99 ft KASTPAPIER KASTRANDEN KIESPIJN? sc GERRITSEN SCHOORL Voor vlijtige handen 1/öoc de scUo-öHhtaalc Bockhandel C. Oldenburg S» DE LANGE EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 19; MAART 1954 31c JAARGANG No. 11 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl, Schoorldam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef V.V.V. BERGEN De V.V.V. te Bergen hield Woensdagavond een algemene ledenvergadering in het Oranje Hotel. Opening De voorzitter, de heer}. Broers- ma, deed in zijn openingswoord een beroep op de aanwezigen om de besprekingen zakelijk te doen verlopen. De notulen van de buiten gewone ledenvergadering van 22 Dec. '53 en van de voortgezette vergadering van 9 Januari '54 werden voorgelezen door de heer Smit, 2e secretaris en daarna goedgekeurd door de vergadering. De heer Zeiler verzocht aan tekening, dat hij zich van stemming had onthouden. Jaarverslag Het jaarverslag van de secretaris begint met te constateren, dat het jaar 1953 voor Bergen als vacantie-oord niet onbevredigend mag worden genoemd. De functie van directeur werd opgehevende V.V.V. was met het aanstellen van een directeur financiëel boven haar krachten gegaan. De vereniging maakt momenteel, financieel gezien, een crisis door, en is genoodzaakt drastische bezuinigingen in te voeren. Zij zal zich moeten beraden over maatregelen, die er toe kunnen leiden dat de V.V.V. binnen af zienbare tijd weer geheel op eigen benen staat. De heer Polak had bezwaar tegen dit verslaghet was niet strikt zakelijk, gaf geen getrouw beeld van 1953. Ook de heer Zeiler maakte aanmerkingen. De voorzitter wees er op dat de statistieken reeds eerder gepubli ceerd waren en verschillende ge beurtenissen gememoreerd op de laatste vergadering zodat beper king te verantwoorden was. Mededelingen en ingekomen stukken Het ledental bedroeg 905. In gekomen waren o.m. een schrijven van de heer J. H. M. de Sonna- ville, met de mededeling, dat hij zijn functie als secretaris-penning- meester der V.V.V. met ingang van heden neerlei. Verder was er een rapport van het accoun tantskantoor Keesom te Alkmaar, en een schrijven van de heren Klein en Zeiler. Naar aanleiding van dit laatste had een onderhoud plaats gehad met B. en W., waarbij men was overeengekomen het deze avond niet in behandeling te nemen, met het oog op de af wezigheid van de Burgemeester, die momenteel in het buitenland vertoeft. Voorgesteld werd een commissie van 5 te benoemen, waarvan 2 leden aan te wijzen door B. en W., 2 door het V.V.V.-bestuur en 1 door de schrijvers van het artikel. De commissie zou dan rapport moeten uitbrengen, dat in een ledenver gadering zou kunnen worden be handeld. De heer Zeiler was het hier niet mee eens: betekent het niet willen behandelen van het schrijven een niet achten van de vrijheid van het woord, of aldus Mr. Zeiler, vreest het bestuur voor wat er zou kunnen worden ge zegd? Wordt discussie belet, dan zal gastvrijheid bij de pers worden gevraagd. Besloten werd het rapport van de financiële commissie van de agenda af te voeren en behandeling uit te stellen tot het rapport van de bovengenoemde commissie zal zijn binnengekomen. Begroting '54 De voorzitter achtte behande ling van de begroting noodzakelijk: de zaak moet blijven draaien, wat zonder een goedgekeurde be groting niet mogelijk is. Na vaak onaangename discus sies werd de begroting aange nomen met 6 stemmen blanco (van de 165). De heer de Sonnaville deed hierna mededeling van de reden van zijn heengaan als secretaris penningmeester: hij achtte het fataal voor de V.V.V. dat de heer Broersma het voorzitter schap bekleedde, was het oneens met de wijze waarop aan de heer Buiskool ontslag was verleend, meende in de voorzitter de oorzaak te moeten zoeken van de minder goede verhouding tussen de beide V.V.V's en wenste zich te dis- tanciëren van het accountants rapport. ACTIVITEIT IN HET DORPSHUIS „Doe meer met minder geld dat was het onderwerp dat in de afgelopen weken ruim 60 huis vrouwen naar het Dorpshuis trok voor een drietal cursus middagen. Op initiatief van het Dorps huisbestuur werd deze cursus ge organiseerd in samenwerking met de Nutsspaarbank te Alkmaar. De lessen werden gegeven door Mejuffrouw D. Kroes, docente van het Gezins Begrotings Insti tuut te Rotterdam die op een bijzonder prettige wijze eén toe lichting gaf bij de filmstrook „Mevr. de Vries komt uit, hoe doet ze dat toch?" en achtereen volgens sprak over de kosten van de voeding, over het inkopen van levensmiddelen, de kosten van aanschaffing van kleding en huis houdelijke artikelen, het vóór en tegen van het kopen op afbetaling en crediet en over het geven van zakgeld. De belangstelling voor deze onderwerpen, die voor de huis vrouwen wel zeer actueel zijn, bleek behalve uit het grote aan tal deelneemsters ook uit de vragen die tijdens de cursus ge steld werden en waarop steeds een vruchtbare gedachtenwisseling volgde. VOORDRACHTSAVOND VAN CLAUDINE WITSEN ELIAS Het K.C.B. organiseerde Don derdag in „De Rustende Jager" een voordrachtsavond. Het pro gramma was gewijd aan oorspron kelijk werk van de in 1953 over leden dichter, schrijver en criticus Martinus Nijhoff. De heer A. Roland Holst leidde de avond in met een korte be schouwing over Nijhoff. Claudine Witsen Elias liet haar auditorium genieten van de schoonheid van Nijhoffs taal. De voordracht kunstenares begon met enkele gedichten uit zijn eerste in 1916 verschenen bundel „De Wan delaar". Na „Kinderkruistocht" „De twee duiven" e.a. vervolgde zij met „Een Idylle" van 1942. Na de pauze werd het programma voortgezet en vergastte de kunste nares het publiek op een fragment uiteen „Pinksterspel", „de Moeder en de vrouw", „Het Kind en ik" en „het lied der dwaze bijen" Het werd een avond van hoog Kunstgenot. K.J.V.O. N.V. CULTURELE AVONDEN Een bijzondere avond zal op Zaterdag 27 Maart worden ge geven. De Avro-dirigent Jan Zwa german zal dan een korte inleiding houden over blaasinstrumenten. Daarna volgt een concert van Mozart voor hoorn en piano en het concert van Haydn voor twee hoorns en piano. De begeleiding is in de bekwame handen van Mevr. Corrie Morée- Dol. Behalve dit uitstekende pro gramma zult U kunnen luisteren naar het interessante samenspel van drie Bergense musici, waar van twee studenten aan het con servatorium te Amsterdam, n.l. de heren Blokker, Tromp en Wokke, die uit zullen voeren Divertimento van Mozart (concert voor twee klarinetten en posaune). Aan donateurs wordt deze keer geen speciaal bericht gegeven. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in dit blad. Er is geen plaatsbespreking. Kaarten zijn te verkrijgen bij De Haan's Boekhandel. De avond begint - in afwijking van andere avonden - om half acht en wordt gehouden in de zaal van de heer Nieuwendijk, welke zaal bekend is om zijn goede acoustiek. Mogen we nog even herinneren aan de laatste culturele avond, die op Donderdag 15 April wordt gehouden in de grote zaal van KLOKKEN De Rustende Jager te Bergen en waar Dr. J. M. Lodewijks uit Den Haag zijn prachtige kleuren film over Frankrijk zal vertonen? Voorlopig worden geen nieuwe donateurs aangenomen. Pas met de aanvang van het nieuwe seizoen zal blijken of het mogelijk is een beperkt aantal toe te laten. V.V.V. SECRETARIS LEGT FUNCTIE NEER J. H. M. de Sonnaville, secre- taris-penningm. van de V.V.V. Bergen Nh. heeft besloten met onmiddellijke ingang zijn functie als zodanig neer te leggen en zijn mandaat ter beschikking te stellen van de algemene ledenvergade ring. COLLECTE T.B.C.-FONDS De opbrengst van de T.B.C.- fonds-collecte van 't N.V.V. te Bergen bedroeg f393 58. SIM A VI-COLLECTE van 29 Maart t/m 3 April a.s. Deze maand komt SIMAVI weer bij U aankloppen. Het Comité hier ter plaatse doet een warm beroep op de harten en beurzen der burgerij. In de geest van Prof. Alb. Schweitzer zetten tal van Neder landse artsen in Suriname, Indo nesië en Nieuw-Guinea hun gehele persoon in om de schrijnende me dische nood te helpen lenigen. Deze weldoeners der mensheid kunnen het zonder de hulp van SIMAVI niet stellen. Bij voort during doen zij een dringend ver zoek om de zo broodnodige medi camenten toegezonden te krijgen. SIMAVI geeft deze oproep door aan het Nederlandse volk, óók dus aan de inwoners van onze gemeente. Zij wil de dokters en zusters van alle gezindten het barmhartigheidswerk mogelijk ma ken. SIMAVI vraagt niet naar ras of geloof, maar helpt, zoveel zij kan, waar nood heerst. In 1953 werd voor een bedrag van i f300.000. aan steun uit gegeven. Laten wij SIMAVI hel pen en mede de schouders zetten onder dit onbaatzuchtige werk van naas tenliefde. Behalve aan medicamenten is er een grote behoefte aan brillen, vooral monturen, die in de binnen landen dikwijls zeer te pas komen. Voor de inzameling hiervan is de heer D. Pastoor, opticien, Hof- laan 2, zo vriendelijk geweest zich beschikbaar te stellen, men kan ze daar rechtstreeks brengen of aan de collectanten meegeven. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK SCHOORL Op 11 Maart j.l. had de Al gemene Ledenvergadering plaats van de Coöperatieve Boerenleen bank in de zaal van de Heer Nic. Schuyt. Men had dit „Alge mene Ledenvergadering" beter kunnen vervangen door „Beperkte Ledenvergadering" n.l. van de getrouwe 10°/0 van het totaal aan tal leden dat de vergadering pleegt te bezoeken. Het resultaat van de oproep was immers de tegenwoordigheid van ongeveer 30 man, het Bestuur medegeteld. Toch hadden de afwezigen on gelijk, want het waren uitsluitend plezierige mededelingen, die ter tafel werden gebracht. Na de opening door de Heer Winder, die de geluidloze stembanden van Voorzitter Koel moest vervangen, werden de notulen van de vorige vergadering gearresteerd. Daarop volgde het jaarverslag van de kassier. Dit verslag kon een voor uitgang melden, in de economische toestand door uitbreiding der in dustrie. Hij memoreerde de ramp, die ons land had getroffen en waar voor de gezamelijke boerenleen banken een bedrag van f400.000 hadden bijeengebracht, waaraan ook door Schoorl voor zijn deel was bijgedragen. Het spaargeld was gestegen met een bedrag van f 147.296.51. Het disconto werd verlaagd van 31 /2 tot 3°/o. Het bankgiro heeft zich sterk ont wikkeld. Er was een nieuwe con structie gevonden, waardoor het mogelijk werd, crediet te verlenen zonder de volledige statutaire zekerheid door inschakeling van waarborgfondsen. Toch moet de aansprakelijkheid der leden met alle middelen worden beschermd en wordt dus grote voorzichtig heid betracht. Het Reservefonds bedraagt op 31 December 1953 f 48.536.65. De controle op de administratie en beheer heeft door de Centrale Bank plaats gehad. Het Bestuur vergaderde 12 maal, waarvan 4 maal tesamen met de Raad van Toezicht. Het aantal geboekte posten bedroeg 4514 tegen 4156 in het jaar daarvoor. Het aantal leden bedraagt 298 tegen 301. Het aantal spaarders 884 in ge tal hebben een totaal inleg van f 1.076.844.62. Er zijn 91 voor schotnemers met een totaal bedrag van f 265.799.41. De totale om zet bedroeg plus minus f 4.000.000. De saldo bedraagt na reservering van f 1500, voor nog te betalen belastingen en f 260.- voor het waarborgfonds f 3541.66. Deze winst zal weder aan het reserve fonds worden toegevoegd. Een zeer bevredigend verslag waarbij een woord van dank aan Bestuur voor hun beheer en aan de Kas sier voor de uitstekende behande ling van administratie en corres pondentie zeker op zijn plaats is. Hierna had een verkiezing plaats van een aftredend bestuurslid en van een lid van de Raad van in schoonmaakgetijHamea-Gelei Toezicht. De beide aftredenden, resp. de heren W. Sevenhuysen en C. Koel, werden met grote meerderheid herkozen en namen hun mandaten aan, onder dank zegging voor het in hen gestelde vertrouwen. Tenslotte werd een voorstel behandeld tot verhoging van het salaris van de Directeur en de presentiegelden van het Bestuur en de R.v.T. ingaande 1 Januari 1953. Na enige discussie werden deze verhogingen verleend die elders reeds werden toegepast. „OLYMPIA" Onze plaatselijke gymnastiek vereniging zal Zondag 21 Maart a.s. haar jaarlijkse uitvoering houden in de zaal van de heer N. Schuyt, aanvang 's avonds 8 uur. Laat ieder zorgen op tijd te zijn, opdat op tijd begonnen kan worden. Het programma vermeldt weder verschillende oefeningen aan rek, brug, paard, evenwichtsbalk, langemat, balletten enz. Alleen de Dames en Heren doen aan dit programma mee. En als extra attratie hebben we het mond harmonica trio „The Cromonica" uitgenodigd om de aanwezigen op enige nummers te vergasten. Het grote belang van de gymnastiek voor lichaam en geest behoeven wij niet nader uiteen te zetten, dat is voor een ieder voldoende bekend. Wij twijfelen er niet aan of „Olympia" zal Zondagavond weder 'n mooie avond aan de velen kunnen toevoegen. Zaterdag 27 Maart kunt U de adspiranten op de planken zien. Voor nader bijzonderheden verwijzen wij naar een in dit nummer voorkomende advertentie. „ELCK WAT WILS" De jaaruitvoering van het Caba retgezelschap „Elck wat Wils" te Groet in de zaal van de heer Hakof op Zaterdagavond j.l. was een zeer gezellige bijeenkomst waarmede het dóel, de aanwezigen een prettige avond te bezorgen, volkomen werd bereikt. Het was een uitnemend idee de toeschouwers niet als haringen in een ton te verpakken, maar door het plaatsen van talrijke tafeltjes met daaromheen gegroe peerde stoelen evenzoveel kern punten van gezelligheid te schep pen. Op deze manier kan het publiek gemakkelijker in vrienden kluitjes bij elkaar kruipen, het geen een geanimeerde conversatie bevordert en waardoor ook weer de kelen eerder droog zijn en behoefte hebben aan lafenis, die natuurlijk gaarne door de heer Hakof wordt verstrekt. Wij heb ben nooit het voorrecht gehad te Parijs in het Montmartre te ver toeven, maar wij stellen ons voor dat hier in Groet een overeen komstige sfeer heerste, maar dan natuurlijk in het nette! Het gebodene was daarom zeker niet minder te waarderen. Diverse sketches werden door muziek af gewisseld verdienstelijk gezang van twee dames met guitaar, een vingersvliegensvlugge solo van een volwassen accordeonist en niet te vergeten, het eerste optreden als gast van de veertienjarige Neeltje die een levensgrote accordeon torste en daarop met grote koel bloedigheid op kunstige wijze speelde. Van de sketches noemen wij als bijzonder geslaagd„Vlieg tuig" dat met zijn draaiende pro peller en twee inzittende piloten, die niet op hun mondje waren gevallen, (hoewel één van beiden een ogenblik met zijn mond vol tanden zat) een verdiend succes had. Ook „heden en verleden" met de goede zang achter de coulissen .en de Zigeuners, aardig van aankleding en decor en waar bij de solozang zeer werd ge waardeerd, zijn heel goed ge slaagd. Na de pauze volgde nog een klucht „Amalia Azalia", waarbij de vreugde ten top steeg. De figuren van tante Dora en Amalie werden dan ook kostelijk ten tonele gebracht. De neuswijze en door de neus klinkende opmerkingen van tante Dora deden lachsalvo's ontstaan en de travestie van de jonge mijningenieur in Amalia en zijn uiteindelijke ontpopping als de aanbidder van de lieftallige dochter hadden een zodanig effect dat menigeen de lachstuipen op het lijf werden gejaagd. Gezelligheid kent geen tijd, dus was het geenszins verwonderlijk dat het middernachtelijk uur reeds was verstreken voordat men tot het laatste bedrijf, een dansje, overging. Wij wensen dit dap pere troepje van „echte" dilettan ten geluk met het behaalde succes en hopen dat zij deze „hobby" nog lang mogen bezitten tot vreugde van hen zelf en mede genot van hun plaatsgenoten Verkrijgbaar bij Laanweg 35. Schoorl. Tel. 268 BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN UITSLAGEN SCHAAKVERENIGING „SCHOORL" Wedstrijdpartijen gespeeld op Woensdag 18-3-54 Meedendorp-C. Visser 01 Mw. Bril-C. den Das 01 Mw. Raédecker-H. Diderich 01 Mw. Bril-Mw. Raédecker 10 M. Slot-J.v. Loo afgebroken C. Visser-Meedendorp 01 ZONDAGSDIENST ARTSEN Het Departement Egmond, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, herdenkt 25-JARIG BESTAAN In zijn openingswoord herdacht de voorzitter van het Departe ment Egmond van het Nut, Ds. Plug, de oprichting van de Maatschappij in het jaar 1784 door Jan Nieuwenhuyzen, te Mon nikendam. Wat het Nut in al die jaren van het bestaan voor de gemeen schap heeft gedaan moge blijken uit het volgende. De Departe menten houden in stand133Nuts- spaarbanken, 202 Nutsbibliothe- ken, 111 Nutskleuterscholen, 20 Lagere- en 8 U.L.O.-scholen, 5 Volksscholen voor beeldende kun sten, cursussen op allerlei gebied, enz. enz. Het eigen Departement Egmond is reeds opgericht in het jaar 1851. In het jaar 1927 heeft dit opgehouden te bestaan. In 1928 is het wederom opgericht in Egmond aan de Hoef, door Ds. Spelberg. Spreker hoopte,'dat het Departement voort moge gaan met het beschavende en opbou wende werk in onze oude 3 Egmonden. Hierna verkreeg Drs. T. de Booij het woord, die ons een serie plaatjes vertoonde van zijn tocht naar Peru. Een waardevolle ver zameling kleuren-plaatjes werden vertoond, toegelicht op duidelijke en amusante wijze. Na de pauze werd een film vertoond, van de beklimming van een top in het Andes-gebergte. Hier kregen de aanwezigen een goede kijk op de moeilijkheden, die de spreker, samen met Dr. Egeler hebben gehad tijdens deze expeditie, die ondernomen werd namens de Nederlandse Stichting voor Hooggebergte exploratie. Na een dankbaar applaus van de aanwezigen, dankte de voor zitter de spreker voor het gebo dene. AANBESTEDING NACO-AUTOBUSSTATION EN V.V.V. GEBOUW Woensdagmorgen heeft de aanbesteding plaats gehad van de bouw van het autobusstation en V.V.V. gebouw. Ingekomen waren de volgende inschrijvingen Cebr. Schuit, Egmond a.d. Hoef f 28.890,Tervoort en Zn, Amsterdam f 28.300,H. de Boer, Anna Paulowna f 27.500, Hoogwerf, Ursum f 27 400, A. v. Duin, Noordwijk a. Zee f 26.000,Johan. Seijsevaar, Hillegom f 25.900,F.M. Hes St. Pancras f 25.300,D.v. Gulik, Waailand f 25.129.70,-; G. Blaauboer,Egm.a.Zeef24.875, Arie Wijker, Egmond a. Zee, f 24.700,— Th. Veul, Rijksweg 't Zand f 24.300,P. Buis, Oudorp f 24.240,— Apeldoorn, Egm.B f 23.900,Meijer en Smal, Amsterdam f 23.500. Jac Tromp, Alkmaar f 22.990, UeeMfad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen De Haan s Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning-en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ct. ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Tel. K 22082577. BERGEN 14 Maart Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 H. SCHOORL-KOEDIJK 14 Maart J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1