nntT T fm Antiekhandel ,,'T BOERENHUYS BERGEN GERRITSEN RAADSVERGADERING DI\ILmLmL.II VRIJDAG 4 DECEMBER 1953 30c JAARGANG No. 47 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef DE „DUINTRAPPERS„ KREGEN EEN NIEUW TROEPHUIS Ideale woning voor de Bergense Padvinders Waar zou een mens, zélf een oud-padvinder zijnde, liever, met meer plezier over schrijven dan over padvinders en padvinders- werk? Het is lang geleden, bijna een kwart eeuw, dat ikzelf geïn stalleerd werd. Dat was op een winderige Zondagmorgen op een winderige Helderse Zeedijk. Met een kapot gewaaide vlag bóven me en een hart vol romantische dromen in me. Een week geleden, Zaterdag middag, deden de padvinders van Bergen van zich spreken. Na verscheidene jaren ondergebracht geweest te zijn in de bekende kale, koude, natte bunker is dan eindelijk een beter, praktischer en confortabeler woning voor hen beschikbaar gekomen. Een echt troephuis. Dat huis staat op de Ezelskrocht van de Oude Hof, en ik kan me voorstellen dat menige afdeling van de N.P.V, in Nederland wild-jaloers zal zijn bij het zien van een dergelijk ideaal home. Is er een roman tischer, sfeervoller troephuis denk baar dan daar? Waar is meer sfeer dan op en bij die onvol prezen Oude Hof? WEKKERS De opening geschiedde officieel en daar was dan ook alle reden voor. Vele weken lang waren zowel de verkenners als de welpen gedoemd geweest tot nogal pro- zaische arbeid, zoals schilderen, zagen, timmeren en metselen. Het lukte niet altijd en het moest vaak over. Maar met geduld, en misschien nog meer liefde voor het doel, kwam het tenslotte tóch voor elkaar. Onder leiding en naar ontwerpen van groepsleider Slotemaker, die echter een on misbare steun vond bij de heer A. Volkers, wiens vaardige handen o.a. een aantal banken schiepen, die nog lang een sierraad voor dat nieuwe troephuis zullen zijn. Hij werd uitvoerig bedankt, het geen dan ook wel zeer verdiend was. Hij ontving nóg twee beloningen het Dankbaarheidsinsigne van de troep en een schrijven van Prins Bernhard. Ook de kunstschilder Carel Colnot kreeg een portie dank en erkentelijkheid te ver werken en die was eveneens op haar plaats. Wederom was het Colnot, die belangeloos zijn ar tistieke talenten in dienst stelde van een sympathiek en nuttig doel en het troephuis op verras sende wijze sierde met een aantal geslaagde wandschilderingen. Het was Mevr. Mr. Broekman- Vriesman, die namens de ouders der welpen en verkenners een kostbaar cadeau aanbood in de vorm van een tweetal butagas kachels. Zo ooit een geschenk op prijs werd gesteld, dan dit. Er werd, hoe kan het anders, door diverse personen op diverse manier gesproken. De burgemees ter viel de eer te beurt een kleine stam te mogen doorhakken, als symbolische opening van het nieuwe tehuis van De Duintrappers. Dr. Huygens hield een toespraak, waarvan de kern was gelegen in het beroep dat hij op deze jonge Bergenaren deed„toon nu dat je dit unieke plekje waard bent". Groepsleider Slotemaker voerde het woord, en tenslotte de heer Hoogcarspel, secretaris van de Plaatselijke Commissie. Medewerking werd verleend door de Alkmaarse Padvinders Drumband onder leiding van hopman Boom, die behalve een aantal marsen ook voor het Wil helmus tijdens het hijsen van de vlag zorgde. Ook die medewer king werd ten zeerste op prijs gesteld. De r<est was bijster ön-officieel Zij bestond uit het serveren van pannekoeken (smakelijk en solide van samenstellingaan allen die daar waren. Dat waren er niet weinigen, een kleine 200. Op een dergelijke massale „instuif" was de Duintrap pers-keuken niet ingesteld, zodat niet iedereen tegelijk de kans kreeg zich te laven aan de klas sieke lekkernij (die in een troep huis altijd lekkerde smaakt dan thuis) Er waren ook moeilijkheden met het bestek en zo, maar nie mand die er op lette. De stem ming was té plezierig! En de Duintrappers, getooid met sneeuw blanke koksmutsen liepen zich toch al genoeg het vuur uit de sloffen. Het was, alles bij elkaar ge nomen, voor de troep een onver getelijke middag. De jongens hebben dan eindelijk een passend huis en het moet ons van 't hart dat ze daar lang genoeg op hebben moeten wachten. Dat wachten is nu echter rijkelijk be loond. Er zullen weinig afdelingen van de N.P.V. zijn, die over een dusdanige behuizing beschikken. In zulk een omgeving! Zoals wij reeds in de aanhef schreven, wij hebben een grote sympathie voor het padvinders- werk en het verdriet ons nog altijd dat onze padvinderstijd zo snel voorbij was. Te snel. Want daar in Den Helder werd, en hier in Bergen wordt, geprobeerd om in de harten van jonge mensen iets van die allervoortreffelijkste deugd aan te kweken, waaraan deze zonderlinge wereld nog altijd laboreert: gemeenschapszin. En ook nog iets anders: samenwer king. Wie die dingen leert, die vergaart een kostbaar bezit. Hoe eerder, hoe jonger hij ze leert, des te beter. Ik hoop van harte dat het de Bergense padvinders goed zal gaanzowel de welpen in hun nieuwe nesthoeken in het troep huis, als de verkenners. Er zijn nu 13 verkenners en 24 welpen en dat houdt in dat er nog plaats is voor 11 verkenners. Ik heb zo'n idee dat die 11 er zijn eer het jaar om is. En ik zou haast willen zeggenhaast je, zorg dat je er bij komt! Nu ik dit schrijf herinner ik me weer een onvergetelijk voor val, dat ik deze zomer in Noord Groenland beleefde. Ergens aan die sneeuw-en-ijs kust kwamen we op een nederzetting, ver boven de Pool-cirkel, waar we werden ingehaald door padvinders Het waren de verste, Noorde lijkste padvinders ter wereld. Ze droegen uniformen, gevoerd met zeehondenhuid en rendierenvel, maar hun hoeden waren als alle padvindershoeden, waar ook ter wereld en de kleur van het shirt was niet anders. Er waren er 18, allen kinderen van Groenlanders en Eskimo's. Drie van hen hadden tuberculose en een van hen strom pelde op krukken. Het was nogal aangrijpend. Ook hun troephuis was dat, want het bestond uit een turfhut. De leider was een Groenlander. Hij had wat plaatjes van de laatste Jamboree en toonde ons die zoals een rijk man een kostbare schat toont. Ze hadden een heleboel niet, maar een paar dingen wéleen vlag, een stok en een uniform. Daar, op Groenland, leerde ik dat er inderdaad bestaat: een wereldbroederschap van padvin ders. Want ze wilden alles weten van hun broeders, hun vrienden, in Holland. Ook al wisten ze van dat Holland maar een bitter beetje af. Zó weinig, dat het misschien wel een aardig idee is als de Bergense padvinders eens contact opnamen met hun vrienden boven de Pool-cirkel. Het lijkt me een bijzonder interessant contact. Tenslotte: veel succes met dat nieuwe troephuis, verkenners en welpen van Bergen. Dat plaatsje zijn jullie wel waard en noch de burgemeester noch het Gemeente bestuur van Bergen behoeven daar bevreesd voor te zijn. Zelfs Baden Powel en Kipling zouden zich geen schoner, romantischer „hol" kunnen indenken RUïNELAAN 8 - BERGEN - TELEFOON 2506 heeft 't zeker voor U, b.v.Koperen Ketels, Doofpotten, Strijkijzers, Insteekketels, Tegelhanger tevens onder zetje f 4.50, Houtblokken-emmers, Klokkenbeeldjes per stel f 11.50, f 12.50, f 15.Stoeltjesklokken met garantie f 135.-leuke Schemerlampjes, enz. enz. Voorts een goede collectie Goud en Zilver, zowel sieraden als gebruiksvoorwerpen, te veel om op te noemen De Raad van de gemeente Bergen kwam Maandagavond in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huygens. Mr. S. D. Sluis was niet ter vergadering aanwezig. Ingekomen stukken Op het verzoek van het St. Nicolaas-comité om een jaarlijkse subsidie, besloot de Raad afwijzend te beschikken. Over het verzoek van B. en W. van Alkmaar om een bijdrage van f 7.50 per leerling van de Kohnstamschool voor psycho-technisch onderzoek, voer den enkele leden het woord. De heer Ellis zeide niet tegen psycho-technisch onderzoek te zijn, maar meende, dat de kosten voor rekening van de ouders moesten komen, indien mogelijk en dan welke instelling zou het onder zoek moeten? De heer de Beurs wees op de consequenties. De heer van Rees Vellinga was even eens van mening, dat de kosten zo mogelijk ten laste van de ouders moesten komen. De voorzitter antwoordde, dat het hier leerlingen betrof van een streekschool. Alkmaar vraagt f7.50 per leerling, terwijl de kosten f 15.- bedragen. Na enige dis cussie besluit de Raad tot betalen van f 15.- en een beroep te doen op de ouders, die wel kunnen be talen. Het bezwaarschrift van de heer A. Moraal tegen de aanschrijving in verband met verwaarlozing van het perceel Breelaan 130, besluit de Raad te verwerpen: het ge bouw verkeert in zo n toestand, dat onbewoonbaarverklaring niet kan uitblijven, als hier niet wordt ingegrepen. Van de Federatie van Culturele Verenigingen was ingekomen een verzoek om een subsidie van f 750.- als proef voor een jaar. Ofschoon de begroting voor '54 niet ruim is, stonden B. en W. zeer sympathiek tegenover dit verzoek. De heer Wittebrood was tegen een overhaast besluit en bepleitte aanhouding tot de behandeling van de begroting. De heer Ellis evenzo. De voorzitter stelde voor het risico op zich te nemen. Na warme verdediging door de heer J. Broersma, die er op wees dat het hier ging om het zijn of het niet-zijn van enkele verenigingen, waaronder bijv. de accordeonvereniging Bergen, en nadat de heer Den Das had ge wezen op de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van ver makelijkheidsbelasting, besloot de Raad om van 1953 een subsidie van f 500.- te verlenen. Nadat verschillende financiële regelingen waren getroffen, kwam ter tafel het voorstel tot het aan leggen van een sportveld ten be hoeve van de lagere scholen en algemeen gebruik buiten de school tijden. De heer Ellis vindt de uitge kozen plaats, het Maasdammer hof, minder geschikt, de sfeer is nu al heel anders door de Volks hogeschool en zal er z.i. niet beter op worden als daar de asphaltjeugd gaat spelen. De voorzitter zegt niets te hebben gemerkt van enige rust verstoring, en die ook in de toe komst niet te vrezen. De heer Den Das betoogt, dat er dringend behoefte is aan speel ruimte voor de jeugd en hoopt, dat er straks op drie plaatsen gelegenheid voor zal zijn gescha pen: Tuin- en Oostdorp heeft zelf reeds maatregelen getroffen, de gemeente stelt voor een tweede speelterrein en als dan straks in het Noorden van de gemeente ook een gelegenheid wordt ge schapen, dan kan de jeugd ver dwijnen van de straat, waar het levensgevaarlijk is. De Raad gaat tenslotte accoord met het voor stel van B. en W. met alleen de heer Ellis tegen. Nieuwe rang B. en W. stellen voor de heer J. C. van Zoonen, technisch ambtenaar bij gemeentewerken, met ingang van 1 Januari 1954 te bevorderen tot technisch ambte naar le klasse, tevens waarnemend directeur. De heer N. Bos vraagt zich af, of de ambtenaren er wel voldoende van doordrongen zijn, dat in Bergen de promotie-kansen be perkt zijn, en of er niet te veel topfiguren komen. De voorzitter noemt dit een voorstel tot vast legging van 'n bestaande toestand. De Raad kon zich met het voor stel verenigen. Verder besloot de Raad tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en van de re keningen der bedrijven over het dienstjaar 1950. Symbolische aanbieding begroting Bij de aanbieding van de be groting over 1954 wijst de voor zitter er op, dat de begroting sluitend, maar niet ruim is. De post onvoorzien is als in 1953. Voor behandeling van het rapport betreffende het lager onder wijs in deze gemeente, samenge steld naar aanleiding van het hieromtrent besprokene in de openbare vergadering van 29 Juni 1953, ging de Raad in comité. Van de winkeliersvereniging was ingekomen een verzoek tot wijziging van de winkelsluitingstijd in de komende dagen. De Raad stelde het sluitingsuur vast op tien uur. De heer Maasen wijst er in verband met de opheffing van de openbare telefooncel te Bergen aan Zee op, dat de behoefte aan een telefoneergelegenheid zal toe nemen, als ook het postkantoor gaat verdwijnen (naar men fluis tert). B. en W. zullen zich hier over beraden. Voor St. Nicolaas-cadeaux De volgende repetitie is gesteld op MAANDAG 7 DECEMBER A.S. Deze vindt dus NIET OP DINSDAG plaats II! Het Bestuur SINTERKLAAS BLIJDE INCOMSTE Dinsdagmorgen deed de Kin dervriend in vol ornaat zijn in tocht in Bergen. Een met twee paarden bespannen rijtuig bracht hem met zijn beide zwarte pages naar het centrum van het dorp, waar een paar duizend kinderen rondom de ruïne reeds in span ning zijn komst afwachtten. Der traditie getrouw werd de hoge bezoeker hier allerhartelijkst verwelkomd door de burgervader en toegezongen door de jeugd. Na deze eerste kennismaking maakte de bisschop, omstuwd door een grote schare en begeleid door Bergens Harmonie, een ritje door de naaste omgeving. Woensdag was voor de kinde ren de grote dag 1700 kinderen vierden de verjaardag van hun weldoener in de zaal van Nieuwen- dijk, Hotel „Prins Maurits" en „De Rustende Jager" Een der hoogtepunten van het feest was het optreden van het bekende Marionettentheater van Bert Brug man. Daarbij konden ze genieten van het sprookjes verhaal „Paulus de Boskabouter" Dat zij geheel meeleefden met Paulus, bleek wel duidelijk uit de niet erg vriende lijke ontvangst van de boze heks en haar helper de vos. ZONDAGSDIENST ARTSEN KERSTCOLLECTE van het Leger des Heils Bericht uitsluitend voor Bergen Vanaf a.s. Maandag 7 Dec. zal het Leger des Heils de jaar lijkse Kerstcollecte houden ten behoeve van de uitdeling van Kerstpakketten en voor Kerst feesten aan kinderen en ouden van dagen. Men zij gewaarschuwd om het oorspronkelijke Leger des Heils niet te verwarren met naboot singen. Men lette vooral op of de collectant of collectrice de S op de kraag heeft en/of de rode band om hoed of pet. Iedere collectant moet voorzien zijn van een door de gemeente gestempelde collectelijst. Bij de Sociale Raad te Alkmaar en bij de politie kan men zo men wil hieromtrent verdere gegevens bekomen. Er wordt uitsluitend met lijsten gecollecteerd. BRITS INDIË IN WOORD EN BEELD Op de derde door de K.J.V.O. georganiseerde culturele avond gaf Dr. Ph. C. Visser, waarvan velen zich nog de belangwekkende le zing over Sowjet -Rusland van het vorige jaar zullen herinneren, zijn indrukken weer over India, het land, dat zo'n grote rol speelt in het verre Oosten. Dit land, 80 maal zo groot als Nederland met een bevolking van 400 millioen inwoners, is een land van tegenstellingenhoge bergen, grote vlakten, modern verkeer naast kameelkaravanen en mensen als lastdragers, een bevolking van gitzwart tot blank» 220 talen. 562 vorstendommen, godsdienstig behorende tot Hindoe's en Mo hammedanen, waarbij 150.000 Par- sen of Parsi's (centrum Bombay), fabelachtige rijkdom naast armoede zodat de bedelaar met zijn bedel nap een deel van elk straatbeeld vormt. De maatschappij is in vele op zichten gekenmerkt door het be staan van een zeer groot aantal kasten, thans ongeveer 3000. Door een bepaald beroep behoort men tot een bepaalde kaste. En dan nog de talrijke paria's als onreinen geschuwd. Als een brahmaan, tot de hoogste kaste behorend, maar even is getroffen door de schaduw van een onreine, dan zal hij door boete of reinigingsceremoniën de overtreding weer goed moeten maken. AL ONZE VOORSCHRIFTEN ZOWEL ALS VAN RW.OOG ARTSEN WORDEN IN DE KORTST M0GELVKE Ti/D OP El GEN ATELIER UITGE- VOERD I HOF LA AN 2 TEL'. 220*2 BERGEN Hoe streng de kasten gescheiden zijn, illustreerde Dr. Visser met te vertellen dat de dochter van een pottenbakker, die zijn schijf naar links draait, niet de vrouw mag worden van de zoon van een zijn schijf-rechts-draaiende collega, als behorende tot een andere kaste. Door het streven van Gandhi heeft intussen in 1947 de consti tuerende vergadering van India eindelijk de afschaffing der on aanraakbaarheid aanvaard, een belangrijke stap op de weg naar emancipatie der onaanraakbaren. Het op het witte doek gepro jecteerde beeld van Benares op de linkeroever van de Ganges, de heilige stad der Hindoes, ver toonde talloze tempels en mos keeën. Op feestdagen wordt het bezocht door duizenden pelgrims, die zich baden in het water van de Ganges om zich van zonden te reinigen en het heilige water in zwarte kruiken meenemen naar alle oorden. In Benares is ook de bedelaar een gewoon straatbeeld. Ook de fakir was hier geen on gewone verschijning, de ascetisch levende, die met zijn door sug gestie verkregen ongevoeligheid voor uit mystieke drang zelf op gelegde lichamelijke pijnen, vaak in hoog aanzien staat. Wee als een koe de weg verspert: als heilig dier mag zij niet worden verjaagd en moet het verkeer maar een uitweg zoeken. Als een der wonderen van de wereld werd vertoond het wereld beroemde Mausoleum door de Mogol Sjah Jehan gebouwd over de overblijfselen van zijn liefste vrouw. 20.000 werklieden arbeid den er 17 jaren lang aan. Kameel ladingen edelgesteenten en sieraden werden aangevoerd voor dit ge heel van wit marmer opgetrokken bouwwerk. Nog meerprachtigebouwwerken werden bezichtigd, waarna ten slotte het gezelschap op het witte doek kameel of olifant besteeg, om op de tijgerjacht te gaan. Dr Visser verzonk hierna in diep gepeins over de toekomst van het land, waaraan hij zoveel mooie her inneringen bewaarde. ANTHONY VAN KAMPEN NOG STEEDS GEEN GOED GESCHENK GEVONDEN??? If BOEKHANDEL C. OLDENBURG Zondag 6 December BERGEN Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1