Wtik&tud ft 99 WORDT HET LEVEN STRAKS GOEDKOPER? GERRITSEN BERGEN KAPSALON URSEM SCHOORL w irlr*»* 1' IVW VRIJDAG 29 JANUARI 1954 31c JAARGANG No. 4 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef PRIJSPEIL KAN TAL VAN VERRASSINGEN BRENGEN (Van onze economische medewerker) Donkere wolken trekken zich samen boven de huishoudbegro- ting van menig gezin. Tegenover de loonsverhoging en verlaging van inkomsten- en loonbelasting stond voor velen reeds de huur verhoging. Deze kon worden op gevangen. Maar sinds de eerste Januari zien we alom stijging van prijzen optreden. Eerst werd ons kopje thee duurder. Spoedig daarna vond de wereldmarkt het Nederlandse bakje koffie ook te goedkoop. Of het nu van het vele rekenen is gekomen, is niet bekend, maar de papierprijzen gingen omhoog. Drukkosten en dagbladen stegen mee. Ook de chocolade moest naar hoger kostprijs-regionen. De kappers dreigden. De margarine- prijs stijgt met een cent. De prij zen van huisbrand stijgen met guldens. In vele plaatsen kondig den de slagers met „leedwezen" aap, dat het vlees ook duurder wordt. Luxe brood werd duurder. Tenslotte willen we nog de stij gende prijzen voor zaalhuur ver melden en de aankondiging van de zijde der P.T.T., dat ook dit lichaam niet tegen het loonduw- tje van 5 bestand was. Zelfs de grootste optimisten inzake een goedkoop leven zullen even de wenkbrauwen fronsen bij een dergelijke opsomming. Pessi misten, die gauw hoofdpijn krij gen bij het lezen van deze berich ten, behoeven niet naar een arts te lopen. Zij zullen bij hem wei nig baat vinden, want ook de dokters worden duurder. Troost voor de duurtesmart kan men slechts vinden in het be loop van de internationale mark ten en de bijzondere positie, die Nederland op dit ogenblik in neemt. Het is immers duidelijk, dat een deel van de prijsstijgin gen geheel los staan van de zo juist toegekende loonsverhoging. Dat geldt b.v. voor de prijzen van cacao, koffie en thee. Het was reeds bekend, dat de wereldvoorraad van cacao niet groot was. In het afgelopen jaar is er nu nog meer geconsumeerd, dan de aanvoer ter markt groot was. Het reepje chocolade zou dus toch in prijs zijn gestegen, ook al hadden we nooit hogere lonen gekregen. Voor koffie en thee kan men een verhaal vertel len, waarvan het resultaat het zelfde is. Al enige jaren is er een sterke prijsfluctuatie te zien bij deze artikelen, waarvan wij nu weer de dupe worden, toevallig op een moment, dat het ons in 't geheel niet gelegen komt. Zien we nu even naar de ho gere financiële eisen, die de art sen gaan stellen, dan is er wel enig, doch stellig geen recht streeks verband te ontdekken met de loonsverhoging. Deze fun geerde als een druppel, die de emmer in medische kringen deed overlopen. Er bestond voordien al een conflict met de ziekenfond sen. De margarineprijs wordt ho ger als gevolg van de loonsver hoging, maar tenslotte mocht men in bepaalde sectoren een prijs verhoging onvermijdelijk achten. Zelfs de papierprijs steeg reeds, voordat dit jaar zijn intrede deed. Waarom omhoog? Intussen zal men moeten be kennen, dat de prijsverhogingen dan toch maar een feit zijn. In derdaad is dit een tegenvaller op een moment, dat dit Nederland helemaal niet gelegen komt. Had niet de regering laten doorsche meren, dat de prijsverhogende tendens, die van e enloonsverho- ging het gevolg is, een tegen wicht zou vinden in de dalende ontwikkeling van verschillende wereldmarktprijzen? Dit kan niet worden ontkend. Het is ook mede om deze reden, dat de vakbonden de kwesties reeds ter sprake brachten in de Stichting van de Arbeid. Het mi nisterie heeft ook reeds met meer dan gewone aandacht de prijzen gevolgd. Men kan echter onmo gelijk reeds nu gaan ingrijpen. Reeds wezen wij er op, dat veel verhogingen niet veroor zaakt werden door de inflatie spiraalbeweging. Wij zullen nu eenmaal bij de ontwikkeling van een minder star handelsverkeer in de wereld moeten wennen aan prijsfluctuaties. Men kan moeilijk alarm gaan slaan bij een prijsver hoging, wanneer men niet onmid dellijk een loonsverlaging aan biedt bij een prijsverlaging. Bovendien werken onmiddellijk na een loonsverhoging altijd een serie factoren mee, die een prijs verhoging extra versterken. Invloed van de massa. Het publiek gaat, bewust of onbewust, altijd over tot kopen in een periode van verwachte prijsstijging en werkt daarmee het niet gewenste juist in de hand. De producenten zijn spoe diger geneigd bij loonsverhoging direct een prijsverhoging toe te passen, omdat dit dan meer als vanzelfsprekend wordt be schouwd en de normale koopge woonten niet beïnvloedt. Dit geldt bijvoorbeeld in sterke mate voor een merkartikel, dat zich liefst op een bepaald niveau handhaaft. Mogelijk ook zal een deel van de producenten trachten de schade, die zij door de loons verhoging lijdt op de export markt, te verhalen op de binnen landse markt. Hierop kan nog een reactie volgen. Wanneer blijkt, dat de binnenlandse markt tegen hogere prijzen veel minder opneemt dan voorheen, terwijl ook de export krimpt, zal een overvloediger aanbod op de binnenlandse markt ontstaan, die de prijzen weer te rugdrukt. Blijkt het, dat de winst capaciteit van bepaalde bedrijven door de loonsverhoging niet ern stig is aangetast en de positie van de Nederlandse industrie op de wereldmarkt valt mee, dan komt ook de industrie wel over de schrik heen van een loonsverho ging- Spoedig weer omlaag? Tot heden zijn de opmerkelijk ste prijswijzigingen te vinden in de sector van de voedingsmidde len en alledaagse genotmiddelen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hier ook het eerst weer van ver andering zal kunnen worden ge sproken. Van verschillende voe dingsmiddelen, zoals tarwe en zuivel bezit men in de Verenigde Staten grote overschotten. Juist in deze weken heeft pre sident Eisenhower aangekon digd, dat deze voor een deel op de wereldmarkt worden aange boden. Zij zullen niet langs nor male kanalen in het economisch verkeer worden gebracht, met andere woorden, zij mogen de prijs niet drukken. Dit nu zal niet te voorkomen zijn. Men zal moei lijk deze voorraden zonder scha de voor de prijs kunnen afzetten. Voor de consumenten zijn dit hoopvolle factoren, die ook nog voor katoen gunstig gaan wer ken. Tenslotte kan nog gewezen worden op een zekere reserve bij onze industrie. Elke loonsverho ging kan worden opgevangen door een kwalitatieve en kwan titatieve productieverhoging. Men kan daarover opmerken, dat hier over na de oorlog steeds geschre ven is, maar dat er nog nooit iets van terecht is gekomen. Wij kun nen daartegenover stellen, dat ons starre loonsysteem met mini mum- en maximumlonen nog steeds bestaat. Dit houdt geen enkele prikkel in tot grotere pro ductiviteit. Wanneer er geen druk op de prijzen volgt, zou men er ook een bewijs van dat starre stelsel in kunnen zien. Mogelijk brengt dit regering en vakbonden tot het in zicht, dat men althans de maxi mumlonen uit de boeien moet be vrijden. Dat geeft nog hoger lo nen, maar bindt men die vrijheid aan een verantwoorde prikkel tot productieverhoging, dan konden de resultaten wel eens verbluf fend zijn én voor de welvaart én voor een gunstiger prijspeil. Drs. Mierlo. WEKKERS UITSTEL CONCERT „Het Bestuur der Berger Acor- deon Vereniging „B.A.V." maakt bekend, dat het in uitzicht gestelde jaarlijkse concert, zoals voorlopig geanonceerd in het door de Heer Diesfeit uitgegeven huis-aan-huis foldertje niet zal plaats vinden op 6 Februari a.s. en dit is uit gesteld tot nadere datum, waar omtrent tijdig verdere medede lingen zullen volgen. Antiekhandel 't Boerenhuys „Continent der eenzamen" voert ons nog eens er heen en door de illustratieve muziek wordt de illusie van het meereizen nog sterker. Voor nadere bijzonderheden leze men de advertentie in dit nummer. Mogen wij tevens nog aandacht vragen voor de volgende lezingen: 6 Maart; Dr. Egeler over zijn expeditie naar de toppen van het Andes Gebergte, met een prachtige kleurenfilm; 15 April, Dr. J. M. Lodewijks met eigen kleurenfilms ZONDAGSDIENST ARTSEN K.J.V.O. N.V. Culturele avonden NAAR DE TOP DER AARDE Sinds het einde van de tweede wereldoorlog heeft men een bui tengewone belangstelling aan de dag gelegd voor de Noordpool gebieden. De Russen waren al twintig jaar intens bezig en spreidden een grote activiteit ten toon. Zij boekten met hnn weten schappelijke onderzoekingen op merkelijke resultaten. Groenland, aan de Amerikaanse zijde gelegen, is nu het terrein geworden van uitgebreide exploi- raties: meteorologen, geologen, geophysici en andere geleerden doen er hun waarnemingenver schillende expedities doorvorsen het uitgestrekte gebied. Reeds Nansen, Koch en Wegener heb ben hier observaties verricht en met name op de ijskap, het meest ontoegankelijke deel, waar vooral aan de buitenkant het ruwe ijs en de talloze gletscherspleten het voortgaan tot een riskante onder neming maken. De Engelse expeditie onder leiding van commander Simpson en de Franse expeditie, die liefst vijf jaar op dit eenzame eiland denkt te blijven, pogen de ge heimen van deze barre woestenij te ontrukken. Naar dit Groenland, het grootste eiland ter wereld, trokken ook Anthony van Kampen en Siebe van de Zee. Zij brachten een bezoek aan de eerste Viking ruïnes in het Poolgebied - de nederzetting Brattahlid - en zagen de grootste gletscher op aarde de Jakobshavn-gletscher. Wij reizen met hen mee, als ze met de weasels naar de ijskap, de ijswoestijn, die het hart van Groenland vormt, trekken. Samen met de leden van de Franse expeditie maken ze gebruik van deze typische voertuigen, die spe ciaal zijn ontworpen voor het rijden in diepe sneeuw. Het zijn een soort kleine tractoren, uitge rust met sneeuwkettingen. We brengen een bezoek - maar dan zonder de daar vereiste inspan ning - aan de Noordelijkste neder zetting: Thule. Thule is geen post voor wetenschappelijke onder zoekingen, maar hier bevindt zich de grootste vliegbasis der Ame rikanen. Misschien, dat dit punt nog eens voor de burgerluchtvaart van grote betekenis wordt: de korste weg naar het verre Oosten gaat hierover! Een bezoek wordt gebracht aan de laatste Eskimostam, die de eenzaamheid prefereert boven de „beschaving" der blanken. De film R.K. VROUWENBEWEGING Afd. Bergen Attentie! Nadere bijzonderheden betreffende de interessante lezing van Anthony van Kampen over z'n reis naar Groenland, op Don derdag 4 Februari a.s., des avonds om 8 uur in de dancing van de Rustende Jager. De leden, die nog geen toe gangsbewijs gehaald hebben kun nen dit nog doen door: 1. a.s. Zondag na de twee laatste H.H. Missen in het St. Jansgebouw 2. tot 4 Februari bij Mevr. Roozendaal-Schotten, St. Antho- niusstraat 24; 3. aan de zaal, zolang de voor raad strekt. Zoals U reeds weet is de entrée-prijs voor de leden 25 ets; voor niet-leden 50 ets. Wij rekenen op een goede op komst. Ook voor de heren is het een zeer boeiend onderwerp. De leden van de Jongeren Gemeen schap zijn van harte welkom entrée-prijs voor hun eveneens 25 ets. PRESTATIE EN CONTRA-PRESTATIE! Na de expositie van werken van Jan van Herwijnen, die ge durende enkele weken grote be langstelling trok, wordt op Zater dag, 30 Jan. des middags om 4 uur een expositie van schilderijen en tekeningen geopend uit het be zit van Rijk en Gemeente. Het Gemeentebestuur van Bergen was zo vriendelijk medewerking te ver lenen en het Rijkskunstbezit, waar voor de gemeente garant is voor zover het zich te Bergen bevindt, alsmede uit het kunstbezit van de gemeente zelve, vele werken ter expositie af te staan. De direc teur der Federatie van beroepsver enigingen van kunstenaars, de heer J. Kassies te Amsterdam zal de tentoonsteling inleiden. De te ex poseren schilderijen en tekeningen zijn op verschillende manieren door de overheidsinstanties ver worven, merendeels om in de een of andere vorm kunstenaars tege moet te komen in ecenomische moeilijkheden, doch evenzeer zijn werken aanwezig, welke op ad vies der Rijks-aankoop-commissie werden aangekocht. De tentoon stelling is gedurende drie achter eenvolgende weekends geopend, behalve op Zaterdag 6 Februari. ZANG EN DANS Dank zij de samenwerking van verschillende bij de Federatie aan gesloten culturele verenigingen kon deze week in De Rustende Jager weer een uitvoering worden gegeven. Medewerkenden waren: Het Motet- en Madrigaal Vrou wenkoor onder leiding van Piet Groot, 'n Balletgroep o.l.v. Mevr. Gré Pranger, Bergens Mannen koor en het Brandweer Mannen koor beiden o.l.v. Bram Keere- weer. Ofschoon niet elk plaatsje be zet was, was er heel wat belang stelling voor dit gebeuren. Het Vrouwenkoor opende de avond met „Salvam fac" van Sacchini om te vervolgen met „Haste thee nymph" van Handel. Mevr. T. Stroomer-Mulder van Bergen aan Zee trad hierin op als soliste en werd luide toege juicht. Na de pauze bracht dit koor nog een tweetal werken van Röntgen ten gehore, „Lof Gods" en „Schoonheid", om te eindigen met het aardige „Creupelken en 't meisken fijn" van Alb. de Klerk. Na het stormachtige applaus zong het koor nog als toegift „La Carita" van Rossini waarbij Mevr. Stroomer weer als soliste viel te bewonderen. Bewonderaars van de muze van de dans konden genieten van de balletgroep. De verschillende nummers vielen zeer in de smaak en het publiek was gul met zijn applaus. Vooral „Zwart-Wit" en „Hochzeittag" werden luide toe gejuicht. Als toegift vo'gde nog „Vuurdans" van Da Falla. Pianist was de heer J. van Loo uit Groet. De mannen sloten de rij. Het Brandweermannenkoortje zong „Die Nacht" van Fr. Schubert, „Wiegenlied" van Joh. Brahms, „Der Rote Sarafan" van Imjalof, „Old black Joe" van Foster en „Les Montagnards" van Alfr. Roland, wat algemeen gewaar deerd werd. Bergens Mannenkoor had succes met „Priesterchor" van Mozart, „Rasch tritts der Tod" van Beet hoven, „Lente" van L. C. Keere- weer, „Ons Hollands" van B. Zweers en „Frösterin Musik" van Bruckner. Beide mannenkoren besloten de goed geslaagde avond met „Jager Chor" van C. M. von Weber. SCHOORL'S GEMENGD KOOR Laten wij beginnen bij het eind: het was „een tien met een griffel!" Het is een succes geweest voor het koor, voor zijn dirigent en voor zijn supporters. En dit succes is ons inziens vooral te danken aan de geest van saamhorigheid, die, wars van alle kleinzielige onenigheid of eigenwijsheid, allen heeft bezield met het verlangen het beste te geven dat mogelijk was. Het resultaat is uitstekend geweest! Laten we geen verge lijkingen gaan maken. Alle 8 koren hebben hun best gedaan deze hul diging te maken tot een betuiging van eerbied voor, en toewijding aan het werk en de persoon van de componist Fred. Roeske, en zijn daarin blijkens diens dank woorden geslaagd. Toch kunnen wij niet nalaten erop te wijzen dat de toehoorders bij de uitvoering van het „Pater Noster" uitzonderlijk stil waren, een blijk van grote aandacht, en dat het applaus ook niet de minste twijfel liet over hun waardering. Ook mogen wij vermelden dat wij tot onze grote voldoening in de pauze uit de mond van de heer Roeske zelf tot twee maal toe mochten vernemen dat de wijze waaropzijn Pater Noster' tot uitvoering was gebracht, hem in het bijzonder had getroffen. Daarmede kunnen wij ruim te vreden zijn, want Roeske is geen man van lege woorden, maar hij zegt precies waar het op staat, en zijn oordeel is van de grootste waarde! Wij zijn trots op U „Schoorl's Gemengd Koor"! Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen Afd. Schoorl Het is toch maar een merk waardig feit dat wij van veel dingen, die wij in ons dagelijks leven gebruiken, noch de herkomst kennen, noch ook ons bewust zijn van de moeite en zorg die er aan zijn besteed om ze te onzer be schikking te kunnen stellen. Het is daarom zo leerzaam dat door het initiatief van de Plattelands vrouwen te Schoorl, de firma van Houten uit Weesp in de gelegen heid werd gesteld om ons iets meer te vertellen over het ont staat? van de poeder waarmede wij ons kopje chocolade brouwen, en over de wijze waarop de tal loze repen en bonbons ter wereld komen die ondanks hun „onze lijn in gevaar brengende" eigen schappen zulk een grote aan trekkingskracht op ons uitoefenen Want de film „Bruin Goud", die geheel gewijd was aan de ont wikkelingsgeschiedenis van cacao boon tot genotvol eindproduct, vermeldde het opzienbare feit dat Nederland op de 4e plaats staat in de wereldproductie en consump tie van cacao en chocolade en dat wij per hoofd per jaar maar liefst 3,1 kg consumeren! Maar er is heel wat aan vooraf gegaan voordat deze 3 kg per hoofd ons ter verzadiging van onze snoep lust kon worden aangeboden. De cacaoboon was oorspronkelijk een betaalmiddel bij de stam der Azteken, een Indianenstam in Mexico. Naar Holland overge bracht duurde het nog wel een 150 jaar voordat men een kop chocolaad kon drinken, en het was een drank voor zeer weinigen en waarvan de bereidingswijze zeer ingewikkeld en bezwaarlijk was. Pas in 1828 werd door Johannes van Houten het product in de tegenwoordige poedervorm uitgevonden en werd daarmede de grondslag gelegd voor de huidige wereldindustrie. Het grootste productiegebied van cacaobonen is nog steeds aan de Goudkust gelegen, terwijl de cultuur door negers in familie verband wordt uitgeoefend. Van alle kanten uit het binnenland worden deze familieoogsten op gekocht en in zakken langs on- herbergzamestrekennaarde haven stad Accra vervoerd. Daar deze plaats geen haven heeft moeten deze zakken in kleine prauwen door een zware branding naar het 700 meter uit de kust liggende schip worden vervoerd. Een prachtig beeld geeft de film daar van en de krachtsinspanning van die roeiende negers schijnt voor europese begrippen bovenmen selijk. Eenmaal in het schip, is het verdere vervoer en het lossen in de havens een betrekkelijk een voudige zaak, vergemakkelijkt als het wordt door onze mechanische hulpmiddelen. Maar zowel bij dit vervoer als bij de mechanische bearbeiding van het product is het niet de brute kracht die onze bewondering opwekt maar het vernuft. De eindeloze processen die de ruwe cacaoboon doormaakt om gezuiverd te worden, de wonderbaarlijk gecompliceerde machines die nodig zijn om de cacaopoeder de gewenste fijnheid, de repen en bonbons de gewenste vorm en inhoud te geven, worden ons voor ogen gesteld, en onge twijfeld zullen zij die dit alles hebben aanschouwd met wat minder onverschilligheid het pro duct van deze moeizame arbeid verorberen dan vroeger. Een tweede film gaf een beeld van de van Houten Afrika expeditie dwars door de Sahara. Het ver toonde beeld gaf een heel andere DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel, 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning-en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ruïnelaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 Inkoop: Speciaal Goud Zilver, Verkoop BERGEN 31 Januari Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL KOEDIJK 31 Januari H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Een prima Coupe en een prachtig Kapsel TELEFOON 2104 - NORMALE TARIEVEN Geen groter verrassing uit x'n land dan „De Duinstreek" voor de emigrant Te koop: FLINK WOONHUIS zeer geschikt voor Pensionbedrijf staande in de Gemeente Schoorl. Voor inwoners van Schoorl welke een woning in ruil kunnen aanbieden kan het pand vrijgemaakt worden voor bewoning door koper. Aanvragen no. 112 bureau van dit blad te Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1