lüeeltMaA 99 99 Verstopping ?,n.X»T GERRITSEN Sanapirin ^ilnhardi) DétaitUandd NOG IN DE KLEM BERGEN VRIJDAG 26 FEBRUARI 1954 31c JAARGANG No. 8 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef LANGE WERKTIJDEN EEN SOCIALE MISSTAND EN TOTAAL ONVOLDOENDE BELONING (Van onze economische medewerker) Hoe men het economisch beeld van Nederland na de oorlog ook bekijkt, men kan het er over eens zijn, dat er de laatste jaren is gestreefd naar een verbetering in de toestand van de minder betaalde beroepen van voorheen. De sociale gedachte, die in onze dagen zoveel belangstelling geniet, heeft daartoe de stoot gegeven. Het aanvaarden van een recht op een minimum-loon voor ieder, die een nuttige bijdrage levert tot de productie, heeft er toe geleid, dat men in allerlei bedrijfstakken en collectieve arbeidsovereenkomsten steeds een minimum-loon stelt, dat de werkgevers moeten eerbiedigen. Ook het college van rijksbemiddelaars als een officiëel erkend instituut geeft aan dergelijke overeenkomsten haar medewerking. Nu is zeer dikwijls in het ver leden te zeer de nadruk gelegd op het behoefte-element, op het sociale aspect, zonder dat men in voldoende mate rekening heeft gehouden met de economische gevolgen. Hoe hoog of hoe laag men het loon ook stelt, er moet een zekere productie tegenover staan, die het offer van het uit betaalde salaris weer dekt. Daar om is er een zekere reactie ge komen op dat systeem met mi nimumlonen, welke heden nog voortduurt en er op gericht is, de lonen door premies of stuk loon meer aan een minimum prestatie te binden. Maar bij dit alles blijft men zich vastklemmen aan een zekere bescherming van de werknemer, die als ecocomisch zwakkere gemakkelijk de dupe kan worden van een foutieve loonpolitiek van de werkgever. Er zijn voor- en tegenstanders van een systeem van minimum beloning, maar in de praktijk wordt er rekening mee gehouden, niet alleen in vakverenigingskringen, maar ook door de overheid. Meten met twee maten Het opmerkelijke bij de ge schetste gang van zaken is, dat men van regeringszijde nooit rekening heeft gehouden met deze richtlijn van minimum-beloning, wanneer het om andere groepen van ons volk ging, die men toch niet economisch sterk kan achten, terwijl men erkent, dat deze bur gers een onmisbare rol in de samenleving vervullen. Wij denken hier met name aan de détailhan delaren. Zonder met cijfers aan te komen, kan ieder, die zijn ogen openzet, constateren, dat veel détaillisten een kommervol bestaan leiden. Het is bijvoorbeeld een algemeen aanvaard verschijnsel, dat man en vrouw beiden in het bedrijf werk zaam zijn. Samen verdienen ze dan evenveel, of dikwijls nog minder, dan een geschoolde werk nemer. Die werknemer geniet altijd nog tal van sociale voorzieningen, zoals b.v. eventueel de kinderbijslag. Beiden moeten ze evenveel be lasting betalen, leert de theorie. Duidelijk is in het bovenstaande geval de détaillist al in het nadeel. Toon dit met cijfers aan, zal men zeggen. Ook dat is mogelijk. In de verzamelde cijfers van het Economisch Instituut voor de ZILVER Middenstand ligt de bevestiging van het bovengestelde. Terwijl wij een periode achter de rug hebben, waarin de conjunctuur gunstig was en dus over het al gemeen in het bedrijfsleven winsten werden gemaakt, konden b.v. in het goede jaar 1951 noch de kruideniers en slagers, noch de textielhandelaren tot een positief economisch resultaat komeD. Bij de schoenhandelaren bedroeg dat resultaat nog minder dan 1 pCt. Sociale misstanden Dit zijn cijfers, die gepubliceerd werden over bedrijven met ge middeld een zeer behoorlijke om zet. Voor de deelnemende kruide niers aan het onderzoek bedroeg de gemiddelde omzet f 79.000, voor de s'agers f 87.000, In de genoemde branches heerste voor de détaillisten in het beschouwde jaar bepaald een ongunstig eco nomisch klimaat. Bij tal van bedrijven van ge ringere omvang zal 'de toestand nog ongunstiger zijn geweest. Nu wordt er wel opgemerkt, dat juist kleinere bedrijven betere resulta ten behaalden, omdat daar minder lonen behoefden te worden uit betaald. Wanneer dit juist is, zien wij daarin een nieuw bewijs van bedrijfseconomische ziekte in de détailhandel. Alleen door zelf zo hard te werken, dat men één of meer werkkrachten kan uitsparen, mag een détaillist zijn bedrijf nog gezond noemen. Sociaal is dit niet verantwoord, omdat niet alleen het gezin, maar ook de ondernemer daar lichame lijk aan te gronde gaat. Terwijl overal en op allerlei gebied lange werkdagen en nachtarbeid als een sociale misstand worden gezien, acht men het vanzelfsprekend, dat een winkelier des avonds om tien of elf uur nog zijn boeken bijwerkt of zijn voorraden moet aanvullen, omdat hij anders zijn brood niet kan verdienen. Het wordt zelfs als een deugd gezien. De regering heeft een uitge breide dienst voor arbeidsbemid deling en werkverschaffing in het leven geroepen, toen door een over-aanbod van arbeidskrachten de loontrekker in zijn bestaan werd bedreigd. Wij hebben daaren tegen nimmer 'n actieve regerings- politiek gezien, die gericht was op instandhouding van een gezonde détailhandel. Moet deze door een „koude sanering" d.w.z. door af sterving, in het leven worden ge roepen? Beneden peil Elke onderneming kan slechts bestaan, wanneer er naast slechte ook goede jaren bestaan, waar door de minder goede tijden wor den gecorrigeerd. Door de typisch eenzijdige overheidspolitiek in de afgelopen jaren, die er op gericht was de prijzen voor de consumptie artikelen laag te houden, zijn de winstmarges voor détaillisten steeds laag gehouden. Prijsbeheersing en maximale winstpercentages, die steeds te laag waren, hebben de bedrijfs resultaten voor détaillisten be neden peil gehouden. In de ver streken jaren werden winsten boven de f 8.000,zelfs extra belast. Men heeft een omzetbelasting systeem in het leven geroepen, dat er practisch op neerkomt, dat de détaillist deze belasting uit de normale winst moet betalen, waar door zijn bedrijfsresultaten worden gedrukt. Voor een deel van de consumptie-artikelen is die om zetbelasting afgeschaft, maar het andere deel van de détaillisten ziet deze heffing nog dagelijks als een boete op haar bedrijf. De regering beeft min of meer toegezegd tot een heffing bij de bron over te gaan, maar zij schijnt daarbij zo veel „technische bezwaren" te moeten overwinnen, dat de détail handel deze elke maand weer met millioenen moet betalen. Stijgende lasten Over het algemeen zijn de kosten voor elke onderneming na de oorlog gestegen. Toenemende sociale lasten, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, werkloosheids verzekering, enz. Bij gelijke of nog geringere winstmarges dan voorheen heeft dit in het bijzon der de détailhandel in de knel gebracht. Gedurende enkele jaren na te rugkeer van de vredestoestand heeft men de détailhandel aan winstmarges gewend, die gebaseerd waren op de grote kooplust van het publiek, op de inhaalvraag, die abnormaal was. Nu het getij begint te keren, dienen de bakens te worden verzet. De regering scheppe een gunstig economisch klimaat voor de détail handel, die ook zelf haar maat regelen zal moeten nemen om tot een behoorlijk economisch resul taat te geraken. Over het alge meen wordt er te weinig rekening gehouden met de sterk gestegen kosten. En het meest noodzakelijke is wel de beëindiging van de heffing van omzetbelasting bij détaillisten. Deze kleinhandelaren zijn als contribuanten voor deze heffing niet geschikt. Dat is nu zo lang zamerhand wel duidelijk. Hoeveel zaken moeten er sluiten, vóór het in Den Haag doordringt? Drs. MIERLO Afd. Bergen van het Nederl. Rode Kruis herdenkt 15-JARIG BESTAAN Ter gelegenheid van het be reiken van deze mijlpaal organi seert de afdeling een Fancy-fair, een Nachtfeest met Bal-masqué, cabaret etc. en een Vastenavond Bal. Zaterdagmiddag opende de voorzitter, de heer A. M. de Lange, de Fancy-fair en wees daarbij op de overstelpende bewijzen van sympathie, die men uit alle delen van ons land had mogen onder vinden bij het opzetten van deze bazar. Van B. en W. was een schrijven ingekomen, waarin er o.m. op werd gewezen, hoe de afdeling van Bergen kan worden gezien als de gemeentelijke ge neeskundige dienst. Er heerste alle drie avonden een grote drukte in Café Nieu- wendijk, zodat men grote ver wachtingen koestert van de baten die deze Fancy-fair zal opleveren. „TUIN- EN OOSTDORP" VIERDE FEEST Het was voor de tweede maal in dit seizoen, dat de voorzitter J. Winkel de Tuin- en Oostdorpers op een feestavond in „De Rus tende Jager" het welkom kon toeroepen. Hij vroeg bij deze gelegenheid speciaal de aandacht voor het Bouwfonds voor het te stichten Verenigingsgebouw in T. en O. Velen hebben reeds hun werk kracht en hun vrije tijd toegezegd voor het bouwen, en nu kan een ieder nog medewerken door het nemen van een of meer aandelen. Het gebouw moet er komen, het gebouw komt er; T. en O. heeft zijn speeltuin, T. en O. krijgt zijn Verenigingsgebouw De feestavond werd ingeluid door het Kinderkoor o.l.v. Mevr. Morée-Dol meteen zestal liederen. „Hoort de muzikanten" was het eerste. Een drietal jongere leden van Bergen s Harmonie verzorgde hierbij het instrumentale deel. Het koortje besloot met een compo sitie van de blinde componist A. Krijgsman uit Den Helder. Een vrolijk spel in drie be drijven van Chr. Hoogerwerf, getiteld „Welkom binnen", vulde het verdere deel van de feest avond. „Welkom", maar dan toch „niet" voor het nichtje, dat plot seling bij de familie Terhove kwam binnenvallen. Mevrouw en dochter ergerden zich aan dit vreemde eendje, dat zo maar in de bijt neerstreek. De heer des huizes dacht er anders over: hij voelde zich geen adellijk heer of grote hans en ergerde zich niet over het gebrek aan goede manieren bij zijn nichtje, dat enfant terrible, dat er alles maar uitflapte. Het was niet alleen Lenie, die leven in huis brachtMarie, het knappe kamermeisje, bracht Jozef de huisknecht, die op deze Vrijdag, de dertiende van de maand, toch al onrustig was, helemaal in de war. Intussen was het huis van Terhove een uitgezocht jachtter rein voor de kleine Cupido, de minnegod, die hier de ganse avond met zijn pijl en boog rondzwierf en speurde naar wild. Hij wist alle jongelui te treffen, zodat de feestavond met vier verloofde paren eindigde. De tien spelers hadden met hun vlotte spel alle succes en werden luide toegejuicht. Met een geanimeerd bal op de tonen van de Crescendo-boys werd deze tweede feestavond besloten. JEUGD EN FILM De door de Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties in samenwerking met de speeltuin vereniging „Tuin- en Oostdorp" belegde streekconferentie in het Oranje Hotel bracht enige teleur stelling door verschillende niet te voorziene omstandigheden moesten vtlen verstek laten gaan. De heer D. Vijlbrief, die namens de N.U.S.O. de leiding had, stelde dan ook voor het eerste punt van de agende: „De taak van de tuin- opzichter", te laten vervallen. De heer W. J. Veer, directeur van het Nederl. Centrum voor onderwijs en opvoeding, behandel de in een interessante causerie het onderwerp „Jeugd en Film". Wat is eigenlijk „Jeugd"? aldus deze spreker. De jeugd heeft een eigen wezen, is een naar lichaam en geest groeiend wezen. Spreker wees er op, dat het kind gevoelig, emo tioneel is, bezig wil zijn, schep pend werk wil doen, dat het leeft in het „nu", geen afstand kan nemen en daardoor schijnbaar vaak onlogisch denkt. Het is ge makkelijk te beïnvloeden. Het leert door doen en zien, denkt in beelden als primitieve volken. De film nu bestaat helemaal uit beelden, werd vroeger vaak als kermisvermaak beschouwd en genoemd de avond school voor de massa. In de 50 jaar van haar bestaan heeft de film een reusachtige evolutie door gemaakt en thans kent men vele kunstfilms. Maar zoals men zijn kind bepaalde lectuur onthoudt, zo dient men ook voorzichtig te zijn met het vertonen van films. Er zijn speciale kinderfilms, op welk gebied vooral Engeland de laatste tijd de aandacht trekt. Spr. achtte het onverantwoordelijk van ouders en opvoeders, de jeugd maar zo naar een bioscoop te laten gaan. Zij dienen zich eerst op de hoogte te stellen van wat er zal worden vertoond. Ook de speeltuinen kunnen medewerken om de smaak te veredelen. Ver schillende met name genoemde publicaties maken een keuze niet al te moeilijk. Een goede kinderfilm moet helpen opvoeden tot evenwichtige mensen met een gezonde kijk op het leven, mag geen grote span ningen veroorzaken, moet prik kelen tot gezonde activiteit enz. Of een kind van vijf jaar een filmvoorstelling mag bijwonen, vroeg één der aanwezigen. Beter is het te wachten tot het kind een jaar of acht, negen is. Als toelichting bij het gesproken woord volgden enkele films. De voorzitter was de tolk van alle aanwezigen toen hij de heer Veer dank zei voor zijn leerzame uiteenzettingen. FESTIVAL VAN MOOI EN MAL De toegang voor de deelnemers aan het Bal-masqué op Zaterdag avond 27 Febr. a.s. is in de res tauratie van De Rustende Jager. De toeschouwers hebben entree tot de Dancing via ingang Bios coop. Zondag 28 Febr. begint het Vastenavondbal in café Nieuwen- dijk om 8 uur. EN MAAR KEGELEN Men deelt ons mede, dat de Berger kegelclub „De negenjagers' j.l. Vrijdag voor de tweede maal beslag heeft gelegd op het Kam pioenschap klasse C van de Alk- maarse Kegelbond was verleden jaar het eerste vijftal de gelukkige, deze keer behaalde het tweede vijftal onder aanvoering van de heer T. Jimmink de hoogste eer 18 vijftallen speelden er mee in deze afdeling. Proficiat, Bergen Kegelaars! „CON AMORE" EN „VITA NOVA" CONCERTEERDEN De pas opgerichte Berger Accordeon Club „Con Amore" trad Zondagavond voor het eerst in het openbaar op. Er was voor dit debuut heel wat belangstelling. Onder leiding van A. v. d. Wolff speelde dit nieuwe ensemble zeer verdienstelijk een negental werk jes, grotendeels van Joh. Kok en oogstte hiermee veel applaus. „Vita Nova" uit Alkmaar, hier lang geen onbekende, liet zich horen in een zevental composities, waarvan het publiek „Letzter Frühling" van Grieg, „La Vallée Mauditte" van Menichetti en „Dichter und Bauer" van Suppé het meest waardeerde. NED, VER. VAN HUISVROUWEN Voor de afd. Bergen van de Ned. Ver. van Huisvrouwen, hield Mevr. Hirschel Dinsdagmiddag een interessante lezing over voe ding en gezondheid. Onder het motto „Goede voeding, gezonde mensen", gaf zij na een enigszins lange inleiding een uitstekend overzicht van de vele mogelijk heden die de moderne voeding ons biedt. De samenstelling van de maal tijd door de huisvrouw is een belangrijk ding. Immers zij is het die er voor zorg moet dragen, dat deze maaltijden vol afwisse ling zijn en belangrijk is ook dat zij de juiste keuze doet uit de enorme verscheidenheid van grond stoffen. Vooral boeiend en zéér instructief, was de wijze waarop Mevr. Hirschel met behulp van een flanellen lap en een aantal plaatjes de verschillende maaltijden samenstelde. Een heel gezin verscheen door middel van plaatjes, die met een lichte beweging op de lap werden geplakt, ten tonele. Dit gezin werd door de spreekster op doelmatige wijze gevoed en telkens verscheen er weer een nieuw vitaminerijk voedsel op de lap. We leerden de voordelen van melk, bruin brood, yoghurt, groenten en fruit, enfin te veel om op te noemen. Dat de aanwezige dames met grote belangstelling hadden ge luisterd bleek uit het grote aantal vragen, dat na afloop gesteld werd. Levendig en duidelijk beant woordde Mevr. Hirschel deze en er ontspon zich een leerzame dis cussie. De presidente, Mevr. Ezerman, bedankte Mevr. Hirschel voor de buitengewoon belangwekkende le zing, waar zeker vele dames hun voordeel mee zullen doen. Voorts deelde de voorzitster nog mede, dat de Engelse cursussen, die in drie groepen zijn verdeeld, een groot succes zijn gebleken. Op veler verzoek zal a.s. Don derdag een demonstratie van een door de Ver. goedgekeurde brei machine plaats vinden. De cursus fijne keuken heeft reeds zoveel aftrek, dat over een tweede cursus in October wordt gedacht. De eerste cursus begint Dinsdag 2 Maart. Verdere inlichtingen bij het bestuur. Een aardig idee is ook het maandelijkse koffie-uurtje, dat dit maal op 4 Maart zal plaats vin den. Het actieve bestuur van deze jonge afdeling is er tot nu toe zeker in geslaagd om haar leden „elck wat wils" te bieden. RUNDVEEFOKKERS BIJEEN Onder grote belangstelling hield de Rundveefokvereniging „De Duinstreek" haar algemene ver gadering in Café Nieuwendijk. De voorzitter de heer N. Kaag, wees in zijn openingswoord op enkele punten die z.i. reden tot tevredenheid gevenbij de melk prijs is weer een kleine vooruit gang te constateren en deze nadert al aardig tot de prijs van het vorige voorjaar; over de export mogen wij niet ontevreden zijn. Met voldoening constateerde hij tenslotte, dat met ingang van 1 Maart onze veestapel T.B.C-vrij zal zijn. De rekening van de penning meester werd na rapport van de financiële commissie goedgekeurd en de penningmeester gédechar- geerd onder dankbetuiging voor het accurate beheer. In verband met het steeds stijgen der kosten, werd overeenkomstig het voorstel besloten voor drieweekse controle f 20.per jaar in rekening te brengen en voor tweeweekse con trole f 50. Het aan de beurt van aftreden zijnde bestuurslid, de heer C. Roskam werd bij acclamatie her kozen. Tot lid van de financiële commissie werd in de plaats van het aftredende en niet herkiesbaar lid, de heer J. v. d. Berg, aan gewezen de heer J. v. d. Oord. Bij de behandeling van agenda punten voor de Algem. Verga dering van de Bond van rund- veefokvereen. in Noordholland werd besloten een voorstel in te dienen voor hulp aan de ramp gebieden doorf 1.- p. koe te geven zou er f 70.000.bijeen worden gebracht in Noordholland. Deze som gevoegd bij de nog bij de voed- selcommissaris staande f 100.000, zou het mogelijk maken i 150 vaarzen en kalveren aan te kopen. De heer Smit drong er op aan, dit vee te bestemmen voor de kleinen boeren. Tegen het voor stel van de provinciale Bond om een bemiddellingsbureau in te stellen en de commissionaris van de Coöp Veeafzetver. te Rotter dam in dienst te nemen werden vele bezwaren geuit. Aan de afgevaardigde naar de Bondsvergadering, de heer J. v. d. Oord werd tenslotte opgedragen om het enige tijd geleden door de rijkveeteeltconsulent Ir. L. de Vries gedane voorstel te steunen om 4 a 5 erkende exporteurs een certificaat van de Bond te verstrek ken, dat zij tot bemiddeling in staat zijn. De heer Broersen con troleur stamboekhouder hield ten slotte een inleiding over het belang van de droogstal voor onze koeien, naar gegevens van Dr. Th. de Groot. Medegedeeld werd dat er op 23 Maart stieren keuringen zullen worden gehouden te Schoorl op het Sportterrein om 11 uur en te Alkmaar om 14 uur. De cen trale keuring vindt plaats op 23 April in de Bergerhout te Alkmaar. GESLAAGD Bij de op 18 Februari j.l. te 's-Gravenhage gehouden examens, slaagde onze plaatsgenote Mej. Gerda Kops voor Costumière, met het hoogste aantal punten. Zij werd opgeleid door Mevr. Klerks-Roovers, Modevakschool, te Heiloo. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Vlug, zacht en pijnloos werken Mijnhardt's Laxeertabletten 65 ct. veelvoudige geneeskracht door veel- veelvoudige samenstelling. Bij kou, koorts, griep en pijn. Koker 90 en 50ct. 28 Februari Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK 28 Februari F. H. RISSELADA, Tal. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1