BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. SCH00RL EGM0ND AAN ZEE FILMNIEUWS. „DE ZOON VAN NIEMAND" „PARIJSE NACHTEN OP NAAR DE 110000! De trommel v. d. omroep werft Om de positie van de V.P.R.O. in de aether volledig veilig te stellen, deed Ds. Hoekema, doops gezind predikant te Heemstede, een ernstig beroep op allen, die niet onverschilling staan ten op zichte van deze omroep, zich te abonneren op het omroepblad „Vrije geluiden". Waarom, aldus Ds. Hoekema, waarom meent de kleine V.P.R.O. wat meer aandacht voor deze omroep te moeten vragen? Hij meent, dat het wenselijk en goed zal zijn, dat naast de stemmen van groepen met andere gezichts punten, ook het geluid van de ondogmatische groep blijft klinken. Ofschoon het vrijzinnig protes tantse deel der bevolking hierop wel een historisch recht kan laten gelden, zal zijn omroep slechts veilig zijn, als het 5 °/0 van de 2.200.000 luisteraars telt. De pro pagandist eindigde zijn rede met een ernstig beroep op allen om de gelederen van de V.P.R.O. te helpen versterken. Het verdere deel van de in De Rustende Jager gehouden propa- ganda-avond werd gevuld met zang, muziek en toneel, verzorgd door Benny Vreden's Micro Cabaret. De chansonnière Sonja Ooster man vergastte het publiek op liederen van allerlei aard. ook over de liefde en liet het kunst zinnige Bergen, het melkmeisje van Vermeer, nu in levende lijve, bewonderen. Benny Vreden had o.m. succes met zijn Veilig verkeer en Va- cantie. Piet Ekel gaf een levendig verslag van de voetbalwedstrijd tussen Lapland en een uit Bergense professionals samengesteld elftal, hoogst interessant voor wie hier geen vreemdeling in Jeruzalem is. POLDERVERKIEZING De Woensdag j.l. gehouden Polderverkiezing had de volgende uitslag: Voor het Waterschap De oningepolderde Landen onder Bergen werden herkozen de heren J. N. de Koning en C. Roskam. Tot voorzitter van de Zuur- venspolder herkozen de heer J. A. Ranzijn. Van de Zuiden- en Midden Rekerpolder de heer C. Boon Cz. Tot Poldermeester voor de Damlanderpolder herkozen de heer Th. de Waard. Voor de Oudburgerpolder herkozen de heer A. Jonker en in de vacature O. J. Swaan (die moest aftreden wegens het bereiken van de leef tijdsgrens), gekozen de heer C. Schoen. Voor de Zuurvenspolder (vaca ture O. J. Swaan) de heer H. Swaan. Voor de Filisteinsepolder werd herkozen de heer C. Paarl- berg. Voor de Sluispolder herkozen de heer C. Blankendaal. Voor de Noorder Reker- en Mangelpolder werd herkozen de heer A. Delver. en in dezelfde polder werd in de vacature O. J. Swaan gekozen de heer W. L. Groenewegen. Tot lid van het Dag. Bestuur v. d. Vereniging van Polders en Oningepolderde Landen werd her kozen de heer Jac. Swaag. NEDERLANDS STUDENTENORKEST IN BERGEN Van 2 tot 14 Januari 1954 zal het Nederlands Studentenorkest een studietijd in het Vormings centrum „De Haaf" hebben, waar in de werken welke in het Win- tertournee 1954 worden uitge voerd, ingestudeerd zullen worden. Zoals men zich zal herinneren maakte dit orkest in het vorig seizoen een tournee door Neder land ten bate van het Neder lands Studenten Sanatorium. Door dit werk kon f 6.000,aan het Sanatorium worden afgedragen. Dit maal zal dus een twaalf daagse studieperiode aan deze tournee vooraf gaan. Men zal in die tijd verblijven in „De Haaf" te Bergen, het Provinciaal Centrum van de Nederlands Her vormde Kerk in Noord-Holland, terwijl de orkestrepetities in de oude Ruïnekerk gehouden zullen worden. Het orkest zal bestaan uit studenten van verschillende universiteiten. De bedoeling is aan het verblijf van déze kunste naars in Bergen een enigszins bij zonder karakter te geven. Wan neer dat mogelijk is zal ook in Bergen zelf een concert gegeven worden. Hierover bestaat momen teel nog geen zekerheid. GUIDO VAN DETH met zijn poppentheater Guido van Deth dramatiseerde voor het K.C.B. met zijn door de Werkgroep van de Vrije Academie naar ontwerp .van Levinus van de Brendt prachtig uitgevoerde en door Miep van Deth aangeklede poppen, de ge lijkenis van de Verloren zoon uit Lucas 15 12-24. „Vader, geef mij het deel des goeds, dat mij toekomt". En de zoon ging de wereld in op zoek naar avontuur, geluk, liefde. Avonturen werden zijn deel, geluk en liefde waren niet te koop voor al zijn geld. Ontgoocheld, berooid, uitge hongerd keert de zoon terug naar het ouderlijk huis, waarhet gemeste kalf werd geslacht als in het bijbelse verhaal. Met de grootste aandacht volgden de talrijke aanwezigen het hele gebeuren. DE VRIJE SCHOOL De heer W. Veldman, leraar aan de Vrije School in Den Haag, trad Donderdagavond in De Vrije School te Bergen, voor belang stellenden op met het onderwerp Waarom is het vrije onderwijs na 30 jaren nog nieuw? 30 jaren geleden werd n.l. in Den Haag naar het voorbeeld van de Freie Waldorfschule te Stutt gart de z.g. Vrije School gesticht, waar de theorieën van de grote paedagoog Dr. Rudolf Steiner in praktijk werden gebracht. Toen na de eerste wereldoorlog overal een chaos heerste op economisch en politiek terrein, trad Dr. Steiner op met zijn ideeën over opvoeding. Een sociale ver- nieuwingsimpols ontstond. Scholen verrezen te Hamburg, Essen, Hannover, Berlijn, Londen, Bazel, Dornach, Zürich, Oslo, Wenen, Boedapest en in 1923 in Den Haag. Nu hoort men overal stemmen die vragen om vernieuwing van 't onderwijs, om karaktervorming, fantasie, kunst, minder toespitsing op het intellectuele. Het Vrije Onderwijs is na 30 jaren nog nieuw? Terwijl overal de leuze klinkt „vernieuwing" is op de Vrije School nog alles nieuw, omdat het uitgangspunt, de mens, steeds nieuw blijft. Rudolf Steiner leerdekennis van de mens moet grondslag zijn voor opvoeding en onderwijs. Spreker wees op de eisen, die van de geboorte af tot het vol wassen zijn toe, gesteld moeten worden aan de ontwikkeling van lichaam, ziel en geest. Tegen die eisen mag niet worden gezondigd, zonder grote schade toe te brengen aan de jonge mens. Bij de hierop volgende ge- dachtenwisseling, ging de heer Veldman op enkele punten wat nader in. VERGADERING V.V.V. GROET-CAMPERDUIN Het was een gezellig lange ver gadering van de V.V.V. in de zaal van de heer Klop te Groet. Er werd heel veel gepraat, er werden vele problemen aange sneden, niet alle even belangrijk, maar zij gaven toch aanleiding tot geanimeerde discussies, waarbij men elkaar een beetje in de haren vloog, figuurlijk dan altijd: er waren ook veel waarderende woorden voor de diverse com missies, kortom, het was de najaars vergadering van de V.V.V. Groet- Camperduin. Maar laten wij be ginnen bij het begin. De voorzitter, de heer Duin, begroette met enige vriendelijke woorden de aanwezigen, blijkens welke hij met welgevallen zijn ogen had laten vallen op de aan wezige dames, die een extra welkomstgroet ontvingen. Daarna wendde hij zijn blikken naar het verleden en bracht 'n gunstig seizoen in de herinnering waarin door enig uitzonderlijk mooie Zondagen van de „dagjesmensen" was ge profiteerd, terwijl ook de diverse verhuurders van vaste en ver plaatsbare woningen zich niet hadden te beklagen. Daarop brak een lawine van mededelingen, verslagen, bespre kingen, een bestuursverkiezing en een rondvraag los, uit welke massa U ons wel toe zult staan het be langrijkste aan de openbaarheid prijs te geven, terwijl wij op enkele punten vaag zullen blijven, met voorbedachte rade. Het verslag van het bureau was gunstig en gaf wederom een stijging van aanvragen te zien bij verleden jaar vergeleken. Deze mededelingen waren trouwens te danken aan de activiteit van de Secretaris, die de taak van de bu reauhoudster noodgedwongen had moeten overnemen, omdat deze functionaris voortijdig haar post had verlaten. Met voldoening werd terug gezien op de verschillende festi viteiten die de gasten waren aan geboden zoals strandfeest, vuur werk, duinwandelingen etc., maar er kwam kritiek over de wijze waarop de daarvoor benodigde gelden werden verzameld. Dat rondtrekken met lijsten en ram melen met bussen kon menigeen maar matig bekoren, en men ver langde dat van de diverse V.V.V.- leden daarvoor een bijdrage zou worden gevraagd, weliswaar niet als verplichting, maar dan toch vrijwillig, gaarne gegeven, uit goedbegrepen eigenbelang. Een definitieve oplossing werd niet gevonden. Een van de punten diede kortste tijd in beslag nam en waarbij de meeste eenstemmigheid werd ver toond, was de herkiezing van de heer S. Gutkerals penningmeester. Dit geschiedde n.l. met algemene stemmen bij acclamatie. Geen wonder trouwens na de keurige verslagen die wij net de heer Gutker hadden horen uitbrengen. Een zéér belangrijk punt kwam ter sprake naar aanleiding van het lidmaatschap van de Federatie van V.V.V.'s. Hierover werd langdurig en ernstig van gedachten gewisseld, maar daar wij menen er verstandig aan te doen de behoed zame stappen die het bestuur dien aangaande denkt te nemen, nog niet openbaar te maken, om een eventuele doorkruising daarvan te voorkomen, zwijgen wij hier verder over. Bij de beschouwingen over de ingediende begroting kwam natuur lijk het geliefkoosde onderwerp, subsidie van de Gemeente, ter sprake. Een der wethouders nam daarop het woord en gaf college in de staatshuishoudkunde, waarin hij het verschil tussen de kapitaals- dienst en de gewone dienst uiteen zette, en betoogde dat de gemeente gemakkelijker uitgaven op de kapitaalsdienst kan doen, die dan over een aantal jaren verdeeld veel grotere bedragen kunnen be lopen voor grote projecten, zoals de boulevard in Camperduin en de algehele vernieuwing van de straatweg, dan elk jaar de subsidie te verhogen die uit de gewone dienst betaald moet worden, dat wil dus zeggen uit een zeer schrale kas. Het bestuur werd echter hier door niet ervan overtuigd dat een nieuw verzoekschrift tot ver hoging van de subsidie maar beter achterwege kan blijven. Ook het kampeervraagstuk kwam ter tafel, en het bleek duidelijk dat men ten opzichte hiervan nogal scherp tegenover elkander staat. De ene groep ziet in meer kampeerterreinen een nadeel, doordat een gedeelte van de gasten die komen om te rusten niet op een leger kampeerders gesteld zijn, een andere groep zegt „hoe meer zieltjes hoe meer vreugd" (en hoe meer profijt) en willen het aantal van de kampeer terreinen niet tot de thans be staande beperkt zien. Uiteindelijk heeft het Gemeentebestuur ten dien opzichte het laatste woord, maar het schijnt nog niet geheel duidelijk welk standpunt dit be stuur hierbij inneemt. Afwachten dus. Voor de Rondvraag had zich een tiental aanwezigen opgegeven die ieder op hun beurt met een min of meer ernstige klacht of opmerking de aandacht van de vergadering vroegen. Er ontston den daarvoor onderlinge debatten waarbij geen der beide partijen werd overtuigd, zoals dat meestal het geval is. De meeste opposanten werden door toezegging van de Voorzitter, dat de zaak de aan dacht van het bestuur zou hebben, tot berusting gebracht. Onder deze bedrijven was het midder nachtelijk uur al aanmerkelijk over schreden toen de Heer Duin, met dank aan de aanwezigen en beste wensen voor het nieuwe seizoen, de vergadering sloot. TONEEL NIEUWS Bij een bezoek aan een repetitie van onze plaatselijke toneelver. zagen we dat er hard wordt geleerd en gerepeteerd aan het mooie stuk, ,,'n dode klaagt aan", van Arie van der Lugt. Een drama rond een eenzaam meisje. Evenals vorige jaren vindt de uitvoering 2e Kerstdag plaats. Verder willen wij er niets over vertellen, maar als U even kan houd dan deze tweede Kerstdag vrij, want het is wel de moeite waard om dit mooie stuk te gaan zien en te horen. Het „eeuwig" Vrouwelijke Die Plattelandsvrouwen toch in ons goede Schoorl. Had U dat achter hen gezocht dat zij de ere-titel „plattelands", die toch wijst op een innige verbonden heid met de natuur, in de waag schaal zouden stellen door zich in te laten met een „make up de monstratie", je reinste onnatuur? Toen wij, door een misverstand op het laatste ogenblik, van dit snode plan hoorden zijn wij, na van de eerste schrik bekomen te zijn, spoorslags naar De Rode Leeuw gesneld om dit drama met eigen ogen te aanschouwen. Maar laat ik U maar direct gerust stellen, mannenbroeders, het is niet zo ernstig als het lijkt. Wij vonden in de zaal een groot aantal „bloemen des velds" waar van geenszins de noodzakelijkheid bleek er „kunstbloemen" van te maken. Een der dames had zich als proef bloem ter beschikking ge steld, en werd door een lieftallige sexegenote bewerkt met allerlei crèmes en lotions. Daarnaast stond een Heer opgesteld, die de natuur lijkheid en noodzakelijkheid van al deze bewerkingen betoogde. Het ging volgens hem om een vol komen wetenschappelijk verant woorde huidverzorging. Accoord. Maar daarna ging de schalk on gemerkt op een ander terrein over. U weet wel dames dat, als bij de grote schoonmaak met OMO alles dubbelblank is geboend, dan komen hier en daar plekken te voorschijn die wel een verfje mogen hebben. Deze gelaatsschoonmaak heeft een dergelijk effect, en daar voor heeft deze heer enige probate middelen. Een paar vlekjes rouge- crème worden op het gelaat ge tipt en met een handige beweging over de gehele oppervlakte ervan verspreid, en dit geeft een onge kende fleur aan het „gezichtje", (daarvan sprak deze aartsverleider steeds.) Ook de mond komt aan de beurt, en hoewel slechts de bovenlip daarbij een bewerking ondergaat, wordt de onderlip prompt door de bovenste „afge stempeld" en de rozemond is compleet. Tenslotte helpt hij de dames ook nog aan een „sprekend oog", alsof een sprekende mond voor een vrouw niet voldoende ware. Dit bereikt hij door het aanzetten van de oogharen en wenkbrauwen met mascara. Hij besloot zijn be toog met de geruststellende mede deling dat al deze middelen op zeer bescheiden en beschaafde wijze kunnen worden toegepast, zodat de enige reactie van een vriendin bij het aanschouwen van een op deze wijze bewerkt aange- laat de uitroep zal zijn: Wat ziet Marietje er goed uit vanavond, zij heeft haar beau jour. Overigens krijgt ons schalkje voor deze mededeling een dikke nul voor mensenkennis, of misschien nog beter een tien voor diplomatie. Want in de eerste plaats zal geen vriendin het in haar hoofd halen een derde opmerkzaam te maken op die bekoorlijkheden, die zij hoogstens in haar binnenste met een zekere jalousie zal er kennen. Ten tweede is de gehele opzet van deze gelaatsverfraaiïng er natuurlijk niet op gericht de medezusters te bekoren, maar worden steelse blikken naar ons mannen geworpen om het effect ervan te peilen. Na de pauze werd nog een tweede bloemetje behandeld, maar dit in een tempo waaruit bleek dat voor de ganse manipulatie slechts 5 min. 's morgens en 5 min. 'savondsnodigzijn. Intussen hadden vele dames van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor de komende dagen een afspraak te maken met bovengemelde lieftallige dame, die zich enige dagen daar voor ter beschikking hield in de winkel van iemand wiens naam gelijkluidend is aan het dier uit het bekende kinderversje waarvan gezegd wordt, hij is iemand die bang is voor niemand. Meer aan wijzingen mogen wij uit reclame overwegingen niet geven. En als U nu in deze dagen vele dames ontmoet die hun beau jour schijnen te hebben, dan weet U waarvan het komt. Hei „degelijk" manlijke! Verbetering en verfraaiing schij nen in de zo buitengemeen zachte Novemberlucht te zitten. Het vrouwelijke gedeelte van het mensdom zoekt het in kleding en uiterlijk, het manlijke gedeelte meer in het zakelijke. Daarvan zagen wij een ver heugend staaltje in „De Rustende Jager" te Schoorl. De heer Nic. Schuyt nam ons met een trotse glimlach mede naar de toneelzaal, en daar aanschouwden wij een zeer belangrijke verbetering. De beruchte „rijdende" stoelen waren verdwenen en door anderen ver vangen. Weliswaar stonden vroe ger bij de aanvang van een bij eenkomst de stoelen in keurige rijen opgesteld, maar naar gelang er een groter aantal van werd „bezeten", werden zij dit in dub bele betekenis en vormden een onontwarbare kluwen, waarbij menig knie in de knel geraakte. Nu is hieraan een einde ge maakt, want deze stoelen worden op eenvoudige wijze aan elkaar vastgekoppeld, zodat de gehele rij onwrikbaar staat zodra er een van wordt bezet. Ook zijn zij zó geconstrueerd dat men zijn benen rustig onder de stoel van de vol gende rij kan uitstrekken, terwijl de rugleuning en de zittingen op zodanige wijze zijn gevormd, dat zij een gemakkelijke zit waarbor gen. De heer Schuyt heeft zich voor de aanschaf van dit nieuwe meubilair natuurlijk een belang rijk geldelijk offer moeten ge troosten, maar hij kan er zeker van zijn dat hij daarmede veler goedkeuring zal oogsten, en dat hij tevens heeft voldaan aan een eis van degelijk zakelijk inzicht, waardoor deze verbetering werd verlangd. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Dec. 's morgens 's namiddags 5 3.08 3.21 6 3.45 3.58 7 4.24 4.35 8 5.02 5.13 9 5.40 5.54 10 6.19 6.34 11 6.59 7.18 Laag water Dec. 's morgens 's namiddags 5 9.08 9.21 6 9.45 9.58 7 10.24 10.35 8 11.02 11.13 9 11.40 11.54 10 12.19 12.34 11 12.59 1.18 EENSGEZINDHEID CONCERTEERDE Het fanfarecorps De Eensge zindheid uit Egmondbinnen gaf in De Vergulde Valk Zaterdag avond een donateursconcert. De voorzitter, de heer Tervoort sprak het welkomstwoord en wekte vooral op tot financiële steun, die het corps broodnodig heeft. Een bijzonder woord van welkom gold de ouders van de dirigent, de heer J. Jacobs, die zich veel opoffering getroostten, waarvan zij nu het resultaat zien. Het geboden programma was zeer afwisselend, pittige mars muziek wisselde af met wals en jazz. Bij verschillende nummers gaf de dirigent een korte inleiding, hetgeen zeer in de smaak viel en waardoor men het gebodene nog beter kon waarderen. Buitenge woon goed was het nummer „Les cloches de Corneville", maar ook van de andere nummers heeft het publiek genoten. Een aardig mo ment was het, toen oud-directeur De Vries op verzoek het laatste nummer dirigeerde. Hij bleek het nog lang niet verleerd te zijn. Daar men moeilijk een gehele avond in een zaal naar muziek van een fanfarecorps kan luisteren, had Eensgezindheid zich de mede werking verzekerd van het toneel gezelschap Nut en Genoegen. Dit pas opgerichte gezelschap kwam met het toneelspel „Het verleden sterft niet", een aardig, vlot stuk van Ed. Terlingen, onder regie van de heer Th. Buys. Deze laatste heeft zijn acteurs blijkbaar direct goed onder handen ge nomen, immers van plankenkoorts viel bij deze debuterende vereni ging niets te merken. Integendeel, de rollen zaten er uitstekend in en werden vlot vertolkt. Vooral viel het spel te roemen van Mevr. Ory-Stuif bergen, als de huis houdster Olga en van de heer G. Denneman, als Antoine Ver kerk en waar dezen juist de hoofd rollen vervulden, liep alles op rolletjes. Het spreekt wel van zelf, dat ook het spel van regisseur Buys, die een kleinere rol ver vulde, perfect was. Zo kon voorzitter Tervoort zich inderdaad de tolk van allen noemen, toen hij na afloop de spelers bedankte voor 't gebodene. Gaarne zal men Nut en Genoegen in Egmond weer eens op de planken zien. Een gezellig samenzijn, waar het geanimeerd toeging, besloot deze voor Eensgezindheid buiten gewoon succesvolle avond. „ONS GENOEGEN" Uitslag Bridge Drive A 1 De Goede-Karels 68,5 2 P. Dekker-v. Winsum 60,5 3 Heddes-v. Pel 59 4 Mw. v. Pel-Stam 58,5 5 Fam. Kranenburg 57 6 Goedel-Gouda 50,5 7 Stikvoort-Pannekeet 50 8 Hooning-Verbrugge 48,5 9 Hopman-Verver 47 10 Blok-Zwaan 40,5 B 1 Mw. Hooning-Dekker 47 2 Mw. v. d. Linden- Stavenuiter 44,5 3 Dames L. en B. Dekker 44 4 Fam. v. Ham 42 5 Dames Dekker 41 6 Jonker-Schipper 40 7 Fam. Smit 38 8 Dames Dekker-v. Winsum 38 9 Dames Stam-Pannekeet 37,5 10 L. Dekker-v. d. Linden 35 11 Glas-Visser 32,5 Zaterdag 12 December Sint Nicolaasavond. In het bioscoopprogramma van de volgende week treft U twee bijzondere films, die zeer zeker ondanks het St. NiColaasfeest toch ophef zullen maken. De eerste film, de grote Itali aanse klasse-film, „DE ZOON VAN NIEMAND" brengt U de tragedie van een kind, dat zijn ouders niet mag kennen en dat zijn leven van hunkering eindigt in een groot moment van zelfopofferende moed, als de band des bloeds zich laat gelden. Een bijzonder afwisselende film, die ons nü eens op een grafelijk landgoed, dan weer in een merkwaardige boerenhut brengt. Zij speelt zich zowel af in een nonnenklooster als tussen de ar beiders in de machtige marmer groeven van het beroemde Carrara. Een zeer goed gefotographeerde Italiaanse film, met een prachtige inhoud. Deze film heeft onlangs gedurende meer dan tien weken vertoningen gehad in Leiden, waarbij meer dan 35.000 bezoekers geteld werden. Toegang 14 jaar. De tweede film „PARIS NIGHTS" verhaalt de geschiedenis van een meisje, dat een millioen moet erven. Van het meisje is alleen bekend, dat zij op haar rechterdij met de letters M.S. is getatou- eerd en dat zij in een revue werkt. Hoe zij wordt gezocht en uit eindelijk wordt gevonden na een tocht langs en door alle bekende nachtclubs en theaters van Parijs, zoals de Follies Bergères, Casino de Paris, Bal Taberin, Theater des Capucines etc. is iets wat U zelf moet gaan zien. Een film vol komische nonsens, een film die ontspanning en plezier brengt, voor wie Parijs kent, voor wie Parijs wil leren kennen. Zaterdagavond, St. Nicolaas avond, aanvang te 7 uur. Maan dag- en Woensdagavond te 8 uur. Toegang 18 jaar. Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur, Amedeo Nazzari en Yvonne Sanson in Dinsdag GEEN bioscoop. 14 jaar. Zaterdagavond te 7 uur (St. Nicolaasavond), Maandag- en Woens dagavond te 8 uur, een grote showfilm met de bekendste sterren uit de Follies Bergères en het Casino de Paris 18 jaar (onder voorbehoud

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2