ft 99 VAN HET BERGENSE RODE KRUIS GERRITSEN VRIJDAG 5 FEBRUARI 1954 31c JAARGANG No. 5 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DE KOMENDE FEESTELIJKHEDEN TER VIERING VAN HET 15-JARIG BESTAAN Het is iets langer dan een jaar geleden, dat het bestuur van de afdeling Bergen van het Neder landse Rode Kruis zich tot onder getekende wendde, met het verzoek iets aanbevelends te schrijven over het 15-jarig bestaan der afdeling. Afgezien van het feit, dat er inderdaad enige reden is een 15- jarig jubileum te vieren, was er een aanzienlijk belangrijker motief tot de voorgenomen feestelijk heden: het wat op peil brengen van de financiën, wier omvang men met alle goede wil niet florissant kon noemen. Dat aanbevelende stukje werd geschreven. Tenslotte kan men een instelling als Het Rode Kruis maar weinig weigeren. Wie niet helemaal wereldvreemd is, moet toegeven dat deze organisatie, of men haar nu internationaal, natio naal of plaatselijk beschouwt bui tengewoon sympatiek werk ver richt. Werk, dat de gemeenschap in de meest uitgebreide zin des woords ten goede komt. Werk, dat bijvoorbeeld door de 36 Bergense helpers en helpsters van het Rode Kruis volledig belange loos, vrijwillig, verricht wordt. Dat artikel in De Duinstreek van 16 Januari 1953 had echter geen zin, omdat de feestelijkheden in verband met de nationale ramp, die ons land trof, afgelast dienden te worden. De organisatie van de hulp in Zeeland en Zuid Holland was, uit de aard der zaak, heel wat urgenter. Inmiddels is de afdeling 16 jaar oud geworden, maar dat 15-jarig jubileum moet nog steeds gevierd worden. En eveneens ter stijving van de kasmiddelen, die in de voorbije twaalf maanden geen stijging van betekenis te zien hebben gegeven. Dit nu is de oorzaak, dat de feestelijkheden in Bergen alsnog plaats zullen vinden, en voor de tweede maal vroeg men mij iets „aanbevelends" in De Duinstreek te willen schrijven. Het lijkt mij, dat dit met weinig woorden kan gebeuren, omdat ik nog steeds niet inzie, dat men uitvoerig op de verdiensten van het Rode Kruis behoeft in te gaan. Deze zijn toch van alge mene bekendheid, en ik geloof zeker dat er weinig Bergenaren, en weinig mensen in de omgeving van Bergen, niet aanwezig zullen zijn op een der feestavonden. Niets is ons meer verre dan mensen voor allerlei soorten feesten warm te maken, maar wij zouden het wèl uitermate prettig vinden, als de jubilerende afdeling na af loop van die feesten over een omvangrijk batig saldo zou be schikken. En daarom verzoeken wij allen, die dit lezen, één of enkele avonden vrij te houden voor die feesten, en daarbij vooral een enigszins dragelijk gevulde portemonnaie mee te nemen. Ook al uitsluitend vanwege het doel. Het hoofdmenu bestaat uit een grote fancy-fair in Café Nieuwen- dijk, die, naar men mededeelde, geheel in Amerikaanse stijl zal plaatsvinden. Wat men precies met „Amerikaanse stijl" bedoelt is ons niet bekend, maar men mag wel aannemen, dat er een maximum aan amusement zal zijn, zowel voor volwassenen als voor de jongeren. Talrijke attracties zullen voor een veelheid van afwisseling zorgen waarbij dan nog een „zee" van prijzen in het vooruitzicht wordt gesteld. De dagen zijn Zaterdag 20, Zondag 21 en Maandag 22 Februari, steeds van 7.30 tot 11 uur 's avonds. Zondagsmiddags is er voorts een speciale jeugd- middag (van 2-6) met het devies „altijd prijs". Op Zaterdag 27 Februari volgt dan een groot nachtfeest in De Rus, een bal- masqué, waaraan tal van amateur- artisten hun bijdrage zullen leveren. Er zal „geprijsdanst" worden, waarbij de jury, uit het publiek samengesteld, de prijzen zal uit loven. Op Zondagavond 28 Februari tenslotte is er dan nog een Vasten avondbal, wederom in Café Nieu- wendijk, waarop de muziek zal worden verzorgd door diverse bekende radio-musici (The Metro- poles). Zoals men ziet: een wel zeer gevarieerd en uitvoerig pro gramma, dat van organisatie wel het nodige geld zal kosten. Dat geld moet er niet alleen uitkomen, er moet een flink bedrag voor de kas van de Bergense afdeling overblijven. Dat kan, als werkelijk iedereen zijn belangstelling in het werk van het Rode Kruis daad werkelijk wil tonen gedurende die dagen en avonden. Men mag nu eenmaal niet over de portemonnaie van een ander beschikken, maar anderzijds geloven wij in dit speciale geval een beroep op de Bergense beurzen te mogen doen. Verder lijkt ons enige aanbe veling niet nodig. Indien wij van één ding overtuigd zijn, dan van een niet te overtreffen belang stelling voor deze feestelijkheden van het Bergense Rode Kruis. Meestal, bijna altijd zelfs, doen wij een beroep op het Rode Kruis. Voor éénmaal wil men nu de bordjes verhangen en een beroep op U doen. Welnoteer de dagen enspaar vast. U kunt uw geld aan heel wat minder sym pathieke zaken schenken, als U het mij vraagt! ANTHONY VAN KAMPEN KELTUMPLEET RAADSVERGADERING De Raad van de gemeente Bergen kwam Vrijdagavond voor de eerste maal in het nieuwe jaar in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van Bur gemeester Dr. W. Huygens. De voorzitter liet een optimis tisch geluid horen op deze eerste bijeenkomst. De kans op een blijvende railverbinding met Ber gen aan Zee schijnt nog niet ver keken: twee plannen zijn in voor bereiding voor een exploitatie van zo'n verbinding, die als een levens belang voor Bergen wordt be schouwd. Busverbinding zou 's winters nog gaan, maar wordt uitgesloten geacht voor de drie zomermaanden. Bergen aan Zee wacht een nieuwe attractie: de heer J. C. Jager uit Den Haag zal hier n.l. bouwen een Noordzee-aquarium, een unicum voor Europa. Met algemene stemmen besloot de Raad aan de heer Jager het z.g. middenterrein, de fundering van het vroegere Hotel Nassau Bergen te verpachten. In de kel ders zal het aquarium worden ingericht en het geheel zal wor den afgedekt met een betonplaat van 800 m2, waarop een café terras zal verschijnen. Een andere attractie wacht Bergen-Binnende Raad vere nigde zich met een voorstel tot het in gereedheid brengen van een golfterrein met een oppervlakte van 1200 m2 op het terrein nabij de Merelhof. De bouwactiviteit heeft helaas de woningnood nog niet kunnen wegnemen: het aantal woning zoekenden bedroeg op 1 Januari van het vorige jaar 162, op 1 Januari j.l. 175. Totaal kwamen er in het afgelopen jaar 48 wo ningen gereed, terwijl er nog 19 in aanbouw zijn. Plannen voor een verzorgings huis voor ouden van dagen in het N. O. van Bergen zijn in voorbereiding. De Raad ging accoord met het voorstel tot verhuren van het Oude Hof en aanhorigheden voor de tijd van 50 jaar aan de stich ting Volkshogeschool te Bergen. De heren Ellis, Wittebrood en Ranzijn waren het er niet mee Antiekhandel 't Boerenhuys eenszij wensten de 50 jaar ver anderd in 10. Voorzitter achtte de financiële toestand van de gemeente niet zorgelijk, ofschoon de begroting '54 niet royaal kon worden op gezet. Met de voorstellen tot aankopen van twee stroken bos grond, gelegen respectievelijk aan de Duinweg en aan het Brede- rodelaantje voor f 1800 en f 1462,50, kon de Raad zich verenigen. Besloten werd verder tot het voeren van een rechtsgeding tegen de heer P. C. Briefjes, die een gedeelte van een terrein, destijds door de gemeente aangekocht, in gebruik heeft en de gemeente de beschikking over haar eigendom weigert. De buurtvereniging Tuin- en Oostdorp kreeg de beschikking over een terrein, waarop zij een verenigingsgebouw zal stichten. ZONDAGSDIENST ARTSEN PLATTELANDSVROUWEN Afd. Bergen Op de maandelijkse bijeenkomst van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen sprak Mevr. Wai- boer-van Elteren over haar reis als afgevaardigde naar Toronto, waar zij met 900 dames uit 27 landen deelnam aan een inter nationaleconferentie de (ACW W). Er werden belangrijke punten behandeld op de ronde tafel conferentie: over de minder ont wikkelde gebieden, met name Pakistan, India etc.hoe te komen tot betere internationale betrek kingen etc. Mevr. Waiboer vertelde over een bezoek aan een der leden, waar zij tezamen was met een lid uit Pakistan, Israël, India, Noorwegen en Zweden, allen in nationaal costuum. De presidente dankte na afloop Mevr. Waiboer voor haar zeer interessante lezing. BERGER IJSSPORT VERENIGING Liefhebbers van de gezonde ijs- sport konden deze week weer eens hun hart ophalen. Op de mooie banen van de Berger IJssport- vereniging werd druk gereden, ook 's avonds heerste daar een gezellige drukte. Verschillende wedstrijden trok ken veel belangstelling. De jeugd van 6 tot 9 jaar kreeg 40 meter af te leggen met een balletje op een bord, wat voor velen geen gemakkelijke opgave bleek. 1 werd Piet Binnenwijzend2 Edward Fleumer; 3 Lou Bruin. Bij het hardrijden voor jongens van 10 tot 13 jaar gingen de prijzen naar J. Strooker, Cees de Vries en Dick de Bruin. Bij de oudere jongens waren de snelsten P. Tilstra, H. Groene- woud en K. v. d. Berg. Zondag streden heel wat paren in de behendigheidswedstrijden. De fraaie prijzen gingen naar de paren C. Boot-Dekkervan Wonderen-HoutenbosTuin en P. v. Exter-de Goor. Dinsdag was het schoonrijden voor paren. De prijzen bestaande uit Kunstvoorwerpen werden ge wonnen door. 1 Mevr. C. Kroon-Bruin en de heer C. Houtenbos, (70 punten), 2 Mevr. Oly en de heer J. Strooper en Mej. I. Beers en de heer Witte brood beide met 69 punten 3 Mevr. Zaal en de heer J. Kroon (67 punten). Vrijdag organiseert B.IJ.S.V. 'n langebaanwedstrijd voor amateurs. Afstanden 500, 1500 en 3000 m. FEESTAVOND VAN VOLKSONDERWIJS Er heerste een overweldigend grote belangstelling voor de aange kondigde propaganda-feestavond van Volksonderwijs. Beide avon den was de grote zaal van „De Rustende Jager" tot het laatste plaatsje bezet met een enthousiast publiek, dat niet moe werd de kinderen toe te juichen, die onder de bezielende leiding van Mevr. Moree-Dol, zoveel moois ten ge hore brachten. De heer A. Ridderbos uit Am sterdam sprak een kort propa- gandawoord en wees er op, hoe de in 1866 opgerichtte vereniging Volksonderwijs, die zich tot taak heeft gesteld de openbare school te beschermen, te steunen en te schragen, in de ruim 85 jaar van haar bestaan is gegroeid tot een organisatie met meer dan 750 af delingen en met ca. 138000 leden. Het woord was verder aan de jeugd. De kleintjes gingen voorop en zongen op voorbeeldige wijze hun aardige liedjes als Marsliedje, Atsjie, Vogels voeren, en andere. Zeer gewaardeerd werden „Klom pendans" van Willy Francois, „Hoor de muzikanten" van Her man Stens en het openbare lesje in veilig verkeer, eveneens van Willy Francois. Hoofdschotel van de avond was de Kinderoperette in 3 bedrijven door Geertruida van Vladeracken getiteld„Goudhaartje en de Trou- badour". Het Kinderkoor onder de emi nente leiding van Mevr. Moree- Dol, had hiermee een volmaakt succes. Het publiek gaf op on dubbelzinnige wijze uiting aan zijn grote waardering en bewondering. De heer Nijdam, voorzitter van de afd. Bergen, was de tolk van 'Ie aanwezigen, toen hij allen die hadden medegewerkt aan het wel slagen van deze avond, hartelijk dank zei en zich daarbij in het bijzonder wendde tot Mevrouw Moree-Dol, de grote leidster van het koor, Karei Colnot, de ver zorger van de decors, Dina van Berge, die de dansjes had inge studeerd, Janny Korver, die alle zorg had besteed aan de costumes en anderen. SCHOORL ALGEMEEN WELZIJN De Heer D. L. Daalder uit Bergen, oud Directeur van de Middelbare Meisjesschool en be kend schrijver, is bereid gevonden op 11 Februari te Schoorl in „de Roode Leeuw" een avond te komen spreken over een onder werp dat van veel belang is voor de opvoeding van onze kinderen. Deze keer zal gesproken worden over wat kinderen willen en wat ze mogen lezen. Vele Schoorlaars zullen graag van de nu geboden gelegenheid gebruik maken om een zo bekend en bij uitstek des kundige op dat gebied als de Heer Daalder, ie gaan horen. Men wordt daarom aangeraden kennis te nemen van de verdere bijzonderheden aangaande deze avond die zijn vermeld in de ad vertentie in dit blad. Koning Winter regeert Koning Winter regeert, en hij doet dit met ijzeren hand, zonder ministers, zonder parlement, als een echte dictator die handelt naar eigen goeddunken. Hij komt wanneer hij wil en gaat zodra het hem lust. En wij, als onder danige dienaren, hebben ons te schikken naar zijn grillen, dit doende óf gewillig óf met tegen zin. Hij heeft natuurlijk ook wel zijn vereerders. Zie maar eens naar de kolenhandelaren die zich heus niet alleen door de koude in hun handen wrijven! En ook de jeugd begroet hem met blijd schap. Zij zwiert in kleurige kledij over de gladde banen en trekt zich van koude en wind niets aan. Het is hun van harte gegund! Maar daar zijn ook anderen. De KAPSALON URSEM ouderen kunnen zijn heerschappij niet erg waarderen. Zij immers kunnen niet meer genieten van ijspret, zij proberen door ettelijke omhulsels zijn ijzige adem verre te houden van hun gevoelige leden. Zij kruipen bij de kachel die alleen maar warmte verstrekt tegen hoge geldelijke offers. De minder ge goeden hebben dikwijls gebrek aan voedsel en dekking. En ook de vogels, de dieren in bos en veld, en de vissen geraken in doodsgevaar. Geen voedsel voor hen op de aarde, geen zuurstof in het water. Hij is een machtig koning die véél kan vernietigen en tegen wie wij met al onze kennis en vermeende macht maar weinig kunnen uitrichten. Maan dag j.l. herdachten wij de ramp van een jaar geleden. Deze werd veroorzaakt door soortgelijke krachten die wij niet konden be heersen. Weliswaar werden wij toen nog heviger bewogen door het onverwachte geweld van enige korte uren met zo ontzettende gevolgen, maar ook de lawines in Zwitserland en Oostenrijk, en de ons thans tyranniserende koude, waarvan de nadelige gevolgen ons niet zó duidelijk voor ogen staan, wijzen op krachten die de onze verre te boven gaan! Voor hen, die daarin slechts de uitingen kunnen zien van een blind noodlot, zijn deze krachten be angstigend en onbegrijpelijk in hun gevolgen. Mogen wij echter geloven dat zij onderworpen zijn aan de wil van God, dan zal weliswaar het onbegrijpelijke als „goddelijk mysterie" blijven be staan, maar het vertrouwen op een uiteindelijke heilsbedoeling ermede, zal de angst van ons wegnemen en berusting mogelijk maken. EGMOND AAN ZEE DE EERSTE RAADSVERGADERING IN 1954 Na de opening gaf Burgemeester Niele voor een voltallige raad een overzicht van hetgeen in het af gelopen jaar in de gemeente tot stand is gebracht en de plannen voor het lopende jaar. Het inwoner-aantal was van 3608 tot 3678 uitgebreid. 45 Bouwvergunningen werden uitgereikt. Voor dit jaar staan op het programma: herbouw van het Koloniehuis „Prinses Juliana", een gemeentelijk gymnastieklokaal, 'n autobusstation, met V.V.V. ge bouw, een brandweerkazerne en een politiebureau. Uitgegeven werd een bedrag van f 3700.voor verfraaiing van de plantsoenen. 39 Woning zoekenden ontvingen 'n vestigings vergunning. Verder wenste de voorzitter de leden met hun ge zin een gezegend nieuwjaar. De voorzitter bracht dank aan de wethouders voor hun vele werk in het belang der gemeente en de raadsleden voor hun adviezen. De secretaris werd dank gebracht voor zijn adviezen in B. en W. en in raad. Spreker eindigde met de wens, dat 1954 moge brengen voor de gemeente, wat wij er allen van verwachten. Hieraa werd de agenda afge werkt. Besloten werd aan H. Dekker de buskosten te vergoeden voor het bezoeken van een kind van de Chr. B.L.O.-School. Aan de verloskundige, Mevr. Hartgrink-Tieleman werd per 1 Febr. eervol ontslag verleend. De heer Dekker informeerde of de termijn niet wat kort was. De voorzitter antwoordde hier op, dat dit de betrokkene reeds bekend was. Voorts vroeg de heer Dekker, wat de reden van dit ontslag was. Het antwoord hierop luidde, dat de artsen het werk overge nomen hebben. Ons nieuwe Feuilleton In het nummer van deze week begint ons nieuwe feuilleton I „LEVEND GESCHENK" van Bruno J. van Lheenke. 1 Dit verhaal is nu eens van een heel ander genre, dan 1 we de laatste jaren hebben 1 geplaatst. Het is nu eens 1 een soort detective-verhaal 1 1 vol spanning, waaraan de humor evenwel niet ont- 1 breekt. DE UITGEVER 1 Verder werd voorgesteld de salarissen van het gemeente per soneel aan te passen aan de Rijks regeling, met dien verstande, dat er geen genoegen werd genomen met het voorgestelde salaris van de secretaris, daar er een onbil lijkheid in voorkwam. Aldus werd besloten. Gasprijs verlaagd. Zonder hoofdelijke stemming kon de raad zich verenigen met het voorstel van B. en W. de gasprijs met een cent per MJ te verlagen voor de eerste 30 M3. De prijs wordt dan van 20 cent op 19 gebracht. Voor de bakkers wordt het verlaagd van 13 tot 12 cent en voor grootverbruikers bakkers van 11 op 10 cent. Het tarief voor water zal voor grootverbruikers iets worden ver hoogd (die stonden nog te laag, aldus de voorzitter) n.l. zij die meer dan 50 M3 per maand verbruiken zullen 5 cent per M3 meer moeten betalen. Boven 500 M3 met 3 cent en boven 1000 M3 met 2 cent per M3. Een commissie uit de raad, be staande uit de heren Dekker en Biersteker, bracht bij monde van de heer Dekker verslag uit over het rooien van bomen in de Voor straat. Volgens het Hoofd van de Plantsoendienst te Alkmaar, die zo bereidwillig was om van advies te dienen, moet er op vele plaatsen twee van de drie bomen gerooid worden. Zou de toestand zo blijven, dan is er over vier a vijf jaar geen goede boom meer in de Voorstraat te vinden. Algemeen was men het er over eens, dat het gedeelte „laan" van de Voorstraat behouden moest worden, zodat besloten werd zich in verbinding te stellen met het Hoogheemraadschap voor bespre kingen betreffende het rooien. Het voormalige Witte Kruis- gebouwtje in de Duinstraat werd verkocht aan de heer W. Wijnker voor de som van f 1350. Bouw Naco-Station met V.V.V.-gebouw. B. en W. deelden mede, dat met de Directie van de „Naco" overeengekomen was, dat de „Naco" 3/4 van de bouwsom zal betalen, tot een maximum van f 12.000, Besloten werd tot sloop van de oude kleuterschool over te gaan en het station te bouwen. De plannen konden de goedkeuring van de gehele raad wegdragen. De heer Joh. Dekker vroeg om in het station een telefooncel te bouwen. De voorzitter kon hierop ant woorden, dat er plannen bestaan van de P.T.T. om een openbare telefooncel op het Pompplein te plaatsen. In verband met het uitbreidings plan werd besloten om de heer van Harreveld te benoemen tot stedebouwkundige. De heer Biersteker informeerde naar de financiële consequenties. De voorzitter kon hierop ant woorden, dat er tarieven voor vastgesteld zijn. UeelMad WW W*rVlrVrVr DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro M7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct.m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m m. Ruïnelaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 Inkoop: Speciaal Goud Zilver, Verkoop BERGEN 7 Februari Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 7 Februari H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 De juiste PERMANENT voor Uw Haar TELEFOON 2104 jjllliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiuiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii^ ET ^llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1