ft 99 GERRITSEN SCHOORL VRIJDAG 121MAART 1954 31c JAARGANG'No. 10 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef TRAMBEDRIJF BERGEN-BERGEN AAN ZEE De Raad van Bergen kwam Donderdagavond in openbare zit ting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. W. Huy- gens. Deze vergadering was spe ciaal belegd ter behandeling van het voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de tram verbinding BergenbinnenBergen aan Zee. De voorzitter wees er in zijn inleiding op, hoe, nadat de Ned. Spoorwegen en de Minister van Verkeer en Waterstaat duidelijk te kennen hadden gegeven, dat van die zijde geen medewerking was te verwachten voor een railver binding met Bergen aan Zee, verschillende plannen waren be studeerd omtrent het vervoers vraagstuk naar Bergen aan Zee. Het college van B. en W. had tenslotte het plan Burgersdijk, dat beoogt een railverbinding tussen Bergenbinnen en Bergen aan Zee gedurende het seizoen, aanvaard baar geacht. Schending van natuur schoon en verstoring van de rust waren hierbij niet te vrezen en een lonende exploitatie zou mo gelijk zijn. De hoofdpunten uit dit plan zijn: Geëxploiteerd wordt van i 15 Juni tot 1 Sept.; De dienst wordt uitgeoefend met een tram rijtuig, lang 18 meter, breed 2.85 m.Het rijtuig biedt 50 zit plaatsen en 175 a 200 staan plaatsen. Strandwagentjes zullen kunnen worden medegenomen op slappe uren in het rijtuig en op drukke uren op een voor het rijtuig uit te bouwen bagageplatvorm. Het rijtuig zal worden uitgerust met een dieselmotor van 145 P.K. Voor de bediening van het rijtuig is gerekend op een chauffeur en buiten de slappe uren op een conductrice. Voor het baanonder- houd zijn twee man benodigd. De Investeringen zijn geraamd op f 130.000, de jaarlijkse kosten op f 33.000 en de jaarlijkse inkom sten op f 34.000. Na urenlange discussie en na dat nog een motie was ingediend om te komen tot uitstel van een beslissing, besloot de Raad ten slotte met 8 stemmen tegen 4, tot aanvaarding van het door B. en W. voorgestelde plan Burgersdijk. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Afd. Bergen Dinsdag 2 Maart hield de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, Afd. Bergen, haar jaarvergade ring. De kas werd in goede orde bevonden, de penningmeesteresse las het uittreksel van ontvangsten en uitgaven voor. Hierna kwam het uitstapje aan de orde, dat vastgesteld werd in Mei. Medegedeeld werd dat Anthony van Kampen 18 Maart een lezing zal houden, met ver toning van een film. De leden werden tevens opgewekt de Pro vinciale vergadering op 6 April in Alkmaar te bezoeken en op 12 Mei de algemene vergadering te Utrecht. Na dit huishoudelijke gedeelte volgde na de pauze een gezellig samenzijn, met een programma, geheel samengesteld door leden. MET DE ANDES EXPEDITIE naar de top van de 6395 m. hoge Huantsan. In het voorjaar van 1952 vertrok, onder het patronaat van de Koninklijke Nederl. Alpen Vereen, de Andes Expeditie vanuit Nederl. naar de Cordillera Blanca in Peru om een gecombineerde geologisch- alpinistische exploratie uit te voeren van het zuidelijke gedeelte van deze bergketen. De Cordillera Blanca, deze „Witte Keten" is de voornaamste bergketen van de gehele Peruaanse Andes en telt niet minder dan 29 toppen boven 6000 meter. Het gebergte wordt dwars door sneden door talrijke diepe kloof dalen, waardoor op enkele plaatsen via passen van meer dan 4500 m. hoogte wegen leiden. De sneeuw grens ligt op 5000 meter hoogte. Hoofddoel van de onderneming was geologisch werk. De ver zamelde gesteenten zullen worden onderzocht in het Geologisch Instituut van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Ge bleken is reeds, dat de mening dat de hoge toppen uit graniet zouden bestaan, correctie behoeft de toppen bestaan uit zure lava's. Op de laatste culturele avond van de K.J.V.O. en N.V., waar voor weer buitengewoon grote belangstelling bestond, gaf Dr. C. G. Egeler, de leider van de expeditie, een boeiende beschrij ving van de tocht, die hij met z'n beide reisgezellen T. de Booij en Lionel Terray had volbracht na het overwinnen van grote moeilijkheden en gevaren. De prachtige projecties op het witte doek van dit expeditie-gebied toonden duidelijk, dat alleen met inzet van hun gehele wezen, deze mannen hebben kunnen slagen en de top bereiken. SPROETEN^ KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Naar wij vernemen heeft de heer D. de Wolf Peereboom te Bergen zich bereid verklaard als voorzitter van het Kunstenaars Centrum Bergen op te treden. De heer Peereboom maakt aldaar ook deel uit van de besturen der Berger Kunstkring en Film-liga. Hij zal zijn functie op 5 April a.s., daags na de Bergense Boeken- avond aanvaarden. OOSTERSE KUNST IN BERGEN In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tro pen te Amsterdam wordt in Bergen een drietal avonden georganiseerd, waar verschillende vormen van oosterse kunst in het middelpunt van de belangstelling zullen staan. Op de le avond zal de Heer F. A. Wagner, aan de hand van zeldzame kleurenlichtbeelden, spre ken over de betekenis van de beeldende kunst voor de oosterse mens. Daarbij zal een tentoonstelling van orginele maskers worden in gericht. De tweede avond wordt verzorgd door de bekende danser Indra Kamadjojo, die dansen zal demonstreren en een kleurenfilm van Balinese dansen zal vertonen. Tot slot zal de mucicoloog Mr Jaap Kunst spreken over: „Exo tische vormen van exotische muziek". Deze avonden zijn een unieke gelegenheid om met verschillende facetten van de oosterse kunst kennis te maken, temeer daar zij door zeer deskundigen worden ingeleid voor nadere gegevens verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. Tennispark „De Molenkrocht" opent Zaterdag. Wanneer de laatste ijsresten in de sloten nog maar nauwelijks verdwenen zijn, kan men dit jaar al tennissen in Bergen. Er is deze week hard gewerkt om de banen aan de Kruisweg, zodat reeds op Zaterdag 13 Maart het tennis- seizoen 1954 een aanvang neemt. De bondsoefenmeester, de heer M. J. van Schie en zijn assistent Cees Hou weling, verwachten dat al direct druk gespeeld zal worden. Eerstgenoemde zal ook in 1954 de bondsjeugdtraining in het district Noord-Holland Noord weer verzorgen. Naar de heer Van Schie ons mededeelde, hoopt hij in Juli van dit jaar wederom een Exhibition van oefenmeesters op „De Molen krocht" te organiseren, waaraan behalve de heren H. Hemmes en J. Mulder wellicht ook de veel jarige kampioen Heren Enkelspel (ook in 1953) Joop de Mos, zal deelnemen. EEN MOOI RESULTAAT. De opbrengst van Festival Mooi en Mal, georganiseerd door de afd. Bergen van het Rode Kruis, is totaal f 1171.00. Heel hartelijk dank aan alle milde gevers en medewerkers. W. Wokke Jr, Leo Gestelweg 2 in Bergen is de gelukkige winnaar van het servies. De naam van de Pop was Barbara en is door niemand geraden. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Bericht voor de gemeenten Bergen, Schoorl, Egmond aan Zee en Egmond-Binnen De besturen dezer gemeenten hebben het Leger des Heils (Stichter William Booth) vergun ning verleend om in de maand Maart een openbare geldinzame ling te houden ten bate van haar arbeid. Verscheidene sprekers heb ben over de N.C.R.V., A.V.R.O., en V.P.R.O. deze collecte warm aanbevolen. Iedere collectant moet voorzien zijn van een persoonlijke mach tiging, uitgereikt door de com mandant van het Leger des Heils E. Thijkjaer. Van voorgaande jaren weet men nog, dat men voorzichtig moet zijn om naboot singen van het Leger des Heils, niet voor het Leger des Heils (Stichter William Booth) aan te zien. Wij komen niet met een blad, doch met lijst of bus bij U, voor zien van een politiestempel van Uw gemeente. BLOEMEN-TENTOONSTELLING in de Van Reenenschool De Van Reenenschool aan het Spaanse Pad hield weer haar jaarlijkse bloemententoonstelling, en mocht zich weer in grote be langstelling verheugen. Het aantal inzendingen was dit jaar iets minder groot: het voor de ont wikkeling van de bollen minder gunste winterweer had ook hier zijn invloed doen gelden. Was de quantiteit minder groot, de kwaliteit van het tentoongestelde vergoedde dit echter ruimschoots. Prijswinnaars werden lste klas, Poetaz narcissen: 1. Petra Schurer, 2. Reinout v. Schaik, 3. Bram Kruk, 4. Paul Guermonprez, 5. Frans Timmer man. 2e klas. Trompetnarcissen: 1. Jan Stroomer, 2. Guus Colnot, 3. Mees Ravenhorst, 4. Anita Ellens, 5. Quirinus Tepas, 6. Joke Hartwich. 3e klas, Witte Hyacinth: 1. Annemarie Arkenbout, 2. Si- mone de Jong, 3. Joke Groot Bramel, 4. Greetje Ellens, 5. Jannie Zwaan. 4e klas. Blauwe Hyacinth: 1. Alke Scheltus. 5e klas, Enkele tulpen: 1. Gerda Zwaan, 2. Paul Colnot, 3. Femke Nijdmn, 4. Piet Ver meulen. 6e klas, Dubbele tulpen 1. AukjeNijdam, 2. Danny Bekius, 3. Mieke Pesie, 4. Els Raven horst, 5. Margreet v.d. Meyden. HORLOGES HOLL. MIJ. van LANDBOUW Afd. Schoorl Op Vrijdag 5 Maart werd door de afdeling Schoorl van de Holl. Mij. van Landbouw een vergadering belegd voor haar leden en de leden van de afd. Bergen. De heer H. Mulder opende de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen, spe ciaal tot de heren Dogterom adj.- secretaris en H. Wolters van de Algemene Friesche Levensverze kering Mij., die voor ons een lezing zouden verzorgen. Tevens waren medegekomen de heren Mensink en Wessels resp. direc teur en inspecteur van de Brand verzekering van de Holl. Mij. van Landbouw. De heer Mulder hoopte dat de lezingen in de smaak zouden vallen. Hierna nam de heer Dogterom het woord en schetste in vogel vlucht de loop van het organisatie leven in de landbouw, en kwam vervolgens via de Stichting voor de Landbouw bij de in wording zijnde Publiekrechtelijke Bedrijfs organisatie terecht. Deze P.B.O. zal voor de Landbouw vrucht dragend werk kunnen doen, doch dan moeten wij als organisatie sterk staan. De heer Dogterom schetste ons vervolgens de wijze van werking, verticale organisatie (productschappen) en de horizon tale organisatie (de bedrijfschap pen). De bedrijfsgenoten zullen een heffing per ha moeten betalen, de leden van de standsorganisatie mogen op deze heffing een deel van de contributie van haar orga nisatie in mindering brengen. Hier door zal echter verdwijnen de tegen woordige heffing voor de Stichting van de Landbouw. De P.B.O. zal een verordenende bevoegd heid krijgen, zij het dan ook dat zij die pas mag gebruiken, twee jaar nadat zij in werking is ge treden. Deze verorderingen be hoeven echter eerst nog de goed keuring van de Sociaal Econo mische Raad. De voorzitter dankte de heer Dogterom voor zijn inleiding en gaf de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier van werd door enkelen gebruik gemaakt. De heer Dogterom be antwoordde tot genoegen deze vragen. Hierna was het woord aan de heer Wolters die de fiscale moei lijkheden besprak, die voortvloeien uit de beëindiging van bedrijven of overlijden van de ondernemer. Voor onze bedrijfsgenoten is dit ook van belang door de hogere opbrengsten van vee, omdat de stille reserves, die in de bedrijven aanwezig zijn, dan tot uitdrukking komen en door de fiscus worden belast. De heer Wolters noemde dit vooral bij overlijden totaal onjuist, en in veel gevallen funest voor de nabestaanden, die plot seling voor een hoge belasting aanslag komen te staan. Vervol gens besprak de heer Wolters uit voerig het erfrecht. Voor velen was dit iets geheel nieuws, en er werd dan ook met belangstelling door de aanwezigen geluisterd. De heer Wolters besloot zijn inleiding met de opwekking tot de leden, dat mocht men voor moeilijkheden op dit gebied, of op het gebied van lijfrente en andere verzekeringen komen te staan, de verzekeringsvoorlich tingsdienst van de Brandver zekering van de Holl. Mij. van Landbouw steeds met zijn adviezen gereed staat. De laatste inleiding gaf weinig aanleiding tot het stellen van vragen. De voorzitter dankte daarna met enige welgekozen woorden de beide sprekers voor hun in leidingen en sloot dan de ver gadering. VROUWEN WERELDGEBEDSDAG Het gewijde uur, waarin vrouwen over de gehele wereld samenkomen om, door het aanhoren van een eensluidende liturgie en door ge zamenlijk gezang en gebed de saamhorigheid van de verschillende naties te bevorderen, zo bijdra gende tot de mogelijkheid van een wereldvrede, verheugt zich in een groeiende belangstelling Op Vrijdag j.l. hadden zich dan ook een aanzienlijk groter aantal dan verleden jaar naar de Ned. Herv. Kerk te Schoorl begeven' en hebben daar een uur van be zinning en hartverheffende eens gezindheid mogen beleven, dat diepe indruk op hen heeft gemaakt. Het opmerkelijke en verheugende daarbij was, dat een gedeelte van hen niet behoorde tot wat men noemt „de kerkelijken". Dit moet echter voor de Kerk, als zijnde het officiële orgaan dat alle ge lovigen aan elkander bindt, een vingerwijzing zijn dat zij daarin, om de een of andere reden niet geheel slaagt. Het is een speciaal vrouwelijke eigenschap, als door ingeving, de zuiverheid van een geestelijke sfeer aan te voelen. Indien deze niet geheel in over eenstemming is met hetgeen daar van kan worden verwacht, wenden zij zich af. Zij verlangen over eenstemming van woord en daad. Wij hebben een volkomen voor beeld in Christus, die steeds zijn woorden deed gepaard gaan van overeenkomstige daden. Hij genas de kranken, hij spijzigde de menigte, hij troostte de bedroef den, hij ondersteunde de zwakken en als grootste daad offerde hij zich aan het Kruis. Dit verheven voorbeeld kunnen wij vanzelf sprekend maar heel zwak navolgen. Maar in die navolging moet zich iets afspiegelen van Zijn mensen liefde, en deze moet zich uiten in vriendelijke belangstelling, tege moetkoming, begrip voor een anders mening, ook al moge deze niet geheel met de onze overeen stemmen, hulpvaardigheid, en nederigheid in het bewustzijn van eigen tekortkomingen. Wij mogen blij staan in ons geloof, maar zonder enige hoogmoed. Wij mogen „het gekrookte riet niet breken" door een eigen gereide houding van beter weten Ook op deze Vrijdagavond is ge bleken dat menigeen meer geloof in zich heeft dan wij soms denken. Indien deze zich echter niet thuis voelen in het verband van de Kerk, is dat misschien niet alleen hun schuld! JUBILEUM Vijfentwintig jaar geleden stap ten de Heer en Mevrouw van Teulingen-Jonker in het huwe lijksbootje, in de vorm van een zaak in kruidenierswaren en het merkwaardige verschijnsel heeft zich voorgedaan, dat, hoewel meestal twee kapiteins op één schip de koers niet goed weten te bepalen, dit scheepje de koers naar geluk en voorspoed zonder twijfel heeft gehouden Want terwijl de Heer van Teulingen vroeger op de fiets, in later jaren per auto, zijn veel be geerde waren aan de klanten be zorgde en met een vriendelijk aangelaat en een praatje nog enige van zijn specialiteiten aan de be stelde boodschappen wist toe te voegen, hielp zijn vrouw in de winkel en voorzag de winkelende huismoeders van de nodige levens middelen. Weliswaar hebben zij door de steeds toenemende cliën- tèle hun bemanning moeten uit breiden, maar nog steeds zijn deze twee kapiteins op hun post en bepalen de kcers. Dat zij dit nog jaren mogen doen in goede gezondheid, wen sen wij hen van harte toe! Be houden vaart en goede wacht! ZONDAGSDIENST ARTSEN RAADSVERGADERING Het was alsof de heren raads leden de lente in het hoofd hadden, zo ongewoon dartel lieten zij hun woorden door de raadszaal klin ken. Gelukkig werd deze onge bondenheid door de Burgemeester binnen de perken gehouden zodat wij ons niet behoefden te schamen voor de dichte bron van toe hoorders op de publieke tribune van vier man sterk. Aan de orde was de behandeling van de vast stelling van een 3e suppletoire begroting voor de dienst 1954 en een begeleidende aanvraag tot verhoging van de nieuwe alge mene uitkering uit het Gemeente- Matihaus - Passion J. S. Bach Onder verheugende omstandig heden, de Ned. Herv. Orat. Vereniging is n.l. uitgebreid met een flink aantal jeugdige zangers (essen) zodat de vereniging nu bijna 200 leden telt, zullen dit jaar de traditionele uitvoeringen van Bach's Matthaus-Passion op Zaterdag 27 en Zondag 28 Maart plaats vinden. Het bijna 100 leden grote knapenkoor repeteert van week tot week en doet het beste verwachten. Van de bekende medewerkers (sters) noemen wijDora van Doorn-Lindeman, sopraan; Han Le Févre, Evangelist; David Hollestelle, ChristuspartijPiet van Egmond, orgel; terwijl dit jaar voor het eerst in Alkmaar medewerking verlenenAafje Heynis, altBert van 't Hoftenor Bernd Süsskind, bas en Dr. W. M. Snellen, Clavecimbel. De begeleiding is wederom bij het Noordhollands Philharmonisch Orkest, terwijl de algehele leiding berust bij Corn. Jonker. De toegangskaarten zijn reeds verkrijgbaar bij de bekende voor verkoop adressen. fonds 1954 en volgende jaren. Burgemeester Jochems maakte erop attent dat de begroting, die een tekort aanwijst van f 8000. hierdoor natuurlijk scherp onder de loupe wordt genomen. Gelukkig wordt daarbij echter in het oog gehouden dat Schoorl als gasten- centrum toch behoorlijk voor de dag moet komen. Het wegenplan met de daaraan verbonden kosten zal dus wel kunnen worden uit gevoerd. Voor een toelage aan minvermogende studerenden werd als begin een bedrag van f 500. uitgetrokken, niet omdat men zich al een duidelijk beeld had gevormd wie daarvoor in aanmerking zou komen, maar om bij een voor komende gelegenheid iets ter be schikking te hebben. Het voorstel tot verhoging der Wethouderssalarissen van f 400.— tot f 600.per jaar was de eerste aanleiding tot enige strubbelingen. De Heer Duin n.l. zeide deze verhoging gaarne te gunnen aan de desbetreffende functionarissen, maar voor wat hoort wat, dan moest de prestatie daaraan evenredig zijn. Hij meen de echter te moeten opmerken dat er klachten waren over de onzichtbaarheid van de heren Wethouders, die maar zelden werden opgemerkt bij werkobjec- ten en dergelijke, terwijl dit bij hun voorgangers anders was. Natuurlijk lieten de heren dit niet op zich zitten. De heer Kaandorp verklaarde altijd het gehele dorp per fiets te contro leren. Indien hij dit echter doet met een snelheid groter dan het licht, zou daarmede zijn onzicht baarheid verklaard zijn. De Heer Meedendorp gaf een andere ver klaring van deze onzichtbaarheid. Hij toch meende dat de mensen in het dorp met hun ogen in hun zak liepen. Tot nu toe hebben wij dit niet gemerkt, maar onze aan dacht is er nu op gespitstBoven dien vond hij de opmerking van de Heer Duin beneden peil. Hier brak Burgemeester de verdere discussie af door de mededeling dat ook voor de V.V.V.'s een verhoging van subsidie was aan gevraagd van f 1000.- in totaal. Hij hoopte klaarblijkelijk hier mede de gemoederen tot rust te brengen, maar nu stak de wind uit een andere hoek op. De heer Kaag zeide er in prin cipe tegen te zijn, omdat een rundveefokvereniging ook geen subsidie krijgt. Nu lijkt ons het fokken van rundvee niet op het zelfde plan te liggen als het fok ken van badgasten, afgezien van het feit dat zich met de eerste bezigheid een veel kleiner aantal mensen bezighoudt dan met het tweede, zodat dit laatste van meer algemeen belang kan worden ge acht. De heer Schotvanger meende echter ook de vraag te moeten Itieekétad ~W W'VV 1riTW DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. komen vroeg in 'b voorjaar Koop bij dig SPRUTOL BERGEN 14 Maart Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL KOEDIJK 14 Maart F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1