ff PUROL een echt Onze industrie gaat bloeitijd tegemoet BERGEN GERRITSEN Huidgenezing Verkoudheid SCHOORL %t.öpL.fasim 7"8WR EGMOND AAN ZEE KAPSALON URSEM FILMNIEUWS. VRIJDAGS JANUARI 1954 31c JAARGANG No. 3 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond'Binnen en Egmond a. d. Hoef FEEST VOOR DE OUDEN VAN DAGEN Het was Dinsdag een grote dag voor Bergens oudjes. De jeugd moge zich verlustigen in de toe komstdromen, de oudjes scheppen behagen in het nog eens voor de geest halen van het verleden. Het comité ouden van dagen had er voor gezorgd, dat er op deze dag volop herinneringen waren te beleven. De zaal van De Rustende Jager was tot het laatste plaatsje bezet, toen de voorzitter, de heer Hop man, de bezoekers het welkom toeriep. Hij bracht bij deze ge legenheid dank aan medebe stuurders en helpers, waarvan hij in het bijzonder noemde de heren Zwakman (penn.), de Koning, Rampen, Modder (secr.), Borst, J. Ivangh en „de grote drie", de familie van Berge en Sijpheer. Spreker eindigde met het uit spreken van de hoop, dat de mede burgers ook in de toekomst zulke hoogtijdagen voor de oudjes mogelijk zouden maken. En toen kwamen de herinne ringen op het witte doek. Eerst beleefden de oudjes nog eens de autotocht van 1952 naar Aalsmeer, waaraan de lotgevallen van het vitale oudje Tante Kee onver breekbaar verbonden zijn. De tocht van 1953 naar Artis was niet minder succesvol. Nu was Boer Sijp ook van de partij en hij zorgde wel voor de vrolijke noot. Na de pauze, waarin allen zich te goed deden aan een heerlijk kopje koffie, werd de revue „Bello Express" vertoond. Van deze schepping van de fam. van Berge en de heer Sijpheer is uitbundig genoten door de feestgangers. „Hoe bestaat het?!" riep een oudje, toen de oude Bello het station binnenstrompelde en de bekende „Gert van het kleine spoortje" weer als conducteur in actie kwam. Muziek, zang, dans, toneel en zwarte kunst wisselden in bonte rij en veel te gauw werd het sein tot vertrekken gegeven en ver dween oude Bello weer uit het gezicht, spoedig gevolgd door de grote schare oudjes, die dank baar en hoogst voldaan weer hun warm plaatsje aan de haard op zochten. KLOKKEN HUISVROUWEN BIJEEN De pas opgerichte afd. Bergen van de Nederl. Vereniging van Huisvrouwen hield Maandag middag in De Rustende Jager haar eerste bijeenkomst. De pre sidente Mevr. Ezerman heette allen hartelijk welkom en ont vouwde de plannen voor de naaste toekomst. Om internationaal con tact te vergemakkelijken werd Mw Coenen-de Jong bereid ge vonden een cursus Engelse con versatieles te leiden. Gegadigden worden verzocht zich in ver binding te stellen met de secre taresse. In October zal bij vol doende deelname 'n cursus volgen over „de kunst van 1880 tot heden". Voor het uitwisselen van suggesties en voor onderling contact stelde het bestuur voor om zoals in andere plaatsen ééns per maand en wel op de eerste Donderdag van 's morgens 10.15 tot 11.30 een koffieuurtje in te stellen in De Rustende Jager. Ook aan het vormen van een boekencircle heeft men gedacht, te organiseren door de dames Bakker en Carbin. Over een lezing „Voeding en Gezondheid" en 'n Handwerkcursus zijn plannen in voorbereiding. Hierna kreeg Mevr. Ir. T. de Boer-van den Hoek gelegenheid de aanwezigen met woord en beeld een indruk te geven van Leerdams Glasindustrie. Van grondstof (zand, kalk, soda, en potasch) tot gebruiksvoorwerp, van oven tot toonkamer, was het hele proces te volgen. Bij de verwerking van de ge smolten grondstoffen tot het eind product onderscheidt men de vormgeving door blazen, persen, trekken en gieten. Het blazen geschiedt nog voornamelijk met de blaaspijp. Door verschillende manipulaties, die veel oefening en grote handigheid vereisen, zoals draaien, blazen, laten uit zakken enz. kunnen de mooiste en meest verscheidene vormen worden verkregen. Ook over de versiering lichtte Mevr. de Boer haar hoorders in. Deze kan worden aangebracht door slijpen, graveren, etsen, be schilderen en zandblazen. De presidente was de tolk van alle aanwezigen toen zij de spreekster hartelijk dank zei voor haar interessante uiteenzettingen over dit 1700 man personeel tellende bedrijf. KIJKJE IN HET LAND DER ARABIEREN Op de laatste culturele avond van de K J.V.O. gaf de heer D. van der Meulen, die gedurende tien jaren consulair en diplomatiek- vertegenwoordiger van Nederland was bij de regering van Koning Ibn Sa'ud en verscheidene explo- ratiereizen maakte door geheel Arabië, enkele van zijn indrukken oven het „Eiland der Arabieren". Dit door vele barrières en de geestelijke afweer van de bewo ners tegen het binnenstromen van vreemden beveiligde gebied, bleef lang ee.i onbekend land. Oude schrijvers maakten melding van Arabië als een land van goud, van wierook en van myrrhe. De heer van der Meulen stapte met zijn gezelschap te Makalla aan wal, de havenstad van Ha- dra maut, in de oudheid bekend als een rijk land met hoge be schaving, in Genesis 10 26 ge noemd Hasormaveth. Projecties op het witte doek gaven de toeschouwers een idee van de moeilijkheden bij het bin nentrekken van Arabië: hoge randgebergten, slechte wegen, grote hitte. De huizenbouw zonder poort of achterwand, om de hitte wat draaglijker te maken. Het watergebrek werd ten dele onder vangen door het water op te vangen in kelders, gebouwd in rotsholen. Plantengroei? Een boom bleek gepantserd tegen hitte en droogte: de bladeren waren ver vallen tot sprietjes. Waarvan de mensen leven? Spreker kon hier op geen antwoord geven. Een verrassing was een wadi, een voorwereldlijke rivier met vrucht bare bodem. Hier zag men dadel- palmtuinen. De woningen waren gebouwd op de rand van de wadi. Op de verdere tocht viel vaak de architectuur te bewonderen prachtige moskeeën en minarets en paleizen. De drinkwaterhuisjes langs de weg wezen telkens op de grote hitte en droogte. Tenslotte werd nog een bezoek gebracht aan het nationale heilig dom van de Islam. RECTIFICATIE In de Openingsadvertentie van de heer Straathof is vorige week door ons foutief gezet v.h. Reiniersce. Dit moet echter zijn v.v. Reiniersce Kinderpostzegelactie De opbrengst van de totale verkoop bedraagt de mooie som van f 2594,74. De U.V.V. dankt alle medewerksters voor het be halen van dit mooie resultaat. Antiekhandel 't Boerenhuys HET NEDERLANDS STUDENTEN ORKEST CONCERTEERDE Het Nederl. Studenten Orkest opende zijn tournée ten bate van het Nederl. Studenten Sanatorium te Laren met een concert in „De Rustende Jager". Muziekminnend Bergen beleefde een niet te vergeten avond en onderstreept gaarne de woorden van burgemeester Huygens, die aan het slot de hoop uitsprak, dat het Studenten Orkest niet alleen nog eens zou terugkeren, maar dat het tot een traditie zou worden, dat de première van volgende tournées hier ook zou den worden gegeven. Jan Brusse, bekend als dirigent bij de Ned. Radio Unie had de leiding. Na het bekende Studen tenlied „Io vivat", dat door het publiekstaande werd meegezongen, werd ten gehore gebracht Suite no. 1 in C gr. t. van Joh. Seb. Bach. Er werd met geestdrift gemusiceerd en het enthousiasme sloeg over op de zaal. Het pu bliek gaf met een oorverdovend applaus uiting aan zijn waarde ring. De dirigent liet de hoboïsten en fagotspelers speciaal delen in de hulde. Hierop volgde Vioolconcert van Karei Stamitz uit de zogenaamde Mannheimer school. Solist was de violist Willem Noske, die reeds op 13-jarige leeftijd een onderscheiding op een internati onaal vioolconcours te Wenen behaalde en concertreizen maakte door binnen- en buitenland. De solist had schitterend succes met zijn meesterlijke vertolking. Hij liet dirigent en orkest delen in de hem gebrachte ovatie. Het tweede gedeelte werd ge opend met een werk van Arthur Honegger n.l. Pastorele d'Eté, geschreven in 1920 en bekroond met de Prix de Verlay, een echt stemmingsstuk met vijf solo-blazers. Het in alle opzichten prachtig geslaagde concert werd besloten met Symphonie no. 99 in Es gr. t. van F. Joseph Haydn. Bergen wenst de studenten op hun verdere tocht ten bate van zieke medestudenten gaarne heel veel succes. VOLKSONDERWIJS GEEFT WEER EEN OPERETTE Ter gelegenheid van de opening van de tweede openbare lagere school organiseert de Afd. Bergen van Volksonderwijs op 2 en 3 Febr. a.s. een tweetal Feestavon den, waarop met medewerking van Bergens Kinderkoor o.l.v. Mevr. Moree-Dol de operette Goudhaartje en de Troubadour" zal worden opgevoerd. Velen zullen bij het vernemen van dit nieuws een der beide avonden voor een gang naar de Rustende Jager reserveren, want een operette van Volksonderwijs is voor ieder, die eenmaal geno ten heeft van de zuivere zang en het ongekunstelde spel van de jeugd, een evennement, dat hij niet graag wil missen. Ook het koor van de kleintjes zal zich onder de voortreffelijke leiding van Mevrouw Moree weer laten horen. Wij voorspellen, dat de kinderen voor uitverkochte zalen zullen spelen, zoals dat ook bij „Jantje in Modderstad" en Zigeunerleven" het geval was. Men zal daarom verstandig doen zich tijdig van een plaats bewijs te voorzien. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer voorkomende advertentie. SCHAAKVERENIGING „SCHOORL" Uitslagen gespeelde partijen op 20 Januari 1954 H. A. Dorré-C. Visser 01 J. Meedendorp-M. Slot 01 C, den Das-G. Konijn 01 WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Jan. 's morgens 's namiddags 23 6.42 6.51 24 7.13 7.26 25 7.46 8 01 26 8.24 8.41 27 9.05 9.31 28 9.59 10.32 29 11.07 11.53 Laag water Jan. 's morgens 's namiddags 23 12.42 12.51 24 1.13 1.26 25 1.46 2.01 26 2.24 2.41 27 3.05 3.31 28 3.39 4.32 29 5.07 5.53 BRILLEN voor. SC-UOOHL. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE OPVOEDING VAN ONZE KINDEREN Op initiatief van Mej. A. Luycks, Maatschappelijk werkster te Eg mond aan Zee, had Dinsdagavond in de zaal van het O.K. Vereni gingsgebouw een bijeenkomst plaats van ouders, die belang stelden in een te geven cursus over „De opvoeding van onze kinderen". Bij deze gelegenheid werd een film vertoond, getiteld: „Onze Kleuters". Deze film werd toege licht door de lerares van de cursus, Mej. Averes. lerares in Kinder verzorging en Opvoedkunde. De film begon met ons een beeld te geven van de kleuter in de box. Mej. Averes vertelde, dat de box- tijd voor het kind een openbaring is, immers tot nog toe had het kind zijn omgeving slechts vanuit de wieg gezien, b.v. van de kamer alleen het bovenste gedeelte. Nu ligt er een groter deel van de wereld voor de kleuter open. Ook openbaart zich in deze tijd de wil. Zeer interessant was ook de ontwikkeling van het loop- proces, waarvan de film een goed beeld gaf van twee kinderen, ge heel verschillend van aanleg. Mej. Averes had ook nog ver schillende speelgoedartikelen, die op eenvoudige wijze door de ouders zelf gemaakt kunnen wor den tentoon gesteld, waarvoor grote belangstelling bestond. Daarom werd in principe besloten elke les te eindigen met tips om zelf speel goed te maken. In de pauze kon men zich op geven voor het volgen van deze cursus, die op a.s. Dinsdagavond begint, te kwart voor acht in het Verenigingsgebouw. De duur van de cursus is 4 lessen en kosten bedragen totaal twee gulden. Er gaven zich voldoende liefhebbers op, zodat de cursus doorgang kan vinden. Onder dankzegging aan de spreekster sloot Mej. Luycks deze geslaagde bijeenkomst. GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU ALKMAAR Aan de gegevens van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar over het aantal geregistreerde werkzoekenden in het ressort van dit bureau per 16 Januari 1954 is het volgende te ontlenen. Ingeschreven mannelijke werk zoekenden: 1159 (per 31 December 1953: 985 van wie werkloos 838 (705), nog werkend 23 (25), werkzaam in de D.U.W. 195 (153) en werkzaam in Gemeente lijke Werkobjecten 103 (102). Ingeschreven vrouwelijke ar beidskrachten 93 (91), van wie werkloos 73 (69) en nog werkend 20 (22). De openstaande aan vragen van werkgevers betroffen 76 (63) mannelijke en 48 (50) vrouwelijke arbeidskrachten. In de periode van 1 t/m 16 Januari werden 140 ingeschreven werkzoekende (120 mannen en 20 vrouwen) door bemiddeling van het arbeidsbureau geplaatst. „LOVELY TO LOOK AT" Drie vrienden hopen een nieuw revue op te kunnen voeren op Broadway en daarmee carrière te maken. Het onbreekt hen echter aan geldmiddelen om de revue te kunnen produceren. Wanneer alles dreigt spaak te lopen, komt het bericht uit Parijs, dat een van de drie een erfenis heeft gekregen van een bijna vergeten tante. Helaas het blijkt een bijna failliete modezaak te zijn. Grote teleurstelling. Natuurlijk komt ook in deze film de oplos sing. De show die ten slotte wordt opgevoerd is grandioos. Fantas tische kleuren, „modeshows! I Parijs door Amerikaanse bril ge zien. Een film die sprankelend is van humor enonverwachte momen ten. De drie vrienden, die inmid dels drie vriendinnen hebben ge vonden, gaan als drie gelukkige paren de toekomst tegemoet. Korea blies wind in onze export-zeilen Wanneer acht jaar geleden iemand zou hebben ge zegd, dat de Nederlandse gulden in 1953 één der gezondste munten van Europa zou zijn, dan had men de spreker uitgelachen. Wanneer op 1 Februari j.l. na de ramp in Zeeland en Brabant iemand zou hebben voorspeld, dat de gaten in de dijken nog voor Kerstmis zouden zijn gedicht, dan was hij nauwelijks aangehoord. Wie vandaag durft te be weren, dat Nederland over tien jaar een industriële natie van formaat is, die beschouwt men als een bluffer zonder meer. En toch Reeds jaren heeft de industriële vooruitgang in het centrum van de discussie gestaan. In die tijd van praten en beschouwen, in vesteerden we ruim 7 milliard gulden naar de hedendaagse waarde. Onmiddellijkdaarop, werd er een industrialisatie-nota gepu bliceerd, waarin werd aange kondigd, dat we tot en met het jaar 1957 nog voor 9 milliard in de industrie zouden moeten in vesteren, om onze groeiende be volking aan het werk te houden. Men maakte een berekening over het aantal arbeidskrachten in de naaste toekomst en men kwam tot de slotsom, dat in vijf jaar tijds 150.000 tot 175.000 mensen aan het arbeidsproces zouden moeten worden toegevoegd. De eerste aanloop tot de ver vorming van Nederland tot in dustrieland was gelukt. Maar wij hadden de wind in de zeilen. De wereldmarkt heeft in de jaren 1948 tot en met 1951 de meeste aangeboden goederen gulzig ver zwolgen. De Korea-tijd leidde tot een vlotte afzet. K I E S P IJ N <«4 In 1952 volgde een inzinking, die de investeringen deed terug lopen tot ver beneden de raming. Het nu bijna verstreken jaar be gon ook niet best. Toch is de gunstige wind, ondanks de ramp weer opgestoken. Het gevolg is, dat men de industriële investe ringen in de eerste helft van 1953 wel op f 800 millioen kan schatten. Tal van tekenen wijzen er op, dat ook de laatste helft van dit jaar de industriële capaciteit van ons land sterk is gegroeid. Pessimisten hebben ongelijk Bedenken wij nu eens daarnaast, dat velen in Den Haag reeds van mening zijn, dat wij met een ge ringere investering kunnen vol staan, dan in de vierde industria lisatienota werd aangegeven. De begroting van Economische Zaken spreekt er ook over, dat wij niet voor 175.000 arbeiders, maar voor ongeveer 130.000 mensen werk moeten vinden. Men mag uit dit alles conclu deren, dat de investeringen in Nederland, ondanks alles, geen ongunstig verloop hebben en dat de feiten op dit terrein de pessi misten in bet ongelijk stellen. De statistiek zal ons weldra doen zien, dat 1953 een geslaagd jaar is voor de industrialisatie. Onze economische positie in de wereld van vandaag is opmerkelijk gezond en wekt de afgunst op in vele landen. De meeste critiek op ons land betreft onze loonpolitiek, die door de regering met opzet zo zou worden geleid, met de bedoeling te kunnen concurreren. Het is te betreuren, dat het loonbeleid niet in handen is van een instantie, die onafhankelijk staat tegenover het regeringsbeleid. Intussen kan men ons beter benijden dan be klagen. Het is bepaald onmogelijk, om zonder meer op papier uit te stippelen, hetgeen ons bedrijfs leven in de komende jaren te wachten staat. Mocht het gure depressiewindje, dat thans over de Verenigde Staten waait, aan groeien tot storm, dan zal deze zeker verwaaien naar Europa en hier schade aanrichten. De jongste ontwikkeling wijst zeker niet in die richting. Belasting was belangrijk In het algemeen kan worden gesteld, dat wij het fundament hebben gelegd, waarop 'n verdere industrialisatie goede kans van slagen heeft. Opmerkelijk is daar bij in de eerste plaats de toeneming der investeringen vanaf het mo ment, dat een gunstiger fiscaal klimaat in het vooruitzicht werd gesteld. De regering kan daar misschien een les uit leren. Ook het feit, dat meer dan de helft van alle Amerikaanse in vesteringen in Europa gedurende de laatste jaren naar Nederland werden getrokken, verdient ver melding. Die investeringen zijn op zakelijke gronden geschied. Verschillende nieuwe artikelen Ueekitad w IrlfWlrVFVr DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct, per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Huidzuiverheid - Huidgezondheid van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met Ruïnelaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 Inkoop i Speciaal Goud Zilver, Verkoop zijn Mijnhardt's Poeders als de naam Mijnhardt er op voorkomt. MET OF ZONDER. RECEPT, fN DE „RUSTENDE JQGER" DINSV.nh BERGEN 24 Januari Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 24 Januari F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Uw KAPSEL is prachtig verzorgd bij Onze Tarieven zijn NIET verhoogd - TELEFOON 2104 (Van onze economische medewerker) Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ct. MIJNHARDTJES: sterke^ bestrijders van kou en griep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1