DE DUINSTREEK FIRMA J. SMIT Jr. WINTER JASSEN SCH00RL RAADSVERGADERING OOK IN VANAF F 69.^ TOT F 195. 99 Tweede Blad Vrijdag 20 November 1953 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii los verkrligbaar 'w s PRIJZEN VANAF F 32.90 TOT F 158.85 Ook in Huishoudelijke* en Luxe Artikelen bieden wij U nuttige geschenken! Snelkookpannen „Tornado", 'n geweldige besparing van tijd, vitaminen en geld, reeds vanaff 39.75 Broodroosters, Schotelhouders „Tornado" f 3.25, f 3.75 Droog- en Afdruiprekken „Tornado" f 2.90, f 3.20 Brabantia's gegarandeerd schilfervrij moffelwerk Broodtrommelsf 8.45, f 9.70 Rond rek met 7 bussenf 14,40 Knijperbakjesf 1.90 K.T.S.-bussen, met en zonder venster f 2.12, f 4.40 Strijkijzers, met aut. warmteregeling f 8.50, f 14.75,f 23.—f32.50 Strijkplanken, blanke uitvoering f 14. f 19.50 De PeDe en Geska Koffiemolens f7.50, f 12.50, f 12.95, f 16.50 Hoover, Miele en Clean Wasmachines, merken met een reputatie f 198.f 465.— Haller, Etna en Ducaat Gascomforen f 27.—, f 62.50 Bakoventjes met gas-aansluiting f 14.55, f 19.70 Anker-, B.K.- en Berkelite Edel allum. keukenuitzet f 63.50, f 127.50 U KUNT AAN ALLE ST. NICOLAAS-WENSEN VOLDOEN ALS U BIJ SMIT KOOPT! De zitting die Maandagavond j.l. plaats vond onder voorzitter schap van Burgemeester Jochems beloofde van korte duur te zijn. Dit kwam echter geheel anders uit zoals uit het volgende zal blijken. Na goedkeuring der notulen kwam een lijst van 8 hamerstukken die voor kennisgeving werden aangenomen. Zij hadden betrek king op diverse gemeentereke ningen en suppletoire credieten, waarvan alleen het crediet van f 1700.- (suppletoir) voor het ver bouwen en stofferen van de raads zaal tot onze verbeelding sprak door de aanschouwing van een stel prachtige gordijnen van velours die de intimiteit van de geres taureerde zaal ten zeerste ver hoogden. Hierna was aan de orde de benoeming van een kampeer- commissie. Door uittreden van de heer Blankenstijn, wiens grote activiteit in die functie door de Burgemeester op waarderende wijze werd herdacht, moest een nieuw lid worden benoemd. Hier voor werd aangezocht de heer Sevenhuysen, die deze benoeming aannam. Een voorstel van de heer De Leeuw om nog aan de com missie twee leden toe te voegen, een particulier en een lid van de kampeervereniging, werd ver worpen op grond van het feit dat deze commissie als adviserend lichaam aan het college van B. en W. wordt toegevoegd ter vast stelling van de nodige verorde ningen op dit terrein. De com missie in verband met de woon- ruimtewet werd in de oude vorm gehandhaafd daar allen meenden dat deze aan de eisen voldeed. Nu kregen wij een voorproefje van het a.s. St. Nicolaasfeest. De Burgemeester die voor goedheilig man fungeerde, deelde allerlei attenties uit, die aan de gemeente geld kosten, maar die kwamen volgens zijn zeggen uit een potje „begroting 1953" of liever uit 'n zaak waaruit de gemeenteont vanger als Pietermanknecht (De Witte is overigens wel een eigen aardige naam voor zulk een func tionaris!), deze geschenkjes met een toestemmend knikje bekrach tigde. Zo kwamen achtereen volgens te voorschijn: een ver hoogde uitkering voor vervoers kosten van kinderen naar scholen in een andere gemeente gelegen, een crediet van f 800.- voor 10 nieuwe schoolbanken voor de O.L. school te Groet, f 825.- als bij drage voor een nieuw consultatie bureau te Alkmaar voor de N.H. Vereniging tot bestrijding der Tuberculose, f 1500.- voor ver betering van een gedeelte van de Laanweg, f 750.- voor verplaat sing van het hulplokaal van de O.L. school te Schoorl naar de school te Groet om als kleuter lokaal dienst te doen, f 1100.- voor de aanschaf van een vijftal nieuwe brandkranen. Een langdurige discussie ont stond over de ligging van de nieuwe gemeentewoningen aan de Voorweg. De architect had de ligging dezer huizen zo geprojec teerd dat de grootste kamer van het huis op de zonkant ligt. Dit zonnige uitzicht werd bij een rij huizen echter enigszins over schaduwd door de achtererven van de overburen, waarop zich behalve minder schilderachtige schuurtjes, ook nogal eens konijnen hokken en lijnen met wasgoed plegen te bevinden. Howel van hogerhand aan deze losbandige aanblik wel iets kan worden gedaan, was een deel der raadsleden toch bang dat hieruit minder aangename stemmingen zouden kunnen ontwikkelen met als gevolg daarvan het bekende „burenkrakeel". Ter vermijding daarvan stelden zij voor de huizen van deze rij om te draaien, met het noodlottige gevolg dat, daar de zon niet zo vriendelijk is een dergelijke manoevre mede uit te voeren, de voornaamste kamer van het huis de allures van een ijskast zou gaan aannemen. U voelt de moeilijke beslissing waar voor onze raadsleden stonden, en het is dan ook niet te verwonderen dat langdurige besprekingen nodig waren om tot deze beslissing te geraken. En of ons college zich nu heeft gespiegeld aan hun col lega's uit de beide Kamers, die in de politiek met veel animo en profijt van de ijskast gebruik maken, denk maar aan Nieuw Guinea, ook zij verkozen de zon- loze, koele kamer, waarin het hoofd koel blijft, boven de zon nige broeikas waarin zo licht heethoofden worden gekweekt, en men besloot de huizen „om te draaien Bij de rondvraag bracht de heer De Leeuw nog eens het uitbag geren van de Damsloot op het tapijt. Hoewel de discussie hier over reeds was gesloten door een vorig raadsbesluit, bleek er ten opzichte van dit besluit nog zó veel misverstand te bestaan dat B. en W. de hele zaak nog eens willen bekijken en er nader op terug komen. Nadat Mevrouw Jansen om verplaatsing van de bushalte bij Klein Zwitserland naar een breder gedeelte van de weg had gevraagd en de heer Duin een vraag had gesteld over de rijwiel paden in verband met de berijd baarheid voor bromfietsen, terwijl hij verzocht bij de zandafgravingen in Hargen de mooi begroeide duinen te willen sparen, ging de Raad ondanks het vergevorderde uur in comité. V.V.V. SCHOORL Op Donderdag 12 November had in de zaal van „Klein Zwitser land" de algemene ledenvergade ring plaats van de V.V.V. Noord Kennemerland Schoorl. De vrij talrijke aanwezigen werden door de voorzitter, de heer v.d. Garde, welkom geheten, aan welke woorden een klein over zicht over het afgelopen seizoen werd vastgeknoopt. Tot zijn vreugde kon hij verklaren dat dit seizoen niet ongunstig was ver lopen en het aantal gasten ieder jaar nog schijnt toe te nemen. Helaas werd aan het naseizoen een enigszins abrupt einde gemaakt door die vijand van de vacantie- gangers, het slechte weer. Aan de heer Stoelhorst bracht hij dank voor zijn leiding bij de duinwandelingen, die als steeds door de gasten op hoge prijs werden gesteld. Daarbij spoorde hij de Schoorlse plaatsgenoten aan toch ook van deze gelegen heid gebruik te maken om de eigen omgeving beter te leren kennen en in staat te zijn hun gasten van het interessante dat er daarbij valt op te merken, te laten genieten. Tevens liet hij de ver lichtingsavond, de avondwandeling met muziek, de braderie, de wed strijden en strandspelen voor de kinderen, de revue passeeren, en sprak een woord van lof over de wijze waarop de verschillende commissies hun taak daarbij hebben volbracht. Naar het bestuur had vernomen bestond de mogelijkheid dat de exploitatie van een uitkijk toren van particuliere zijde zou worden ondernomen, en men had besloten hieraan de voorrang te geven en in afwachting daarvan geen verdere stappen daartoe te ondernemen. Uitvoerig werd ook gesproken over het nuttige resultaat dat aan de propaganda-tocht per autobus zou kunnen worden toegeschreven. De heer Blankenstijn zette wel een heel erge domper op deze zaak door zijn bewering dat zijns inziens dit resultaat gelijk aan nul was geweest. Verschillende andere deelnemers waren het hiermede niet eens, maar men kwam toch wel tot de conclusie dat bij een herhaling van de tocht van te voren nauwkeuriger moest worden vastgesteld of het terrein der werkzaamheden dat was uitge kozen daarvoor geschikt was en of men aldaar genegen was de nodige medewerking te verlenen. Het verslag van de secretaris alsmede dat van de penningmeester werd onder dankbetuiging voor de daaraan verrichte arbeid, goed gekeurd. Ook het verslag van de bureauhouder van het informatie bureau maakte melding van een weer toegenomen aantal aan vragen over huurmogelijkheden. Gedurende enige dagen in Augus tus was de toeloop zó overwel digend geweest dat niet alle aan vragers konden worden gehuis vest. De daarop volgende bestuurs verkiezing verliep op kalme wijze zoals ons dat als goede Hollanders betaamt. De aftredende voor zitter die zich herkiesbaar had gesteld, werd met 44 van de 61 uitgebrachte stemmen herkozen, terwijl de candidaat die door de buurtwinkeliersver. was voorge dragen ter vervanging van de heer De Jong, die zich zeer tot leedwezen van het bestuur niet herkiesbaar had gesteld, de heer J. J. Meedendorp, met 45 van de 61 uitgebrachte stemmen werd gekozen. Daarna kwam de begroting 1954 onder de loupe. Hierbij ont spon zich een discussie tussen de heren Witte als penningmeester en Zuurbier, over de wijze waarop een begroting moet worden samen gesteld. De heer Witte ging van het degelijke standpunt uit dat een begroting moet sluiten, en dat men daarbij de tering naar de nering moet zetten. De heer Zuur bier blijkt meer gefascineerd te zijn door de wijze waarop men „op hoger niveau" n.l. in de ministerraad met begrotingen om springt. Daar komen op het eerste plan de cijfers aan de uitgaven kant, die met een zekere noncha lance worden vastgesteld zonder te letten welke de kant der ont vangsten biedt. Zo noemde hij als voorbeeld de post die uitge trokken werd voor advertentie- kosten, waardoor propaganda voor Schoorl als vacantie-oord wordt gemaakt. Hij wenste deze post aanmerkelijk hoger en wilde voor het daardoor ontstane tekort bij de Gemeente om subsidie aan kloppen. En daarmede waren wij weer eens aangeland bij het ge liefde strijdpunt van de gemeente subsidie. De gouden bergen die naar de mening van sommigen de grondslag vormen van het financiële bouwsel waarin de ge meentelijke fin. wonen werden door anderen beschreven als een arm zalig stukje zandgrond dat maar weinig bijdraagt tot de hechtheid van dit gebouw. Daarenboven steunde de Gemeente het vreem delingenverkeer op indirecte wijze door kapitalen verslindende pro jecten als daar zijn de verbetering van de wegen, het aanleggen van een boulevard in Camperduin etc. Ook nu kwam men niet tot een vredig slotaccoord, zodat wij dit deuntje nog wel eens meer zullen horen. De daarop volgende rondvraag gaf een negental leden gelegen heid om over min of meer be- langrijde onderwerpen vragen te stellen, die alle tot hun genoegen door de voorzitter werden be antwoord. En zo kwam om on geveer half twaalf een einde aan deze geanimeerde vergadering, die de voorzitter besloot met aan de leden een goed seizoen 1954 toe te wensen. „ALGEMEEN WELZIJN" Menigeen, die de propaganda- avond ten bate van de Ned. Blindenbond, gehouden onder auspiciën van „Algemeen Welzijn" in de zaal van „Klein Zwitser land" op Maandagavond j.l. heeft bijgewoond, zal aldaar een open baring hebben ontvangen. Wij zienden zijn over het al gemeen terecht begaan met het lot van de blinden en zeker is het gemis van het gebruik der ogen zwaar te dragen. Maar in dien men heeft mogen zien aan het optreden dezer blinden en heeft mogen horen over hun ver wonderlijke mogelijkheden, ook in ons gewone maatschappelijke leven en waarmede deze mensen, door hun geestkracht, zich opwerken tot gelijkwaardige mensen, dan veranderd dit medelijden in eer bied. De uitnemende propagandist de heer v. d. Berg en de gevoelige pianist van Driest zijn van deze blijheid en werkzaamheid komen getuigen en lieten ook met be hulp van een film deze bemoe digende waarheid tot ons door dringen. Dat zij bij hun energieke pogingen, om het best mogelijke te bereiken, onze volle steun ver dienen, spreekt vanzelf. Het is een ereplicht, waaraan men zich niet mag onttrekken. Bovendien ont vangt men bij dit contact een zegenrijke overheveling van op timisme, dat ons in staat stelt eigen problemen gemakkelijker te dragen. SINT MAARTEN Ook dit jaar is, traditie getrouw, in onze gemeente het St. Maarten feest weèr met animo gevierd. In Groet verbindt de V.V.V. al reeds enige jaren een aparte attractie aan dit feest. Zij doet dit, om vooral het folkloristische element, dat in dit feest zit, te bewaren. Zo worden elk jaar door de V.V.V. prijsjes beschikbaar ge steld voor 't leukste versje, de originele aankleding en 't mooiste lantaarntje, terwijl elk kind een tractatie krijgt. Dit jaar werden de prijzen ge wonnen door: Peter van Berk, Steffie Verhaar, Jettie de Hartog, Els en Guus Sleking en Wim Hoogvorst, Annemarie en Kees Schoen, Tammo en Jan Wim Meedendorp, Marijtje Hoogvorst en Kitty Hagel. Een 60-tal kinderen heeft aan deze wedstrijd deelgenomen. Een woord van dank aan het Bestuur van de V.V.V. is hier zeker op z'n plaats. H. T. V. „DE KOMEDIANTEN" Bovenstaande toneelvereniging gaf Zaterdag j.l. een uitvoering in de zaal van de heer Klop te Groet. Als stuk hadden zij ge kozen „De Heilige Vlam" van W. Somerset Maugham. Dit drama behandelt de diepste roer selen van de mensenziel en men moet zich daadwerkelijk in de voorgestelde situaties bevinden, om ten volle de uiting van die roerselen in daden, te kunnen begrijpen. Maar nog moeilijker dan het begrijpen is het vertol ken, dus „in beeld brengen" van die situaties. Het is alléén aan zéér grote kunstenaars gegeven dit te vol brengen en daarom menen wij dat „De Komedianten" met de keuze van dit stuk te hoog hebben ge grepen. Het spijt ons zeer het te moeten zeggen, maar wij hebben hen bij vorige gelegenheden meer kunnen waarderen dan op deze avond. Er zat iets stroefs in het geheel, meermalen sprak een der spelers voordat de ander was uit gesproken, men leefde zich ken nelijk niet erg in en stond te ver af van de diepe tragiek van dit stuk. Eigenlijk gelukkig voor hen, dat deze spelers en speelsters een beetje aan de oppervlakte bleven, het is gemakkelijker naar het leed van anderen te kijken dan het te doorleven 1 Overigens hadden wij juist op deze Zaterdag geen be hoefte aan oppervlakkige tragiek, waar wij geschokt waren door de werkelijke tragiek van het ont zettend ongeval, dat twee van onze medemensen, nog wel vlak in de nabijheid van de plaats waar deze uitvoering plaats vond, het leven heeft gekost. Was het daarom niet beter geweest, deze voorstel ling maar te laten vervallen? o o NASCHRIFT Naar aanleiding van boven staande a\ond wilde ik gaarne hieraan een strikt persoonlijk woord, dus „buiten verantwoor delijkheid der Redactie", toe voegen. Hoewel m.i. op de avond van het ongeluk, vlak in de nabijheid ervan geen toneelavond had moe ten worden gehouden,' kan dit, gezien de ernstige inhoud van het stuk, misschien nog verdedigd worden. Wat mij echter zéér heeft geërgerd is het feit, dat dit werd gevold door een BAL. Dit had in ieder geval moeten worden af gelast en zij, die ervoor verant woordelijk zijn dat dit niet is ge beurd, behoren zich over deze grofheid te schamen. J. L. M. COENEN GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU ALKMAAR Aan de gegevens van het Gew. Arbeidsbureau Alkmaar over het aantal geregistreerde werkzoeken den in het ressort van dit bureau per 7 November 1953 is het vol gende te ontlenen. Ingeschreven mannelijke werk zoekenden: 583 (per 31 October 1953: 466; van wie werkloos 408 (295), nog werkend 23 (21), werkzaam in de D.U.W. 59 (52) en werkzaam in Gemeentelijke Werkobjecten 93 (98). Ingeschreven vrouwelijke ar beidskrachten 118 (124), van wie werkloos 85 (89) en nog werkend 33 (35). De beroepen van de inge schrevenen zijn o.a.: kleermaker, vertegenwoordiger, kellner, kan toorbediende en verkoopster. De openstaande aanvragen van werk gevers betroffen 66 (73) mannelijke en 68 (69) vrouwelijke arbeids krachten. Mannelijke arbeidskrachten wor den o.m. gezocht voor de hierna vermelde beroepenhandzetter, machinezetter, aniline-drukker, me taaldraaier, ijzerwerker, plaatwer ker, verwarmingsmonteur, le auto monteur. De beroepen of beroepsgroepen, waarin de vacatures voor vrou welijke arbeidskrachten bestaan, zijn o.a.: naaister, inpakster en huishoudelijk personeel. Avondspreekuur. Teneinde tegemoet te komen aan de wensen van degenen, die zich voor bepaalde aangelegen heden in verbinding willen stellen met het Gewestelijk Arbeidsbureau te Alkmaar en daartoe in de nor male uren van openstelling niet in staat zijn, is er een avond spreekuur voor deze belangheb benden ingesteld. Dit zal worden gehouden elke Vrijdagavond van 1920 uur in het Gewestelijk Arbeidsbureau te Alkmaar, Doe lenstraat 44. VOOR DE AUTOMOBILISTEN Opdat de automobilisten eniger mate rekening zullen kunnen hou den met de vaartijden der ponten in de late avonduren (na 11 uur des avonds), heeft de Kamer van Koophandel de Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat verzocht, de dienstregeling in die periode bekend te maken, waaraan prompt werd voldaan. De vaartijden luiden als volgt: TE VELSENvan 23.20 t/m. 5.00 uur en wel te 23.20, 23.40, 0.00 uur enz. van de Zuidelijke oever en te 23.30, 23.50, 0.10 uur enz. van de Noordelijke oever. TE ZAANDAM: van 22.20 ('s zomers 23.20) t/m. 5 uur en wel te 22.20 (respectievelijk 23.20), 22.40, 23.00 uur enz. van de Zuidelijke oever en te 22.30, 22.50, 23.10 uur enz. van de Noordelijke oever. De afvaart van 4 uur van de Zuidelijke oever te Zaandam wordt reeds sedert enige jaren vervangen door een vertrektijd te 4.05 uur, in verband met het overbrengen van de postauto naar het Noorden. TE BUITENHUIZENwordt in de nacht niet op vaste tijden gevaren, daar het aantal afvaarten hierdoor nodeloos zou moeten worden vergroot. Voor St. Nicolaas-cadeaux ZIJN WIJ GROOT GESORTEERD Hi Alle onderdelen „O* £H O Een bezit voor Onbeperkte garantie ^S.-i" O ^jG^rziLMÊfA^ verschillende modellen en voor iedere beurs 12-delig model 718 f 147.50 JTUnienieeiiüd I is vervaardigd van zilverwit Gero-metaal bedekt met een zware laag zuiver zilver BOEKHANDEL C. OLDENBURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 5