van de kosten van levensonderhoud, die uit de huur verhoging voortvloeit, zal worden opgevangen, gedeeltelijk door be lasting verlaging en verder door loonsverhoging. Over het percen tage van de loonsverhoging kon men het in De Stichting van de Arbeid niet eens worden. Volgens de werkgevers was 4°/0 voldoende; de werknemers achtten minstens 6% nodig. De werkgeversbonden zeiden niet te voelen voor de thans gevolgde gebonden loonsvorming en eisten vrije loonsvorming. Spreker wees in dit verband op de toestand van vóór de oorlog, toen we nog een vrije loonvorming hadden, wat vaak leidde tot strubbelingen tussen werkgevers en werknemers, waarbij dan geschillen vaak wer- EEN ZWARE AANSLAG OP UW BEURS den uitgevochten door een staking. De heer Vermeulen bepleitte ge leide loonpolitiek. De regering besliste intussen dat de loonsver hoging 5°/0 zal bedragen. Met een geanimeerde gedachten- wisseling over deze actuele onder werpen, werd de avond besloten. De voorzitter, de heer Pastoor, deelde nog mede, dat op 19 Nov. a.s. de heer Laan zal spreken over de werkloosheidswet in de praktijk. COLLECTE RHEUMATIEKBESTRIJDING De buscollecte voor de rheu- matiekbestrijding, gehouden door de Plattelandsvrouwen, heeft een bedrag van f 302.10 opgebracht. Voorwaar een mooi resultaat. GOUD ZONDAGSDIENST ARTSEN NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Hoe verzorg ik mijn gelaat 1 Elke vrouw, jong of oud, van elke rang en stand, stelt er prijs op er goed verzorgd uit te zien, aldus Mevr. Ann Hoogkamer, lerares Huid- en Gelaatsverzor ging, in haar causerie, die zij Dinsdagmiddag in Café Nieuwen- dijk hield voor de afd. Bergen van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen. Een goede ver zorging (niet bedoeld is verfraaiing) van de huid, in het bijzonder van het gelaat, is daarvoor nodig naast een goede gezondheid. Na even te hebben uitgewijd over de samenstelling en de functie van de huid, wees spreekster er op, dat een dagelijkse huidver zorging 's avonds en 's morgens slechts weinig tijd vraagt en eens per week een half uurtje voldoende is. De avond- en ochtendbehan deling dient te bestaan in een reiniging met olie en crème, zodat alle stof uit de poriën verdwijnt. Bij de demonstratie, waarbij een der aanwezigen als proef konijntje fungeerde, toonde Mevr. Hoogkamer duidelijk hoe de be handeling dient te geschieden. Na de huid van het slachtoffer eerst goed onder de loupe te hebben genomen (letterlijk) om zich een idee te vormen of zij te doen had met een vette, droge, dunnere of dikkere huid, begon zij de avond behandeling toe te passen. Enkele druppels olie bracht zij met de hand op het gelaat, steeds van onder naar boven strijkende. Olie werkt beter dan zeep en water, die slechts oppervlakkig reinigen. Met een prop in lauw warm water gedrenkte watten werd vervolgens de olie verwij derd. Hierna zou men kunnen gaan slapen, maar om de natuur aan te vullen, werd vervolgens met twee vingers wat voedende crème aangebracht. Toen deze crème na 20 minuten was uitgewerkt werd een z.g. masker aangebracht een poeder, aangemaakt met enige druppels water, werd luchtig op de huid gesmeerd. Na 10 minuten drogen (waarbij lachen dient ver meden, om barsten te voorkomen) werd het laagje verwijderd met in water gedoopte watten. Na zo'n avondbehandeling is water en zeep de volgende morgen totaal overbodig. Met enkele druppels van een alcohol-bevattende vloei stof op met koud water gedrenkte watten sloot Mevr. Hoogkamer de poriën voor stof. Dan volgde de laatste phase: ter bescherming van de huid werd een dagcrême aangebracht, van een samenstelling, waarbij de huid kon blijven ademen. Gewaar schuwd werden de aanwezigen geen poeder aan te brengen vóór de dagcrême: dit zou de poriën verstoppen. Wat gebruik van poeder, lippenstift enz. betreft, gaf spreekster de raad, steeds zeer zuinig te zijn. Een levendige ge- dachtenwisseling volgde op deze interessante causerie. Medegedeeld werd, dat er bin nenkort gelegenheid zal worden gegeven tot het volgen van een cursus in zelfverzorging van vier maal twee uur. De presidente van de afdeling deelde nog mede, dat de door de afdeling verzorgde collecte voor de rheumatiek-bestrijding f 302,50 had opgebracht. Een verheugend resultaat. 23 December zal de afdeling een Kerstavond verzorgen met medewerking van een bekende voordrachtskunstenares. De nach tegalen onder de leden werden opgewekt zich te verenigen tot een koortje voor de Kerstavond. 23 November zal weer een bij eenkomst worden gehouden. u.v.v. KLAPROOS-COLLECTE TE BERGEN Ofschoon de tweede wereldoor log al weer ruim acht jaar achter ons ligt, is het toch van 't grootste belang dat ons volk van tijd tot tijd even bij de verschrikkingen uit die jaren blijft stil staan. Ongetwijfeld zal het zich dan de gevoelens van vreugdeen dank baarheid realiseren, die eenmaal bij de bevrijding werden onder gaan. Onuitwisbaar moet daarbij in het geheugen zijn gegrift, dat tienduizenden geallieerde sol daten hiervoor het leven lieten. Ten einde de nabestaande van de hier te lande begraven geal lieerde militairen in staat te stellen het graf van hun dierbare doden te bezoeken, wordt ieder jaar een collecte gehouden. Deze collecte, die als klaproosdag bekendheid heeft verkregen, vindt te Bergen plaats op Zaterdag 14 November, de dag waarop de doden worden herdacht, die op het altaar der vrijheid werden geofferd, Bij de herdenking hiervan, moeten de gedachten onwillekeurig uitgaan naar hen, die met een schrijnend lege plaats moesten achterblijven. En het zou wel van een schrome lijke ondankbaarheid getuigen, wanneer deze nabestaanden niet in de gelegenheid werden gesteld het graf van hun dierbaren te bezoeken. Daarom zal het dragen van de klaproos als symbool gel den van dankbare verbondenheid met hen, die voor de vrijheid vochten en stierven. Voor elf van deze medewer kers bestaat evenals verleden jaar, gelegenheid om geheel voor rekening van The British Legion (de grote Engelse Oud-Strijders Organisatie) naar verkiezing een reis naar Londen of Brussel te maken en zich hierbij door een relatie te doen vergezellen. De deelnemers aan deze reis zullen door het Lot worden aangewezen. De najaarszon werpt zachte stralen, Op 't bruine vloertapijt, Dat nu in bossen en plantsoenen Zo mooi is uitgespreid. Voorbij is 's zomers hoogtijfeest, De vruchten zijn gekomen, De wind speelt door de takken van d'Ontbladerende bomen. Deez' sfeer spreekt van vergankelijkheid, Weemoedig doet het aan, Maar zonder hoop is 't geenszins toch Voor wie het kan verstaan. Na herfst en winter komt toch weer, De schone lentetijd, Wanneer het afgestorven blad In de aarde is gedijd. Want onder sneeuw en ijs kiemt toch, Het wondere nieuwe leven, Dat in de stilte voorbereid Weer zoveel schoons gaat geven. Ook in de stilte van de ziel, Wordt 't leven nieuw geboren, Als zwijgt onze luidruchtigheid Kan men de stemmen horen. Maar bovenal de stem van God, Die spreekt in de natuur, En in het hart zich horen doet In 't stil-gewijde uur. Valrijpe tijd, o schone herfst, Ik wil Uw beeld verstaan, En wél in weemoed, doch met hoop Door 't rijke leven gaan. BAZAR VRIJZ. HERV. VROUWENVERENIGING H.T.V. KOMEDIANTEN-NIEUWS 14 November a.s. komt deze bekende toneelgroep met een zeer mooi toneelstuk voor het voet licht, n.l. „De Heilige Vlam", van W. Somerset-Maugham. Verdere aanbeveling is over bodig, daar dit toneelstuk alge meen uitstekend is beoordeeld. Men zie de advertentie in het volgend nummer. Gerb. Minkema, Camperduin C. Rens, P. Keuris, Hargen Joh. Klop, KI. Wiedijk, Groet Mevr. M. J. Schot vanger-Verkerk, K. Krul, J. de Ridder, G. van Schaik, Jn. Hakof, G. Masteling, G. Hoogvorst, N. J. Venneker A. Kruit, Jac. J. Schotvanger, Jb. Krimp, Catrijp Jn. Rietveld, J. Stam, N. Kleverlaan, B. Haring, P. Slijkerman, Joh. Louter, Th. Pot, D. Nanne, Schoorl D. Louter, Voorweg, R. Veen, Voorweg, J. Beukers, C. Rietveld, Fa. de Wijs en Broers, Th. Knijnsberg, P. Spaander, P. Meijer, Jn. Meedendorp, Jb. Hart, C. de Leeuw, Nic. Schuijt, J. Haasbroek Alf. Leijsen, A. Bekker, P. Ens. M. v. Teulingen, P. Beeldman, H. v. d. Kamer, Jac. Kuijper, Mevr. N. Slot-de Jong C. Oldenburg, B. Stam, Joh. Ens, P. Roos, W. C. Schmalz, Duinweg, Aagtdorp A. Schoorl, M. P. Ens, Fa. A. Nieuwland M. J. Begthel, Schoorldam, (teekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan'i Roekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. W.oning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Bij ernstige ziekte of ongeval komt U tot de conclusie, dat de uitgaven onoverkomelijk zijn. Neem geen risico en sluit een ziektekostenverzekering bij de A.M.Z.A. Zij is een VERENIGING, die haar leden bij ziekte of ongeval de kosten vergoedt, waartegen men is verzekerd. De A.M.Z.A. is een vrijwillige sociale instelling. De polisvoorwaarden zijn zeer gunstig GEEN GROEPEN-INDELING bij operaties; GEEN ROYE MENT wegens ziektegevallen. Vraagt vrijblijvend uitvoerige inlichtingen bij „ALVEKA", Hoofdcorrespondente A.M.Z.A., Overtoom 340, Amsterdam Telefoon 89012 of 51529 Zondag 8 November BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Herfst 1953. MAARTjE N. ZWAAN De bazar die 2 en 3 November ge houden werd ten bate van de restauratie v.d. Ruïnekerk heeft zich in een grote belangstelling mogen verheugen en is zeer goed geslaagd. De opbrengst bedraagt f2500.-. De uitslag van de verloting voor het oplossen van de rebus is Prijs 1 Deken Mevr. Boot 2 Ontbijtservet P. Timmerman 3 Lap japonstof D. Bonset 4 Linoleumsnede F. C. Dijs 5 Tas A. Klaver 6 2 Theedoeken Mevr. A. R. Schalkwijk 7 Shampoo D. Sneek, Bergen a. Zee 8 Wandkalender Mevr. van Alphen 9 Een bundel verzen Mevr. Muller 10 2 st. zeep Mevr. M. de Boer-Boon 11 Bus pentopoeder Mej. A. G. Schmidt 12 Fles appelwijn D. Zwakman 13 Houten bakje S. v.d. Heide 14 Boek Mevr. Marsman 15 Lepeltje D. Bakker 16 Fles lotion Mevr. H. Gorter-Sterken 17 Duke cold cream B. de Vet 18 Theemuts Mevr. M. Elema-Auspach 19 Asbak W. de Vet 20 Bus pentopoeder A. Scholte 21 Flesje Kemt brillantine H. Braam 22 Bundel verzen J. Kok 23 Badhanddoek Mevr. Schutte-Dunk 24 Busje toiletpoeder Mevr. E. Cornelissen-van Rooyen 25 Flesje lavendel S. j. Postma 26 Busje toiletpoeder E. J. v. Rees Vellinga 27 Shampo Mevr. P. Schoorstra-Hollenberg 28 Flesje Eau de Cologne de Heer Bötteker 29 Theemuts Mej. A. Kerkmeer 30 Zwart kammetje G. R. Schoorstra 31 Theemuts G. Fopma Het geborduurde tafellaken viel op lot 120 en werd gewonnen door Mevr. Doves. De naam van de pop was Henriette en werd niet geraden. Prijsschieten le prijs J. Meyer 34 punten 2e prijs K. v. d. Sloot 33 punten 3e prijs Kroon Jr. 31 punten Sjoelen le prijs Mevr. Teuteling 34 punten 2e prijs Jaap Nijdam 32 punten 3e prijs Mevr. Smit, Bergen a. Zee 31 punten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1