ATTENTIE BERGEN GERRITSEN JxntoonsteiUnfy „BERGER LUCHTPOST" i VRIJDAG 20 NOVEMBER 1953 30e JAARGANG No, 45 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet, Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef Wegens de St. Nicolaas- drukte worden berichten en advertenties één dag vroeger ingewacht. Na Woensdagmiddag opge geven advertenties kunnen niet meer geplaatst worden in het nummer van 27 Nov. DE UITGEVER RAADSVERGADERING De Raad kwam Vrijdagavond weer in spoedeisende vergadering bijeen ter voortzetting van de op 10 Nov. in comité gevoerde be sprekingen met betrekking tot het toepassen van de Drankwet, die toen niet tot een beslissing leidden. Na geruime tijd in comité van gedachten te hebben gewisseld, besloot de Raad tot vaststelling van een verordening, waarbij de gemeente in twee wijken wordt verdeeld wijk A, het terrein tussen het v. Wijkplein, de Boulevard en de zeereep te Bergen aan Zee en wijk B, omvattende het overige gedeelte van Bergen. In wijk B zullen geen ver gunningen worden verleend, in tegenstelling tot wijk A, waar nu de mogelijkheid tot het exploiteren van een café-restaurant is geopend, wat in verband met de ontwik keling van Bergen aan Zee als badplaats wenselijk werd geacht. FILMLIGA BERGEN De filmliga's, die over het ge hele land haar werk doen, orga niseren voor haar leden speciale filmvoorstellingen, waarin pro gramma's worden gedraaid, die afwijken van de normale bioscoop voorstellingen met speel- of cul turele films. Een filmliga stelt zich ten doel het vertonen van films, die om verschillende redenen niet in het openbaar gedraaid worden. Het zijn soms speelfilms uit de begintijd van de film, soms ook documentaries en tekenfilms met een bijzonder karakter of kunst film en filmexperimenten. Dank zij de grote belangstelling is ook in Bergen een filmliga op gericht. Opgezet is een reeks van zes avonden, waarvan Dinsdag de eerste is gehouden. Vertoond werden deze eerste avond: le „The stage coach-driver and the girl" (1913). De eerste film van Tom Mix. 2e „Regen" (1929) van loris Evens en Manus Franken. Een van de eerste Nederlandse documentaires. 3e „A propos de Nice" (1929) van Vigo. Een sa tire op het leven aan de Rivièra. 4e „Spalicek" van Jiri Trnka. (1948), Tsjechische poppenfilm in kleuren. Poppen spelen in het culturele leven van Tsjechoslowakije reeds eeuwen een belangrijke rol, ge tuige de vele beroemde inheemse poppentheaters. Een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze tak van Tsjechische volkskunst vinden we in de toepassing hiervan in de cinematografie van dit land. In 1948 werd Trnka's poppenfilm „Spalicek" bekroond tijdens de Biennale te Venetië. „Spalicek" geeft in ongeveer 70 minuten tijds een uniek beeld van de feesten, folkloristische gebruiken en hoog tijdagen in de vier seizoenen. De film bestaat uit zes op zichzelf staande gedeeltenCarnaval, Lente, De legende van St. Pro- copius, de feesten en processie's in de zomer, Kermis en Bethlehem. Wat Trnka met zijn poppen weet te bereiken is van een ont roerende schoonheid. De koppen, die uiteraard alle mimiek missen, zijn uitermate expressief. De be wegingen van de poppen zelf verrassen door hun karakteristiek. Poppen en dieren zijn in vol maakte harmonie met het synthe tische landschap, zodat een reali teit in droomsfeer ontstaat. De heer Schekkerman heette in zijn openingswoord de aan wezigen hartelijk welkom. Het was voor de initiatiefnemers, waaronder de heer De Roeper, die de begintijd van de film had meegemaakt, een verrassing, dat er zo grote belangstelling in Bergen en Schoorl was voor hun plan, zodat de zaal geheel uit verkocht was en belangstellenden, die alsnog tot de Liga zouden willen toetreden als lid, voorlopig op de wachtlijst zullen moeten worden geplaatst. Hierna volgden nog enkele technische medede lingen. De bezoekers, waarbij de Kun stenaars-kringen sterk vertegen woordigd waren, waren over het algemeen enthousiast over de ver toonde films. N.V. K.J.V.O. Culturele Avonden INDIA Lezing door Dr. Ph. C. Visser De derde avond belooft ook weer een interessante te worden. Dr. Visser, die het vorig jaar een belangwekkende en geestige lezing hield over Sowjet-Rusland, zal ons ditmaal voeren naar India, het grote land met zijn talrijke bevolking, een land, dat een grote rol speelt in de wereld van het Oosten. Dr. Visser, die er de Karakoium heeft beklommen, is ook na de grote worsteling naar India teruggekeerd en zal ons zijn indrukken weergeven. De le zing sluit goed aan bij die van Mr. Hustinx over Pakistan. Zie voor nadere bijzonderheden de advertentie in dit nummer. Op Zaterdag 19 December zal de bekende bioloog en cineast S. de Waard uit Rotterdam een lezing houden over Zweden en Lapland. Prachtige kleurenfilms van landschap en dieren- en plan tenwereld zullen door hem wor den vertoond. Ook dit wordt een avond van grote schoonheid en het vakmanschap van deze bioloog staat er borg voor, dat de films uitmunten door hun schitterende afwerking. De lezing over Groenland door Anth. van Kampen is verschoven, daar de films nog niet gereed kon den komen. HORLOGES KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Het vermaarde Poppentheater van Guido van Deth, dat in 1948 zulk een grote belangstelling genoot bij zijn optreden voor het Kunstenaars Centrum, zal weder om, en thans op Dinsdag 24 November a.s. om 8 uur in de danszaal van „De Rustende Jager" een door van Deth geschreven „Pastorale" in zes taferelen ver tonen. Het is de oude geschiedenis van de mens, die huis en hof verlaat om het geluk te zoeken. Hij vertrekt als rijk man en vindt, teruggekeerd als arme schooier pas thuis datgene terug waarnaar hij overal vruchteloos zocht. De koppen voor dit spel zijn door Levinus van de Bundt ontworpen en uitgevoerd door de Werkgroep van de Vrije Academie. Frank Komman componeerde weer de muziek, die hij op zijn gevoelig muzikale wijze zelf doet horen. De expositie van werken van de Zaanse schilders Roos en Stel- laart zal ook dit weekend nog te zien zijn in de kunstzaal van „De Rustende Jager". MUZIEKAVOND Zaterdagavond 8 Nov. werd door de K.J.V.O. een muziek avond gehouden, waar de heer Zwagerman uit Hilversum optrad met een beschouwing over de koperen blaasinstrumenten. Spreker ving zijn uiteenzetting aan met de mededeling, dat in een orkest drie soorten muziek instrumenten worden bespeeld le, de snaarinstrumenten: 2e, de blaasinstrumenten3e, de slagin strumenten. Van deze drie soorten zijn de slaginstrumenten de oudsten. De pauken en trommen waren de eerste instrumenten waarmede men geluid kon maken en door er op te slaan, het rhythme kon doen horen, dat de een of andere dans moest begeleiden. Vervolgens kwamen de blaas instrumenten. De eenvoudigste vorm hiervan was de waldhoorn, die toen nog van echte dieren- horens werd vervaardigd. De vroegere waldhoorn, die men op de bergweiden gebruikte, had de vorm van een lange buis, met een verwijding aan het ene einde, de beker genaamd, die het geluid versterkte. Thans heeft men dit instrument opgerold, waardoor het minder plaats inneemt. De toon wordt hierdoor echter niet beïnvloed. Men kan, door op dit instrument te blazen, 16 verschil lende natuurtonen doen horen. Wil men méér tonen aan deze hoorn ontlokken, dan behoort men gebruik te maken van de ventielen, die de weg, waardoor de geblazen lucht heen moet, verlengen of verkorten. Toen die ventielen nog niet waren uitgevonden, trachtte men de natuurtonen te verande ren, door een hand in de beker te steken. Men noemde dit „stop hoorn spelen". De waldhoorn wordt een conisch instrument ge noemd, omdat hij nauw begint en in een wijde beker eindigt. Wanneer de luchtbuis overal even dik is, zegt men, dat hij cylin- drisch is. Een trompet bezit bijv. een cylindrische en een conische buis. Zulk een constructie noemt men een samengestelde. Hoe meer cylindrisch een buis is, hoe scher per het geluid is. Zo zal het ge luid van een trompet scherper zijn, dan dat van een waldhoorn. Op een trompet kan men acht natuurtonen doen horen, evenals op de Saxhoorn, die geen oor spronkelijk blaasinstrument is. De oorspronkelijke zijnde waldhoorn, de bazuin en de trompet. De Saxhoorn daarentegen, later uitgevonden door de Fransman Adolphe Sax, heeft in het mond stuk een riet, waardoor, bij het blazen, de toon reeds half wordt voortgebracht. De toon wordt dus hier niet door de mens alleen, doch ook door het middel daar toe, voortgebracht. Bij de oor spronkelijke blaasinstrumenten is zulks niet het gevalde musicus moet maar zien, dat hij er geluid uit krijgt. De lippen verrichten dus meer werk dan bij het bespelen van een Saxhoorn. Zo krijgt bijv. het „glissando" zijn effect, door heel zachtjes met de lippen te trillen, wanneer men blaast, hetgeen de spreker voor de aanwezigen de monstreerde. Eveneens liet hij zien en horen hoe het mogelijk was om vier tonen aan een holle metalen gordijnroede te ontlokken. Door een kleine trechter op het ene einde der roede te plaatsen kon men horen, dat het voort gebrachte geluid zeer versterkt werd, zodat men kon begrijpen, van welk een groot nut de beker vBn een instrument is. Wanneer men een waldhoorn bespeelt, doet men dat met de linkerhand. Men is nog altijd ge wend de rechterhand in de hoorn te steken. Bij een trompet was dit niet nodig, zodat die met de rechterhand wordt bespeeld. Voor het bespelen van een waldhoorn, zo deelde de spreker met nadruk mede, is een grote concentratie van de aandacht nodig, vooral wanneer men op een bepaalde manier en met een bepaalde toon moest invallen in een orkest. Concentratie van de aandacht is bij iedere studie no dig, doch het bespelen van dit instrvment wel in 't bijzonder. De spreker wisselde zijn boei end betoog af met muzikale illustraties, die zeer in de smaak vielen en het daverend applaus dat hem aan het einde ten deel viel, vormde wel het beste be wijs hoezeer de geboden stof in de smaak was gevallen. SELMA SANTING BALLETAVOND Het was Donderdagavond in De Rustende Jager het feest van de dans. De dans, zegt de toneel regisseur en danscriticus A. v.d. Vries in een beschouwing over de ontwikkeling van de danskunst, speelt reeds in de aanvang van de cultuurgeschiedenis een belang rijke en omvangrijke rol; elke gebeurtenis zowel uiterlijke als innerlijke is voor de mens aan leiding geweest tot uiting in dans en beweginggeboorte en dood, bruiloft of ziekte, oorlog of vrede, droogte of oogst, noopten hem steeds weer tot dansen. Gré Pranger liet haar balletklassen het leven van een jonge vrouw para- phraseren, van kind tot vrouw. Het begon met de kleutertijd als het kind zich nog met on zekere pasjes beweegt tussen bloemen, elfjes en kabouters. Dan zien we het vrolijke, gezonde, speelse kind uitgelaten dansen in matrozendansen, polka enz. Een schoolvriendje wekte jonge liefde. Kleine teleurstelling blijft niet uit. Maar 't leven gaat door en als na korte pauze het doek weer opengaat, danst zij weer enthousiast verder in Dance of the reed flutes van Tschaikowsky, een wals van Strauss, enz. enz., tot de echte grote liefde haar gaat beheersen en zij in Hochzeittag van Grieg stralend van geluk zweeft in de armen van hem met wie zij haar verder leven zal delen. Het was deze avond het feest van de dans, feest voor de klassen van Gré Pranger, feest voor het talrijke publiek, dat de dansers na elk van de 16-taferelen over laadde met bijvalsbetuigingen. De bloemen die Mevr. Gré Pranger werden aangeboden en de dames Kroon, van Bergen en van Hattum, zeiden de rest. BERGEN S HARMONIE In memoriam J. Houtenbos Maandagavond bereikte ons het bericht dat ons lid, de heer J. Houtenbos plotseling was heen gegaan. Was zijn gezondheid de laatste tijd van dien aard, dat hij niet meer als actief lid aan zijn geliefd corps kon medewerken, zijn ge dachten en belangstelling waren nog altijd bij Bergen's Harmonie, waarvan hij ruim 46 jaar 'n goede kracht en een trouw lid is geweest. Zijn nabestaanden zullen hem node missen, ook in Bergen's Harmonie zal een lege plaats achterblijven, in onze gedachten zal hij echter steeds een ereplaats blijven innemen. Dat hij moge rusten in vrede! SUCCES VOOR BERGEN'S HARMONIE Op het in Santpoort voor het eerst in Nederland gehouden kwartetten-concours hetwelk op 7 en 8 Nov. in de grote zaal van Hotel Velser-end plaats vond, behaalde het trio bestaande uit de heren C. Wokke klarinet, H. Tromp klarinet, en K. Blokker schuiftrombone, in de ere-afdeling het hoogst aantal punten van het gehele concours n.l. 238 (max. 240 punten). Na hun optreden werd hen door jury en publiek staande 'n ovatie gebracht, en kwamen tevens in het bezit van de vele extra prijzen waaronder een prachtige wissel beker, zilveren lauwertak en zil veren medailles. Voor een eerste prijs met onderscheiding waren 220 punten vereist. Over de uitgevoerde werken, 2e en 3e deel van de „Drie Fuga's" van Bach (verplicht) en „Divertimento" W. A. Mozart, (vrij nummer), schreef de jury in haar critisch verslag o.a.„ik wist niet dat een dergelijk hoogstaand musiceren met een dergelijke com binatie mogelijk was. Mozart zelf zou zich hierin hebben verheugd. Het is wonderbaarlijk en ik weet geen woorden om mijn hulde en lof uit te drukken. Wat moet een dergelijk musiceren behalve voor het publiek ook voor de uit voerders zelve een intense vreugde zijn". Uit deze uitspraak blijkt wel overduidelijk dat men ook met „blaasinstrumenten", waarvoor nog te velen hun schouders op trekken, de hoogst mogelijke mu zikale prestaties kan bereiken. Voor K. Blokker was dit zijn laatste optreden als dilettant, daar hij inmiddels is toegetreden tot de „Kon. Militaire Kapel", om als beroepsmusicus de toekomst tegemoet te gaan, waarbij onze aller beste wensen hem moge ver gezellen. J 18 uur ST. JAN OP DE PLANKEN De R.K. Toneelvereniging „St. Jan" opende het toneelseizoen onder grote belangstelling met de opvoering van „Het smeulend vuur" van Wim Dumont. De auteur verplaatst de toeschouwers naar een landhuis dicht bij de Engelse kust. Hier speelt zich de slotacte af van een tot tragedie geworden mensenlevenBill Spencer, dienaar van Mammon en Bacchus, gaat ten gronde aan zijn gouddorst en drankzucht. Er heerste een nerveuze spanning in en om het landhuisvoor de kust zou een smokkelschip met goud verschijnen, bestemd voor Bill Spencer. Een gevaarlijke onder neming, zelfs voor de man die in het verleden getoond heeft niet gauw uit het veld geslagen te zijn. Hij deinsde nooit voor moord en doodslag terug, als iemand voor hem een gevaar betekende. Joe, de mismaakte en de huishoudster Grace weten er alles van en hebben te wachten, dat ook zij eens ten offer zullen vallen. De oude kaartlegster blijkt ook meer van Spencer's duistere verleden af te weten dan de smokkelaar drinkebroer lief is, haar kaarten vertellen heel wat. Als tenslotte het kromgebogen verschrompelde oude wijfje haar vermomming afschudt en zich op richt en in volle lengte met in elke hand een revolver als Ne mesis, de godin der wrekende gerechtigheid, vóór Spencer staat, dan krimpt de anders niets en niemand ontziende man ineen, hij voelt dat zijn spel uit is. Nog probeert hij in dit laatste ogen blik te ontkomen aan de greep van de uit de gevangenis terug gekeerde oude bekende die 19 jaren onschuldig voor hem geboet heeft en schijnbaar met succes. Maar als hij zich van deze wreker tracht te ontdoen door gif te mengen in de hem aangeboden afscheidsdronk, dan zal hij zelf vallen in de kuil die hij voor de ander gegraven heeft: Joe heeft de bekers verwisseld en niet de oude bekende, maar Spencer zelf wordt het slachtoffer. De St. Jan-spelers met hun re gisseur Jaap van Baar kunnen met grote voldoening op deze eerste uitvoering terugzien, waarbij voor al de vertolkers van Bill Spencer, Joe de mismaakte, Grace de huis houdster en Kathe als kaartlegster en wreker op de voorgrond traden. Namen meende men in het programma niet te moeten ver melden. Na de spanning, die er de ganse avond heerste, zochten velen na afloop nog wat ontspanning in de Dancing. OUDERAVOND VAN REENENSCHOOL De voorzitter opende de ver gadering en heette in het bijzonder welkom, de Rijksinspecteur bij het L.O., de heer Vernooy, de heer Van Drunen, consulent licha melijke opvoeding en de heer Nijboer, de nieuw benoemde onderwijzer. Na het openingswoord kreeg de heer Nijdam het woord voor enkele mededelingen. De leer lingen der hoogste klasse zullen ook dit jaar weer door het G.A.B. worden getest. Men moet deze tests vooral zien als een waarde volle aanvulling van de opinie van de leerkracht. Spreker maakte verder bekend, dat op 2 en 3 Februari a.s. een operette zal worden opgevoerd t.g.v. „Volks onderwijs" en riep daarbij de ouders op prijzen beschikbaar te stellen voor de verloting voor de Kleuterschool. Hierna sprak de heer Van Drunen over: „De Lichamelijke opvoeding van onze jeugd". Licha melijke opvoeding is onderdeel van de totale opvoeding. Doel is algemene ontwikkeling van het kind. Daarbij maakt het kind ken nis met vele takken van sport. Op boeiende wijze schetste de heer Van Drunen het verschil tussen de „ledematen" gymnastiek van vroeger en de „totale'lichaams- gymnastiek van thans. De gymnastiek-les dient in sfeer te worden gegeven, daarbij ge bruik makend van de „we-feeling" en de vreugde, die een volbrachte opdracht het kind verschaft. De sport moet gezien worden als de mogelijkheid tot het uiten van het persoonlijke initiatief als een noodzakelijke compensatie voor de „lopende band" Mij., maar mag niet leiden tot sportverdwazing en persoonsverheerlijking. Bij de vragen werd de wen selijkheid van het schoolzwemmen ook voor de lagere klassen ter sprake gebracht. Na de pauze werd onder applaus aan de heer Van Drunen een boek aange boden. De dames Van Wijk- VanNoort en Van Dijk luisterden deze avond met enkele quatre- mains van Mozart en Haydn op. De rondvraag leverde niets op. De wnd. voorzitter sloot de avond. „DE DUINTRAPPERS'' GAAN VERHUIZEN Naar wij hebben vernomen gaan de „Duintrappers" a.s. Zaterdag hun nieuwe Troephuis betrekken. Burgemeester Dr. W. Huygens werd bereid gevonden de opening te verrichten, terwijl de Drumband van de N.P.V. Alkmaaar bij deze feestelijke verhuizing en ope ning haar medewerking zal ver lenen. ZONDAGSDIENST ARTSEN OP ZATERDAG EN ZONDAG 2 21 en 22 NOVEMBER A.S. Opening Zaterdag 20 uur Zondag de gehele dag tot 2 Vrij entree Café Oldenburg 2 Zondag 15 November BERGEN Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209- 36Q

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1