5CHDDRL H RATTENBESTRIJDING BAREND IEDERE DINSDAGAVOND h ou dt MrO pt DVPA5T00R IN BERUSTENDEJAGER INGEZONDEN STUKKEN FILMNIEUWS. KERKDIENSTEN 't „BOERENHUYS" vindt een Olifantenkerkhof l/ow de üecsida^en BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN NL FAMILIEBERICHTEN WAARSCHUWING VRAAG EN AANBOD NETTE JONGEN Hacteliflc dank Boekhoudbureau J. EUWEN Bo-eUUaudin^en Belastingzaken Slagerij K U IJ PER - Schoorl GEMEENTE." BERGEN Nh. De Directeur van Gemeentewerken is voornemens op Maandag 21 December 1953, v.m. 11 uur aan te besteden: Het schoonhouden, waaronder begrepen het bedienen der kachels tijdens het stookseizoen van: a. De openbare U.L.O. school aan de Beemsterlaan b. Het gymnastieklokaal bij de U.L.O. school aan de Beemsterlaan c. Het wijkgebouw aan de Karei de Grootelaan, Voorwaarden zijn van Maandag 14 December a.s. af te verkrijgen ten kantore van het Bedrijf Gemeentewerken, Karei de Grootelaan 25. De Directeur voornoemd, J. P. BLAUW GEMEENTE SCHOORL De Burgemeester van Schoorl maakt bekend, dat in de week van 13—20 December a.s. waar nodig een actie voor zal worden ingesteld. Teneinde de werkzaamheden aan deze bestrij ding verbonden, te kunnen voorbereiden, worden belanghebbenden, die op hun erven en in woningen enz. last van ratten ondervinden, verzocht hiervan liefst vóór 15 December a.s. schriftelijk aan het Bureau Gemeentewerken kennis te geven. SCHOORL, 10 December 1953 HET WERELDCONGRES VAN ESPERANTISTEN TE HAARLEM Voor het 39e Universele Es peranto Congres, dat begin Au gustus 1954 te Haarlem gehouden wordt, hebben thans reeds, acht maanden voor de aanvang, 500 Esperantisten uit 20 landen in geschreven. De verste landen van deelne ming zijn Japan (met Prof. Hideo Yagi, een bekend physicus) en Nieuw Zeeland, dat nu al 6 deel nemers uit Auckland heeft opge geven. Als vertegenwoordigers van de „Nieuwe Wereld" heb ben zich tot dusver Amerikanen en Canadezen aangemeld, benevens 3 doktoren uit Brazilië. Van de ontvangen inschrij vingen komt 5 uit Engeland. Bij het groeperen volgens beroep le vert de sectie onderwijs met 20 °/0 het grootste deelnemertal. Reisbeurzen Het Zweedse genootschap „Humanitet" heeft 500 Zweedse kronen ter beschikking gesteld van de landelijke Esperantisten- bond aldaar, om subsidies te ver lenen aan 2 jongeren, ten einde deze in staat te stellen het Uni versele Esperanto-congres in Haar lem te bezoeken. VAN 7TOT 8 UUR SPREEKUURvoor brilcontröle WAAR&U U DE COMPLETE COLLECTIE BRILMONTUREN WORDT GETOOND Aangezien naar aanleiding van een samenloop van omstandig heden en z.w.s. het ontactvol op treden van enkele personen, is een geroddel ontstaan over den Heer J. Vollenga. Schapenlaan 17 te Bergen (N.-H). Het is mij een behoefte, om als Vader van èèn der lastig ge vallen meisjes, op deze wijze ken baar te maken dat de Heer Vollenga in geen enkel verband met deze affaire staat en hem dus geen enkele blaam treft. Hopende dat hierdoor het op sensatie beluste gedeelte van onze bevolking zal ophouden met het rondvertellen van een verhaal dat onjuist is en zeer beledigend voor de betrokkene wil ik, U mijnheer de redacteur danken voor de mij verstrekte plaatsruimte. EEN VADER Burgerlijke Stand BERGEN Bioscoop de „Rustende Jager" te Bergen vertoont op Vrijdag Zondag-Donderdagavd. te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur de super speelfilm met Johan Wayne in „IWO JIMA" (Sands of Iwo Jima) Het verhaal van de tweede wereldoorlog, gemaakt en authen tiek gehouden, op de bestaande feiten. Johan Wayne, de keiharde vechtjas en drager van deze boei ende rolprent, zal U gedurende twee uren vol spanning en met de nodige sensatie van avonturen laten genieten. Toegang 14 jaar. De tweede film, die vertoond zal worden op ZaterdagMaan dag-, Woensdagavond te 8 uur verhaalt U de sensatie rond „HET GEHEIM VAN DE MADONNA" Een Engelse speelfilm goed van spel wat Engels van inhoud. Toegang 18 jaar. SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN TE KOOP GEVRAAGD ANTIEKHANDEL DE WERELDREIS VAN BAREND WILLEMSZ Op een mooie dag koerste „Het Zeepaard" vlak onder de Afrikaanse kust. De kapitein had besloten op een geschikte plek voor anker te gaan, waarna er een sloep naar het land zou worden gezonden, om handel te drijven met de negers. De kapitein had hier al meer goede handel kunnen drijven en hij was vast besloten, het nogmaals te proberen. Langzaam gleed het „Zeepaard" een spiegelgladde baai binnen en even later ratelden de ankerket tingen. Een sloep werd gestreken en bemand met een aantal beproefde matrozen onder leiding van de stuurman. Ook Barend mocht mee en terwijl de matrozen stevig aan de riemen trokken, tuurde hij over de plecht naar de kust. Het oerwoud strekte zich uit tot aan de baai. Door de dichte bebossing was er verder niets te zien, maar Barend was er van overtuigd, dat overal tussen de bomen en struiken de ogen van onzichtbare mensen op hen waren gevestigd. Zij lieten de sloep op het land lopen en twee matrozen werden aangewezen om er de wacht bij te houden. Het overgebleven groepje trok als eenden achter elkaar het woud in. Tussen de dicht opeenstaande bomen en strui ken was het schemerachtig, de lucht trilde en was vochtig warm. Voorzichtig gingen de mannen verder, de oren gespitst, lettend op ieder geluid. Zij moesten negers ontmoeten, waarmee ze de mee gebrachte snuisterijen konden ruilen voor kostbaarheden, zoals ivoor, goud en verse vruchten voor de levensmiddelenvoorraad. Steeds verder trok het groepje, maar zij ontmoetten niemand. Ten einde raad besloot de stuur man terug te gaan en het een andere keer nog eens te proberen. Hij durfde met zijn mannen de nacht niet in het oerwoud door te brengen. Verder het land in. Tegen dat het donker werd, kwamen zij bij de sloep en even later ploegden de riemen weer door het water en kwam de groep bij het „Zeepaard" aan. De kapitein keek verwonderd op toen hij hoor de, dat zij geen negers hadden ontmoet. Anders was de handel hier altijd gemakkelijk gegaan. Er moest beslist iets aan de hand zijn. De volgende morgen al vroeg gingen de mannen voor de twee de maal naar land. Zij hadden nu proviand bij zich en wapens, zodat zij desnood geruime tijd aan land konden blijven. De stuurman was nu ook vastbesloten om verder het land in te gaan. Langzaam trok de kleine karavaan weer door het donkere vochtige oerwoud. Zij zagen hoorden en niets. Zo trokken zij drie dagen voort. Aan de avond van de derde dag besloten de mannen weer het bivak in orde te gaan brengen. Het was al laat en zij moesten snel voortmaken om voor donker alles in orde te hebben. Barend zwierf in de omtrek van het kamp rond, op zoek naar droog hout voor het kampvuur. Hij had al een hele bos onder zijn arm, toen hij plotseling zoekend naar het bivak, de takken van enkele dichte strui ken uiteenboog en er door stap pend tot over zijn enkels weg zakte. Hé, waar kwam hij hier terecht? Toen hij zijn voet terugtrok, steeg er een viese stank omhoog. Het was echter te donker, om goed te kunnen zien en dus be sloot Barend maar zo snel mogelijk terug te keren. Een moeras. De volgende morgen was de zon nauwelijk boven de horizon of Barend was al op. De anderen sliepen nog, behalve een matroos, die op wacht stond Barend vertrok in de richting, waar hij gisteravond vandaan was gekomen. Toen hij weerde takken van de dichte strui ken uiteenboog en redoor keek, zag hij voor zich een uitgestrekt moeras. Nu begreep hij hoe het mogelijk was geweest, dat hij de avond er voor met zijn voet wegzakte. Het was doodstil in en om het moeras. Een vreemde stilte, die de scheepsjongen bang maakte. Hij stapte door de struiken en zakte weer met zijn voeten weg. Voorzichtig ging hij verder, stap voor stap, rond het moeras. Hij ontdekte een dammetje van omge vallen bomen, dat tot diep in het moeras liep. Voetje voor voetje stapte hij nu over die glibberige rottende masssa verder. Plotseling gleed hij uit en duikelde naast het dammetje in de modder. Wanhopig probeerde hij zich vast te grijpen, maar zijn handen gleden van de gladde massa af en daar zonk de scheepsjongen weg Maar ineens voelde hij onder zijn voeten iets stevigs, waar hij op kon blijven staan. Een olifantstand. Opgelucht haalde hij weer adem. Met al zijn kracht hees hij zich weer op. Maar wat was dat? Zijn steun zoekende handen vonden ineens iets hards en glads. Nieuwsgierig keek hij naar dat, wat hij vasthield en tot zijn grote verwondering zag hij, dat het een olifantstand was, die uit het moeras stak. Toen hij zich weer op het dam metje had gewerkt, rende hij zo snel als mogelijk was terug naar naar het kamp. De mannen waren al wakker en bezig het bivak op te breken. Zij waren al ongerust geworden over het lange weg blijven van de scheepsjongen, maar toen die vertelde, wat hij had gevonden, maakten zij extra snel voort. Even later vertrok een klein groepje, bestaande uit de stuur man, de grote matroos Steven, de lange matroos Aal en Barend naar het moeras. Barend wees hen de weg. Na veel moeite en een tuimeling van Aal, kwamen zij op de plaats, waar Barend de olifantstand had gevonden. Met man en macht probeerden zij de tand uit het moeras te trekken, maar dat lukte niet. Bij nader onderzoek bleek er een dode olifant aan vast te zitten. Grote buit. De stuurman was verschrikkelijk blij met de vondst, want dit betekende, dat zij een olifanten kerkhof hadden gevonden. Hij vertelde de mannen, dat je in de wildernis nooit één dode olifant vindt. De dieren, die zich ziek voelen, gaan allen naar één vaste plaats ergens midden in het oer woud, om daar te sterven. Zo 'n plaats hadden zij nu gevonden, dank zij Barend. Hier moesten dus velen dode olifanten liggen en hun kostbare slagtanden waren de moeite wel waard. Met de meeste spoed werd nu de terugtocht aanvaard. Na een paar dagen bereikten de mannen het schip. Natuurlijk was ook de kapitein blij met de vondst. Dade lijk werd een grotere groep naar land gezonden, voorzien van het nodige gereedschap en weer trok ken de mannen naar het moeras. Na enige dagen werken kwamen zij met rijke buit beladen terug. Met moeite konden de mannen de zware slagtanden dragen in deze verschikkelijke tropische hitte. Het kostbare ivoor werd opge borgen in het ruim van „Het Zeepaard". De zeilen werden gehe sen en vrolijk werd de tocht, die tot nu toe zo 'n goed verloop had, voortgezet. Nieuweavonturen tegemoet. Tafellakens T afellopers Servetten Kerstklokken Hulst W onderkaarsen Kerstboomkaarsen Grote keuze Kerst- en Nieuwjaarskaarten C. OLDENBURG, SCHOORL •••••••••••••••••••••••a „IWO JIMA" „HET GEHEIM VAN DE MADONNA" WONINGRUIL AMSTERDAM-BERGEN WONINGRUIL SINTERKLAAS OP SCHOOL Hereweg 333 - GROET Banketbakkerij KOOLMEES-SOECKER RUWE SPRINGENDE HANDEN? Handencrême „IDEAAL", BLOEMKWEKERIJ LIJTWEG 44 Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Van 29 Nov. tot 6 Dec. '53. GEBORENBrecht Ezra Commert, z.v. F. R. A. Daems en A. W. Koek. Stephanus Cornells Marie, z.v. J. J. M. Grolman en G. C de Groot. Cornelia Johanna Marie, d.v. H. Beers en V. Leijen. Maria Anna Aleydis, d.v. B. J. Beemsterboer en E. de Moei. GETROUWD Johannes Cornelis Henne- man en Klazina van der Zwan. Antonius Blokker en Elisabeth Maria Leijen. OVERLEDENAntje Keizer weduwe van L. Wittebrood. ZONDAG 13 DECEMBER BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius. Doopdienst Bergen aan Zee, n.m. 16.15 uur: Dhr. Koppert GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS (Dorpshuis) v.m. 10 en n.m. 8 uur: Samenkomst 12 uur: Zondagsschool R.K. KERK H.H. Missen, Zon- en Feestdagen 7 u„ 8.15 uur. (Kindermis Jeugdgroepen), 9.30 u. (Hoogmis), 11 u. H.H. Missen In de week 7, 7.45, en 8.30 uur Lof: Zon- en Feestdagen te 7 u. In de week te 7.30 u.. Donderdag, Eerste Vrijdag en Eerste Zaterdag Biechtgelegenheid Zaterdag van 4-6 en van 7-8.30 uur. Dagelijks des morgens tijdens de H.H. Missen NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong Buitengewone collecte Zondagsschool van Schoorl en Groet beiden te Schoorl v.m. 11.30 uur R. K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 uur In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) geen opgaaf OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol Voorbereiding H. Avondmaal HERV. GEMEENTE Egmond Binnen, 10 uur: Ds. Plug Hele of gedeeltelijke inboedels. Goud, Zilver, Kralen, Sieraden. Ruïnelaan 8 - Bergen - Tel. 2506 (Sterretjes) J BOEKHANDEL Vrijdag-, Zondag- en Donderdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur (Dinsdag GEEN bioscoop), John Wayne in 14 jaar. Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8 uur, de Engelse speelfilm 18 jaar. jjllliiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMii|^ Liermede wil ik mijn hartelijke dank zeggen voor de alleraardigste en hartelijk toegewenste verrassing, ons bezorgd op St. Nicolaasdaar ik niet het minste idee heb, door wie ons dat is aangedaan. Sint I Nicolaas en Zwarte Piet waren keurig. F. W. MEIJERDIRCK, Zuidlaan, Bergen ^IlliiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiimiiiiimmiimmmiimiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiimimiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimmmiimmmimiilIlP De Heer en Mevrouw DE SONNAVILLE-SCHMIDT geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter TRESKE BERGEN, 7 December 1953 Huize „Ubi Bene" Voor de vele blijken van belangstelling bij ons Huwelijk ondervonden, betuigen wij U onze hartelijke dank. C. v. WONDEREN H. v. WONDEREN-STEPHAN BERGEN, December 1953 Loudelsweg 71 Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan Buren en Kennissen voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, H. A. DALENBERG-KOOIJ. In 't bijzonder geldt onze dank Dr. F. H. Risselada voor de geneeskundige be handeling, Ds. C. M. de Jong voor de troostvolle woorden tot ons gesproken en de Begrafenisvereniging „De laatste Eer" voor de nette teraardebestelling. P. DALENBERG en Kinderen GROET, December 1953 Iedereen, die nog langer mijn naam noemt, in verband met de aanran ding aan het Zakendijkje, zal door mij worden aangeklaagd wegens laster, daar ik geheel onschuldig ben. JAN VOLLENGA, Schapenlaan 17, Bergen gevraagd, boven 16 jaar, voor werkzaamheden in de Drankslijterij. Aanmelden tussen 17 en 19 uur. Dorpsstraat 13 - Bergen WERKSTER GEVRAAGD voor twee ochtenden in de week. Eikenlaan 12 Bergen Zelfstandig MEISJE gevraagd voor dag of dag en nacht. Mevr. Walma, Komlaan 14, Bergen LEUK MEISJE gevraagd voor hele of halve dagen, lief voor kinderen. Boerenhuys, Ruïnelaan 8, Bergen. Gevraagd een FLINK DAGMEISJE in gezin met kinderen, zelfst. kunnende werken. Mevr. A. Bosman, Huismansweg 9, Schoorl. Dame met kind zoekt per 1 Februari ongemeubileerd vrij gedeelte van huis te Bergen. Brieven met opgave no. 176, De Haan's Boekhandel, Bergen. Biedt zich aan MEISJE als BABYSIT. Adres te bevragenBoekhandel De Haan, Bergen. JONGEDAME, 27 jaar, zoekt passende werkkring. Liefst verpleging of bij kinderen. (Diploma kinderverzorging). Br. no. 175, De Haan's Boekh., Bergen. Te koop i.g.s.z. FORNUIS. A. de Geus, Westfriesedijk, Schoorldam. Wie ruilt ons mooie ZOMERHUIS, lage huur, in de kom van het dorp voor groter huis. Brieven onder no. 177, De Haan's Boekhandel, Bergen. WONINGRUIL Aangeboden moderne woning te Heiloo, bev.Kamer-ensuite met grote glas in lood schijfdeuren, voor en achter stook- gelegenheid, keuken, closet, kelderkast, 1 grote en 1 kleine slaapkamer, ruime zolder, kleine tuin voor, grote tuin achter. In de onmiddellijke nabijheid van Alkmaar. Geheel vrijstaand. Huur f 6.20 per week. Gevraagd soortgelijke woning in Schoorl. Brieven onder letter V, Boekhandel C. Oldenburg te Schoorl WONINGRUIL Gevraagd woning in De Duinstreek in ruil voor woning in Amerongen. Inl. P. Langeveld, Laan weg 38 Schoorl. Tel. 464. WONINGRUIL EERGEN Woning in centrum dorp RUILEN voor grotere woning. Brieven De Haan's Boek handel te Bergen. WONINGRUIL BERGEN Wie wil kleine nieuwbouw woning, f4,75 per week, RUILEN voor groter tot f 38,per maand. Brieven no. 610, bur. van dit blad te Schoorl. AangebodenZonnige woning, 2e etage, 3 kamers, zijkamer, keuken en grote zolder in Amsterdam (Z), goede stand. Gevraagd: Woning in Bergen. Inlich tingen A. M. Bos, v. Borselenlaan 8, Bergen. Aangeboden, flinke Burgerwoning te Den Helder, voor Woning te Schoorl. Brieven onder letter W, Boekhandel Oldenburg - Schoorl. BERGEN N -H. Te huur cq te koop gevraagd HUIS MET TUIN, voor klein gezin. Voor eventuele woningruil heel huis te Utrecht beschikbaar. Brieven J. Hopman, Fred. Hendrikstraat 138, Utrecht TE HUUR AANGEBODEN: te Bergen Nh„ RUIME STALLING voor luxe auto's, tevens nog enige opslag ruimte beschikbaar. Br. onder no. 178, De Haan's Boekhandel, Bergen. Naar aanleiding van enige deining, wegens een door mij in het Parool geplaatst stukje over bovengenoemd onderwerp, ontving ik op Sinterklaas avond een gard, met een anonym getypt briefje. Ik verzoek de schrij ver (schrijfster) mij naam en adres op te geven. Mr. J. REITSMA, Zuidlaan 8, Bergen ST. NICOLAAS en ZWARTE PIET! voor de goede gaven op 5 en 6 December j.l., ook voor het per soonlijk bezoek van Sint en Piet op 6 December j.l. FAM. BEELDMAN KL Dorpsstraat 21 - Bergen (Gratis inlichtingen). Telefoon K 2209—381 A.s. WOENSDAG 5 ons Gehakt f 1.50 Zaterdagse reclame 1 ons gekookt Spek I 1 ons Bot'erhamworst I 500 gram Carbonade f 1.60 HET KOEKJE VAN DE WEEKt 2 ons voor 60 ct. Zaterdags Warme Vleescroquetten verkrijgbaar. 25 ct. per stuk. J. Oldenburglaan 5, Bergen - Telef. 2385 Geen nood, want Drogisterij Fa. Frans Posthuma heeft voor U Maakt de handen blank en zacht. Per grote pot f 0.75. Oldenburglaan 15 Tel. 2716. iiiiiHiiiiiiiiiiiiii minimi minimi iiiii iHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii minimi CYCLAMEN f 1,f 1,25, f 1,50, f2,— BLOEMBAKJES vanaf f 1,75 BEGONIA'S f 0.60 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiMmmiiiiuiiu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2