Ifed petuU eu vaats^aed iu 1954 K.H.GERRITSEN Gelukkig Nieuwjaar! Fam. M. VELDMAN Gelukkig Nieuwjaar De gezamenlijke Melkhandelaren Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar T WINKELTJE' C, G, HALI, Drogist een voorspoedig 1954 GARAGE P, BOOD Bakkerij B A L T U S V.V.V. GROET CAMPERDUIN §1 van Bergen en Bergen aan Zee, wensen allen een j| wensen wij onze geachte clientèle. W. VAN 'T HOF, Meubelhuis, Breelaan 27, Bergen Telefoon 2058 Behangerij-Stoffeerderij Goud Zilver Uurwerken Optiek MUNK PIERSMA wensen hun relaties, vrienden en kennissen een voorspoedig 1954 KI. Dorpsstraat 25 Wenst allen een gelukkig 19 54 Onze geachte cliëntèle wensen wij een voorspoedig 1954 toe! Bergen De voetverzorger P. A. KOK wenst allen een Gelukkig Nieuw jaar en hoopt wederom vele voeteuvelen te verbeteren. GOUD - ZILVER - UURWERKEN Kleine Dorpsstraat 9, Tel. 2778 BERGEN wenst alle cliëntèle, vrienden en bekenden een Gelukkig en Voorspoedig 1954 Z1LVA PLEET NA DURE ZONDAGEN GOEDKOOP ROKEN 110 reclame Corona Sigaren De Goedkope Groentenhal wenst zijn geachte clientèle en collega's een Gelukkig Nieuwjaar Voorspoedig 1954 wenst U J. BLOMBERGEN Dames- en Herenkapper Depositaer Dr. de Hoog Stationsstraat 1, Bergen, Tel. 2495 Groenten en Fruithandel J. WOKKE }n Oldenburglaan wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar Het is onze oprechte hoop, dat het nieuwe jaar voor ieder ge lukkig en voorspoedig zal zijn. DE HAAN'S Boek- en Kantoorboekhandel Vulpenhuis Bergen hmhbbmhh Wij wensen onze geachte cliëntèle C. OLDENBURG N. OLDENBURG-Oosterman wensen allen een voorspoedig 1954 Firma J. W. v.d. STEEN Kleermakerij, Manufacturenhandel Dorpsstraat 54, Bergen, wenst zijn clientèle en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar C. KOKKES Math. Wiegmanweg 5 Handel in groenten en fruit G. N. Dames KORVER wensen hun klanten en kennissen een voorspoedig 1954 M. BOSSAERT Schilder en Behanger Prinsesselaan 2, Bergen, wenst zijn geachte clientèle een Gelukkig Nieuwjaar Banketbakkerij SCHRAMA wenst U een voorspoedig 1954 W. BUSKER en Echtgenote, Rijwielhandel en Speelgoederen, Kerkstraat 5, Bergen. Z. N. G. BOLTJES en Echtgenote Agent Van Gend Loos wenst alle vrienden en bekenden een G. N. G. TH. DE GOEDE en Echtgenote wensen cliëntèle, vrienden en be kenden een voorspoedig 1954 FAM. SEEWALD wenst U allen een Gelukkig Nieuwjaar Aan alle cliënten, vrienden en kennissen een ZALIG NIEUWJAAR TH. DE MOEL en Echtgenote Oosterweg 32, Bergen Wij wensen U allen een Garage NIEUWLAND Heren- en Kinderkapsalon J. BEENTJES Dorpsstraat 94 - Bergen wenst zijn geachte clientèle, vrien den en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar. Café „Het Berger Veerhuis" Aan allen onze beste wensen FAM. MIN Fam. BOSMA wenst haar geachte clientèle en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar Manufacturen, Galanterieën enz. Kogendijk 15, Bergen wenst zijn clientèle een voorspoedig 1953 Firma JAC. BLANKENDAAL in Levensmiddelen Molenstraat 22, Bergen. Z. N. P. DE WAARD en Echtgenote Slagerij, Molenstraat 16. Z. N. A. AUKES, Loodgieter, Bergen, Turfweg 2 wenst zijn geachte clientèle een Gelukkig Nieuwjaar J. GUICHELAAR en Echtgenote Breelaan 68 wensen allen een Gelukkig Nieuw jaar. Café OLDENBURG wenst haar geachte clientèle een Gelukkig Nieuwjaar. KI. Dorpsstr. Fa. Th. PEPERKAMP KROM Schilder en Behanger Sint Anthoniusstraat 3, Bergen, Tel. 2693 Z.N. BAKKER S Brandstoffenhandel Karei de Grotelaan 22, Tel. 2301 en St. Anthoniusstr. 26s, Tel. 2077 wensen allen een Zalig Nieuwjaar. BAKKERIJ B. SANTING h.g. AKERBOOM 'S Brandstoffenhandel Oldenburglaan 8, Bergen, wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. Wij wensen onze geachte clientèle voorspoedig Nieuwjaar. Kapsalon J. Louwerink, Breelaan 31, Bergen L. KLEVERLAAN en Echtgenote Brandstofhandelaar, Verl. Geest- weg 10, Tel. 2143, wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar. Firma M. BIJL Oude Bergerweg 20, Telef. 2284 Bergen Nieuwbouw Verbouw wenst zijn geachte clientèle en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar Wij wensen onze geachte clientèle een Gelukkig Nieuwjaar. Bloemkwekerij H. H. DE JONG Lijtweg 44, Bergen. BUISMAN's BAKKERIJEN wensen alle vrienden en beken den een Gelukkig Nieuwjaar. Wij wensen alle clientèle en be kenden een voorspoedia 1954 B. W. DE VET B. DE VET-BURGER Fam. C. NOORT Zn. JOH. NOORT-LOUWE Timmerman en Aannemer St. Anthoniusstraat Bergen Z.N. P. VAN WONDEREN Agent van Parool, Revue, D. Duck en Margriet, wenst zijn abonné's een voorspoedig 1954 Jaap Weyandweg 24 Bergen Telefoon 2920 Het Berger Lederhuis wenst al zijn cliëntèle, vrienden en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar J. TON Zns., Electr. Schoen makerij, Stationsstraat 18, Bergen SCH00RL B. SANTING A. SANTING-SIJPERDA h.g. JOH. HENNEMAN en Echtgenote Rijwielhandel Dorpsstraat 86, Bergen. G. N. SCHAAPER, Filarskiweg 11 Groenten-, Fruit- en Aardappel- handel. G. N. Bakkerij J. LEERINGj wensen hun clientèle voorspoedig Nieuwjaar. Leo Gestelweg 5. Garagebedrijf KEES KOSTER Telef. 2456 Citroën-Superservice wenst zijn geachte clientèle een Gelukkig Nieuwjaar. TH. RU IJ TER en Echtgenote Vleeshouwerij, Telef. 2298 Oosterweg 1, Bergen Z. N. J. KAANDORP en Echtgenote Levensmiddelen V.I.V.O., Lijtweg 37, wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar C. GROOT en Echtgenote wensen allen een voorspoedig 1954 Merelhof 16, Bergen. Schoenmakerij J. v. STRALEN en Echtgenote wensen clientèle een voorspoedig 1954. Bergen, Molenstr. 10. G. BLEEKER en Echtgenote Sint Anthoniusstraat 25, Bergen. Z. N. Hotel Café-Restaurant „'t WAPEN VAN BERGEN" wenst clientèle GELUKKIG NIEUWJAAR P. v. CAMPENHOUT Breelaan 35, Bergen. Petroleumhandel (Essogas, Huishoudelijke artikelen) W. Schotten, Karei de Grotelaan 13a, wenst clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1954 DE FIRMA JONGENS Stationsstraat 8, Bergen, wenst zijn geachte clientèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. HET BESTUUR DER Secretariaatwenst alle leden, vrienden en bekenden een alleszins GroebtrTkeL 450 VOORSPOEDIG 1954 Bakkerij KOSSEN wensen clientèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar C. MOOIJ en Echtgenote (Timmerman) wensen hun clientèle een voorspoedig Nieuwjaar J. KAANDORP EN ZONEN en Echtgenote wensen clientèle een Zalig Nieuwjaar Wed. J. STAM en kinderen Brandstoffenhandel wensen allen Zalig Nieuwjaar K. WIEDIJK en Echtgenote P. F. D. LOUTER en Echtgenote wensen allen een Zalig Nieuwjaar G. VAN SCHAIK en Echtgenote wensen clientèle, familie, vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar G. HOOG VORST en Echtgenote wensen clientèle en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar JAC, J. KRIMP en Echtgenote wensen allen Zalig Nieuwjaar OEB BOOTSMA en Echtgenote wensen alle vrienden en bekenden G. N. P. DE WAARD en Echtgenote wensen clientèle en kennissen een Z. N. J. BEEMSTERBOER en Echtgenote Meter-opnemer Gem. Gasbedrijf Agent De Volkskrant De Telegraaf Het Nieuws van de Dag Sursum Corda Bezorger van De Duinstreek wensen allen een Zalig en Ge lukkig Nieuwjaar A. C. KROON en Echtgenote wensen allen een voorspoedig 1954 Electr., Gas- en Waterleiding Molenweg 5, Schoorl - Tel. 284 H. GOEDHART en Echtgenote Brood- en Koekbakkerij Zalig Nieuwjaar CAFÉ KLOP te Groet wenst al zijn geachte clientèle een voorspoedig 1954 Familie, clientèle en begunstigers onze Hartelijke Gelukwensen J. BAKKER Jzn. en Echtgenote Expediteur Hereweg 74, Schoorl - Tel. 278 C. DUINMEIJER en Echtgenote wensen clientèle, vrienden en kennissen een Voorspoedig Nieuwjaar P. SPAANDER en Echtgenote „De Kleine Winkel wensen allen Gelukkig Nieuwjaar Th. KNIJNSBERGen Echtgenote „Schoorlse Ijzerhandel" wensen allen 'n Gelukig Nieuwjaar A. SELHORST en Echtgenote Metselaar G. N. C. RIETVELD en Echtgenote wensen hun geachte clientèle en kennissen een Zalig Nieuwjaar FAM. NIC. SCHUIJT „De Rustende Jager" wenst vrienden, bekenden en clientèle een voorspoedig 1954 Drogisterij „De Leeuw van Schoorl" wenst allen een voorspoedig 1954 C. DE LEEUW D. NIEUWLAND en Echtgenote Timmerman en Aannemer wensen allen een G. N. D. NANNE en Echtgenote bekenden en clientèle Zalig Nieuwjaar KLEERMAKERIJ R. VEEN Voorweg 29, Schoorl - Tel. 491 wenst clientèle en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar FAM. HOOGVORST Rijwiel- en Bromfietsenhandel wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar FAMILIE MAXRS, Laanweg wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar M. VAN TEULINGEN en Echtgenote wensen clientèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar J. BEUKERS en Echtgenote Handel in Groenten en Fruit Hereweg 73 Z.N. P. KELDER en Echtgenote wensen vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar W. C. SCHMALZ Textielhandel Duinweg 73 G. N. FAM. Jb. BREEN wensen clientèle, vrienden en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar D. DE JONG en Echtgenote Luxe Bakkerij wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar Dames- en Herenkleding naar maat KL. STINS en Echtgenote Laanweg 68 Tel. 398 wensen geachte clientèle en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar P. ROOS Jr. en Echtgenote Herenkapper wensen allen een G, N. B. STAM en Echtgenote Electrische Schoenmakerij Zalig Nieuwjaar „HET KAPPERSHUIS" N. J. VENNEKER en Echtgenote wensen allen een voorspoedig 1954 DE HART's ZUIVELHANDEL wenst allen een voorspoedig 1954 P. MEIJER en Echtgenote Loodgieter en Electr. Bedrijf Z.N. Fa. MEEDENDORP ZONEN Boom- en Bloemkwekerij Bloemenmagazijn „Carpe Diem" Groet Schoorl Gelukkig Nieuwjaar Dameskapsalon A. DEN DAS-STEEN wenst haar geachte clientèle prettige feestdagen en Gelukkig Nieuwjaar Fa. C. KOEL Zn. Timmerman en Aannemer Agent van Brandwaarborg Mij. „Oudkarspel" wensen allen een voorspoedig 1954 G. SELHORST en Echtgenote Brandstoffenhandelaar Schoorldam wensen clientèle, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar J. NOTTELMAN Broodbakkerij, wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar FAMILIE BEGTHEL Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij wensen allen een G. N. J. C. Schotvanger en Echtgenote Timmer- en Aannemersbedrijf Schoorldam wensen clienten en bekenden een Zalig Nieuwjaar J. JONGERLING en Echtgenote Fouragehandel wensen alle clientèle, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar C. BAK en Echtgenote Melk-, Boter- en Kaashandel wensen allen een G. N. S. W. DE LEEUW en Echtgenote Schoorldam wensen allen een G. N. FAM. A. RAAT wensen begunstigers, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar A. NIEUWLAND Jr. en Echtgenote -Schoorldam wensen vrienden en clientèle een Gelukkig Nieuwjaar J. DE LEEUW en Echtgenote wensen vrienden en clientèle een Gelukkig Nieuwjaar JAC. KUYPER en Echtgenote wensen clientèle en bekenden Gelukkig Nieuwjaar M. PRAAT A. PRAAT-KAGER wensen allen 'n Zalig Nieuwjaar Bloemenmagazijn ,,'t Centrum" FAM. H. v. d. KAMER Z.N. C. JONKER en Echtgenote IJssalon wensen allen een G. N. Expeditie Schoorl - Bergen - Alkmaar - A'dam P. DE BOER en Echtgenote Gelukkig Nieuwjaar JAC. SWAAN en Echtgenote „Schoorlse Lunchroom" wensen allen een G. N. J. LEEN en Echtgenote wensen allen een Gelukkig Nieuwjaar FAM. DUIN, Café „Duinzicht" wensen vrienden, bekenden en clientèle een voorspoedig 1954. P. BEELDMAN en Echtgenote wensen alle clientèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar P. ENS N. ENS-RIDDER Filiaal Nieuwland G. N. A. BEKKER M. C. BEKKER-DOORN Dames- en Herenkapsalon h.g.w. FAM. ALF. LEIJSEN wenst U allen een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar J. TH. HAASBROEK en Echtgenote wensen clientèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar Fa. DE JONG HOPMAN wenst vrienden en clientèle een Gelukkig Nieuwjaar A. M. OOSTERBAAN A. W. OOSTERBAAN-Frische wensen clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig Nieuwjaar N. KLEVERLAAN A. KLEVERLAAN-MORS wensen familie, kennissen en clientèle Z. N. P. SLIJKERMAN, Echtgenote en kinderen wensen de clientèle, vrienden en buren een Zalig Nieuwjaar J. W. DAMIAANS en Echtgenote, Groet Wensen clientèle vrienden en bekenden, Gelukkig Nieuwjaar A. KRUIT en Echtgenote wensen hun clientèle een Gelukkig Nieuwjaar Th. J. SCHOTVANGER M. J. SCHOTVANGER-Verkerk wensen familie, clientèle en be kenden een Zalig Nieuwjaar B. HARING en Echtgenote Zalig Nieuwjaar J. RIETVELD TH. RIETVELD-DE VRIES Levensmiddelenbedrijf, wensen clientèle, familie en kennissen een Zalig Nieuwjaar N. BIJL en Echtgenote wensen hun geachte clientèle en kennissen een Zalig Nieuwjaar GEBR. BAKKER Brood-, Koek- en Banketbakkerij wensen clientèle en vrienden een Zalig Nieuwjaar K. KRUL en Echtgenote wensen clientèle en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar Familie, vrienden en bekenden de beste wensen. C. BREGMAN Jbz. G. BREGMAN - BEELDMAN Rusthuis „Zonneoord" te St. Maarten Expeditiebedrijf Het Vertrouwen Fa. H. OUD Zonen, Oudkarspel Tel. K 2260-497-681 wensen aan allen een voorspoedig 1954 Jjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt Alle verzekeringen, administraties, be lastingzaken (Makelaar E. T. H. Munk) Bergen, Komlaan 10 Telefoon 2787 Alkmaar, Kennemerstr.w. 93, Tel. 3348 KRUISWEG 25 - BERGEN 1 GULDEN SIG. MAG. DRIEËNHUIZEN Stationsstraat 13 Bergen (Nh.) De Betere Tabak voor normale prijs Alleenverkoop Upperten tabak Wij wensen allen een VOORSPOEDIG 1954

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 4