99 99 r ATTENTIE BERGEN GERRITSEN „ICapzatcHi Ucs&m" SCHOORL py^OL DOET MEER Kindje verkouden? EGMOND AAN ZEE w grlr'vir vpif VRIJDAG 11 DECEMBER 1953 30e JAARGANG No. 48 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Wij maken II er attent op, dat, in verband met de komende Feestdagen, het eerstvolgende nummer van „De Duinstreek" ver schijnt op MAANDAG 21 DECEMBER A.S.! De Uitgever EEN ZELDZAAM JUBILEUM 1903—1953 Donderdag 3 December her dacht de heer Mees Ravenhorst onder grote belangstelling de dag, waarop hij 50 jaar geleden in dienst trad bij de Fam. Zeiler. Na enkele jaren bij de familie in Baarn te hebben gediend, trok hij in 1907 mee naar Bergen aan Zee, waar hij zich onmisbaar maakte als factotum van de familie. Hotel Nassau-Bergen zonder Mees is geen Nassau-Bergen. Op een druk bezochte receptie in Nassau-Bergen had de jubilaris Donderdag heel wat gelukwensen en andere blijken van belangstelling in ontvangst te nemen. Horecaf vereerde de jubilaris een gouden medaille met diploma. VROUWENBOND N.V.V. Bij de Dinsdagavond 1 Dec. in het Dorpshuis gehouden Sint Nicolaasavond, waren 3 bestuurs leden, 32 dames en 19 echtgenoten aanwezig. De voorzitster heette allen hartelijk welkom, ook de heren en de Bestuurdersbond die vertegenwoordigd was. Begonnen werd met het zingen van ons lied „Wij vrouwen en Mevr. van Wijk declameerde een paar aardige liedjes, die zij zelf op de guitaar begeleidde. Hierna las Mevr. van Zanten het sprookje voor van Anita en de koning in zijn hemd. In de pauze gingen de loten vlug van de hand, wat zeer ver heugend was voor ons T.B.C.- fonds, terwijl alle aanwezigen een kopje koffie kregen aangeboden, wat zij zich heerlijk lieten smaken. Hierna kwam het hoogtepunt van de avond met de Goede Sint en zijn zwarte Piet, die onder het zingen van St. Nicolaasversjes het zaaltje binnenkwamen, waarbij opviel, dat er onder de aanwe zigen nog veel goede stemmen waren voor „De stem des Volks Evenals bij de kleintjes liet de Sint de echtparen twee voor twee bij zich komen en had voor ieder een passend woord. Daarna mocht ieder een verrassing uit de mand nemen, 't was werkelijk vermakelijk, zo nieuwsgierig als de grote mensen waren om te zien wat er in hun pakje zat. De heer Pastoor uit Schoorl, die ook bij de Sint op het matje moest komen, maakte hiervan tevens gebruik om te verklaren, dat hij in lange tijd niet zo'n prettige avond had bij de Vrouwen- bond van het N.V.V. De hierna gehouden verloting van een schortje, gemaakt naar een eigen ontwerp van Miep OlfFvan Boven, en nog enige andere artikelen, bracht f 15,— op. De voorzitster dankte de mede werkers hartelijk voor hun hulp, waarna deze avond werd besloten met het zingen van „Morgenrood". DE TWEEDE LIGA-AVOND De avond begon met een fan tastische reis naar de maan, ge volgd door een grillige tocht door ons ondermaanse tranendal van een hoge hoed. Deze ballade van Max de Haas gaf de levensloop weer van het hoofddeksel, dat, eens tronende op de gladde schedel van een hoogwaardigheidsbekleder, zoetjes aan daalde op de maatschappelijke ladder tot tenslotte de voetballende jeugd hem deponeerde in een vuile stadsgracht, waar zijn be staan eindigde. Na de pauze werd de film „Fury" vertoond, waarmee Fritz Lang in 1936 een scherpe aanval deed op de lynchwoede, waaraan vooral in de Verenigde Staten zovelen het slachtoffer werden: tussen 1882 en 1944 werden 4708 personen zonder vorm van proces terechtgesteld door een bezeten volksmenigte. KUNSTKRING BERGEN Voor de tweede kunstkring avond in dit seizoen speelde De Haagse Comedie onder directie van Cees Laseur en Paul Steen bergen, Donderdagavond „De Blauwe Heuvel". (The Shining Hour) van Keith Winter, in de vertaling van Alfred Pleiter. De regie had Peter Scharoff. Het stuk speelde op een grote boerderij in Yorkshire, waar David Linden, minnaar van paarden en muziek, zijn kindvrouwtje Judy, zijn zuster de bedrijvige Hannah en zijn jongere broer Micky het leven „des gerusten landmans" leidden. Met de komst van de oudere broer Henry en diens echtgenote Mariella, was het uit met de rustige rust, werd het hele huis vergiftigd, zoals de nuchtere Hannah het uitdrukte, die vanaf het eerste ogenblik een antipathie koesterde tegen Mariella. Al spoedig werden de harten op de proef gesteld. Zou de band, die beide echtparen bond, sterk ge noeg zijn, zou hier sprake zijn van „reine liefde, die,' naar onze rederijkers al zongen, „niet mag vergaan"? Helaas, neen. Mariella en David bezweken, toen, wat Potgieter in zijn Minne en Liefde noemde de „alles wat ademt beheersende magt" op hen aanstormde. Geboeid door het prachtige spel van De Haagse Comedie, en vooral door het spel van Elisa beth Andersen als Mariella en Jan Retèl als David Linden, volg den de bezoekers het hele ge beuren en gaven aan het slot op ondubbelzinnige wijze uiting aan hun grote waardering van het ge- bodene. KELTUMPLEET ST. NICOLAASFEEST CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL Woensdagmorgen bracht Sint Nicolaas met zijn twee knechten Piet en Don Pedro zijn officiële bezoek aan de kleuters van de Christelijke Kleuterschool aan de Karei de Grotelaan. Een der lokalen voor deze ge legenheid door het personeel en enige medewerkers keurig ver siert, diende voor ontvangst. Nadat Sint Nicolaas enzijntrouweknechts op de voor hen bestemde zetels hadden plaats genomen, zongen de kleuters en óók de begeleidende ouders enige liedjes. De grote kindervriend was erg tevreden over het zingen van de kleuters, maar sprak zijn ongenoegen uit over de ouders, die heel slecht de woorden van deze liederen kenden. Na het vertrek van de Sint, werd iedereen op chocolademelk met een koekje getracteerd, terwijl ieder kind verrast werd met een overvloed van mooi speelgoed, gemaakt door de kleuteronder wijzeressen in overleg met de knechts van de afdeling kinder speelgoed van het kabinet van St. Nicolaas. Voor eerste klas COUPE Voor een natuurlijke PERMANENT Voor natuurgetrouwe VERVING BESPREEKT U VROEGTIJDIG DAMES 111 TELEFOON 2104 TELEFOON 2104 NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Afd. Bergen Boeiende voordracht door MEVR. BACKER-BREED Het gezellige zaaltje van café Nieuwendijk was dezer dagen geheel gevuld met leden en huis genoten, toen de Presidente alle aanwezigen welkom heette. Het deed haar bijzonder veel genoegen Mevr. Backer-Breed aan te kon digen, die voor zou dragen „De Klokkengieter" van AntoonCoolen Eerst werd nog een dankbe tuiging voorgelezen van de ver eniging voor de rheumabestrijding, voor de medewerking aan de bus collecte. Tevens werd een beroep gedaan op de dames om evenals verleden jaar op de Kerstbijeen komst, 23 December 'n Kerstgave te schenken voor zieken en ouden van dagen. Hierna nam Mevr. Backer- Breed het woord. Met veel talent beeldde zij de verschillende per sonen van het stuk uit. Vader Andreas, de oude meesterknecht Anselmus, de zoon Paul, Maria en Barbara. Er is een grote strijd tussen vader en zoon, wie de grote Mariaklok zal gieten. Andreas zegt: „Ik alleen kan dat doen". Hij komt tot inkeer, als Paul zijn hand deerlijk verbrandt in het kokende gietsel. In het tweede gedeelte komt Paul weer thuis. Hij heeft een arm moeten missen. Andreas geeft Paul nu de papieren met gegevens, ook de Mariaklok, en gaat zelf heen. De presidente sprak enige woorden van dank tot Mevr. Backer-Breed. „De personen die U uitbeeldde zagen wij voor ons en wij zijn dankbaar dat we U mochten horen". N.V, K.J.V.O. CULTURELE AVONDEN ZWERFTOCHT door Zweden en Lapland De bekende cineast en ornitho loog Simon de Waard uit Rotter dam houdt op Zaterdag 19 Dec. een lezing met kleurenfilms over een tocht door Zweden en Lap land. We bezoeken met hem Got land, het eiland van zon en bloe men, gaan met hem naar Stora Karlsö, het interessante vogeleiland in de Oostzee, waar deze vogel kenner temidden van tienduizenden vogels bivakkeerde. Op een tocht door het prachtige landschap van Midden-Zweden vieren we het Midzomerfeest mee in het schilderachtig gelegen Rattvik en bewonderen de kleurige klederdracht. In Lapland zien we het Keb- nekaisegebergte, in de buurt van Kiruna en vandaar trekken we naar Abisko, gaan op zoek naar de rendieren, die in de zomer hoog in de bergen rondtrekken. We maken kennis met Lappenfamilies en met de typische landschappen in Lapland. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in dit blad. Wij kunnen nu reeds mede delen, dat in het verdere pro gramma voor ons zullen spreken de heren D. v.d. Meulen, Dr. Egeler en Th. de Booy en Anthony van Kampen, respec tievelijk over Arabië, het land van Ibn Saoed, over de beklim ming van de toppen in het Andes- gebergte en over Groenland. Donateur kan men worden door zich bij Boekhandel de Haan op te geven. COLLECTE De alhier gehouden collecte 1953 voor het Koningin Wilhel- minafonds tot bestrijding van de kanker, heeft het mooie bedrag opgebracht van f 1.027,62. FILMVOORSTELLING BESCHERMING BEVOLKING Op Woensdag 16 December a.s. zal wederom een filmavond worden gehouden in het kader van de organisatie Bescherming Bevolking in de achterzaal van Café Nieuwendijk. Aanvang 8 uur. O.m. zal worden vertoond een film over de reis van Koningin Juliana en Prins Bernhard door de Verenigde Staten; een film over de samenwerking in Europa op economisch gebied (kleuren film), een film voor de industri alisatie met steun van de Mar shallhulp. Deze filmavond is gratis toe gankelijk voor ieder die belang stelling heeft voor bovengenoemde onderwerpen. In verband met de plaatsruimte is het wel gewenst, dat men te voren een programma afhaalt ter gemeente-secretarie. SINTERKLAAS ZETTE ZIJN TOCHT VOORT Maandagmiddag kwamen de Ouden van Dagen in groten ge tale bijeen in St. Jan, om daar nog eens gezellig de verjaardag te vieren van hun oude vriend en weldoener. Nauwelijks had de voorzitter van het Comité voor Ouden van Dagen, de aanwezigen een har telijk welkom toegeroepen of daar was het al: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan en even later trad de grijze bis schop in vol ornaat de zaal binnen, gevolgd door zijn zwarte page. Het deed de oude weldoener ge noegen hier zoveel blijde gezichten te zien. Alleen vond hij het jammer, dat de burgervader niet aanwezig was. Hij had hem namelijk willen vragen zijn invloed te willen aanwenden om een hartewens van de oudjes in vervulling te doen gaan: een betere en ruimere gelegenheid voor hun samenkom sten. Wethouder Borst was echter in de zaal aanwezig en kon de oudjes de verzekering geven, dat alle moeite wordt gedaan om hun levensavond te veraange namen. Voorlopig had het Kerk bestuur toestemming gegeven om gebruik te maken van het Vere nigingsgebouw Sint Jan. Toen werd het grote boek ge raadpleegd en bleek, dat de jarige wel goed was ingelicht over zijn grijze kinderen. Met een kleine vermaning liep het echter af, de zak bleef ongebruikt. Vol lof was de Sint over het echtpaar Appel man, dat als een waar ouderpaar voor de grote kinderen zorgde. Ook het Comité werd geprezen en de penningmeester kreeg een spaarbankboekje waarin een flink bedrag was ingeschreven. Onder de bedrijven door, schonken jongere krachten thee en choco lade en deelden versnaperingen rond. Veel te gauw moest de bisschop weer verder reizen. Met een hartelijk tot weerziens ging hij heen, voor elk der oudjes een Sinterklaascadeautje achterlatende. De pret was echter nog lang niet uit: professor Remidol kreeg het laatste woord. Voor de oudjes een onvergetelijke dag AANBESTEDING De uitslag van de op 3 Dec. j.l. ten Gemeentehuize gehouden aanbesteding van het bouwrijp- maken van een perceel bosgrond t.b.v. de bouw van 29 woningen aan de Voorweg luidt als volgt: H. A. Punt te Alkmaar, f 7168.- Fa. Twisk Bosman, Castricum, f 7150.-; Aann. Mij. „Kennemer- land", Heiloo, f 6900.-; J. P. de Boer, Schoorl, f 6890.-Fa. Alders en de Bie, Beverwijk, f 6824.-; Fa. Min te Bergen, f 6640.-; Gerb. Minkema te Schoorl, f 6151.50; H. v.d. Kamer c.s., Schoorl, f 1959.-. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver. Konijnenfokvereniging „DE DUINSTREEK" Enige leden bezochten met hun dieren de nationale tentoonstelling te Zaandam, en wisten met hun dieren mooie prijzen en prima praedicaten te behalen, en bezette in vele klassen de eerste plaats, P. Leek met VI. Reus 1 maal 't predicaat GG. Mevr. Beets-Jonker met Fr. Hangoren 2 maal 1ste ZG. J. Homan met Rijnlander 1 maal lste ZG. A. Hoog vorst met Rexen 2 maal lste ZG en 1 maal GG. Jac. Zander met Poolen 2 maal lste ZZG en 4 maal ZG en 1 maal GG, met KI. Dwerg 2 maal lste ZG. Op 11 en 12 December zullen 12 leden met 40 dieren de natio nale tentoonstelling te Purmerend bezoeken. ZONDAGSDIENST ARTSEN WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water 's morgens 's namiddags Dec. 12 13 14 15 16 17 18 Dec. 12 13 14 15 16 17 18 7.45 8.38 9.39 10.48 12.01 12 34 1.34 8.06 9.07 10.14 11.26 12.15 1.03 2.00 Laag water 's morgens s namiddags 1.45 2.06 2.38 3.07 3.39 4.14 4.48 5.26 601 6.15 6 34 7.03 7.34 8.00 BEVORDERING Dezer dagen werd onze plaats genoot D. Penninkhof bevorderd tot Opper-Wachtmeester, met terugwerkende vanaf 1 Juni. SCHAAKCLUB „SCHOORL" Uitslagen van de gespeelde wedstrijdpartijen gespeeld op 3 December 1953. H. Diderich J. v. Loo 10 C. den Das Mvr. Radecker 1 0 C. Visser G. Minkema 1—0 G. Minkema-Mvr. Radecker 1—0 H. A. Dorré M. Slot afgebr. Abonneert U op dit blad. V.V.V. De Commissies, die op de laatst gehouden vergadering van de V.V.V. te Egmond aan Zee gekozen zijn, om de nieuwe rege ling van de contributie en bij dragen met een gedeelte van het bestuur nog eens onder de loupe te nemen, zijn in de loop van deze en vorige week op het Raad huis bijeen geweest. Met de commissie, vertegen woordigende de kamerverhuurders werden de bijdragen besproken deze groep betreffende. Met de commissie van de pensionhouders werden de besprekingen gevoerd over de hotels en de pensions en met commissie uit de café-be drijven en zakendoenden werd deze tak besproken. Binnenkort komt er een buiten gewone ledenvergadering, waar de diverse commissies verslag van hun besprekingen zullen uit brengen. Wij willen op deze ver gadering niet vooruitlopen. Wel kunnen wij mededelen, dat alle commissies ervan overtuigd waren, dat er geld op tafel moet komen, wil V.V.V. zijn plaats in de ge meente en Bad-Egmond zijn plaats in de rij Badplaatsen blijven in nemen, die het thans heeft. „ONS GENOEGEN" Uitslag Bridge Drive A 1 Schipper-Zwaan 44 2 Goedel-Gouda 41 3 Heddes-v. Pel 39,5 4 Mevr. Honing-Dekker 39 5 Mevr. v. Pel-Stam 38 6 Mevr. Dekker-Bas 34 7 P. Dekker-v. Winsum 33,5 8 Pannekeet-Stikvoort 28,5 9 Fam. Kraneburg 26,5 B 1 Hooning-Verbrugge 54.5 2 L. Dekker-v.d. Linden 48 3 Dames v.d. Linden- [v. Winsum 44,5 4 E. Hopman-Jonker 44,5 5 Fam. Smit 43,5 6 Dames Bas-Dekker 37,5 7 Glas-Visser 33,5 8 Fam. v. Ham 30 ST. NICOLAASFEEST OP DE OPENBARE LAGERE SCHOOL Evenals andere jaren bracht ook dit jaar de Sint, vergezeld van zijn knecht, een bezoek bij de laagste klassen van de Open bare Lagere School. Om half twee waren de kin deren verzameld in de zaal van „De Vergulde Valk", vergezeld van hun ouders, die voor deze gelegenheid ook aanwezig konden zijn. Met vrolijk kindergezang werd de Sint begroet, die daarna op het podium een plaats innam. Tot ongeveer half drie duurde het bezoek, waarna de ouders de zaal verlieten en de kinderen van de andere klassen werden toegelaten. Voor de gehele school werden toen enige films gedraaid. Dit keer was er geen hoofdfilm, maar een z.g. cineac-programma van tekenfilms en lachfilms. Tot slot werd ver toond „Het schot is te boord", een zeer mooie opname van de uittocht van de versierde haring vloot met de tocht naar de plaats waar gevist werd, met het uit zetten en binnenhalen van het net. Vooral voor de jeugd van Egmond aan Zee, was dit een fraai slot. De heer Gorter, het hoofd der school, sloot te ongeveer half vijf deze feestmiddag. AFD. EGMOND VAN HET NED. RODE KRUIS De Afd. Egmond van het Ned. Rode Kruis, organiseert op Maan dag 14 December a.s. in de zaal van „De Vergulde Valk" een filmavond. Vertoond zal worden de film„Het leven van Dr. Ehrlich" en „De geheimzinnige kogel". Kaarten voor deze avond zijn te Egmond aan Zee verkrijgbaar: Boulevard 30 en voor Egmond- BinnenAbdijlaan 56. Aanvang van de voorstelling is 8 uur, n.m. UakUud DE DUINSTREEK dan genezen; maakt ook de huid door en door zuiver en gezond. Zondag 13 December BERGEN Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL KOEDIJK H. PIERS, Tel. K 2201-202 Dan rug, keel en borstje inwrijven met Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haul's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1