ft ff LEERT HEN ZIEN! Coöp. Boerenleenbank te Schoorl Vaat teuleiifsektiivinf eu couUole BERGEN GERRITSEN S» DE LANGE SCHOORL KAPSALON URSEM KOU-KOORTS-GRIEP trVW wW^wW VRIJDAG 15 JANUARI 1954 31c JAARGANG No. 2 Verschijnt tc Bergent Bergen aan Zee» Schoorl, Schoorldam» Groet» Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef WIJ OUDERS Op een van de schaarse, zomerse Septemberdagen zaten wij aan een kleine bosvijver. In de warme stilte-vol-geluid, die aan een bos zo iets geheimzinnigs verleent, stond de kruidige zondoorstoofde groene schemer als een wijde stolp om ons. Opgenomen in de beslotenheid van dit klein paradijs leken wij voor immer beveiligd voor de on heilen van de woelige wereld. Er kraakte een takje, er ritselde iets in de dorre bladeren, er viel een beukenootje. Op een lage vooruitspringende tak zat een pluimstaart eekhoorntje en kraaloogde naar ons en dat alles leek oneindig veel belangrijker dan alles, wat ons nog zo kort tevoren intens had beziggehouden. Plots klonk uit de verte nade rend gerucht van schreeuwende stemmen, die afgrijselijk vals een straatdeun bulkten. Daar werden zij tussen de bomen reeds zicht baar: een stelletje onvervalste straatschooiertjes met stokken ge wapend. Ruw sloegen zij met de stokken naar de struiken, hele takken knapte af, bloesems en bladeren stoven in het rond. Aan de laagsthangende takken hesen zij zich op. Er klonk gekraak van brekend hout. „Jongeèèèèsriep de oudste van het troepje, een lange knaap van wellicht dertien jaar, „in de krant stond van een betoverend plekkie. Waar issut nou? Ik zien niks De anderen zagen ook niks en als om zich te wreken over de teleurstelling van het beloofde dat er niet was, trokken zij joelend en vernielend verder, bloemen en varens uitrukkend en meteen weg werpend, de ruisende stilte ver storend met hun gekrijs, overtuigd dat het maar een flauw smoesje was geweest van die krant „d'r was ommers niks bijzonders te zien, nou dan Niet helemaal hun schuld. Het is begrijpelijk, dat de ware natuurliefhebber zich ergert aan het gedrag van deze kleine van dalen maar het is niet helemaal hun schuld, dat zij op deze la waaierige wijze met schendende hand door de natuur gaan. De onblusbare energie van een stel gezonde drukke knapen moet wel in baldadigheid ontaarden, als niet respect voor het geschapene hun vernielzucht in toom houdt en als hun nieuwsgierige belangstelling niet in goede banen is geleid. Hun nieuwsgierigheid en hun levens honger liggen immers onafge broken op de loer, in afwachting van iets, dat hen zal boeien. De moeder, die tegen haar kind zegt: „ga spelen!" moet niet ver baasd zijn, als zij een lastig drei nend kind heeft, dat zich niet kan bezighouden. Spelen moet worden geleerd, zoals alles in dit leven. Het moet worden voorgedaan, er moet worden getoond, welke re sultaten kunnen worden bereikt met blokkendoos, kleurkrijt of klei, en dan moet men het kind aan zijn lot overlaten, om zelf te experimenteren. Het is niet voldoende, om een kind een kommetje zeepsop en een pijp te geven en dan te zeg gen „Ziezo, ga nu maar prettig bellen blazen", als het kind niet weet, hoe dat in z'n werk gaat. Het gevolg is dan vrijwel zeker, dat het de zeepsop opzuigt, het kommetje omgooit en in een boos gehuil uitbarst, hetgeen voor som mige moeders aanleiding is voor een ferm standje en soms zelfs voor slaag. Wij kunnen niet verwachten, dat een kind plezier zal hebben in het grootse prentenboek dat „natuur" heet, als hem niet is ge leerd, welke de dingen zijn, waar hij naar uit moet kijken. Het is vanzelfsprekend, dat een kind niet getroffen wordt door schoonheid, als hem niet is geleerd, waarom iets mooi is. Drang naar beweging en vernielzucht liggen zo heel dicht bij elkaar en gaan zo gemakkelijk in elkaar over, als niet de rem, die „belangstelling" heet, in wer king komt. Ik zie niks 1 „Ik zie niks!" in de mond van een twaalfjarige betekentniemand heeft mij geleerd, de wonderen om mij heen te zien. Maar het betekent nog iets méér. Het be tekent ook: een leven, arm aan de zuiverste vreugden. Nu is het een onomstotelijk feit, dat wij een ander niet geeste lijk kunnen verrijken met hetgeen wij zelf niet bezitten. Hoewel de ontvankelijkheid voor het schone als een gouden korrel in ons aller hart is gezaaid, zijn er helaas velen, bij wie dit kostelijk zaad niet is ontkiemd, omdat zij onwetend of gemakzuchtig of ongelovig zijn. En toch is het zo simpel als alleen grote dingen simpel kunnen zijn: wij behoeven maar aan de schoot van de natuur te gaan zitten en onze ogen en oren wijd open te zetten. Daar is geen boeken wijsheid en géén geleerdheid voor nodig. Hebt ge wel eens een mier gezien, die een takje droeg, dat vele malen zijn eigen omvang en gewicht bad? Hebt ge wel eens een kolonie mieren in slagorde zien optrekken, ieder zijn toege wezen last torsend? Hebt ge wel eens een kleine, groene salamander in de zon zien zitten of een water- fuffer met trillende parelmoeren vleugels op een bloemstengel zien wiegen? Maar, daarvoor moet men stil zijn en geduldig en heel aandachtig, dan komt het wonder altijd. Eigenlijk hebben wij het bos er niet eens bij nodig! Als een bij honing zuigt uit de gouds bloemen in uw voortuintje, of als een spin tussen de geraniums in uw vensterbak een web weeft, dan is het wonder er al! Haal uw kinderen er bij, wijst hen er op, vertel hen er van. Leert hen lezen in het prentenboek van moeder natuur. Gij hebt de leven de illustraties van uw woorden bij de hand. Moeders! Leert uw kinderen zien Het is één van de kostelijk ste geschenken, die gij op hun levensweg kunt meegeven en gij behoeft er niets voor te be- betalen AMY GROSKAMP TEN HAVE SCHOORL'S GEMENGD KOOR De grote dag van het concert in het Concertgebouw te Amster dam nadert! De spanning stijgt en er wordt met ijver en toe wijding gerepeteerd. Spaart Uw stem (natuurlijk niet bij het zingen) en zenuwen (altijd) dames en heren! Vertrouw op Cornelis Jonker en kijkt naar zijn stok! Wordt niet bang van zijn grimmige blik, maar bedenkt: zachte heelmeestersEn dan zal het waarachtig wel gaanDe oude Meester Roeske stelt ver trouwen in U en daarom zijt gij uitgenodigd op zijn herdenkings feest. Hij weet bij ondervinding wat het Schoorls koor kan pre steren. En wij Schoorlse suppor ters weten dat ook. Daarom zal, naar wij hopen, een groot aantal medegaan, niet om als bij een voetbalwedstrijd te schreeuwen „tien", „tien", „tien", maar om stil te zitten luisteren en na afloop met trots te kunnen zeggen: Zij hebben een „tien" verdiend! Antiekhandel „'t Boerenhuys" V.V.V. BERGEN Maandagavond werd in de dancing van „De Rustende Jager" de op 22 Dec. j.l. verdaagde buitengewone ledenvergadering voortgezet. Wegens ziekte van de voor zitter, de heer Driessen, had Dr. W. Huygens de leiding. De agenda vermeldde slecht 2 punten: Kerstoverzicht van de financiële toestand der vereniging door de secretaris en bestuurs verkiezing. Het eerste punt werd van de agenda afgevoerd: de boeken waren niet in het bezit van het bestuur. Voor de bestuursverkiezing had de vergadering te kiezen tus sen twee teams: a het team Broersma en b het team Schek- kerman. Uitgebracht werden 296 stemmen, waarvan 5 blanco of onwaarde. Op team a werden uitgebracht 149 stemmen en op team b 142. Het bestuur zal bestaan uit de heren J. Broersma, voorzitter, J. H. M. de Sonnaville, secr-penning- meester, J. L. Smits, 2e secr., W. Busker J. A. Dalloyaux, J. Winkel en C. Peetoom. Voor het culturele werk zullen door B en W een paar leden worden aangewezen. Nader wordt ons gemeld, dat de directeur met ingang van 1 Maart ontslag is aangezegd. V.V.V. BERGEN AAN ZEE OPGERICHT! In een geanimeerde vergadering heeft de jonge V.V.V. Bergen aan Zee Vrijdagavond een defi nitieve vorm gekregen. Tot be stuursleden werden gekozen de dames Klein en Verver en de heren Grondsma Jr. (voorzitter), D. Haasbroek en Mosk. Statuten en huishoudelijk regle ment werden vastgesteld. Het bestuur maakte bekend, dat voor het seizoen '54 diverse plannen in gevorderd stadium verkeerden en dat de vereniging reeds was toegelaten als lid van de Feder atie V.V.V. Noordholland en de A.N.V.V. Met het te zijner tijd gevormde bestuur van V.V.V. Bergen zul len gemeenschappelijke belangen worden besproken. „BELLO-EXPRES" RIJDT VOOR DE OUDEN VAN DAGEN Op Dinsdag 19 Januari a.s. zal het Comité voor Ouden van Dagen de bejaarden van Bergen een aangename middag bezorgen in de grote zaal van „De Rus tende Jager". Vóór de pauze worden films vertoond van de gemaakte uitstapjes in 1952 en 1953 met Tante Kee en Boer Sijp. De revue „Bello-Expres", die na de pauze wordt opgevoerd bestaat uit sketches, zang en dans en begint al direct met een bij zondere verrassing voor het pu bliek, als „Bello" is aangekomen, 's Avonds zal hetzelfde program ma nogmaals worden uitgevoerd voor belangstellendenook voor de middagvoorstelling zijn plaats- kaarten verkrijgbaar. Behalve dat de voorstelling een aangename verstrooiing voor de ouden van dagen beoogt te zijn, is zij ook bedoeld ter ver sterking van de kas van 't Comité, terwijl de revue naar inhoud te vens als een morele steun voor de actie tot behoud van de Berger tram kan gelden. MOOIE OPBRENGST De opbrengst over 1953 van de in Bergen geplaatste busjes voor het „Kon. Ned. Blinden geleidehondenfonds, gevestigd Middenweg No 333 te Amster dam, bedraagt totaal f 132.21. Ook van deze plaats nogmaals hartelijk dank aan vele welwil lende zakenlieden voor hun on misbare medewerking en alle ge vers voor de geldelijke steun. OUDEN VAN DAGEN Dinsdag 19 Januari a.s. n.m. 2.15 uur houdt het Comité „Ouden van Dagen" te Bergen in de bioscoopzaal van de Rustende Jager weer een gezellige middag voor haar oudjes, waaraan ver schillende artisten uit Bergen hun medewerking zullen verlenen. O.m. zal ten tonele worden gebracht de revue: „Bello Expresse' en de film over de autotocht naar „Artis" in 1953, waarin diverse aardige variaties zijn aan gebracht. De toegang voor de Ouden van Dagen is weer geheel gratis. Voor het Comité zijn hier kosten aan verbonden. Om deze enigs zins te bestrijden heeft zij hier weer een avondvoorstelling aan verbonden, waarin hetzelfde pro gramma van 's middags zal worden vertoond tegen een entrée-prijs van f 1.,p.p. Zij, die deze voorstellingen het vorig jaar hebben bijgewoond, zullen zich herinneren hoe deze in de smaak gevallen zijn. Een groot aantal Ouden van Dagen heeft het Comité deze winter weer in gelegenheid gesteld, bij koude en slecht weer, zich dage lijks op verschillende manieren bezig te houden in een verwarmde lokaliteit; de z.g. Sociëteit voor Ouden van Dagen. Ook het bezoek van St. Nico- laas aan de Oudjes op 7 Dec. 1.1. heeft geld gekost. Dat het Comité op Januari a.s. dus op een uit verkocht huis rekent, zal U dui delijk zijn, U weet, hoe het met de financiën gesteld is. Voorziet U dus tijdig van plaatsbewijzen aan de bekende adressen. HORLOGES OPENING WIJN- EN GEDISTILLEERDHANDEL De bekende slijterij en wijnhandel in de Oldenburglaan is veranderd van eigenaar. De heer Rijniersce heeft zich uit de zaak teruggetrokken en in zijn plaats treedt de heer Straathof als eigenaar op. Er hebben enige veranderingen in de zaak plaats gevonden en deze biedt U zo mogelijk nog betere sortering dan die tot op heden bestond. De heer Straathof, deelde ons mede, dat hij in de naaste toekomst alles zou doen om het vertrouwen van de Bergenaren te winnen door een prima service te bieden. Hij heeft zijn zaak herdoopt als: „Berger Wijn- en Gedistilleerd- handel". Wij wensen hem van harte succes toe. BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN JAN VAN HERWIJNEN De kunstschilder Jan van Her wijnen exposeert gedurende twee achtereenvolgende weekends (zie advertentie, zijn jongste werken in de Kunstzaal van „De Rustende Jager", onder auspiciën van het Kunstenaars Centrum. Wie gedurende de weekdagen de tentoonstelling wil bezichtigen kan zich daarover met de schilder in verbinding stellen. Een officiële inleiding gaat aan de opening niet vooraf. De tentoonstelling is dus Zaterdag 16 Januari om half drie te bezichtigen. SCHAAKCLUB SCHOORL UITSLAGEN G. Minkema-M. Slot 01 Mevr. Roukens-C. den Das 0—1 C. Visser-G. Konijn 10 H. Diderich- H. A. Dorré 1—0 C. den Das- J van Loo 10 H, Diderich-C. Visssr lj21/2 wordt ZITTING gehouden in Café Schuyt te Schoorl op: Donderdag 21 Januari '54, voor naamletters A t/m G Vrijdag 22 Januari '54, voor naamletters H t/m O Zaterdag 23 Januari '54, voor naamletters P t/m Z Telkens van 912 en van 25 uur. Voor een goede controle is het beslist noodzakelijk, dat ALLE BOEKJES op bovengenoemde dagen worden aangeboden. Bij verzuim wordt f 1,— administratiekosten in rekening gebracht. Gewone bankzaken worden op genoemde dagen niet in behandeling genomen. Namens het Bestuur C. HOOGVORST Az., Kassier PROPAGANDA-AVOND BESCHERMING BURGERBEVOLKING Toen wij Woensdagavond 6 dezer de zaal van de heer Timmer man betraden ter bijwoning van een propaganda-avond van de Bescherming Burgerbevolking, werd ons oog getroffen door twee aankondigingen aan de wand. De eerste luidde: „Beter B.B. zonder oorlog dan een oorlog zonder B.B." en na enig nadenken knikten wij inwendig toestemmend! De tweede was van directer aard: „B.B.er zijn is eenvoudig zijn plicht doen" en menige bezoekster of bezoeker van deze avond zal bij het lezen van deze woorden het hoofd schuld bewust gebogen hebben. Wij daar entegen konden dit hoofd fier om hoog houden, U voelt de fijne nuance? Er was een groot aantal belangstellenden aanwezig toen Burgemeester Jochems de bijeen komst met een vriendelijk wel komstwoord opende. Hij meende daarbij terecht dat een nadere uiteenzetting van het doel en streven van de B.B, achterwege kon blijven, aangezien deze genoegzaam bekend waren. Deze propaganda-avond was dan ook voornamelijk belegd met het doel om het nog ont brekende aantal leden voor de groep Schoorl te werven. Vragen van speciale aard zouden in de pauze gaarne worden beantwoord door Drs van Wilgenburg, Hoofd Organisatie B.B. Kring N.H. 4. Daarop werden er enige culturele films vertoond die men niet in de bioscooptheaters te zien krijgt. In de pauze werd een heerlijk kop koffie aangeboden, en beperkten zich de vragen tot verzoeken om nadere inlichtingen over deaan vang der oefeningen. De heer van Wil genburg gaf te kennen dat dit binnenkort zou kunnen plaats hebben, maar dat daarmede ge wacht was totdat het benodigde aantal deelnemers daarvoor onge veer voltallig zou zijn. Burgemeester van Alphen nam daarna het woord. Hij stelde zich voor als ,,'n reiziger in B.B.propaganda" een naar onze mening zeer bescheiden voorstelling van zaken daar hij zich net zo goed van de titel „ambassadeur" had kunnen bedienen. Hij drong er bij de aanwezigen op aan zich bij de B.B. aan te sluiten en de nog open plaatsen in de gelederen te vullen. Ook maande hij hen aan niet terug te schrikken voor een verbintenis die, naar zijn onder vinding, voor velen een struikelblok vormde voor de toetreding. Zowel de angst voor deze verbintenis alsook de vrees dat er diensten zouden moeten worden verricht buiten de eigen naaste omtrek, noemde hij ongegrond. Tenslotte stelde hij nog eens duidelijk voor ogen welk nuttig werk de B.B. kan doen, niet alleen in geval van oorlog maar ook bij natuurrampen en andere ernstige ongevallen in vredestijd. Na vertoning van nog enige zeer interesante films, sloot Burgemeester Jochems de bijeen komst met de toezegging dat der gelijke samenkomsten ongeveer éénmaal per maand zullen plaats hebben om de band tussen de leden der B.B. sterk te houden en hen in de gelegenheid te stellen over diverse problemen van gedachten te wisselen. Laten velen zich de tweede hierboven aangehaalde spreuk herinneren en daarnaar handelen HET ESPERANTISTEN WERELDCONGRES Reeds meer dan duizend inschrijvingen In de maand December heeft het Secretariaat van het 39e Uni versele Esperanto Congres, dat begin Augustus 1954 te Haarlem gehouden wordt, een ware stroom van aanmeldingen te verwerken gekregen. Was het aantal inschrij vingen per 1 December j.l. 500, 1 Januari bedroeg het reeds meer dan duizend. Verwacht wordt, dat de stroom de eerste weken nog blijft aanhouden, temeer daar het voorbereidend comité om techni sche redenen het totale deelnemertal tot i 2000 zal moeten beperken. Voor het 38e Universele Espe ranto Congres, dat vorig jaar in Joegoslavië gehouden werd, hadden zich per 1 Januari 1953 bijna 460 deelnemers aangemeld. Het totale aantal deelnemers was bij de sluiting van de inschrijvingstermijn ruim 1750. Was de mogelijkheid voor inschrijving onbeperkt, dan konden voor het Haarlemse congres 3000 a 4000 Esperantisten uit alle delen van de wereld verwacht worden. Propaganda Vele Nederlandse instellingen achten het voordelig ter gelegen heid van het grote internationale congres propaganda- en reclame materiaal in het Esperanto te laten vervaardigen. Zo gaf de Noord-Zuid-Holland- sche Vervoermaatschappij te Haar lem een kleurendrukfolder uit ter aanbeveling van haar rondritten door Kennemerland. Haarlems Bloei deed bij een reeds bestaande folder over Haarlem een bijlage met Esperanto-tekst vervaardigen. Een nieuw prospectus, geheel in het Esperanto, is in bewerking. Ook de Zandvoortse V.V.V. heeft plannen binnenkort een folder in het Esperanto te laten verschijnen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Weekékd DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ruïnelaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 Inkoop: Speciaal Goud Zilver, Verkoop ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Tel. K 2208—2577. Voor 1ste klas HAARVERZORG1NG GEEN VERHOOGDE TARIEVEN - TELEF. 2104 SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudi ge geneeskracht door veelvoudige Samenstelling. Prij« per koleer 90 en 50 ct BERGEN 17 Januari Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 17 Januari H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1