Weeldlad ft 99 DE STILLE WEEK Puistjes! D.D.D. VRIJHEID EN DEMOCRATIE LIJST VOOR ALLE BEVOLKINGSGROEPEN GERRITSEN olkspartij voor PASEN LAATSTE WAARSCHUWING SCHOORL AFWEZIG VAN 20 t.m. 24 APRIL 1954 VRIJDAG 16 APRIL 1954 31e JAARGANG No. 15 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef door Dr. P. H. RITTER Er is één ogenblik in het jaar, waarop de ernstige mens zich ver diept in het lijden. Dat is in de stille week, wanneer hij poogt in te gaan tot het lijden van Christus. Hij verdiept er zich misschien ook op andere momenten in, voor al wanneer hij zwaar wordt be proefd, maar dan is het een be- peizing zonder oplossing. De lij densmeditatie in de stille week betekent, dat de mens in zijn nood, zijn Heiland zoekt, die het grootste leed heeft geleden dat denkbaar is. Eigen leed verschrompelt, voor wie zich rekenschap geeft van het leed aan het kruis. Zijn wij allen zo zeer in nood Wie de vraag stelt, heeft haar beantwoord. Wij weten het: de wereld is uitzichtsloos, alle onrust, alle beschouwingen en tijdsont- ledingen, zij zijn worstelingen om een licht dat niet komt, zij zijn smeekbeden. Men heft de handen ten hemel, bevangen als men is door angst en onheilsverwachting. Men heft de handen ten hemel. Wat wil dit zeggen? Men vindt geen uitkomst in de dingen, die ons omgeven en de ziel zoekt naar een vertroosting bij God. De les van de smart is, dat zij leert inzien, dat haar oplossing alleen in handen is van Hogere Macht. Wanneer men blijft ver wijlen bij dat wat vergaat, dan wordt men een slachtoffer van een wilde levensstroom, die naar de afgrond leidt. Alleen de ver binding met wat bestendig is, dat wat blijft, geeft zin aan ons be staan. Al de verontrustingen, die ons thans belagen, zullen eenmaal overglijden. Hetgeen zich aan ons voordoet, is een eindeloze wisse ling van aspecten. Maar wij heb ben onze grond niet te zoeken in die slechte oneindigheid, in die lege vernietiging, wij hebben te naderen tot den Eeuwige, die Zichzelf gelijk blijft, die de Ver- vuldheid is. Dat alleen geeft ons het hoogste geluk. Er is op het paasfeest, dat wij thans vieren, aanleiding genoeg om ons te versomberen. De span ning in de wereld houdt aan. Onze wensdroom van een nade rende vrede is wederom vernietigd na de mislukte internationale con ferentie. Het leven is nog voor velen zwaar te dragen. Maar afgezon derd van de wereldbeslomme ringen, die ons beangstigen, is er verdriet in vele persoonlijke levens. Wij zijn zo geneigd, ons door het tijdsbeeld te laten beïnvloeden, dat wij ons daartoe laten over heersen. Maar niet alleen de tijds omstandigheden dringen tot paas- overweging. Laat ons nimmer vergeten, dat eigenlijk ieder men senleven een tragisch element in zich bevat. De moderne stijl heeft een glimlach getoverd om de lippen der mensen, die wij in de couranten vinden uitgebeeld, een glimlach die, als wij hem goed bestuderen een grijnslach wordt. Maar de mens met het gelukkig ste aangezicht heeft zijn verbor gen smarten en ontkomt evenmin aan zijn zielenood als zijn zich rampzalig voordoende broeder. Na de lijdensweek komt het paasfeest met zijn jubelende ge tuigenis. Wanneer wij ons ervan doordrongen hebben, dat niet het zoeken van dwaallichten, dat niet het najagen van wensdromen de bestemming van ons leven is, maar het aanschouwen van het Licht dat was en is en blijft, als wij verankerd worden in eeuwige waarden, dan zijn wij in staat de kracht van het paas-wonder te beseffen. Niet ondergang, maar verrijzenis, niet dood, maar op standig, dat is de paasboodschap. Geen verdwijnen in het lege Niet, maar verlossing uit onze ellende. Pasen beleven wil zeggen Komen tot de erkenning van het: Niettemin. Het leven is een droe ve reis, maar niettemin is er ons een uitzicht gegeven op eeuwige waarden. De zin der christelijke hoogtij dagen is gelegen in het voort durend contrast dat zij stellen tussen twee werkelijkheden, de werkelijkheid van dit jammerlijke aardse bestaan en de hogere wer kelijkheid der heilsbelofte. Niet in het vergankelijke doch in het bestendige zijn wij geworteld. De gedachte ener wedergeboorte neemt op Pasen van ons beslag. De gedachte van een reiniging der ziel en van een geluk, dat uit het leed gewonnen wordt. En zo laat Pasen dan toch zijn zon schijnen in deze godverlaten wereld. En zo nadert het met zijn vertroosting en heelt de won den, die bloeden in ons binnenste. Zo komt het paasfeest tot ons op de adem van de lente. De paaszon moge ons blijven beschij nen en ons verwarmen, ook in de ogenblikken, die ons tot wan hoop zouden verleiden. Want wij weten, als wij de paasgedachte hebben verstaan, dat het leven rankt over de dood en de Eeuwige Waarde reikt over de loze ver nietiging. WEKKERS INTERIEUR VERNIEUWING Door grotere keuze in serviezen, zowel in porcelein als in aarde werk, heeft de Heer Hopman van de Bergense Kunsthandel gemeend, een ■••."•'•zichtelijke afdeling hier voor te moeten inrichten. Achter in de zaak bevindt zich deze nieuwe afdeling, waar alle serviezen een zeer overzichtelijke plaats hebben gekregen, en goed tot hun recht komen. Het geheel, dat er zeer ver zorgd uitziet, is vervaardigd door de meubelmakerij van de Fa. Jac. Hopman. Deze nieuwe afdeling zal z'n nut in de toekomst zeker wel bewijzen. Het zou niet prettig zijn wan neer U achteraf ontdekt, dat U niet hebt meegedaan aan de zie ken actie 1 Loopt dus morgen even langs het stationU wordt on- middelijk van Uw goede gaven bevrijd. De zieken krijgen nog vóór le Paasdag hun verrassing thuis bezorgd. Wanneer niemand óns vergeet, hoeven wij geen enkele zieke over te slaan. Van 10-17 uur houden wij receptie in de „Rode Kruis wagen" op het stationsplein. Laat de eieren rollen BERGEN'S BRANDWEERKORPS SCHENKT POPPENKAST VOOR STAVENISSE'S JEUGD Er bestaat bij de Bergenaren geen bijzonder grote belangstelling voor de Volkshogeschool, doch één groep maakt hierop wel een uitzondering, dit is het Brandweer corps. Met deze groep is de laatste jaren een nauw contact ontstaan waarvoor de Volkshogeschool U allen zeer erkentelijk is. Met deze woorden dankte de heer J. Schekkerman Mevr. Tine Kroon, bij de overhandiging van het boek „De blauwe Vogel" van Joseph Wechsberg, voor de biblio theek van de Zandhoeve. Dit ge beurde op de slotclubavond, ge organiseerd door de vrouwen van Bergen's Brandweer welke Zater dag op de Zandhoeve werd ge houden. Deze avond kreeg wel een zeer bijzondere betekenis, omdat de poppenkast, die op initiatief van de vrouwenclub en door zes vak lieden van het korps was gemaakt, ten doop werd gehouden. De dames hadden, om in het teken der brandweer te blijven, de pop pen gemaakt naar type's van ^©®®"y®®^y®©^y©©®^®©^®®©^^©©^^©©^y®©^®®©^®®©^^©©^®)^ PALM-PASEN - GOEDE VRIJDAG - PASEN „Hosanna, hosanna, gezegend is Hij", Met juichende, jubelende groet, Met Palmtakken tradt men de grote Verlosser, De Heiland spontaan tegemoet. j| Maar 't juichen verstomde, Verloochening en haat, Gewerd hem, die Liefde kwam brengen, Geofferd aan het duister verraad. j| In zielesmart en helse pijn, «I Aan 't Kruishout wreed geslagen, Heeft Hij 't in Godes Kracht volbracht, Der mensheid kruis gedragen. j| Maar licht verrees uit duisternis. Geen zonde, dood of graf, Vernietigt wat de Vader ons In Zijne Liefde gaf. De dood is overwonnen, Pasen't Licht verrijst O dat een ieder hoog gestemd, Gods majesteit nu prijst, Verheerlijkte Christus, sta ons bij, a Opdat 't in ons harte ook Pasen zij2 MAARTJE N. ZWAAN Pasen 1954 brandweermannen en authentieke figuren uit Bergen. Na een hartelijk welkomstwoord van Mevr, Kroon, gaf zij de lei ding over aan de heer Schekker man, die deze weer doorgaf aan de heer Piet Timmerman, waar door direct de juiste stemming kwam onder de vele aanwezigen. Zoals gebruikelijk werden er eerst enkele liederen gezongen uit de liederbundel „De stem van Alard" en ook hier bleef men weer in de brandweersfeer door te be ginnen met „Klokke Roeland" van A. Radenbach en J. Destoop. Ja, en toen Ja het werd wer kelijk een sprookje „De poppen kast". Men waande zich in de Poesjenellenkelder naast het Vlees huis in het hartje van Antwerpen. Want degene, wij zullen zijn naam maar niet verklappen, die de poppen ophield en sprak, had zoveel fantasie, dat hij zeker col- lege heeft gelopen op de Dam in Amsterdam. De lachsalvo's waren niet van de lucht en de brand weer werd er zo nu en dan flink doorgehaald. Jan Klaasen kreeg eerst door middel van de brandweer een huis (de poppenkast) nadat Jan enkele duizenden malen op het Raadhuis was geweest. Hij was dit huis met Katrijn aan het in richten toen de sirene ging. Er vlogen brandweerlieden voorbij om snel bij de kazerne te zijn, doch het „waterkanon" wilde niet starten. Men ging zoeken, de commandant werd kwaad, maar niet starten en eindelijk „geen benzine in de tank". De dames kwamen er ook niet zonder kleerscheuren af. Zij toch beoefenen de Volleybal sport. Een der dames kon er maar niet goed inkomen en sloeg telkens mis. Maar plotseling was dit ineens anders. Grote verwonderingHoe komt dat, zeg"? „O, ik heb mijn wolletje uitgetrokken". De grootste kolder werd echter de les door de instructeur, die een hogedruk pomp uitlegde aan de manschappen, aan de hand van een getekend voorbeeld. De antwoorden en vragen, die door de popophouder in verschillende toonaarden werd gesteld deed de aanwezigen schateren van het lachen. Uiteraard werden ook andere gebeurtenissen opgehaald. Ook aan dit sprookje maakte de dood een einde. Men bleef nog lang bijeen met allerlei gezelschapsspelen. Ook de inwendige mens werd versterkt. Aan het slot werd door Mevr. Kroon de heer Schekkerman, de ziel van dit feest, verblijd met een tulband en kregen de heer en Mevr. J. Meyer een bloemstuk voor het vele werk voor deze avond verricht. De heer J. van Zoonen was de tolk van het korps. Hij bedankte ten eerste de dames voor het vele werk en ten tweede de Volkshogeschool, voor de buitengewone gastvrijheid. En toen, ja en toen, allen even corvé en de Zandhoeve was schoon en aan kant toen de laatste huis waarts keerde. UITBREIDING t BOERENHUYS" ,,'t Boerenhuys" gevestigd Ruïnelaan 8 te Bergen is uitgebreid met een geheel aparte afdeling „Nieuw Koperwerk". Naast de Antiekhandel en de handel in gouden en zilveren occasions wordt de nieuwe afdeling geheel afzon derlijk gehouden om de clientèle een beter overzicht te geven over de aangeboden artikelen. Het publiek dat nu een modern haard- kacheltje, wandbord, gong of bloemenkannetje zoekt, kan nu ook slagen in ,,'t Boerenhuys", dat een grote keuze biedt in modern koperwerk, dat bovendien niet gepoetst behoeft te worden omdat het gevernist is. VERGADERING P. v.d. A. Afdeling Schoorl Met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 21 April a.s. had de afd. Schoorl van de P. v.d. A. een vergadering be legd op Donderdagavond 8 April j.l. in de zaal van Klein Zwitser land om aan haar leden de lijst aanvoerder, de heer W. Tho massen, burgemeester van Zaan dam, voor te stellen. Daarbij zou spreker behandelen het onderwerp „De toekomst van ons dorp". Om te beginnen wees de heer Thomassen erop dat de politiek zich uitstrekt vanuit de kleinste kring, de woonplaats, in steeds groter kringen van de streek, de provincie, het eigen land, Europa, tot de wereldpolitiek, waarvan de onderlinge verhouding der naties de inhoud is. Hij wees op de tragiek van de verdeeldheid na de laatste wereld oorlog van de overwinnaars, die in twee kampen tegenover elkaar staan, n.l.. Rusland, China, Thibet en de vazalstaten aan de ene kant met als ideologie het communisme en aan de andere kant de rest van de wereld onder aanvoering van de Verenigde Staten en Enge land, met als ideologie de demo cratie. Hieruit blijkt duidelijk de voorname plaats die de wereld politiek in het leven der volkeren inneemt. Terugkerende op eigen terrein behandelde spreker het regerings beleid in ons land na de wereld- oorlog, dat onder een onafge broken premierschap van de heren Schermerhorn en Drees ons land vanuit een chaotische toestand tot de tegenwoordige staat van wel stand heeft gebracht. Vanzelf sprekend stelde hij daarbij ook de verdiensten van de ministers Lieftinck, Kieft en Mansholt in het licht. Een opwekking om de voortzetting van deze politiek mogelijk te maken door te stemmen op de candidaten van de P.v.d.A., alsmede een toelichting op de belangrijke invloed die de leden der Prov. Staten uitoefenen op het te voeren beleid in de provincie, dus ook uiteindelijk op het welzijn van ons dorp, besloot deze heldere en vlotte uiteenzetting. Na de pauze werden door de aanwezige partijgenoten talrijke vragen gesteld over het onderwijs, de ruilverkaveling, woningbouw, ouderdomsvoorziening, jeugdzorg, vestiging van industrieën, sport terreinen en de moeilijkheden die de polderbesturen ondervonden bij het onderhoud van de polder wegen. Deze werden alle tot tevredenheid van de vragers be antwoord, waarna de heer Goetsch de spreker hartelijk dank bracht voor deze zeer geslaagde avond. In de convocatie van deze ver gadering stond: Gelegenheid tot het stellen van vragen en debat. Van het eerste werd een ruim gebruik gemaakt, van debat echter was geen sprake. Dit is niet te wijten aan de spreker, die zeker bereid en in staat zou zijn geweest een debat aan te gaan met een politieke tegenstander. Deze was echter niet aanwezig en dit is eigenlijk te betreuren. Wij zijn geenszins belust op politieke scheld partijen waarbij de een de ander uitmaakt voor alles wat lelijk is, maar het is toch ook mogelijk, in dezelfde beschaafde en ge matigde toon, waarin de heer Thomassen zijn politiek standpunt uiteenzette, en zonder, hetgeen zo aangenaam aandeed, een mis plaatst afgeven op afwezige tegen standers, eventuele verschillen van mening naar voren te brengen, waardoor het geheel een minder eenzijdig karakter zou hebben ver kregen. De kans dat daarbij mis verstand aangaande elkanders op vattingen uit de weg zou kunnen worden geruimd, en dat, door een beter inzicht in de gedachtengang van de ander zou blijken dat men dichter bij elkaar staat dan men meende, zou er tevens toe kunnen bijdragen dat men, met behoud van de eigen grote lijnen, in meerdere gevallen tot samen werking bereid zou zijn. NOG EENS V.V.V.'S SCHOORL EN GROET Naar aanleiding van ons ver slag over de beide V.V.V. ver gaderingen van verleden week, werd ons van onverdacht goed ingelichte zijde medegedeeld, dat de meningsverschillen tussen beide verenigingen niet van zo'n ernstige aard waren als uit dit artikel zou kunnen worden opgemaakt. Het doet ons van harte genoegen dit te vernemen Niettemin blijven wij van mening dat het „nood- kreetje" dat wij slaakten (men kan het toch bezwaarlijk een alarmgeloei als van een sirene noemen!) ten volle was gerecht vaardigd door de woorden die over de drie genoemde punten in de diverse vergaderingen waren gevallen. Overigens moet men het vermelden van een en ander niet zien als een welbehagen in het naar voren brengen van even tuele fouten, maar als de handeling van een „vriend", die U uw feilen toont, uit bezorgdheid dat de ingeslagen weg tot ernstiger dingen zou kunnen leiden. Indien beide partijen intussen door de gemaakte opmerkingen, als het ware een beetje onthutst, elkander hebben verzekerd dat het toch niet zo erg gemeend is, dan is daarmede het eigenlijke doel van het onderhavige artikel volkomen bereikt ALGEMEEN WELZIJN Het voorjaarsconcert van „Het Haydn Kwartet" in de Ned. Herv. Kerk te Schoorl, dat de vereniging „Algemeen Welzijn' haar leden en andere belangstel lenden weder aanbiedt, zal dit jaar gehouden worden op 28 April a Evenals vorig jaar wordt het Kwartet gevormd door De Heren M. Haitjema, A. de Groot, J. Smits en J. C. van Weydom Claterbos, allen leden van het Concertgebouworkest. De vele liefhebbers van goede muziek, die nog de beste herin neringen zullen hebben aan de hoogstaande genotvolle avonden van vorige jaren, zullen met ge noegen en waardering van dit bericht kennis nemen. Gezien de reputatie van het Kwartet zal men ook nu kunnen rekenen op een prachtig concert. Dit keer zullen kwartetten van Jac. Hayden ten beste worden gegeven. Het is voor „Algemeen Wel zijn" wel zeer verheugend dat deze concerten steeds weer in de belangstelling komen te staan en voor een goed gevulde kerk kun nen worden uitgevoerd. Blijkbaar stellen haar leden het op goede prijs dat uit de connec tie van haar voorzitter, de Heer Maars, met de leden van het kwartet het houden van deze concerten is voortgekomen en be stendigd, hetgeen voor Schoorl als een uitzonderlijke buitenkans moet worden gezien. In „de Duinstreek" van de volgende week zullen per annonce verdere bijzonderheden worden bekend gemaakt. ORANJEFEESTEN Het Oranje Comité te Schoorl is reeds druk bezig met het maken van plannen voor 30 April. Deze dag is speciaal bestemd voor de kinderen. Er is een aparte commissie ge vormd, die voor de kinderen wedstrijden zal organiserengeen gewone wedstrijden, doch met heuse speurtochten. Natuurlijk zal het voor de kleinsten niet al te moeilijk gemaakt worden. Bijzonderheden zullen de vol gende week worden medegedeeld, maar intussen zullen de inteken lijsten langs de huizen circuleren, Belastingconsulent P. H. HAJONIDES v. d. MEULEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ec P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Zuiver en ontsmet uw .huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeukbedaart, de ziekte kiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN ucuicii wuiutii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1