Kapsalon Ursem I DE BANK IS GESLOTEN K. H. GERRITSEN - Horloger - Opticien Lc: GERRITSEN Wij. ztf.n of* weg IrVWWwfir MAANDAG 21 DECEMBER 1953 30e JAARGANG No. 49 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoort, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Belangrijke Mededeling In verband met de per 1 Januari 1954 ingaande zeer belangrijke stijging van vrij wel alle aan de uitgave van een nieuwsblad verbonden bedrijfsonkosten zal de abon nementsprijs van ons blad met ingang van die datum, ingevolge aanwijzing van de vereniging „De Nederlandse Nieuwsbladpers", een kleine verhoging moeten onder gaan. De prijs wordt dan verhoogd met 10 cent per kwartaal en 30 cent per jaar. De abonnementsprijs wordt dus per kwartaal f 1.20 en per jaar f 4.70. Bij deze prijsverhoging, waartoe het nieuwsbladbe- drijf slechts noodgedwongen overgaat, wordt de kosten stijging slechts ten dele ten laste van de abonné's ge bracht. De Uitgever. Nieuwjaarsgroeten Ons volgend nummer komt uit op Dinsdagavond 29 December. Evenals vorige jaren zal dan gelegen heid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Opgave hiervoor zo spoe dig mogelijk aan onze bu reaux of bij de bezorgers. Minimumprijs f 1.— (drie regels) elke regel meer 30 cent. - Advertenties en berichten worden tot uiter lijk 25 December ingewacht. BERGEN NEDERLANDSE RODE KRUIS Strijd tegen Malaria in woord en beeld Dr. F. de Stoppelaar, Colonne commandant te Leidsendam, gaf voor de Afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis in Café Nieu- wendijk in woord en beeld een denkbeeld van de strijd tussen moderne wetenschap en malaria, een der meest voorkomende ziek ten op aarde, die jaarlijks vijf millioen slachtoffers maakt en nog meer millioenen ziek maakt. Ook in ons land is deze ziekte geen onbekendezij komt nog voor in Holland, Zeeland en rond Leeuwar den. Spreker illustreerde de grote rol, die de malariakoortsen vroeger speelden, door te wijzen op de groots opgezette landing in 1809 van 40000 Engelsen op Walcheren. Reeds na een maand was 10°/0 van het leger ziek en na twee maanden vielen er vele doden. Het leger moest worden teruggeroepen. Omtrent de oorzaak van de moeraskoortsen tastte men in het duister. Zoals de naam reeds aan duidt, (mal slecht, aria lucht) meende men te doen te hebben met het gevolg van het inademen van slechte lucht. Men voelde zich 's morgens niet wel, lag te rillen van de kou en na een paar uur steeg de temperatuur tot zelfs 40 a 41°. Na een paar uren daalde de temperatuur. Na 1 of 2 dagen herhaalde zich hetzelfde verschijn sel. Het lichaam van de patiënt verzwakte, zijn krachten raakten uitgeput. Hele streken leden er onder, bedrijven kwamen stil te liggen, met al de gevolgen van dien. In 1880 ontdekte Laveran in Algiers de verwekker van de koorts: bloedonderzoekleerdehem, dat de aangetaste patiënten weinig rode bloedlichaampjes hadden en wel veel zwarte korreltjes. Van 1885 tot 1890 wijdde de Engelsman Ross zich geheel aan een onderzoek en ontdekte verbanc tussen muskieten en malaria. Het onderzoek was moeilijk, er zijn VOOR HET JUISTE MODEL n.l.een 1500 soorten muggen, waar van slechts enkele schuldig zijn. In ons land bijv. kent men slechts één enkele langpootmug, die ge vaarlijk is, en dan nog alleen de wijfjes. Wat vond Ross na veel tegen slagen en ondanks geringe mede werking In het lichaam van de malaria muskiet drong de verwekker van de ziekte door de maagwand naar de speekselklier zoals op het witte doek duidelijk was te zien, dringt bij elke steek wat speeksel in de wond van de gestokene. Met dit speeksel komt de malaria-ver wekker in het bloed, waar hij zich nestelt in de rode bloed lichaampjes en zijn vernietigend werk kan beginnen. Na deze ontdekking begon de strijd tegen de mugelke toegang tot de huizen onmogelijk maken door goede sluiting, draadgaas. dubbele deurenMaar zo gemak kelijk lieten de boosdoeners zich niet verslaan. Vernietigen met het verstuiven van D.D.T., een contact vergift, bleek nog niet voldoende. De meeste muggen komen voor, waar stilstaand water isde larven en poppen leven daar aan de opper vlakte. Door het water met een laagje parafine of petroleum te bedekken, maakte men het leven daar onmogelijk. Niet overal was dit toe te passenin Indië bleek bijv., dat dit schade berokkende aan de visvijvers. Stilstaand water in plassen enz. gelegenheid geven tot afvloeien, hielp ook. Hoe moeilijk 't is, de plaag te overwinnen werd op het witte doek vertoondde strijd van duizenden mensen op het eiland Sardinië, waar eens 70°/0 van de bevolking aangetast was door de koortsen. Pas na 3 jaren onvermoeide strijd won de mens. „PAAL 33" De vereniging „Paal 33" hield onder voorzitterschap van de heer Maassen een druk bezochte alge mene ledenvergadering in Hotel „Prins Maurits". De voorzitter sprak zijn vol doening uit over de grote opkomst en hoopte, dat de discussies weer zouden verlopen in de bekende sfeer paal 33. De secretaris memoreerde in zijn jaarverslag het wel en wee van Bergen aan Zee. Veel was er anders gekomen dan men had ver wacht, maar er was toch veel wat tot voldoening stemde. Een nieuw hotel Nassau-Bergen was tot stand gekomen en er waren heel wat woningen gebouwd. Het verzoek om een eigen stem lokaal was niet ingewilligd. Bergen aan Zee gaat vooruit, aldus de secretaris. De zomerfeesten hadden een uitstekend verloop. Het ledental was gestegen tot honderd. De jaarrekening sloot in Ontvangsten en Uitgaven met f 515,06. Het voordelig saldo was van f 19,06 gestegen tot f 173,52. Nadat de kascommissiebij monde van de heer de Jong rapport had uitgebracht, werd de penning meester gedéchargeerd onder dank betuiging voor zijn accuraat beheer. Met het voorstel van het bestuur om van het voordelig saldo een bedrag van f 150 te reserveren voor het a.s. Jubileum van Bergen aan Zee kon de vergadering zich verenigen, nadat dit voorstel was gewijzigd in een voorstel tot vorming van een reservefonds voor een nader aan te wijzen doel. De commissie zomerfeesten rap porteerde dat de ontvangsten had den bedragen f 882,18 en de uit gaven f 905,76. De kascommissie zal in '54 worden gevormd door de heren de Jong en Klanker. Bij de bestuursverkiezing werden de aan de beurt van aftreden zijnde heren Folgers en Haas broek herkozen. Beiden aanvaard den hun herbenoeming. De be groting 1953/1954 werd in ont vangsten en uitgaven^vastgesteld op f 551,52. Bij het punt// bespreking 50- jarig jubileum Bergen aan Zee, meendeburgemeester Dr. Huygens, dat dit jubileum een Berger's feest moet zijn. Bij het op 24, 25 en 26 Juni 1931 feestelijk herdenken van het 25-jarig bestaan van Bergen aan Zee werd op het stationsplein de monumentale lan taarn, ontwerp van de architect Cijffers onthuld. De kinderen van alle scholen brachten een zanghulde bij het borstbeeld van wijlen mevr. van Reenen- Völters. Voorts werd, aldus vermeldt een publicatie van de V.V.V. uit 1932 in de duin pan achter het Parnassiapark een openlucht-revue vertoond en met medewerking van de K.N.A.C. een vlaggenrit gehouden, terwijl in het Kasteel „Russenduin" van 25 Juni tot 1 Sept. een tentoon stelling werd gehouden van in Bergen wonende en gewoond hebbende dichters, schrijvers, beel dende kunstenaars en componisten. 30 Mei verenigden zich de be woners van Bergen aan Zee en zij, die in de eerste jaren door han denarbeid aan de totstandkoming van Bergen aan Zee hadden mede gewerkt ten getale van 225 in het Kerkje te Bergen aan Zee, waar de stichter, de heer Jb. v. Reenen, een herdenkingsrede uit sprak. Na deze plechtigheid tot laat in de nacht feestelijk samenzijn de Zeester". bijeen wist te brengen om met hulp van het gemeentebestuur dit portret aan te kopen. Dit kunst werk werd Zaterdagmiddag aan 't gemeentebestuur overgedragen. Het nieuwe jaar wordt door het Kunstenaars Centrum ingezet met een lezing over „Het nieuwe bouwen", in het licht ook van de moderne beeldende kunst, door de Amsterdamse architect Aldo van Eyck op Donderdag 7 Jan. Deze avond wordt muzikaal ingeleid door een kamermuziek- ensemble uit het Nederlands Stu dentenorkest, dat gedurende de eerste twee weken van Januari in Bergen repeteert. Het concert van het orkest, dat deze studie periode afsluit en op Woensdag 13 Januari plaats vindt, wordt met de medewerking van het Kunstenaars Centrum gehouden. De solist Wim Noske, violist, laat zich bij die gelegenheid tezamen met het orkest horen in het viool concert in g-dur van Mozart's tijdgenoot Karl Stanitz. Bij de rondvraag kwamen nog al wat tongen los. Gevraagd werd ondermeer: Is het niet mogelijk in de bollentijd een bromfietsen- ralleye te organiseren, zou het niet wenselijk zijn dat in het comité van onderzoek naar een DE BERGER SCHOOLVER. VIERDE HET ST. NICOLAASFEEST Woensdag 9 December j.l. hield de Bosschool in de danszaal van de „Rustende Jager" weer een van haar drukbezochte ouder avonden. Het is één voor deze Schoolvereniging verheugend ver schijnsel, dat deze Ouderavonden steeds drukker bezocht worden. Hield men de Ouderavonden vroeger in het vaklokaal in het Schoolgebouw, thans had men voor het eerst de bijeenkomsten in de bekende danszaal georganiseerd en bijna was ook hier te weinig ruimte. Na een kort welkomstwoord van Dr. van Voorst legde het Hoofd der School, de heer J. A. J. Nonnekens, de bedoeling van deze avond uit, die belegd was onder het devies: „Wij vieren het St. Nicolaasfeest nog eens gezellig over". Op zijn verzoek zongen de ouders de verschillende iUcdüyd \Jutwinfydii<i Grote keuze VERLOVINGSRINGEN in alle maten VERLO VINGS- EN KERSTGESCHENKEN goede verbinding met Bergen aan Zee ook een inwoner van Bergen a. Zee zitting had, is een betere straatverlichting niet mogelijk, hoe komen we van de teerplaag af, is het Parnassiapark niet beter te exploiteren, door er bijv. een soort openluchttheatertje van te maken, zouden enkele tijden in de busdiensten niet wat meer rekening kunnen houden met de belangen van Bergen-aan-Zee'ers. KunstenaarsCentrum Bergen Gedurende de komende feest dagen, die de December-maand besluiten zal in de kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen door het Kunstenaars Centrum aldaar een expositie worden ge organiseerd, waar werken te zien zijn uit het particulier bezit van contribuanten. Deze tentoonstelling werd Za terdagmiddag j.l. geopend door Mr. A. F. Kamp. Bij de opening vond tevens plaats de overdracht van de por tret-tekening die mevr. Charley Toorop recent van de dichter A. Roland Holst maakte. Teneinde dit werk van twee zo bij uitstek Bergense figuren voor Bergen te behouden vormde zich een kleine commissie, die voldoende gelden overbekende St. Nicolaasliedjes met hun kinderen mee. Bijzonder leuk werkte hierbij de filmstrook, waarmee leuke tekeningen gepro jecteerd werden, waarnaast de bijbehorende coupletten afgebeeld stonden. Daarna werd een filmstrook vertoond van de „Gelaarsde Kat Mooie tekeningen in prachtige kleuren. De rustige en helder uit gesproken vertelling, die Mej. Praetorius, een der onderwijze ressen, hierbij gaf, werd met veel aandacht beluisterd. Na de pauze zongen de leer lingen van de derde tot en met de zesde klas de kindercantate: „St. Nicolaasfeest" van Bernard Zweers. De uitvoering van deze cantate viel zeer in de smaak, niet in het minst door het feit, dat a.h.w. een demonstratie werd ge geven van de prettige samenwer king, die op de Bosschool tussen ouders en leerkrachten bestaat. Want niet alleen de leerlingen zongen dat het een lieve lust was, maar er zong in een bepaald ge deelte ook een groep moeders mee, terwijl de solopartijen van „Vader" en „St. Nicolaas" door twee vaders van leerlingen ge zongen werden. Het droomverhaal uit de cantate werd bovendien gezongen door een kwartet, ge vormd uit de leerkrachten van de „Heb de naaste lief als u zelve'' X X X Wij zijn op weg naar Bethlehem, Om 't Kindje te begroeten, Wie zullen we op de weg daarheen Ontmoeten? Is het een mens in zorg en nood, Helpt gij hem dan? Geeft gij hem brood? Is het een mens in smart en pijn, In rouw, zo diep bedroefd, Spreekt gij dan wel het troostend woord. Het woord dat hij behoeft? Toont gij een vriendelijk gezicht, Brengt gij een weinig licht? Is uwe handdruk warm en sterk, Die moed geeft tot het dagelijks werk? Leeft gij wel mee in andrer vreugd? Gunt gij hem zegening? Verblijdt ge u met de blijden, Alsof 't u zelf verging? Zo niet, wij kunnen 't leren, Van 't Kindje teer en klein, Die kwam om God te dienen, Die Broeder ons wil zijn. Wie Kindjes Boodschap heeft verstaan, Zal dienend tot de naaste gaan. MAARTJE N. ZWAAN 1 COöP. BOERENLEENBANK TE SCHOORL van 4 tot en met 12 Januari 1954 school. Bij deze cantate werd dus wel een ideale samenwerking be reikt tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. De piano-begeleiding berustte in handen van Mevr. Nonnekens, die deze veeleisende partij met vaart en verve speelde en een groot aandeel had in het slagen van deze uitvoering. De aanwezigen staken hun waar dering voor het gebodene niet onder stoelen of banken, zodat de Bosschool op een prachtig ge slaagde ouderavond kan terugzien. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Wanneer staat de Kerstpot? Tijdens de huis aan huis collecte ten behoeve van de Kerstpakketten voor de minder bedeeldenvoor de Kerstfeestviering van kinderen, zieken en ouden van dagen werd ons telkens gevraagd: „Wanneer staat de Kerstpot"? Ook voor degene die met de huis-collecte niet thuis waren berichten wij dat de Kerstpot Dinsdag 22 December van 96 uur zal staan op de hoek van de Stationsstraat. Ook dit jaar zullen wij op de avond voor Kerstmis dus Donder dag 24 December, 's avonds 8 uur weer Kerstliederen zingen bij de verlichte boom op Merelhof en om 9 uur bij de boom op de hoek Stationsstraat. Wij nodigen daartoe een ieder hartelijk uit. Naast de Kerstfeest-samen komsten (men leze de advertentie in dit blad) wil het Leger des Heils in Bergen op Maandag 28 December aan de Ouden van Dagen een Kerstfeest met ge zamenlijke broodmaaltijd bereiden. ZONDAGSDIENST ARTSEN UITSLAG St. Nicolaas-actie van de Berger Middenstands verenigingen Aan de gehouden St. Nicolaas actie is door het publiek met enthousiasme deelgenomen. Het aantal oplossingen overtrof alle verwachtingen, zodat deze aantrekkelijke actie een groot succes is geworden. Door de grote deelname kon een nog groter aan tal prijzen beschikbaar worden gesteld dan aanvankelijk was ge dacht. Uitgereikt zijn 104 prijzen. De juiste namen van de op de foto's afgebeelde plekjes waren: 1 Voert 2 Dr. v. Peltlaan 3 Oude Bergerweg 4 Russenweg 5 Komlaan 6 Nassaulaan 7 Mosselenbuurt 8 Jaap Weyandweg 9 Achterweg 10 Zuidlaan le prijs, f 150,- aan bonnen voor kruidenierswaren: B. Hof, Ko- gendijk 60. 2e prijs, f 100,- aan bonnen voor groenten en fruit: Mevr. A. Jonker, Kerkedijk 32. 3e prijs, Cassette: C. J. Mul, Loudelsweg 57. 4e prijs, Keuken uitrusting: S. Bakker, Voert 8. 5e prijs, Haardstoeltje: J. P. van Eijck, Loudelsweg 31. 6e prijs. Deken: Mevr. P. G. Boltjes-Van Dam, Prinsessel. 8. 7e prijs, Thee-en Ontbijtservies: N. Frankenmolen, Dorpsstraat 2. 8e prijs, Thee-en Ontbijtservies: A. A. Tros, Vinkenbaan 4. 9e prijs, Autoped: N. Bijman, Hereweg 59. 10eprijs,Theeservies: G. Kuipers, Kleine Dorpsstraat 7. RUIME KEUZE Kerst- en Nieuwjaarskaarten Boekhandel C. OLDENBURG Meektkd „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantierull 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. TELEFOON 2104 in KERKSTRAAT 6 - TELEFOON 2465 J ^^IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^^ HET BESTUUR \ll!llllllllllllillllllllllll!llllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllHH)^ BERGEN 25, 26 en 27 December Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 25, 26 en 27 December F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1