DAMPO GENEEST BERGEN u.v.v. GERRITSEN SCHOORL verkoudheden Ca&acet-Dansant EGMOND AAN ZEE Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond ad. Hoef RAADSVERGADERING De Raad van de gemeente Bergen kwam Vrijdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huygens. Als een der eerste punten van behandeling stond op de agenda een voorstel van B. en W. tot het verlenen van subsidies en het verstrekken van credieten ten be hoeve van de vereniging ter be vordering van het vreemdelingen verkeer en het openluchttheater. Wat reeds enige tijd werd ge fluisterd, bleek droeve waarheid te zijnV.V.V. en Openlucht theater zitten in financiële moei lijkheden. Om deze voor Bergen zo belangrijke organisatie uit het moeras te helpen, stelden B. en W. voor 'n subsidie van f 6000.- te verstrekken en een rekening courant toe te staan van f 12.500.-. De heer Van Rees Vellinga achtte dit voorstel financiëel on verantwoord. Er is een grens aan de over heidssteun meende deze spreker en deze grens achtte hij nu ver overschreden. Men zal nu wel zeggen, aldus deze spreker, dat de kapitalistische liberaal weer bezwaren heeft tegen overheids steun, waarop de voorzitter de vertegenwoordigers van de pers waarschuwde, hiervan goede nota te nemen. Na ampele bespreking werd ten slotte op voorstel van Van Rees Vellinga besloten als subsidie te verlenen f 3000.- als normale bijdrage, f 637.- voor het verlies 1953 van het openluchttheater, f 1250.- voor de afwikkeling van het salaris van de ontslagen direc teur en een garantie van f 1500.- voor een eventueel tekort van het theater in 1954. Het voorstel tot het toestaan van een rekening-courant crediet van f 12.500.- zal in de volgende raadsvergadering worden be handeld. Het voorstel tot het verstrekken van een geldlening van f 5000.- ten behoeve van het te stichten verenigingsgebouw voor Tuin- en Oostdorp werd na enige discussie aanvaard. Besloten werd verder tot ver huur aan de stichting schooltand- verzorging van de tot garage voor de dentalcar verbouwde berg- schuur naast het wijkgebouw voor de som van f 240.- per jaar. De verordening op het vellen of rooien van bomen en andere houtopstanden werd overeen komstig het voorstel van B. en W. gewijzigd. Medegedeeld werd dat de kleu terschool te Bergen aan Zee bij wijze van uitzondering 'n subsidie zal krijgen van f 500.-. De Unie van Vrouwelijke Vrij willigers afdeling Bergen hield op 25 Febr. j.l. haar jaarvergadering in De Rustende Jager onder voor zitterschap van Mevr. Huygens. Uit het jaarverslag bleek wat er met een steeds groeiend aantal medewerksters werd verricht. Na de stormramp van 1 Febr: werd in een aan de gemeente toebehorende leegstaande villa 'n kledingdepot ingericht, vanwaar reeds op 2 Febr. 12 ton gesor teerd goed werd verzonden. Met de resterende kleding werd op verzoek van de Coördinatie Com missie voor de Rampgebieden te Haarlem gezorgd voor hen die geevacueerd waren naar de Kop van Noord-Holland, waarvoor aanvullende kleding werd ver kregen. In totaal werden zodoende 340 personen geholpen, daarna konden 180 Indische Nederlanders en tot slot 190 Bergense gezinnen van aanvullende kleding worden voor zien. Gedurende 3 maanden waren dagelijks 12 dames op dit depót werkzaam; bijna 150 medewerk sters werden ingeschakeld, leden van alle vrouwenverenigingen. Op 3 Febr. bracht 'n collecte voor de watersnood bijna f 16.000 op. Er werden 3 postzegelacties verzorgd n.l. de watersnood-, zomer- en kinderpostzegels. Uit de opbrengst der zomerzegel- collecte ontving het Comité van Ouden van Dagen een gift. De Klaproos-, Simavi-, Reclas sering- en Kon. Wilheminafonds- collecten werden met succes ge organiseerd ten bate van de Mythyl-stichting te Amsterdam werden 150 oorkonden van de Christchurch Race verkocht. Voor de Stichting „Het 4e Prinsenkind" werden in samen werking met de vrouwenvereni gingen 3 filmvoorstellingen ge houden, waarvan één voor de schooljeugd. Een tiental chronische zieken wordt geregeld bezocht. Elke zes weken worden kinderen uit de vacantiekolonies naar A'dam begeleid door U.V.V.-sters. De toekomstige werkzaamheden zullen o.a. inhouden het brailleren van boeken voor de blindenbiblio theek de eerste giften voor een braille-typemachine kwamen reeds staande de vergadering binnen. De bestuursleden Mevr. de Wolff-Peereboom (secr.)en Mevr. Diesfeldt-Pieterse (penningm.esse) waren aan de beurt van aftreden. Beiden werden bij acclamatie her kozen. 14 nieuwe leden werden ge ïnstalleerd daarna draaide een propaganda-film voor de kinder postzegelverkoop. Tot slot bood het bestuur aan allen een kopje thee aan. Uit het bovenstaande moge blijken, dat de U.V.V. dit jaar in hoge mate blijk gegeven heeft in Bergen niet alleen een recht van bestaan te hebben, maar een onmisbaar apparaat te zijn. K.J.V.O N.V. CULTURELE AVONDEN Nu de laatste drie avonden in zicht zijn, kunnen we reeds mede delen, dat voor het volgende seizoen reeds afspraken zijn ge maakt met Dr. Melchior, die zal verhalen van zijn tocht naar het Amazonegebied, met Simon de Waard, die de prachtige kleuren film en kleurendia's vertoont van Joego-Slavië, met Mr. Hustinx, die laat zien hoe het kleurige land tussen Indus en Ganges er uit ziet. Dr. J. M. Lodewijks trekt als bioloog door Tirol en zijn kleuren films zijn bekend. Uit Afrika komt Jan P. Strijbos terug en een van zijn eerste lezingen is natuurlijk in Bergen. Nog meer staat op het programma, dat u te zijner tijd aangekondigd zult zien. FESTIVAL ten bate van het Ned. Rode Kruis afd. Bergen werd groot succes Na de driedaagse Fancy Fair in café Nieuwendijk organiseerde de afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis Zaterdagavond een nachtfeest met bal masqué, cabaret, prijsdansen en bars in De Rustende Jager. De dancing was voor dit doel zeer artistiek versierd. De kunstschilders Jaap Carpentier en Karei Colnot, geassisteerd door Mevr. Damsté komt hiervoor zeker een woord van hulde toe. De bar, die in de garderobe was ingericht, trok door de keurige aankleding veel bezoek. Omstreeks negen uur werden de verschillende groepen, paren en enkelingen door een heraut voor de jury geleid en werd met luider stemme aangekondigd, wat zij voorstelden. Het was voor deze jury bestaande uit de dames Bakker, Eecen, Finkensieper en Hopman en de heren Carpentier en Colnot met de heer Godijn uit Alkmaar als voorzitter een zware taak de 100 gemaskerden te beoordelen. Beoordeeld werden uitbeelding, originaliteit, aan kleding en grime, die gewaardeerd werden met hoogstens 20 punten. Elk nummer kon dus 140 punten krijgen. Tegen half één kwam het démasqué en de uitslag. De enige groep, de „Chinezen" VRIJDAG 5*MAART 1954 werd met 117 punten de le prijs toegekend. Prijswinnaar van de paren was met 107 punten het paar „Van de wieg tot het graf", tweede werd „Aardbeien" met 107 pnt., derde „Athos en Porthos" de twee onafscheidelijke vrienden uit de drie Musketiers van M. Dumas, vierde „Oude en nieuwe tijd" met 93 pnt., vijfde „Echt paar 1900" met 93 pnt., zesde „Chirurg en operatie-zuster" met 91 pnt. (zeer origineel), zevende „Maharadja en vrouw" met 91 pnt., achtste „Spaanse en Span jaard" met 87 pnt. De groep enkelingen getuigde vaak van grote vindingrijkheid, keurige afwerking en originaliteit. De eerste prijs ging welverdiend naar „Lucifer" met 125 pnt. Tweede werd „Hartenvrouw" van de Berger Bridgeclub met 117 pnt., derde „Stokoude vrouw", vierde „de Vlinder" met 114 pnt., vijfde „de Hollandse molen", zesde de originele „Boerenkool met worst" 111 pnt., zevende de charmante „Nacht" met 110 pnt., achtste „Prikkebeen" met 109 pnt., negende „Oom Gert van 't kleine spoortje" met 108 pnt. (origineel en actueel in deze tijd van actie voor tramverbinding naar zee), tiende „Miss 1816" met 106 pnt., elfde ,,'n bouquet rode rozen", 106 pnt., twaalfde „Rode Kruis Hulde" 104 pnt., dertiende „Faun" 102 pnt., veertiende „Krelis van Schouwen en Duiveland", vijf tiende „de Ganzenhoedster", zes tiende „de Tulp" 100 pnt. De overige deelnemers hadden geen honderd punten kunnen halen, maar kregen toch een prijs. De organisatoren van dit nacht feest, smaakten de grote voldoe ning, dat alles schitterend slaagde. Het festival werd Zondagavond besloten met een groot Vasten avondbal in de zaal van Café Nieuwendijk. Hier heerste een recht gezellige drukte. KUNSTENAARS CENTRUM Na het beëindigen van de expositie „Prestatie en Contra prestatie", welke gedurende enkele week-ends grote aandacht trok, zal nu gedurende de drie week einden, welke voorafgaan aan de opening der tentoonstelling ter gelegenheid van de Boekenweek, werk geëxposeerd worden, hoofd zakelijk schilderijen, in de kunst zaal van „De Rustende Jager". Dit zijn werken van werkende leden van het Centrum. De expositie wordt niet met vertoon van wel sprekendheid geopend, doch zal voor zich zelf spreken. Op Donderdag 11 Maart a.s. doet de bekende voordrachts kunstenares Claudine Witsen Elias zich horen in de danszaal van „De Rustende Jager". Het pro gramma zal geheel aan dicht werken van de in 1953 overleden dichter, Martinus Nijhoff zijn ge wijd. Bij de herdenkingsavond, verleden jaar door het Centrum georganiseerd, met medewerking van Georgette Hagendoorn is, ondanks alle waardering, bij velen de wens opgekomen behalve het toen gehoorde, in vertaling van Nijhoff weergegeven werk van buitenlandse oorsprong - ook eens een avond aan eigen werk van deze dichter gewijd te zien. Deze wens wordt hiermede ver vuld. Mevr. Witsen Elias trad kortgeleden als werkend lid van het Centrum toe. De dichter A. Roland Holst, reeds sinds jaren actief medewerker van het Centrum zal de avond met enige korte beschouwingen over Martinus Nij hoff inleiden. Voor zakelijke bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer opgenomen annonce. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN EXAMENS Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het Doctoraal examen in de Rechten onze vroegere plaatsgenote Mevr. G. Shemin-Hoeneveld. SPAR-REVUE 1954 Als Hendr. W. van Loon, die in zijn Vrijmaking der mensheid schreef „groter lof kan een schrij ver niet worden toegezwaaid dan dat hij iets gedaan heeft om het lachen der mensen te bevorderen", als hij deze week op de Sparavond in de tot het laatste plaatsje be zette zaal van „De Rustende Jager" een kijkje had kunnennemen, dan zou hij grote lof hebben toe gezwaaid aan het gezelschap, dat daar voor de Sparklanten optrad met een elck-wat-wils programma, dat de aanwezigen boeide tot middernacht. Nadat The Spar-Topliners in hun Volendammer klederdracht de avond hadden geopend, kwam GOUD de lieftallige Elly Westermeyer met haar droomliedje om het pu bliek later nog meer vrolijkheid te brengen. De muzikale dwaas Nicky Nobel had niet minder succes, elke be weging, elke toon ontketende nieu we lachsalvo's. Kitty van Dongen, Herman Tholen, Elly Wester meyer en Wim Bosch lieten in „Inwoning" zien, dat er toch ook een vrolijke kant kan zitten aan de woningnood. Met een heel ander genre kwam de kleine man Charles: wat deze acrobaat op een reuzenbal uitvoerde was be wonderenswaardig. Matla bracht sensatie in zijn vatspringnummer. Het heeft geen zin om alle nummers te memoreren. Muziek, zang, voordracht, het had alles het gewenste succes, n.l. de klan ten weer eens een avondje alle zorgen te doen vergeten. Het was middernacht, toen het publiek hoogst voldaan en dank baar huiswaarts keerde. CAUSERIE BURGEMEESTER WIJTEMA Onder auspisien van de P.v.d.A. heeft Mr. Dr. H. J. Wijtema, burgemeester van Alkmaar, een Buitenlands Overzicht gegeven, op Donderdag 25 Februari in de zaal van Klein Zwitserland. Met deze voordracht bleek bedoeld te zijn een overzicht te geven van de politieke vormen zoals zich die in diverse landen manifesteren, zowel in het eigen land als in onderling verkeer. Na een filosophische onder scheiding in idealistische, en rea listische politiek, maar waarbij de „macht" toch altijd een belang rijke factor blijft, gaf spreker een overzicht over de politieke con stellatie in diverse landen, vanaf Krimoorlog tot aan de komende conferentie te Geneve. Hieruit bleek dat, door het nauwere con tact dat door de verbetering der communicatiemiddelen is ontstaan, een alléén op zich zelf gerichte politiek hoe langer hoe minder mogelijk bleek, zodat deze lang zamerhand niet nationaal maar internationaal moet worden inge steld. Dat ook onze buitenlandse politiek zich hieraan niet heeft willen onttrekken, blijkt duidelijk uit het feit dat wij als eerste natie zijn toegetreden tot de EDG. hoewel dit natuurlijk een gedeel telijke opoffering van onze sou- vereiniteit met zich brengt. De zeer leerzame en heldere uiteen zettingen van spreker werden door een klein maar aandachtig luiste rend gehoor zéér op prijs gesteld. bij Vader, Moederen Kind 31e JAARGANG No. 9 BOND VOOR STAATSPENSIONNERING Afd. Groet De propaganda-avond voor de Staatspensionnering, door de Afd. Groet Zaterdag j.l. in de zaal van de heer Klop gehouden, is een daverend succes geworden Zoals de voorzitter, de heer v. d. Garde, zeer terecht in zijn openingswoord opmerkte, was de grote opkomst niet in de eerste plaats te danken aan het ver langen om naar het eigenlijke doel van de avond, een uiteenzetting van de doelstelling van de Bond, te luisteren, maar deze was te wijten aan het optreden van het cabaretgezelschap. Toch hoopte hij dat van de aanwezigen velen zich zouden opgeven als lid van de Bond en aan deze wens bleek later te zijn voldaan door het toetreden van 36 nieuwe leden, voorwaar een mooi resultaat Dit resultaat was zonder twijfel mede te danken aan de gloedvolle toespraak van de heer de Vries uit Alkmaar, die duidelijk aan toonde dat het streven naar een premievrij Staatspensioen, ondanks de uitkeringen volgens de nood wet Drees, krachtig moet worden voortgezet. Na deze met een hartelijk ap plaus van instemming beloonde rede, ging men over tot het ont spanningsgedeelte. Het Langedij- ker Cabaret verzorgde dit op meesterlijke wijzeZoals men dat gewend is van dit gezelschap, was alles in de puntjes verzorgd. Het programma bestond uit een aantal sketches afgewisseld door zang fragmenten uit diverse operettes. Het is onnodig de afzonderlijke leden van het gezelschap te be spreken, aangezien zij zonder uit zondering hun deel op voortref felijke wijze hebben bijgedragen. Van de sketches moet in het bijzonder vermeld worden „Café te koop" en de belevenissen van Arie en Guurtje. De zangnummers werden alle zeer goed gezongen en de kleding van de zangers en zangeressen muntte uit door keurig heid en smaak. De aanwezigen hebben zich kostelijk vermaakt en wij vinden het een pluim op de hoed van de Groetenaren dat de voorzitter in zijn dankwoord memoreerde dat het Langedijker Cabaret een „favoriet" is die zij niet gaarne zouden missen. Zij bewijzen daar mede een goede smaak te hebben En dus nu maar tot aanstaand jaar zullen wij hopen. Wij zijn dan alle weer een jaar dichter genaderd tot het tijdstip waarop elk van ons persoonlijk hoopt te kunnen genieten van het doel van de Bond, een Staatspensioen, waar door onze levensavond, tenminste wat het financiële aangaat, onbe zorgd zal kunnen zijn. Laten wij dit bedenken, niet alleen éénmaal in het jaar onze belangstelling tonen voor de pro paganda-avond, maar ons het gehele jaar door beijveren de Bond sterk te maken zodat deze, bij de aanstaande bespreking in de Kamers, als een krachtig en grote groep vertegenwoordigend lichaam ook een duit in het zakje kan doen PLATTELANDSVROUWEN AFD. SCHOORL Het is ons helaas niet geoor loofd te doen hetgeen wij het liefste willen, zodat wij door plicht gedwongen, de bijeenkomst van Plattelandsvrouwen op Donderdag 25 Febr. in de zaal van de Heer Timmerman moesten verzuimen. Dit was temeer jammer omdat wij zo benieuwd waren naar de „excursie" die volgens de aan kondiging onze plaatsgenoot Corn. Jonker zou houden over: Hoe moeten wij naar muziek luisteren? Onze eerste opwelling was om aan een drukfoutduiveltje te den ken, die „causerie" met „excursie" had verwisseld. Bij kennisname van de inhoud van deze causerie bleek het echter een ware excursie geweest te zijn in de uitgestrekte „tuin der muziek" waarbij als bloemen werden vergaderd, be- EEN GEZELLIGE AVOND ginnend met La Poule van Rameau (rococo), achtereenvolgens de Orpheus van Gluck (classicisme), de 4e van Beethoven (overgang naar Romantiek), de Wanderer van Schubert (Romantiek) en diens Erlkönig (Ballade van Goethe), en tot slot de Rhapsodie van Bhrams, tesamen een ruiker vor mend, waarvan de geuren door gramafoonplaten in klanken wer den omgezet. De woorden van toelichting die daarna Cornelis Jonker, op hem eigen bevattelijke wijze, (gij herkent daarin de docent werden toegevoegd, deden onge twijfeld bij de aanwezigen het aangename gevoel ontstaan van een meer „bewust" genieten van muziek, en dat dit genot door hen op hoge prijs werd gesteld, bleek wel uit de stille aandacht waar mede de voordracht werd gevolgd. CABARET-CLUB „ELCK WAT WILS" Op Zaterdag 13 Maart, s'avonds 8 uur geeft de bovengenoemde Cabaret-club haar jaarlijkse uit voering. Zij wijken als proef ech ter af van hun gewoonte om in het lokaal van de Heer Hakof (dat niet geschikt is voor te veel mensen) passagiers voor deze avonden in te groten getale te herbergen. Er zijn voor deze avond dus minder kaarten verkrijgbaar, maar het geheel zal door deze maat regel wel een verbetering onder gaan, én voor het gezelschap, én niet in het minst voor de be zoekers. Men voorziet zich dus zo spoe dig mogelijk van plaatsen om deze gezellige avond te kunnen meemaken. UITSLAG BRIDGECLUB „SCHOORL" A: 1. Mw Arpeau-v. Twuijver 54 2. Fam. v. Wijk 48 3. Lensing-Lensing 46,5 4. Half-Jonker 43 5. Bekker-Beeldman 41 6. Stam-Haasbroek 38,5 7. Mw Trip-v. d. Hoef 37,5 8. Fam. Repko 27,5 B: 1. Fam. Tichelhoven 54,5 2. Burgering-Scheltema 45,5 3. Half-Mos 44,5 4. Fam. Kuijper 42,5 5. Fam. Stennenberg 41 6. Mw Bouman-Hubelmeier 38 7. Oud-de Hart 36 8. Mw Thomassen- Mej. de Waard 34 SCHAAKVERENIGING „SCHOORL" Uitslagen van 7 Febr. j.l. G. Konijn-C. den Das 1-0 H. A. Dorré-Mevr. Bril 1-0 Mevr. Bril-H. A. Dorré 0-1 G. Minkema-J. Meedendorp 0-1 H. Diderich-M. Slot 1/2-I/2 JUBILEUM VAN HET NUT Het departement Egmond der maatschappij Tot Nut van 't Al gemeen viert op Vrijdag 5 Maart a.s. in het Oud-Katholiek Vereni gingsgebouw te Egmond aan Zee het 25-jarig jubileum. Eigenlijk bestaat het Departement Egmond al veel langer en is het meer dan 100 jaar geleden opgericht. Het is echter tijdelijk opgeheven, al thans verdwenen, totdat Ds. Spelberg, thans onverbrekelijk verbonden aan de V.P.R.O., toen „DE DUINSTREEK" Ueetötad 7 Maart Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK 7 Maart H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Stationsstr.. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. door het Cabaretgezelschap „Elck wat wils'' met vele medewerkenden op ZATERDAG 13 MAART a.s., in het lokaal van de heer Hakof te Groet. DIT MAG U NIET MISSEN ^.Gi(d£iAG)(d£Ê^6)(dAA6)(c>KfA.G)(dAA.G)G)jBi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1