It/eekUad ft 99 O 1954 UDE] A ARS A VOND „hu" Uitgever, Verslaggevers, Colportrice en Personeel van „De Duinstreek'' wensen alle lezers een gelukkig en voorspoedig GERRITSEN ANTIEKHANDEL f/T B0ERENHUYS" w~ wwtrwW WOENSDAG 30 DECEMBER 1953 30c JAARGANG No. 50 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef xxxxxxxxxxxxxxxx; Het eerstvolgende nummer van „De Duinstreek" verschijnt op Vrijdag 8 Januari a.s. Over enige dagen is het jaar 1953 voorbij, „voorbijgesneld" mogen wij wel zeggen. Het is alsof de tijd een wedloop houdt met onze straalvliegtuigen, zo „vliegt zij voor ons, moderne mensen! Want hoewel de uit vindingen, aan het brein van onze genieën ontsproken, ongetwijfeld hun goede zijde hebben, is het alsof er machten door worden ontketend die ons van „heersers" „slaven" maken. Slaven van de techniek, die niet alleen ons licha melijk tempo versnelt, maar in haar razende vaart ook onze geesten meesleept. Waar is de rustige bezinning gebleven, waar de gemoedsrust na volbrachte dagtaak, waar het vertrouwen op een voorzienigheid, die deze raadselachtige, chaotische wereld regeert? Theorieën om deze raadsels op te lossen zijn er in menigte, maar vragen deze niet dikwijls een geloof aan nog groter mysteriën dan het Gods mysterie? Idealen worden nage jaagd, zoals b.v. de „Wereld vrede". Maar geschiedt dit niet in hetzelfde „jaagtempo" der alles overheersende techniek Is men niet tevreden met oppervlakkige, het doel maar in schijn benade rende maatregelen, die de mens slechts als een machine beschou wende, geneesmiddelen van gelijk niveau voorschrijft voor onze ver ziekte mensenmaatschappij Hoe zeer het streven naar sociale ge rechtigheid ook is toe te juichen, is ook daarbij niet, door de snelle ontwikkeling een vaart bereikt, die ons „over de doellijn" heeft gebracht door een al te grote overname van verantwoordelijk heid en vooral ook van zelfstan digheid van het individu? Haast, haast, haast. En dan plotseling: stop. Een mijlpaal: 31 December. Een vol komen fictief door ons opgerichte mijlpaal, niet natuurkundig-mecha nisch gezien, waarbij wij de Eeuwigheid in stukjes knippen, maar geestelijk fictief. Voor ons geestelijk leven moet immers, in dien het goed wil zijn, elke avond „oudejaarsavond" en iedere och tend „nieuwjaarsmorgen" zijn. Want is het niet zó, dat wij op de avond van de laatste dag des jaars een ongewoon besef hebben van de vergankelijkheid van alles om ons heen? Sommigen verdrijven dit door luidruchtig feestvertoon, met toe ters en feestmutsen en dito neu zen, met vuurwerk en knallende voetzoekers, hoe meer lawaai, hoe beter, dan hoort men niet die in wendige stem. Anderen reageren weer anders. Zij keren tot zich zelf in en maken in hun hart een balans op, die, indien zij eerlijk zijn, meestal een verliessaldo aan wijst van begane fouten en ge miste kansen. Zij beloven zichzelf beterschap en willen dit voor nemen dikwijls ook nog wel laten versterken door een stichtelijk woord. De kerken zijn nooit zo vol als op Oudejaarsavond Maar is dit voldoende? Wor den wij niet al op 2 Januari medegesleept in de „maalstroom des levens"? Alleen dan niet in dien wij in deze stemming de mijlpaal, die zich voor ons ver heft, willen zien als een „weg wijzer". Het is een wegwijzer met vele borden, die het einddoel van elke aangegeven weg aan geven. Indien gij Uw ogen wijd open zet, kunt gij de letters dui delijk onderscheiden en het doel ontcijferen waarheen de" aange geven weg leidt. Dit is onze Nieuwjaarswens voor U, dat gij met heldere ogen moogt opzien naar deze mijlpaal genummerd 1954 en de goede weg daarop aangegeven moogt vinden en inslaanMaar laten wij dan niet vergeten aan het einde van iedere dag te „controleren" of wij nog op de goede weg zijn en hem met een gerust geweten de volgende dag kunnen ver volgen. GOUD BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE V.V.V. De V.V.V. Bergen kwam Dins dagavond in buitengewone verga dering bijeen onder voorzitterschap van de heer F. L. Driessen. Er was buitengewoon grote belang stelling voor deze bijeenkomst. De Voorzitter heette in zijn openingswoord in het bijzonder de erevoorzitter Dr W. Huygens en de voorzitter van de V.V.V. te Schoorl, de heer v. d. Garde Jr, welkom. Hij memoreerde dat de voorzitter, de heer J. Haakman, reeds geruime tijd door ernstige ziekte niet aan de besprekingen van het bestuur had kunnen deel nemen. Met instemming van de vergadering wenste hij de heer J. Haakman een spoedig en algeheel herstel toe. In een kort verslag over het afgelopen jaar constateerde de voorzitter, dat 1953 niet onbelang rijk gunstiger was geweest voor Bergen dan 1952. Het aantal gasten was gestegen van 19000 tot 20500. Het ledental was gegroeid tot 943. Alvorens de verdere punten van de agenda aan de orde te stellen, gaf de voorzitter een toelichting omtrent de oorzaken, die tot deze buitengewone vergadering hadden geleidVerschil van mening om trent het al dan niet handhaven van de functie van directeur had een niet te overbruggen klove veroorzaakt tussen voor- en tegenstanders in het bestuur. De voorstanders acht ten handhaving van een directeur nodig voor een goede gang van zaken, tegenstanders meenden, dat een directeur overbodig was, enveelteduur voordedrie maanden, dat er werk was voor V.V.V. De kwestie werd van verschillen de kanten bekeken, maar een op lossing werd niet gevonden. Er kwam zelfs een schrijven van een zevental leden ter tafel met een voorstel tot reorganisatie van de V.V.V.: men wilde de behartiging van de zakelijke belan gen van een groep uit de bewoners onttrekken aan de bemoeiingen van het V.V.V.-bestuur en de belangen van deze groep te laten behartigen dgor de vak-of bedrijfs organisaties. Hierdoor zou, meen den de ondertekenaars, de bron van de steeds terugkerende moeilijk heden in de V.V.V., radicaal worden weggenomen. De voorzitter achtte behandeling van dit voorstel niet mogelijk zonder grondige bestudering. Verschillende sprekers trachtten nog licht te brengen in de hele onverkwikkelijke geschiedenis, pro's en contra's wisselden af maar een oplossing bleef uit. Ruïnelaaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 wenst U een voorspoedig en GELUKKIG NIEUWJAAR In een hartstochtelijk pleidooi bezwoer de heer Zeiler de verga dering om deze avond nog geen besluit te nemen en ook van andere zijde werd aangedrongen op ver daging van de vergadering. Nadat de ere-voorzitter een beroep had gedaan op het bestuur om hun besluit tot aftreden te herzien, besloot de voorzitter zijn post op het in nood vekerende V.V.V.- schuitje nog niet te zullen verlaten in deze toestand. Dit was het einde van deze tot na middernacht duren de onverkwikkelijke vergadering. „Die schricklijkst van mij swijgt, heeft allerbest geseit", heeft Huygens gezegd. Laten we er daarom verder over zwijgen. SPOEDEISENDE RAADSVERGADERING De Raad van Bergen kwam Woensdagavond in spoedeisende openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Dr W. Huygens. 26 Sept. j.l. was ingekomen een verzoek van de Berger Schoolvereniging om over eenkomstig art. 72 e.v. der lager- onderwijswet 1920 de benodigde gelden te ontvangen voor de bouw van een nieuw klasse-lokaal aan of op het huidige hoofdgebouw dezer school. Waar op dit verzoek vóór 26 December diende te worden beslist, daar anders overeenkomstig de lager-onderwijswet wordt aange nomen, dat de medewerking van de gemeente is verkregen, was spoed geboden. B. en W. stelden na een uitvoerige toelichting de Raad voor, afwijzend te beschikken op het verzoek en te trachten alsnog tot een andere oplossing te komen door overleg met het Schoolbestuur, en slechts mede werking te verlenen in de vorm van a) beschikbaarstelling van een nieuw vaklokaal door verbouwing van het huidige noodlokaal of b) overname van dehuidige M.M.S. overeenkomstig art. 72 der lager- onderwijswet ter voorziening in de benodigde ruimte voor een nieuw vaklokaal plus eventueel enige klasse-lokalen, zodra de bouw van de nieuwe M.M.S. voltooid zal zijn. Bij de discussie over dit voor stel bleek, dat het Schoolbestuur onder dagtekening van 12 Dec., inplaats van het verzoek 26 Sept. een nieuw verzoek had ingediend, met verzoek voor 1 Januari een beslissing te willen nemen. Zo zou het gemeentebestuur verlost zijn uit de dwangpositie, waarin het geplaatst was door de datum 26 Sept. Mr Sluis was van mening, dat art. 75 verlenging van de termijn van 3 maanden niet toestond. De nieuwe aanvrage van 12 Dec. was zijns inziens een geca moufleerde verlenging. De Raad besloot tenslotte de beslissing uit te stellen tot latere datum. Vergadering dus overbodig gebleken, aldus de heer van Rees Vellinga. Hierna ging de Raad in comié. ZONDAGSDIENST ARTSEN EEN ZWARE AANSLAG OP UW BEURS HOLL. MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Dr. G. J. Stokreef over parasitaire ziekten bij koeien en paarden Hoewel door dieper inzicht in optreden en verspreiden der parasitaire ziekten vooral de laatste decennia belangrijke vooruitgang is bereikt bij de beteugeling van deze ziekten bij onze huisdieren, blijft de schade nog als een druk kende last op het maatschappelijk leven rusten. Belangrijke schade posten berokkenen de parasitaire ziekten, de wormziekten, bij koeien en paarden. In een interessante causerie vertelde Dr. Stokreef, dierenarts te Heiloo, in een bijeenkomst van de Afd. Bergen van de Holl. Maatschappij van Landbouw, vele bijzonderheden over deze lastige gasten. Na eeuwenlang in vrij heid een zelfstandig bestaan te hebben geleid, zochten enkele in woning bij een gastheer. In deze samenleving, deze symbiose, school echter een gevaar: een enkele worm deed geen kwaad, maar zodra het evenwicht werd ver broken, er te veel gasten kwamen inwonen, ging het mis, werden de gasten kwaadaardig en ver toonde de gastheer minder weer stand. Als interessant voorbeeld haalde spreker aan de longworm. Vóór 1940 hier in Holland vrijwel on bekend, kwam na de evacuatie van het vee uit de inundatiege- bieden de invasie van deze para sieten. De veestapel hier, kende die wormen niet, hadden niet de nodige weerstand, terwijl de gasten hier de voor hun ontwikkeling bevorderlijke vochtigheid vonden. Hierbij kwam nog een andere voor de wormen gunstige factor: door het IJselmeer verdween het brakke water, voor de malaria muggen een handicap, voor de voor zout zo gevoelige wormen een voordeel. De levenswijze van deze wormen wijkt af van die van de gewone ingewandsworm. De in het kalf gastvrijheid ge nomen hebbende wormen paren als ze de geslachtsrijpe leeftijd hebben bereikt en zetten daar hun eieren af, die naar buiten komen bij het hoesten (de harde chitinehuid prikkelt de long blaasjes!) en in de mest. In een vochtige en niet door de zon bestraalde omgeving ondergaan de larven enkele vervellingen en komen dan weer bij hun gast heer terug, waar zij via maag en darmwand en bloedbaan terecht komen in de longen. Inspuiten met wormdodende middelen geeft het kalf wel enige verlichting, maar een beter middel om de longworm te bestrijden is te trachten de kringloop van zijn ontwikkeling te doorbreken, hem 't voortbestaan onmogelijk te ma ken. Brengt men de zieke kal veren op een kleine weide, met kort gras, zodat de zon goed kan doordringen, dan gaan de larven te gronde: zonlicht en uitdroging zijn de ontsmettingsmiddelen der natuur! Het paard geeft kost en in woning aan twee soorten klap lopers: de 15 tot 40 cm lange spoelworm en de gevaarlijker slechts 1 tot 4 cm lange stron- gylus-worm. Eerstgenoemde werd Klokke twaalfeen korte stonde, Die verlêen en toekomst bindt. Klokke twaalf heeft sprake en teken. Volgens Hoog Bewind. Hierin is ons iets gegeven, Een symbool ten leven! Leven is: niet immer turen Naar een eindeloos verschiet, Waarin opgelost is zorgen, Angsten en verdriet. Leven isniet immer toeven In 't verlêen, de herinnering Aan veel strijd, ook vreugdedagen, Rouw en zegening. Leven is: zo mogelijk dankbaar Stil aanvaarden iedere dag, Die men in de toekomst zien zal, Die het voorgeslacht steeds zag. Leven is: God krachten vragen Tot de levensstrijd, Liefdevol de daad verrichten, De arbeid toegewijd. Leven is: in groot vertrouwen Tot de Vader gaan, Kleine en zwakken, moedelozen. Trouw terzijde staan. In het heden is 't verleden, De toekomst is in 's Vaders hand, In het „nu" als „mens" te leven. Met ons hart en ons verstand, Ja, dit geldt voor mij en LI: God geeft ons het grote „nu" vroeger beschouwd als een on schuldig meeëter uit de pot van Egypte, maar blijkt toch niet zo ongevaarlijk te zijn: de in de darmen uitgestorte stofwisselings producten kunnen schade toe brengen aan de gezondheid van de gastheer. Het veel kleinere tafelschui- mertje de Strongylus-worm, stelt zich niet tevreden met de darm- inhoud van zijn hospes, maar boort zich door de darmwand en komt in de bloedbaan, waar het verstopping van de aders, als bij thrombose, kan veroorzaken. Een wormkuur aan het einde van de staltijd kan helpen. Verder kan men zich ter beteugeling van de infectie de ontsmettingsmiddelen der natuur ten nutte makenzon licht en uitdroging. De vergadering was begonnen met de behandeling van enkele verenigingszaken. Bij de bestuurs verkiezing werden de aan de beurt van aftreden zijnde heren H. Bruin en P. J. Rozing herkozen. Het van de centrale adoptie-commissie ingekomen verzoek nogmaals een hooi-inzameling te willen houden met het oog op te verwachten gebrek, werd vrij koel ontvangen. Men besloot een afwachtende houding aan te nemen. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU ALKMAAR Aan de gegevens van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar over het aantal geregistreerde werkzoekenden in het ressort van dit bureau per 12 December 1953 is het volgende te ontlenen. Ingeschreven mannelijke werk zoekenden 837 (per 5 Dec. 1953: 733); van wie werkeloos 597 (508), nog werkend 26 (24), werkzaam in de D.U.W. 115 (107) en werk zaam in Gemeentelijke Werkob- jecten 99 (94). Ingeschreven vrouwelijke ar beidskrachten 97 (97), van wie werkloos 70 (68) en nog werkend 27 (29). De openstaande aanvra gen van werkgevers betroffen 65 (68) mannelijke en 55 (52) vrouwelijke arbeidskrachten. VERZORG DE WATERLEIDING IN UW PERCEEL Controleer reeds nu of de stop kranen goed kunnen afsluiten en draag indien nodig reeds nu zorg voor herstelling daarvan, aangezien bij vorst niet steeds tijdig fittershulp zal kunnen worden verkregen. Bevriezing kan worden tegen gegaan door het afsluiten en laten leeglopen van niet in gebruik zijnde leidinggedeelten en door het des avonds afsluiten en laten leeg lopen van de gehele leiding. Bij het afsluiten en laten leeg lopen van de leidingen dient men er op te letten, dat alle tapkranen worden opengezet en stortbakken worden leeggetrokken. Het is nuttig de leiding door te blazen. Werp wat zout in de closetpotten. Bij het weer in gebruik stellen van leidingen lette men er op, dat de aftapkraan wordt gesloten, Op waterverspilling zal streng worden gelet. Bij constatering daarvan zal zonder verdere waarschuwing onmiddellijk tot afsluiting worden overgegaan. GESLAAGD Voor de onlangs gehouden examens te Utrecht en Amsterdam, georganiseerd door het Centraal Bureau voor Stenografie Groote en Machineschrijven, slaagden de volgende candidaten voor het Unie-diploma: Machineschrijven, de dames M. Govers, Fr. Nijdam, R. de Ruiter, C. Boon, R. Kok, R. Brandsma, allen te Alkmaar, E. Knapen, te Schoorl, R. Klaver, te Heer Hugowaard, Th. Nieu- wendijk, M. Tevel en H. Essers, allen te Bergen. De heren: A. Beenhakker en Ad. Beenhakker te Akersloot, K. Potgieser en J. Kooij te Alkmaar, P. Verweel te Noord Beemster. Als bijzonderheid kan nog ver meld worden, dat de candidaten Machineschrijven, die aan deze examens deelnamen, allen slaagden. (Opgeleid door Instituut Burdorf, Alkmaar). DE DUINSTREEK Redactie en Adm. C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Hann's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantleruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m, BERGEN 1 Januari Dokter POOT, Telefoon 2423 3 Januari Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 1 en 3 Januari H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Bij ernstige ziekte of ongeval komt U tot de conclusie, dat de uitgaven onoverkomelijk zijn. Neem geen risico en sluit een ziektekostenverzekering bij de A.M.Z.A. Zij is een VERENIGING, die haar leden bij ziekte of ongeval de kosten vergoedt, waartegen men is verzekerd. De A.M.Z.A. is een vrijwillige sociale instelling. De polisvoorwaarden zijn zeer gunstig GEEN GROEPEN-INDELING bij operaties: GEEN ROYE MENT wegens ziektegevallen. Vraagt vrijblijvend uitvoerige inlichtingen bij „ALVEKA", Hoofdcorrespondente A.M.Z.A., Overtoom 340, Amsterdam Telefoon 89012 of 51529 „Leg maar steeds vol blijde hoop. Al uw kracht in 't heden." MAARTJE N. ZWAAN Oud- en Nieuwjaar 1953-1954

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1