5CHDDRL Fris Antiekhandel ,/T B0ERENHUYS" GEHAKTDAG LAP STOF 'l WINKELTJE IEDERE DINSDAGAVOND houdt MrO pt DW PASTOOR mJEMSTEMEJAGEk SCH00RL Stafytoii K U IJ P E R EGM0ND AAN ZEE RAADSVERGADERING Verkoudheid BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. KERKDIENSTEN Berger IJssport Vereniging De Berger IJssport Vereniging kwam Maandagavond bijeen in „De Rustende Jager". De belang stelling had wat groter kunnen zijn: 20 van de 383 leden waren aanwezig, terwijl Holland toch de bakermat van de sport der smalle ijzers mag worden genoemd. Maar de Hollanders lopen in de winter eerst warm als de Oostenwind de wateren verstijft. Na een kort welkomstwoord, waarin de voorzitter, de heer P. Blankendaal, zich in 't bijzonder richtte tot het oud-hoofdbestuurs lid de heer Eecen, werd medege deeld, dat Bergen weer is toe getreden tot de K.N.S.B., nu de vrede in de schaatsenrijderswereld is hersteld. Met grote dankbaarheid con stateerde de voorzitter, dat het gemeentebestuur het verzoek van de vereniging om betere verlich ting op de baan heeft toegestaan. B.IJ.S.V. zal zich hiervoor een jaarlijks offer moeten getroosten, maar acht dit geen bezwaargoede verlichting geeft druk avondbezoek. Na vaststelling der notulen volgde een flinancieel overzicht. De ontvangsten hadden bedragen f 1784,81 en de uitgaven f 1568,12. Het beginsaldo van f 384,82 was iets teruggelopen n.l. tot f216,69. Het noodzakelijke herstel van de pomp was hieraan ondermeer ook debet. Een buitenkansje waren de lage kosten voor het baan vegen dank zij de bemoeiingen van de heer P. Dekker was het meest vrijwillig gedaan. Hulde werd gebracht aan deze vrijwil ligers en al vast weer een beroep gedaan op hun medewerking. Nadat de financiële commissie rapport had uitgebracht van haar bevindingen, werd de penning meesteres op advies van de com missie gedéchargeerd onder dank zegging voor haar accuraat beheer. Uitgeloot werden de volgende obligaties: no. 1, 49, 129, 177, 164, 181, 212, 220, 234 en 235. Het jaarverslag van de secretaris kon niet veel memoreren. 7 Jan. was de baan geopend voor kin deren. 8 Jan. mochten ouderen het ook eens proberen, maar 's avonds was het al weer mis en werd de baan gesloten. Uit het buitenland viel meer te vermelden het verslag bevatte een overzicht van daar behaalde successen. Tot nieuw lid van de kas- commissie werd aangewezen de heer F. Jimmink naast het oude lid Admiraal. De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden, de heren S. Graftdijk en C. J. Bruin, werden na schriftelijke stemming met zo goed als alge mene stemmen herkozen. Bij het maken van een winter- programma werden heel wat sug gesties gedaanlangebaanwedstrijd aanvragen, behendigheidswedstrij den voor kinderen en ouderen, hardrijden voor jongens van 12 14 jaar over 500 meter, waarbij uitblinkers zouden kunnen worden uitgezonden naar proefwedstrijden enz. enz. Het bestuur zal uit de vele aanbevelingen een keuze doen. Bij de rondvraag wees een der leden op de geluidsinstallatie en vroeg of het niet mogelijk zou zijn, hulp te vragen bij B.S.V., die over zo'n toestel beschikt. Dit zou een goede oplossing zijn in dit kostbare geval. VAN 7 TOT 8 UUR SPREEKUURvoorBRILCONTRÖLE WAARBIJ U DE COMPLETE COLLECTIE BRILMONTUREN WORDT GETOOND Gewezen werd op de wense lijkheid het ledental op te voeren door progapanda. Ijs is de beste propaganda, meent de voorzitter. Ofschoon de contributie voor nieuwe leden na 15 Dec. aan merkelijk hoger is, komen de lief hebbers dan wel opdagen. De heer P. Dekker hoopt weer in staat te zijn, te zorgen dat het baanvegen niet een te groot offer vraagt van de kas. De heer P. Fransen wordt bereid gevonden, om, waar dat nodig is, op te treden als plaatsvervanger. Met de hoop op een goede winter, sluit de voorzitter de ge animeerde vergadering. BERGER LUCHTPOST Deze vereniging houdt Zater dag en Zondag 21-22 Nov. haar jaarlijkse Tentoonstelling in café Oldenburg. Circa 120 van de beste post duiven van de Berger Luchtpost zullen hier aanwezig zijn en zul len door de Heer J. Baxel gekeurd worden. Hier zijn te zien de Vitessen duiven, dat zijn de sprin ters op de afstand van 100 tot 400 km. en de fondvogels, die afstanden afleggen in vluchten van 600 tot 1000 km. Dus wel de moeite waard om eens een kijkje te nemen bij de vliegers van het luchtruim. Zij die lid willen worden van Berger luchtpost kunnen zich een dezer dagen opgeven of bij de Secretaris, Dorpstraat 114, Bergen. VERNIEUWING In de afgelopen week ontstond er bij de heer M. Veldman, gedipl. horloger-juwelier in de KI. Dorps straat alhier, een uitbreiding der zaak in de vorm van een 2e étala geruimte. Deze nieuwe etalage welke fraai is uitgevoerd, werd verzorgd door de meubelmakerij Fa. Hopman te Bergen. Tevens is de heer Veld man zich gaan toeleggen op het artikel Zilfa-Pleet, een product van één der oudste zilverfabrieken in Nederland. Deze geheel nieuwe collectie wordt getoond in de nieuwe etalage. De reeds bestaande etalage kan nu geheel worden benut ten dienste van de afdeling uurwerken, welke sortering is uitgebreid tot de meest perfecte. 0¥©IS@fL: tanden ad em BIERKONING GEHULDIGD Gezien de grote belangstelling op andere plaatsen voor een feest ter ere van de Bierkoning, heeft de heer Campenhout van 't Wapen van Bergen gemeend pogingen te kunnen doen om ook in Bergen zo'n feestavond te organiseren. Het feest zal worden opgeluisterd met muziek en zang en de be zoekers vele verrassingen brengen. Het hoogtepunt van de avond zal zijn de kroning van de Bier koning. Nadere bijzonderheden vermeldt een advertentie in dit nummer. U.V.V. KLAPROOSCOLLECTE De opbrengst van de klaproos collecte, die 14 Nov. door het gehele land werd gehouden, heeft te Bergen f 327.53 opgebracht. Aan al degenen, die mede werkten dit mooie bedrag in te zamelen, hartelijk dank. NED. VER. VAN HUISVROUWEN Naar aanleiding van de oprich ting binnenkort van een afdeling in Bergen, deelt het bestuur van de afd. Alkmaar mede, dat zij in Bergen, die thans lid in Alkmaar zijn, wanneer zij dit wensen, daar lid kunnen blijven. Na de oprichting van een afd. in Bergen, kunnen de inwoonsters van Bergen, in het vervolg alleen daarvan lid worden. Verzach{end Kinder Losmakend Hoestsiroop Hoesistillend Wel bestaat de mogelijkheid, dat de Bergerleden de middagen in Alkmaar en de Alkmaarse leden, die in Bergen bijwonen. Ieder lid beslist hierover zelf, maar maakt men er gebruik van, dan wordt de contributie met f 2.25 per jaar verhoogd. EEN GROTE KEUZE St. NICOLAAS-GESCHENKEN in Antiek Koperwerk, Tin, Kristal, Goud, Zilver, Meubeltjes, Doeken, Porcelein, Curiosa, vindt U in RUïNELAAN 8 BERGEN TELEFOON 2506 Speciaal leuke Stoeltjes-Klokken met garantie f 135.— Beeldjes v. Friese Klok, per stel f 11.50, f 12.50, f 15.- Komt U eens vrijblijvend bij ons kijken? Ruilen is toegestaan tot na Kerstmis! IN MEMORIAM Het tragisch ongeval waarbij j.l. Zaterdag twee mensen het leven verloren, zal een ieder die daaraan even dieper aandacht heeft geschonken, zeer hebben getroffen. Er gebeuren iedere dag ongelukken in deze razend snelle tijd, waar de dood als het ware om iedere hoek loert, maar indien dit overkomt aan mensen uit onze naaste omgeving, dan dringt dit toch dieper tot ons door. Ook het medegevoel met de nabestaanden is dan sterker, en wij willen hier dan ook ons me deleven betuigen met de vrouw van de heer Del ver, die haar man zo plotseling uit het volle leven zag weggerukt, en met de naaste verwanten van de jeugdige de Vet, die nauwelijks zijn bewust leven was begonnen om het weder te verliezen. Ook een woord van eerbied voor de zelfopoffering waarmede hij zijn baas heeft trachten te red den, met helaas zo noodlottig gevolg, is hier zeker op zijn plaats. SCHOORLSE SCHAAK VER ENIGING Uitslagen gespeelde wedstrijden voor de Wintercompetitie. C. den DasH. A. Dorrè 10 M. SlotMw. Roukens 10 C. VisserH. Diderich 10 H. A. Dorrè—M. Slot afgebr. C. den DasC. Visser afgebr. Speelavond elke Woensdag van 8 tot 11 uur, Hotel Klein Zwit serland. A.S. WOENSDAG WEER De Raad vergaderde vorige week Donderdag voltallig, onder voorzitterschap van burgemeester Niele. Voor het hospitaal-kerkschip De Hoop voteerde de Raad een aanvullende subsidie boven het geen in de gemeente door parti culieren is bijeengebracht, tot f 1000.-, daar dit schip ook voor de Egmonders van belang is. Een brief van Ged. Staten, dat de gratificatie bij een 50-jarig ambtsjubileum tot 6 weken salaris beperkt moet worden, ontlokte de nodige hilariteit. Met algemene stemmen ver klaarde de Raad zich accoord met de denivellering der ambtenaren salarissen volgens de Rijksregeling, terwijl tevens de nodige gelden daartoe op de begroting toege staan werden. Kleinzielig achtte men de eis van Ged. Staten, dat in de ver ordening op de vuilnisemmer retributie, voor zoekgeraakte emmers rekening gehouden moest worden met depreciatie door ge bruik. Teneinde de gemeente in 1954 te kunnen financieren werd een rekening-courant aangegaan met de Bank van Ned. Gemeenten met een crediet van f 50.000.-, terwijl B. en W. gemachtigd werden voor een bedrag van f 500.000.- kasgeldleningen te sluiten, tegen een rente van 1 °/0. Grondverkopen Tot tal van grondtransacties werd besloten, alsof de ge meente uitverkoop hield. Zo wer den 2 percelen aan de Emmastraat verkocht aan de heren Ottema en Veltkamp voor resp. f 1360.- en f 1304.-. Aan de Boulevard Ir. de Vassy gingen 4 percelen in andere handen over, tegen prijzen variërend van f 7.25 tot f 8.- per m2, al naar gelang de diepte der percelen. Hier waren de gelukkigen de heren H. Dekker voor f 464.-, De Waal voor f 2872.-, P. Zwart voor f 11.072.- en de N.V. Boustof voor f 4567.-. Tenslotte verkocht men aan de tandarts, de heer Entjes, voor een woning met practijkruimte 'n perceel op de hoek van de Wil- helminastraat en de Trompstraat voor f 2160.-. Het perceel van de heer H. Stam, Voorstraat 103 werd op diens verzoek onbewoonbaar ver klaard, overeenkomstig het advies van de provinciale directie voor de wederopbouw en volkshuis vesting. W oningverbetering Aan de heer R. Dekker kende de Raad een subsidie van f 467.- toe voor verbetering van de woning Noorderstraat 24 en aan de heer A. Bas een subsidie van f 700.- voor verbouw van een werkplaats aan de Schinkelstraat tot woning. Besloten werd op de begroting voor 1954 een bedrag uit te trekken als maximum, beschik baar te stellen voor woningver betering. Commissie vordering woonruimte Alvorens tot verkiezing dezer commissie over te gaan, lichtte de voorzitter, op verzoek van de heer J. Dekker toe, dat B. en W. deze commissie ook als advies commissie gebruiken, hetgeen uit stekend werkt. Voorts dienen in deze commissie diverse schake ringen zoveel mogelijk naar voren te komen. Na deze toelichting werd de commissie, bestaande uit de heren Petri, P. C. Dekker, Bodenstaff, J. Stam en J. Wijker herkozen. Nadat aan de heer J. Berghuis vergoeding van de helft der reis kosten was toegekend voor bezoek van de school voor Chr. B.L.O. te Alkmaar en de uitgaven voor O.LO. en Bijz. L.O. over de laatste 5 jaar waren vastgesteld, met een overschrijding per leerling van f9.57 voor het O.L.O., werden in de commissie voor georgani seerd overleg gekozen de raads leden Mr. Biersteker en C. D. Dekker, in plaats van de heer Koeman, die overleden is en de heer J. Wijker die geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad. Rondvraag De heer Stam wees op de nood zakelijkheid duizenden dennen te rooien, waarvoor rijkssubsidie kan worden verkregen. Langdurige discussie lokte een voorstel van de heer C. P. Dekker uit om iets te doen voor de mensen aan de oostkant van de Voorstraat, in wier huizen de boel beschimmelt, omdat de bomen alle zon benemen. De heren Krab en Mr. Biersteker sloten zich bij het betoog van de heer Dekker aan. De mensen klagen steen en been. Het moge een fraai gezicht zijn bij de entree van het dorp, maar de omwonenden ondervinden veel overlast. Snoeien baat niet meer en de bomen staan zo dicht, dat de helft er best uit kan. Besloten werd tenslotte een commissie te benoemen, om ten deze met een voorstel te komen. Hierin zullen zitting hebben de heren C. P. Dekker en Mr. Bier steker met een deskundige. Op voorstel van de heer Snoeks werd besloten de Wilhelmina- straat ter hoogte van de R.K. kerk te verbreden, omdat het daar thans gevaarlijk smal is. Langdurige discussie ontlokte ook een voorstel van de heer Snoeks om het venten te beperken. Men was het er wel over eens, dat ook ingezetenen elders venten en dus wederzijds de gelegenheid moet open staan voor inwoners van andere gemeenten. Ook achtte men de beperking tot 2 dagen per week wel juist en had men geen bezwaar, dat zij, die van oudsher met fruit, groenten, bloe men enz. komen, zelfs zonder ver gunning worden toegelaten. Het voornaamste bezwaar was tenslotte, dat in het seizoen ook venters tot 10 uur mogen venten, als de winkels zo laat open zijn. Mr. Biersteker trok 'n parallel met Alkmaar, maar de voorzitter repliceerde, dat men daar nooit 's avonds laat mag venten, omdat de winkels daar in het zomer seizoen gewoon om 6 uur sluiten. Men besloot tenslotte in alle ventvergunningen de beperking te doen opnemen, dat de ver gunning niet langer geldt dan tot 7 uur. „VERWOESTE LEVENS" „DOORBRAAK" ZILVEREN JUBILEUM VAN DE EGMONDZEEËR REDDINGSBRIGADE De Egmondzeeër Reddingsbri gade herdacht in het O.K. Ver. Gebouw met leden en enkele ge nodigden de dag, waarop 25 jaar geleden de Brigade werd opge richt. De voorzitter, de heer A. v.d. Steen, opende de feestavond met een hartelijk woord van welkom aan alle aanwezigen, in het bij zonder aan de Burgemeester Niele en de afgevaardigde van de A.R.B. BIJ KEELPIJN Van het oprichtingsbestuur was alleen nog over de heer Engel Zwart, die een hartelijk applaus kreeg. De heer v. d. Steen ont hield zich van het geven van een verslag over de verrichtingen van de E.R.B. in de afgelopen 25 jaren. De Brigade doet haar werk zonder „De grote klok". Alleen bracht spreker in herinnering de redding in de zomer van 1951, toen een „duck" met een klas van 40 kinderen in nood ver keerde door de opkomende vloed. Het vaar-rijtuig was n.l. wegens motorstoring op een bank ge strand. Alle 40 kinderen werden behouden aan land gebracht, waar na de „duck" onder water ver dween. Tenslotte dankte de voor zitter de leden voor hun toewijding en hun financiële steun om deze avond mogelijk te maken. Hierna voerde Burgemeester Niele het woord. Hij wees op de grote betekenis van het werk der Brigade voor Egmond als Bad plaats. Deze breidt zich steeds meer uit en dientengevolge ook het aantal badende gasten. Een steeds paraat zijnde Brigade is dan ook een noodzakelijkheid. Aan vele verenigingen in Egmond is geen lang leven beschoren, maar de E.R.B., die geheel vrijwillig en belangeloos klaar staat om te helpen, heeft zich gehandhaafd. Namens de gemeente sprak Burgemeester Niele een hartelijk dankwoord aan de gehele Brigade en wenste haar voorlopig nog 25 jaren van gezegende arbeid toe. Behalve met deze waarde rende woorden had Burgemeester Niele door prachtige bloemen zijn dankbaarheid getoond. De heer v. d. Steen bedankte de Burgemeester voor zijn toe spraak en spoorde de leden aan zich steeds bewust te zijn van de zorg voor de veiligheid van de baders. Na dit min of meer officiële gedeelte werd de avond verder gezellig doorgebracht. CONGRES VAN DE WERELDFEDERALISTEN TE KOPENHAGEN Eind Augustus vond het congres p'aats van de Wereldbeweging voor Wereldregering te Kopen hagen. Gedurende de discussies con stateerden vele gedelegeerden meermalen, dat de taalmoeilijk heden in de internationale betrek kingen voor de gewone man een ernstig beletsel vormen bij de versterking van de gevoelens van menselijke solidariteit. Het talenprobleem in de inter nationale betrekkingen en spe ciaal in het kader van de Fede ralistische Beweging heeft twee aspectenenerzijds een zuiver technisch en anderzijds 'n moreel- politiek aanzicht. Het eerste betekent, dat een groot deel van de mensen elkaar niet kan verstaan in aangelegen heden, welke van wereldomvatten de aard zijn. Bij internationale congressen en conferenties is men verplicht hulp te zoeken bij vertalers en een uitgebreide apparatuur met alle nadelen van dit systeem. Verder viel het ook op, dat het ver taalsysteem slecht functioneerde, omdat de vertalers, niettegen staande hun grote ervaring op taalgebied, heel vaak de gedachten van de spreker niet konden vol gen, vooral wanneer de redenaar de door hem gekozen taal niet voldoende beheerste. Ook wees men op het feit, dat het persoonlijk contact buiten de vergadering totaal afwezig was. Om die reden werd niet alleen de arbeid van de officiële ver gadering onnodig verlengd, maar was er van de uitwisseling van ideeën, de hoofdbron, waarvan de internationale geest ontspruit, geen sprake. Nog belangrijker is de moreel- politieke zijde van het vraagstuk. Men onderstreepte het feit, dat het taalvraagstuk in internationale betrekkingen een belangrijke poli tieke betekenis heeft. Het gebruik van enkele interna tionale talen lost het vraagstuk van technisch standpunt niet op, maar het gebruik daarvan geeft een grote voorsprong aan die naties, wier taal deze bevoorrech ting geniet. En dit brengt de andere op de achtergrond. Om deze redenen besloot het congres zijn stem te geven aan Esperanto, hetwelk met zijn ab solute neutraliteit een universele sfeer schept en de wereld naar meer eenheid leidt. SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN iiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimmiiimiiiiii Schoorl Telefoon 235 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiii van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur Joan Grawford in Een grandiose vertolking! Toegang 18 jaar. Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur met David Brian. Toegang 14 jaar. en voor een mooie Kleine Dorpsstr. 25, Bergen Ook „LIBERTY" en IMPORT STOFFEN Winkelweek Bonnen ZONDAG 22 NOVEMBER BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK n.m. 7 uur: Ds. Bekius (Avondmaal) GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser Woensdag 25 Nov. n.m. 7 uur: Ds. Reeser. Dankuur voor de oogst GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS (Dorpshuis) v.m. 10 en n.m. 8 uur Samenkomst 12 uur Zondagsschool Maandag o.l.v. Sen. Majoor Lorier n.m. 4 uur: Jeugdfilm in zaal Nieuwendijk n.m. 8 uur: Zendingsavond met film in het Dorpshuis VERBREIDING DER WAARHEID van Borselenlaan 2 n.m. 5 uur: Ds. J. J. Ruys R.K. KERK H.H. Missen, Zon- en Feestdagen 7 u., 8.15 uur. (Kindermis Jeugdgroepen), 9.30 u. (Hoogmis), 11 u. H.H. Missen In de week 7, 7.45, en 8.30 uur Lof: Zon- en Feestdagen te 7 u. In de week te 7.30 u., Donderdag, Eerste Vrijdag en Eerste Zaterdag BiechtgelegenheidZaterdag van 4-6 en van 7-8.30 uur. Dagelijks des morgens tijdens de H.H. Missen NED. HERV. GEMEENTE n.m. 8 uur te GroetDs. C. M. de Jong Heilig Avondmaal Zondagsschool te Groet: 11.15 uur Woensdagavond, n.m. 8 uur te Schoorl: Bijbelkring R. K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 uur In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) geen opgaaf NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE Egmond a.d. Hoef, 10uur: Ds.Plug

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2