ft 99 Twee potjes met boter BERGEN GERRITSEN S- DE LANGE SCHOORL EGMOND AAN ZEE ANTI DAN INGEZONDEN STUKKEN w lrlr,*¥ W W^wW VRIJDAGI12 FEBRUARI 1954 31e JAARGANG No. 6 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egtnond a. d. Hoef „PUCK'' SPEELT HET DIEVENBAL Op de derde toneelavond van de Kunstkring Bergen bracht de toneelgroep „Puck" onder regie van Ank van der Moer het luch tige, charmante blijspel „Bal des Voleurs" van de Franse toneel schrijver Jean Anouilh voor het voetlicht, in de vertaling van Gerard Rekers. Dit luchtige spelletje, dit come- dieballet, zoals de auteur zijn oeuvre noemde, vroeg van de vertolkers niet alleen comedie- spelen, maar ook danskunst, de benen moesten van de vloer. De wijze waarop de spelers van „Puck" zich van deze dubbele taak kweten, werd door het tal rijke publiek zeer gewaardeerd, er is van het stuk in al zijn dwaas heid volop genoten. De weareld is een speeltoneel, sprak Vondel, de oude Vader, en Shakespeare zegt ons in zijn Elk wat wilsheel de wereld is toneel en mannen, vrouwen, allen, enkel spelers. Zij komen op en treden weder af. En elk vervult in 't leven vele rollen. Anouilh plaatst in zijn stuk verschillende groepen tegenover elkaar: vertegenwoordigers van aristocraten (Lord Edgar, Lady Hurf, haar nichtjes Juliette en Eva), mannen van het dievengilde (Peter- bona, Gustave, Hector) zaken mensen (de bankiers Dupont-Du- fort). Hoogstvermakelijk gaat het vaak toe in dit wondere wereldje. De dieven proberen hun slag te slaan, de bankiers zien in de dames goudvisjes, maar krijgen geen beet, Lady Hurf sympathi seert met de aanvoerder van de dievenbende. Le roman d'amour ontbrak evenminJuliette, de nicht van Lady Hurf en Gustave, van de dievenbende, voelden zich tot elkaar aangetrokken. Tenslotte liet het meisje zich schaken door haar beminde, maar men vergat niet ook alle geroofde kostbaarheden mede te voeren. Het publiek genoot van de hele opvoering en gaf met veel applaus uiting aan zijn waardering. Hoe aantrekkelijk het dievenbal werkte, bleek toen na afloop velen zelf nog een dansje waagden in de voorzaal van „De Rustende Jager". KLOKKEN IJSSPORT Begunstigd door prachtig weer, werden Vrijdag op de baan van de Berger IJssport Vereniging langebaanwedstrijden voor ama teurs gehouden over afstanden van 500, 1500 en 3000 meter Er werden uitstekende tijden genoteerd. Winnaar op alle af standen was de 23 jarige Tinus Roosendaal uit Warmenbuizen. De uitslagen luiden: 500 meter: 1 T. Roosendaal 48,7 sec. 2 J. Pronk 49,2 sec. 3 M. Hoogschagen 51 sec. 1500 meter: 1 T. Roosendaal 2.38.2 sec. 2 S. Hopman 2,40 sec. 3 J. Pronk 2.42,6 sec. 3000 meter1 T. Roosendaal 5.20.3 sec. 2 S. Hopman 5.25,5 sec. 3 Bandt 5.26,4 sec. Eindklassement: 1 T. Roosendaal 154,950 sec. 2 Bandt 157,267 sec. 3 Doets 158,367 sec. BERGEN BRIDGECLUB KAMPIOEN Het eerste team van de Berger Bridgeclub, dat deelneemt aan de competitie Hoofdklasse van Dis trict Noord-Holland-Noord van de Ned. Bridgebond is er door een overwinning op Sans Atout 1 uit Heiloo in geslaagd, ongeslagen het kampioenschap van haar af deling te behalen. Het team be staat uit de Heren, Honing, Plom- per, Visser en Polak. Zij zullen nu trachten de eer van Bergen bij de Nederl. kam pioenschappen te Utrecht hoog te houden. Voor de bloeiende bridgevereniging uit Bergen een mooi succes. VOLKSONDERWIJS BERGEN Bij de, tijdens de Operette avonden van 2 en 3 Febr. j.l., gehouden verloting zijn onder staande prijzen niet in ontvangst genomen. Lotnummers: 147 (rood) Sigaren 309 (rood) Sigaretten 102 (geel) Asbakje 199 (geel) Hagelslag 150 (groen) Krakelingen 443 (groen) Metworst De winnaars van deze prijzen worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vóór 20 Febr. a.s. alsnog hun prijs af te halen bij de heer J. C. van Zoonen, Jan Oldenburglaan 38. BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN RAADSVERGADERING De raadsvergadering die door Burgemeester Jochems op Dins dagavond j.l. was bijeengeroepen, stond in het teken van de vorst. De vroede vaderen die langs de gladde wegen moeizaam de raadzaal bereikten, brachten een kille atmosfeer met zich naar binnen, zodat de spanning ter vergadering gelijk was aan de druk van het gas en de stroom der welsprekendheid geleek op een kraan die op het punt staat te bevriezen! Nu moeten wij eerlijkheidshalve toegeven dat de agenda mede werkte aan deze zwijgzaamheid. De ingekomen mededelingen be stonden n.l. uit een dertiental, die hun onbelangrijkheid trachten te verbergen achter de bekende in gewikkelde en voor een leek on begrijpelijke omschrijvingen als „besluit dato dit" en „procesver baal no. dat". De voorlezing er van door de Burgemeester werd dan ook onder een ijzige stilte aangehoord, en de vragende blik die hij daarna liet rondwaren werd met dezelfde stilte beantwoord, waaruit b'eek, dat zij voor kennis geving waren aangenomen. Daarna trachtte de Burgemeester een ontdooingsmiddel te vinden in de mededeling dat een bezoek aan Haarlem hem er van had overtuigd dat, ondanks een tekort op de gemeentebegroting van f 8000. een aanvraag om finan ciële steun voor de uitvoering van wegverbetering en boulevard- aanleg, aldaar in gunstige over weging zal worden genomen. Ook het voorstel om voor een zeer billijke prijs twee grondstro- ken hoek Hereweg Koningsweg aan te kopen voor een bocht afronding, alsmede het nemen van een besluit terzake de verpachting van de rijwielstalling te Schoorl aan Zee, waren pogingen in de zelfde richting, met weinig succes Pas de mededeling dat een toe wijzing van 7 woningen voor 1954 ter beschikking zal worden ge steld van de premiebouw en voor de bouw door bouwkassen ver oorzaakte in de vergadering enig geluid van instemming, waaruit bleek dat de eerste tekenen van ontdooing in aantocht waren. De zitting had nog geen half uur geduurd toen men reeds aan de rondvraag toe was. En nu schoot de Burgemeester de laatste pijl van zijn boog door het doen ontbieden van Boffie met koffie. Hij hoopte klaarblijkelijk het ont- dooingsproces daarmede zodanig te versnellen dat bij de rondvraag de gebruikelijke woordenstroom zou vloeien. Kwam het misschien omdat het zp gewaardeerde „Brusselse Kermisje" ditmaal bij de koffie ontbrak, of was de tem peratuur van deze verkwikkende drank nog niet hoog genoeg op gevoerd, het is en blijft een feit dat de rondvraag het niet verder kon brengen dan enige vragen over slechte wegen, het onder houd van de grasranden langs de openbare weg en een verzoek om meer bouwterrein ter beschikking te stellen voor huizenbouw. Deze onderwerpen werden echter in de beantwoording met een zekere nonchalance op de lange (ijs)baan geschoven. Twee leden gaven echter te kennen dat zij nog iets op het hart hadden, bestemd voor die gezellige verlenging der vergade ring die „in comité" wordt ge noemd. Wij hopen nu maar dat de ontdooing daarbij zover ge vorderd zal zijn geweest, dat het spraakwater lustig kon vloeien. Aangezien het aldaar besprokene echter volgens de spelregels niet voor het publiek is bestemd, moeten wij het dienaangaande helaas bij gissingen laten, tenzij, wat wel eens bij plotseling in vallende dooi wil gebeuren, de leiding gebarsten blijkt te zijn, waardoor het een of ander uit lekt! SCHAAKVERENIGING SCHOORL Gespeelde wedstrijdpartijen op Woensdag 3 en 10 Febr. G. Minkema-H. Diderich 0-1 H. A. Dorré-G. Konijn 1-0 C. Visser-G. Konijn 1-0 Mw Raedecker-J. v. Loo 0-1 G. Konijn-G. Minkema 1-0 J. v. Loo-Mw Raedecker 1-0 J. Meedendorp-H. Diderich 1-0 M. Slot-C. den Das 0-1 J. v. Loo-C. Visser 0-1 ZONDAGSDIENST ARTSEN JAARVERGADERING „HET WITTE KRUIS" De Noordhollandsche Vereni ging „Het Witte Kruis" tellende 620 leden waaraan 620 uitnodi gingen waren gezonden ter bij woning van een jaarvergadering op Woensdag 3 Febr. j.l. bij de Heer Slijkerman te Catrijp, zou ongetwijfeld met de aanwezig heid van 10 °/0 harer leden tevreden zijn geweest. Dat bij de opening der vergadering door de Voor zitter, Dr. Risselada, het aantal der aanwezigen 20 bedroeg met de Heer Slijkerman „inclusief", was enigszins beschamend, temeer daar er twee punten op de agenda voorkwamen die een grotere op komst wenselijk hadden doen zijn. Punt 6 betrof n.l. de verkiezing van een nieuw bestuurslid in plaats van de Heer P. Kos (niet herkies baar) ei punt 7 een voorstel ter verhoging van de contributie van f5,- tot f6,-. Eerst werden de notulen van de vorige vergade ring goedgekeurd. Daarna kregen wij een verslag van de Secretaris, de Penningmeester, een jaarverslag van gezinsverzorging alle toege licht met een lawine van cijfers, die de beste Kamerstenograaf niet had kunnen te boek stellen. De hoofdzaak echter was dat er in de eindbedragen zich een neergaande lijn manifesteerde die noodzakelijk door een opgaande lijn moest worden gecorrigeerd, bestaande uit een verhoging der contributie. De noodzakelijkheid daarvan was aan de vergaderden duidelijk, zodat dit voorstel werd aanvaard, zonder hoofdelijke stem ming. De verkiezing van een nieuw bestuurslid ging niet zó glad. Verbazingwekkend dat 21 personen (er was er intussen nog 1 bijgekomen!) nog zó verdeeld kunnen zijn dat er vier stemmingen nodig zijn om iemand een abso lute meerderheid te bezorgen. Antiekhandel 't Boerenhuys Toch was dit hier het geval, en kon de Heer Bijl als nieuw lid van het Bestuur worden ver welkomd door de Voorzitter die daaraan enige woorden van waar dering voor de Heer Kos vast knoopte. En daarmede had het „Witte Kruis" zijn jaarlijkse beurt (schoonmaak?) weer gehad en staat het daar weer smetteloos wit temidden onzer gemeenschap, tot dienstbetoon bereid, versterkt door de financiële injectie van de contributieverhoging en ge schraagd door de verse krachten van een nieuw bestuurslid. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Febr. 's morgens 's namiddags 13 12.15 12.27 14 1.19 1.49 15 2.27 2.48 16 3.21 3.35 17 4.04 4.15 18 4.40 4.48 19 5.12 5.19 Laag water Febr. 's morgens 's namiddags 13 6.15 6.27 14 7,19 7.49 15 8.27 8.48 16 9.21 9.35 17 10.04 10.15 18 10.40 10.48 19 11.12 11.19 IJSFEEST VOOR DE LEERLINGEN VAN DE OPENBARE SCHOOL Met vrolijk wapperende vlag gen voorop, marcheerden de leer lingen van de Openbare Lagere School naar de mooie Ijsbaan te Egmond aan den Hoef voor het verrijden van onderlinge wedstrij den, De IJsclub ,,'t Slot van de Hoef" stelde gratis een deel van de baan om de Slotgracht beschik baar. Weldra kon de wedstrijd een aanvang nemen. De eerste die aan de start verschenen waren de jongens van 6 en 7 jaar. Tot groot vermaak van de omstanders werd er door jongerengroepen meer gelopen dan gereden. Echter de leeftijd van 10 jaar en ouder gaf reeds een aardige wedstrijd te zien. De uitslag was als volgt Jongens 6 en 7 Jaar: 1 Jan Wijker; 2 Dik van Thiel; 3 Gerard Dekker. Meisjes 8 en 9 jaar: 1 Tieneke Bosman; 2 Thea de GraafF; 3 Lientje Gouda. Jongens 8 en 9 jaar: 1 Wim Gul 2 Pieter de Jong3 Bert de Groot. Meisjes 10 en 11 jaar. 1 Bertha Dekker; 2 Gerda Visser; 3 Aagje Groen. Jongens 10 en 11 jaar: 1 Berend Groen; 2 Jaap Zwaaij 3 Jan de Groot. Meisjes 12 en 13 jaar: 1 Ria Hottentot; 2 Janny Mooij3 Anneke Glas. Jongens 12 en 13 jaar: 1 Jacob Zwart2 Wim Stam3 Joop Spit. Na afloop dankte het Hoofd der School, de heer Gorter het bestuur van de IJsclub voor de prettige medewerking deze mid dag ondervonden. JUBILEUM INKOOPCOMBINATIE „NEDERLAND" Het zal dit jaar 40 jaar gele den zijn, dat een aantal textiel- detaillisten (vroeger en ook nu nog wel manufacturiers geheten) de hoofden bij elkaar stak en overging tot de vorming van een inkoopcombinatie, die zij Manu- facturenhandel „Nederland" noem den en die in Amsterdam (de hoofdstad, althans van de textiel handel!) gevestigd werd. Deze combinatie is in de loop van de jaren gestadig gegroeid. Nu zijn er ongeveer 300 zaken aangesloten bij de Inkoopcombi natie „Nederland" (Inconé). Deze zaken zijn over ons hele land verspreid. In onze Duinstreek zijn b.v. de Fa's De Pee, Ruïnelaan 7, Bergen en Fa. A. Nieuwland, Schoorldam Schoorl leden van „Nederland". De inkoopcombinatie stelt zich ten doel om voor haar leden de mogelijkheid te scheppen om op dezelfde manier en tegen dezelfde prijzen te kopen als de aller grootste warenhuizen en andere grootbedrijven. In de loop van de jaren, die achter ons liggen, is dit doel ten volle bereikt. De combinatie zet voor millioenen om en is één van de grootste lichamen op het gebied van de textielhandel geworden. Het Jubileum van „Nederland" wordt op grootse wijze gevierd. Op lOJuni - de oprichtingsdatum - zullen de leden in Amsterdam het Jubileum feestelijk herdenken. De nadruk van de Jubileumviering ligt echter bij de zaken zelf, die op een originele manier via een zogenaamd Inconé Wonderboekje hun klanten in deze viering be trekken. MIJNHEER DE REDACTEUR Wij, leden van de Bejaarden sociëteit te Bergen, vragen U enige plaatsruimte in Uw Blad bij voorbaat onze dank. N.l., voor een aangename ver rassing, die ons enige dagen ge leden is ten deel gevallen en wel licht meerderen in Noordholland. Het is U wellicht bekend, dat in de zomermaanden door dames Zomerpostzegels worden verkocht. Het zal velen onbekend zijn, dat er uit de meerdere opbrengst, zoveel gedaan kan worden voor de vereniging van Ouden van Dagen. Wij brengen dan ook onze hartelijke dank, ten eerste aan de Stichting „Comité voor de Zomer postzegels" en aan de dames uit Bergen, die zo belangeloos in het Postkantoor de verkoop regelen. Wij hopen dat de verkoop steeds mag toenemen, opdat ook andere verenigingen er van zullen mogen profiteren. Gelijke rechten voor man en vrouw Het verhaal van de twee bo- terpotten kwam me vreemd en hoogstonwaarschijnlijk voor, toen ik het voor het eerst hoorde en meemaakte. Ik voelde meeerstbeslistonthutst en even later erg slecht op mijn gemak. Vooral toen mijn gast vrouw een dame van middelbare leeftijd note bene tegen mij zei „toe, neem uit dit potje, hier zit roomboter in, de mannen kunnen wel margarine eten, die zijn niet zo fijn van smaak". Daar het gesprek tussen de heren al even weinig vlotte als tussen ons, zag ik de verbazing, langzaam aanzwellen tot ergernis, over het gezicht van mijn anders nog al rustige echtgenoot komen. Ik zag zijn lippen al bewegen, maar wonder boven wonder nam hij het vage draadje van het ver plichte onderhoud weer op zodat we niet met hongerige magen naar huis hoefden. Onze gastvrouw was nog niet zo bot, dat zij niet voelde, dat er even een flinke spanning was ge weest. Blijkbaar voelde ze ook wel, waar de schoen wrong, want zeer omstandig vertelde ze, dat haar gezondheid toch zo teer was. Zo teer en broos, dat zij beslist geen margarine kón verdragen. Neen, als er geen roomboter was, at ze helemaal niets meer. Maar ja, roomboter was zo duur en als zij dat beiden zouden eten, werd de rekening bij de melkboer toch beslist te hoog. Och, ze deden het al jaren zo en Hendrik, die lieve, goeie, brave Hendrik vond het zo heerlijk, dat zij tenminste zo verstandig was om voor zich zelf roomboter te gebruiken. Waar het andere broodbelegsels betrof, moest zij ook oppassen met haar kwestbare gezondheid. Daarom stonden er ook altijd twee soorten vlees op tafel. Ham voor haar en bloedworst, of ge kookte worst, als die vijf en zeventig ct per half pd. kost, voor hem. Een „gewoon" verschijnsel Dat het verhaal van de twee boterpotten helemaal geen zeld zaamheid is, heb ik zo langzamer hand wel ervaren. De motieven zo men de moeite neemt er al thans voor zichzelf een verklaring voor te zoeken lopen niet ver uiteen. Ik zou er tenminste uit moeten concluderen, dat de ge zondheidstoestand van de huis vrouwen in ons land er bijzonder slecht voor staat. Typerend is deze „ziekte" voor vrouwen, die na het huwelijk zich onmiddellijk de baas van het huis gezin gaan voelen. De man moet dan nog wel verzorgd worden, maar eigenlijk is dat alleen maar lastig. Het inkomen van haar man beschouwen zij als privé- zakgeld, waar dan en passant ook de schoenreparaties, huishuur en gasrekeningen van betaald moeten worden. Ieder privé-uitgave van man lief wordt gecritiseerd. Ieder dub beltje, dat voor eigen genoegen is uitgegeven, wordt geregistreerd als een beknotting van het gezins inkomen. En zo'n arme drommel ziet dan maar toe, dat zijn verzorgster, de vrouw, die beloofde lief en leed met hem te zullen delen (ik de roomboter en jij de margarine) dagelijks voor haar eigen genoegen onnodige uitgaven doet. BRILLEN voor SC4-IOOHL. MET OF ZONDEK. RECEPT, IN DE „KOSTENDE JflGEK" VINSV.n.h In één ding had deze vrouw gelijk nl. toen zij vertelde, dat haar man niet zo fijn van smaak was. Nee, dat was hij stellig niet, anders zou hij dergelijke botte manieren van zijn kerngezonde vrouw wel anders ontvangen. Dan zou hij het toppunt van smake loosheid, waarop zij hem dagelijks tracteert, toch niet zo glimlachend en vergoedelijk accepteren. Ach, u kent het nu wel, het verhaal van de twee boterpotten. En waarschijnlijk is het al zo oud, dat u allang geen ergernis meer voelt, bij het lezen van een der gelijk verhaal. Maar ergert het u soms wel, dat deze vrouw na het roomboter-met-ham-menu zich kleedt om ter vergadering te gaan, waar het onderwerp zal zijn: gelijke rechten voor man en vrouw. Gelijke rechten En wat zijn die mannen dan een verwerpelijke wezens. Zij belemmeren de vrouw zich we zenlijk te ontplooien. De hemel beware mij wanneer dergelijke vrouwen nog meer rechten zouden moeten krijgen. Want in welk hoekje zouden die beklagenswaar dige echtgenoten moeten kruipen? Nee, de vrouwen die zich de ziekelijke, zwakke houding aan meten van een eeuw geleden, zou men ook een oerconservatieve man moeten toebedelen. Een man, die hen doet bibberen als het tuinhekje kraakt, die hen doet kruipen als een hond, die het bad in moet. Misschien, ja heel mis schien zou het na een jaartje be ter gaan. TINE VAN ZUTPHEN Itfeekited DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel, 2452 Agentschap voor Egtnond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Tel. K 2208-2577. BERGEN 14 Februari Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK 14 Februari F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Ruïnelaan 8 - Bergen - Telefoon 2506 Inkoop: Speciaal Goud Zilver, Verkoop Buiten verantwoordelijkheid der Redactie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1