BERGEN Ook Spierpijn GERRITSEN SCHOORL S. DE LANGE w W ■'VlrfFfr SLOTAVOND OOSTERSE KUNST Voor een aandachtig gehoor besloot Dinsdagavond Dr.Kunst, conservator van de afd. voor Volkenkunde van het Kon. Insti tuut voor de tropen, een serie van 3 interessante lezingen over Oosterse kunst, in de danszaal van „De Rustende Jager" te Bergen. Dr. Kunst sprak op deze avond over de grondslagen der Indo nesische muziek. Zonder twijfel is de oorsprong der bevolking van de Indonesische Archipel in Azië te zoeken. Vele tien-, ja wellicht honderdduizenden jaren bereikten telkens nieuwe bevol kingsgroepen, nieuwe rassen, het eilandenrijk en brachten uiteraard hun eigen cultuur - ook muziek cultuur - mee. Het naspeuren van de afkomst der muzikale vormen en instrumenten, welke men thans in de archipel aantreft, behoort zonder enige twijfel tot de boeiendste onderdelen van de wetenschap der musicologie, die men tot voor kort gewoonlijk vergelijkende muziekwetenschap noemde, maar thans als muziek- ethnologie wordt aangeduid, aldus Dr. Kunst. Spreker lichtte zijn zeer inte ressante causerie toe met lantaarn plaatjes waarop zeer oude reliëfs en met het draaien van enkele gramofoonplaten. Na de pauze liet Dr. Kunst zien, dat er veel overeenkomst bestaat tussen muziekinstrumenten uit de archipel en die, welke heden ten dage nog worden gebruikt op de Balkan en Zuid Rusland. Ook bij de beelden op de met de hand geweven doodskleden bestaat een zeer grote overeenkomst. De heer J. Schekkerman dankte Dr. Kunst aan het slot voor de zeer leerzame, soms geestige uit eenzetting van de voor velen onbekende oeroude cultuur. Kunstenaars Centrum Bergen Na de „slot-avond van de boekenweek, heeft het Centrum thans medewerking kunnen ver lenen aan het tot stand komen van een serie van drie concerten, te geven door de violist Hubertus Distier op Dinsdag 13, Vrijdag 16 (Goede Vrijdag) en Maandag (2e Paasdag) 19 April a.s. Deze violist, in Bergen bekend door zijn optreden met het Duis-quartet, dat hier reeds eerder aan velen een avond op hoog muzikaal niveau schonk, zal werken van Joh. Seb. Bach ten gehore brengen, en wel de solo-sonates en partita's voor viool. De concerten zullen ge houden worden in het kerkje te Bergen aan Zee. Het behoeft wel geen betoog, dat de cyclus een bijna unieke gelegenheid vormt deze prachtige en bovendien helaas slechts zelden gespeelde muziek van Bach te genieten, vooral waar een zo bijzonder be gaafd kunstenaar als Distier dit mogelijk maakt. Gaarne hepen wij dan ook, dat men deze gelegenheid niet voorbij zal laten gaan. Voor nadere mededelingen mogen wij verwijzen naar de advertentie elders in dit blad. MAANDELIJKSE BIJEENKOMST van de afd. Bergen van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen. Met veel aandacht werd één dezer dagen geluisterd naar de boeiende voordracht, die Mevrouw T. van Stapele-Manoth uit Steen- wijk hield over het onderwerp: Vrouw in gezin en maatschappij. Kort samengevat kwam de inhoud hierop neer, dat de huisvrouw, ondanks het veelzijdige beroep, dat zij uitoefent in het gezin, zich geestelijk moet blijven ontwik kelen en contact moet houden met de buitenwereld, wat dan ook politieke scholing omvat. Dit kan haar dan helpen bij de opvoeding van de kinderen, een taak, waarop zij zich wel degelijk moet voorbereiden, daar de haar van nature toebedeelde intuïtie dikwijls onvoldoende zal zijn ver schillende problemen op te lossen. De vrouw in het gezin moet begrijpen, dat zij de plicht heeft haar overschot aan arbeidskracht voor een dienende taak in het maatschappelijk verband beschik baar te stellen. Men zal er goed aan doen voor het werk en wezen van de ongetrouwde vrouw in de maatschappij de haar toekomende waardering te hebben, daar zij evengoed als de getrouwde vrouw erin kan slagen haar persoonlijk heid te doen uitgroeien tot een harmonische eenheid. Uit het niet- talrijke publiek (hield de schoon maak verschillende leden thuis? Jammer) kwamen verschillende vragen. Voor de lezing begon, vroeg de presidente aandacht voor het Braillewerk voor blinden, dat om vat het overzetten van lectuur in het door Louis Braille in 1826 geformeerde blindenschrift. Is het nodig te wijzen op de belangrijk heid van dit werk, waarmee wij mensen, die het gezicht missen, kunnen helpen bij het verkrijgen van een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij De plaatselijke afdeling van de U.V.V. nam het initiatief geld bijeen te brengen voor één, zo mogelijk 2 Braille-schrijfmachines. Wie helpen wil dit doel te be reiken, wordt verzocht haar bij dragen te bezorgen bij Mevrouw I W I 1 A. G. Ezerman-Mootz. Rondelaan 27 of bij Mevrouw Finkensieper, Kastanjelaan 10. Indien de blinden het studiemateriaal hebben, kunnen zij opgeleid worden tot allerlei beroepen, waarin zij hoge arbeids prestaties leveren. De machines zullen in Bergen in gebruik ge nomen worden door die vrouwen, die daarvoor bij voortduring tijd beschikbaar willen stellen. Zij, die dit werk, wat zeer veel concen tratie vergt, willen aanpakken, kunnen door Mevrouw A. G. Ezerman-Mootz worden opgeleid daartoe. Het e.v. koffieuurtje van de Vereniging wordt, op uitnodiging van de secretaresse van de Volks hogeschool, op de Zandhoeve gehouden op 6 Mei a.s. UITBREIDING „DE HAAF" Het Provinciaal Vormingscen trum van de Nederlandse Her vormde Kerk, dat gevestigd is in het landhuis „De Haaf" aan de Natteweg, zal wegens de groei van haar werk het centrum gaan uitbreiden. Door het architecten bureau Roggeveen en Hooning te Bergen is daartoe een ontwerp gemaakt om het door De Bazel in 1914 gebouwde huis te ver groten. Het aan te bouwen ge deelte zal geheel in de stijl van het bestaande worden opgetrokken zodat een harmonisch geheel be houden wordt. De verbouwing betekent de winst van een lezing zaal en een aantal slaapkamertjes, waardoor de capaciteit van het centrum op 50 gebracht wordt. Men hoopt het nieuwe gedeelte in Juni in gebruik te nemen. AUTEURS OP SLOTAVOND BERGENSE BOEKENWEEK Het is met het boek als met het leven, of de liefde. Het blijft een boodschap, die soms verstaan wordt, of het geeft een rustige verpozing 's ochtends, 's middags of 's avonds, zei Mr. A. F. Kamp bij de opening van de slotavond van de Bergense Boekenweek. De danszaal van „De Rustende Jager" was geheel bezet. De déclamatrice Claudine Witsen Elias had het bestuur bereid ge- VRIJDAG 9 APRIL 1954 vonden, om de auteur Mr. Leon- hard Huizinga te vervangen. De kunstenares opende deze kunst manifestatie met een gedicht van Marsman, dat hij na de dood van Herman Gorter heeft ge schreven en declameerde verder nog enkele gedichten. In adem loze stilte werd het gebrachte aangehoord. Een hartelijk applaus en een bos mooie tulpen waren de dank van aanwezigen en be stuur. Bert Schierbeek, de schrijver van „Terreur tegen Terreur" en „Het boek Ik" kreeg direct de lachers op zijn hand, met zo nu en dan snedige woordspelingen, waarna hij nog las uit zijn werk, Jeanne Roos, bekend uit „Het hangt aan de muur en tikt" en als journaliste, was als altijd geestig en gevat. Zij wilde wel uit haar enig geschreven boek „Gijsbert Konijn" vertellen onder voor waarde „wanneer het de aan wezigen verveelde, zij hun vinger zouden opsteken. Na enige bladzijden tot aller genoegen te hebben gelezen, klonk er plots door de stilte„Jeanne zijn de twee bladzijden nog niet om". Hierop sloot de schrijfster abrupt haar boek, tot aller onge noegen, maar mocht tevens een donderend applaus in ontvangst nemen en ook een bloemenhulde. De heer A. Viruly bood haar aan toen het zijn beurt was, als nog verder te gaan met Gijsbert Konijn, doch ze antwoordde zeer ad rem „Nee dank U, want er is één volwassen man in de zaal", waarop weer een hartelijk applaus losbrak. De heer Viruly vertelde toen uit „Het paard Pegasus", vliegherinneringen uit Grieken land en Bagdad. De muzikale opening en omlijsting door de temperamentvolle pianist Géza Frid, waren de hoogtepunten van deze avond. De kunstenaar opende met 6 Préludes van Chopin, Scherzo in bes kl. t., vervolgde met muzikale carricaturen van hem zelf en speelde tot slot twee composities van Bartók, welke hij virtuoos technisch en met grote muzikaliteit ten gehore bracht. Een hartelijk applaus was ook voor deze kunstenaar de dank. Tot slot heeft Mr. A. F. Kamp, die tevens als voorzitter van het K.C.B. aftrad, de heer D. de Wolff-Peereboom geïnstalleerd. De nieuwe voorzitter sloot met een pluim voor de scheidende voorzitter, wat hij vergezeld liet gaan van een fraaie gekleurde en keurig ingelijste tekening van Jaap Min, deze zeer geslaagde slot- avond van Bergens boekenweek. LEGER DES HEILS. (Stichter William Booth. In verband met de lijdensweek vraagt het Leger des Heils bij zondere belangstelling voor een lichtbeeldenavond onder de titel „Kribbe, Kruis en Kroon", op Maandag 12 April, 's avonds 7.30 uur in het Dorpshuis. Het is een uitbeelding van het leven van de Heere Jezus en 140 kunstvolle projectie-beelden naar tekeningen, etsen, schilderijen van Gustave Doré, Eugene Burmand, Rembrandt, v. Dijck, Harold Coppeny en anderen, met de Bijbelse tekst naar de 4 Evangeliën. Deze bijzondere avond zal wor den gegeven door de heer Elder- kamp van Amsterdam. In verband met de Lijdensweek zullen de volgende bijzondere bij eenkomsten worden gehouden. A.s. Zondag (Palmzondag) als spreker Evangelist Dammuller uit Alkmaar en Goede Vrijdag „Dag bij het Kruis", 's middags 3 uur en des avonds 8 uur. KINDERSPELEN TE BERGEN Gesteund door de overwel digende belangstelling voor de kinderspelen in de voorgaande jaren zullen ook dit jaar op 30 April, de verjaardag van H.M. de Koningin, door de Oranjever eniging kinderspelen georgani seerd worden in de hiervoor bij uitstek geschikte en vanzelfspre kend met vlaggen getooide Sta tionsstraat. Aan de spelen kunnen deel nemen de leerlingen van de le tot en met de 7e klas van alle scholen in de Gemeente mits de deelnemers zich op de in de ken nisgevingen gemelde plaats en tijd, aanmelden. Teneinde stagnatie en teleur stelling te voorkomen, wijst het Comité van uitvoering er op, dat na de vastgestelde dag van aan melding, geen deelnemers meer kunnen worden ingeschreven Ook nu weer zullen de winnaars met fraaie prijzen worden beloond. Nadere bijzonderheden op de programma's en de in dit blad te plaatsen advertentie. K I E S P IJ N GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer H. J. J. M. Diesfeldt, slaagde voor het Doctoraal Examen in de Rechten aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. U. V. V. De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, afdeling Bergen, organiseerde ook dit jaar met haar medewerksters de collecte voor Simavi. De opbrengst was f 1039.70. Aan allen die medewerkten dit mooie resultaat te bereiken, harte lijk dank. PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP van Nederland Dames- en Kerenkappen Wij waren Dinsdag 6 April j.l. in Zaandam, waar de Demi-finale Dames- en Herenkappen werd gehouden. Hierbij werd Bergen vertegenwoordigd. Voor de Da mes afd. B. G. Dobben en voor de Heren afd. L. Henneman. Dat deze wedstrijd zeer zwaar zou worden daar was een ieder van overtuigd. Allereerst kwamen de Heren aan de beurt. Wat had de jury het daar moeilijk, er waren 44 deelnemers, waaronder de beste kappers uit de provincie Noord- Holland en Utrecht. De heer Henneman hield de naam Bergen hoog door zich zesde te plaatsen, met een model met welke hij nog nooit op een wedstrijd was uitgekomen, een buitengewoon resultaat met goede perspectieven in de finale. Om circa 7.30 uur nam de Dames-kapwedstrijd een aanvang met 38 deelnemers. Opdracht was een historisch kapsel Marie Leczinska" gemaakt in kort haar. Wat wij daar gezien hebben was werkelijk prachtigdit moest ieder mens eens meemaken om te zien hoe een kapper zich moet in spannen om zijn kapkunde op hoger niveau te brengen en voor die kapper welke nooit meewerkt te zien wat hij te kort komt. De heer Dobben zag zijn zeer goede prestatie in deze wedstrijd niet bekroond en moet dus een jaar wachten om weer zijn kans te krijgen. KLOKKEN EXAMEN „VLOT SPREKEN IN 'T OPENBAAR Op 1 April vond het examen plaats van de cursus, „Vlot spre ken in 't openbaar', 17 cursisten traden voor de examencommissie, welke bestond uit de Heer D. L. Daalder van Bergen, de Heer Vegter van Alkmaar en de do cent de Heer Fleumer. Het hoogste aantal punten werd behaald door de Heer P. Eevers van Amsterdam met 173 punten gevolgd door Mevr. J. Fleumer- Timmerman met 116 punten no 3 de Heer W. de Haan met 1551/2 31e JAARGANG No, 14 punt, beiden uit Bergen, vervol gens Mevr. de Jong- Kleimeer, Alk maar 152 punten: de Heer Jb. Vrasdonk, Bergen 148'/4 pnt Mevr. Kroon v.d. Oort, Groet 143'/4pnt; de Heer T. P. Wil- deboer, Schoorl 138'/4 pnt; de Heer J. Staadegaard, Bergen 138 punten de Heer S. C. J. Bakker, Schoorl 1371/4 pnt; de Heer J. Kroon, Groet 137 punten; Mevr. Evers-Natzijl, Amsterdam 1351 2 pnt; de Heer J. v.d. Oort, Groet 135 pnt; de Heer B. Visser, Bergen 132'/4 pnt; de Heer J. Swart, Bergen 128 pnt; de Heer G. Termöhlen, Bergen 127V2 pnt; de Heer C. Gutker, Schoorl 127 punten; de Heer W. Smit, Bergen 118 punten. Na het examen sprak de Heer Daalder enige waarderende woor den voor hetgeen hier gepres teerd was en feliciteerde de docent de Heer C. Fleumer met het gro te succes dat hij met deze 4 de cursus in Bergen wederom be haalde. De Heer Daalder heeft uit- deraard met zijn druk verenigings leven en het geven van velelezingen nog al veel ervaringen van slecht spreken en vragen stellen, door spreekangst hebbênde bezoekers van vergaderingen en lezingen. Maar zo vertelde de Heer Daal der, als hij de cursisten hier zo vrij en vlot en goed op bouw hoord spreken, erkend hij het grote nut van het geven en vol gen van cursussen voor „Vlot spreken in het openbaar.". Ook de Heer Vegter sprak als oud cursist van de Heer Fleumer, over de sympathieke en doeltref fende methode, de spreekangst van zijn cursisten te doen over winnen. Hij vertelde dat hij met genoegen eens de cursus heeft gevolgd en er veel nut en prac- tische waarden heeft opgedaan en nu uit de aard van zijn werk zaamheden veel lezingen moet houden, en besloot met de woor den dat zijn cursusgeld zeer nuttig was besteed. Zaterdag 3 April waren de cursisten met genodigden in ge zellige slotavond bijeen, waar de Heer Fleumer de diploma's en de puntenlijsje met een toepasselijk woord uitreikte, waarna de cur sisten hun docent bedankten voor het gene ze op de cursus hadden geleerd en boden hem als blijk van waardering een prachtig boek werk aan voorzien van de hand tekeningen van alle cursisten. De belangstelling voor derge lijke cursussen blijkt steeds groei ende te zijn. Zo hoorde wij van de Heer Fleumer dat hij reeds weer verschillende aanvragen heeft ontvangen van Middenstanders en Nuts verenigingen uit de om trek, voor cursussen in 't najaar van dit jaar. VOORJAARSVERGADERINGEN V.V.V. SCHOORL EN GROET Het feit dat de voorjaarsver gaderingen van de beide V.V.V.'s binnen een week hebben plaats gevonden, geeft ons aanleiding deze gebeurtenissen in één artikel te behandelen. Dit doen wij geens zins om ons er gemakkelijk vanaf te maken, maar wij zien nu de kans schoon om de geschilpunten tussen hen eens nader te beschou wen. Om alle misverstand te voorkomen maken wij er op attent dat de volgorde in de kop geen voorrang van Schoorl boven Groet betekent, maar een rangorde in tijd, daar de vergadering te Schoorl plaats had op 1 April en die te Groet op 5 April resp. onder voorzitterschap van de heer v.d. Garde en de heer Duin, en plaats gevonden bij Nic.Schuyt te Schoorl en Hakof te Groet. Om te beginnen met de over eenkomsten die er tussen beide vergaderingen bestonden, memo reren wij de opening door de Voorzitters, die beiden gewaagden van een betrekkelijk gord seizoen 1953, het voorlezen van de notulen, die zonder aanmerkingen werden goedgekeurd, uitgebreide en keurig verzorgde jaarverslagen van de secretarissen en penningmeesters, tevredenheidsbetuigingen van de financiële commissies die de diverse kassen in orde hadden bevonden, benoemingen van commissies voor de strandfeesten, verlichting des avond, vuurwerk, lampionoptocht, duinwandelingen enz. enz. Dit verliep alles vlot en zonder ernstige moeilijkheden. Er zijn echter drie onderwerpen, en juist niet de onbelangrijkste, waarover verschil van mening bestaat, niet alleen van de leden van iedere vereniging onderling, maar ook tussen de verenigingen als geheel. Dit zijnde uittreding uit de Federatie van V.V.V.'s, het nut van een reclametocht, en de houding die moet worden BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN aangenomen in verband met het euvel van onderverhuring van kampeerhuisjes. Laten wij deze een voor een even onder het oog zien. V.V.V. Groet is uit de Federatie getreden omdat het bestuur het niet eens was met de wijze waarop een functionaris van de Federatie is ontslagen en heeft uit solidariteit het verband met de Federatie verbroken. Daarmede is V.V.V. Schoorl, en meer in het bijzonder voorzitter v.d. Garde, het niet eens. V.V.V. Groet voelt deze kritiek als onaangenaam, en zo is daardoor een zekere gespannen verhouding ontstaan die niet dienstig is aan een aangename samenwerking. Het tweede punt, de reclame- tocht, die oorspronkelijk op initia tief van V.V.V. Groet is onder nomen, heeft in de vergadering van de V.V.V. Schoorl, waarbij ook enige bestuursleden uit Groet aanwezig waren, eveneens aan onaangename kritiek bloot gestaan, waarbij wel een beetje al teveel de moeite die de commissie van uitvoering zich had getroost, over het hoofd werd gezien. Afgezien van het feit dat de werkelijke waarde van zo'n tochtaltijd moeilijk in feiten en cijfers is uit te drukken, mag ook de tegenslag die daarbij werd ondervonden door onvoor ziene omstandigheden niet zo hard worden beoordeeld, dat zulk een scherpe kritiek gerechtvaardigd zou zijn. Het derde punt van strijd is de houding die de V.V.V.'s zouden moeten aannemen tegen het onder verhuren van kampeerhuisjes op de kampeerterreinen. Over deze aangelegenheid is een vergadering gehouden van de beide V.V.V.'s met het bestuur van de vereniging van de kampeerplaatshouders. Daarbij is een voorstel gedaan, hetwelk door de meerderheid der aanwezigen is aanvaard, n.l. dat de eigenaars der kampeerterreinen aanwijzingen zouden geven welke gevallen van onderverhuur plaats vonden, en daardoor de V.V.V.'s in de gelegenheid te stellen de eigenaars van die huisjes onder het oog te brengen, dat zij, alzo doende, mede profiteerden van de reclame die de V.V.V.'s voor Schoorl en Groet-Camperduin als vacantiecentrum maken. Zij konden daaraan een verzoek vastknopen om op die grond een bijdrage te Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DAMESTELEF, 2104 Voor de Paasdagen uw HAAR verzorgd. Kapsalon URSEM TELEF.2104 ItieekMad en rheumatische pijnen wrijft U weg met Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hooldpijnpoeders. Doos 50 ct. Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Tel. K 22082577. „DE DUINSTREEK"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1