PANG SufcarL- faal U tzith wtioveu BAREHD WORDT GEROOFD SC! *t)e vetsnapeun#. Van BERGEN Éi Jongens- en Meisjesboeken BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. Jh£cort- Zakenmensen DE RUS BEKENDMAKING HUISVESTING VAN PERSONEN VAN VREEMDE NATIONALITEIT Het hoofd van de plaatselijke politie te Bergen (Nh.) vestigt nogmaals de aandacht op het bepaalde in het vreemdelingenreglement dat een IEDER, die aan een persoon van vreemde nationaliteit (dus ook familieleden en kennissen die een vreemde nationaliteit bezitten) nachtverblijf verschaft, verplicht is daarvan binnen 24 uur middels de bekende rode kaarten kennis te geven aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Bergen (Nh.), Karei de Grootelaan 17. De rode kaarten zijn kosteloos verkrijgbaar aan het Groepsbureau der Rijkspolitie. De Burgemeester van Bergen (Nh.), Dr. W. HUIJGENS want voor elk kinderfeest, waarop vanzelfsprekend ook de nodige versnaperingen moeten worden rondgedeeld, is geld nodig. Maar het comité vertrouwt, dat de in gezetenen ook dit jaar hun milde bijdrage zullen offeren opdat het feest zal kunnen slagen. Op 5 Mei zal voor de vol wassenen nu eens geen film doch een toneelstuk worden opgevoerd: n.l. „In Londen staat een huis". RECLAMETOCHT Gezien de stemming op de vergaderingen der beide V.V.V's heeft de Commissie „Reclame- tocht" de werkzaamheden voor de organisatie wederom ter hand genomen. Doel: Rotterdam en omgeving (Maastunnel Blijdorp— Weder opbouw havens). Uit reclame oogpunt is Rot terdam ook een nog weinig door ons bewerkt terrein. Minstens 100 deelnemers worden er ver wacht. Gezien de deelname in 1953 (140 deelnemers) zal deze verwachting wel vervuld worden. Laat allen die enigzinS kunnen weer meegaan, opdat we kunnen zeggenheel Schoorl Groet en Camperduin gaan er weer een dagje tussenuit om het nuttige met het aangename te verenigen. Kosten: als vorig jaar f 4) Datum 11 Mei. Als U meegaat is succes verzekerd Opgaven vanaf heden bij Groet Camperduin: Schoorl: P. Kos J. Muelink H. J. Meedendorp P. J. Kelder P. Reselman C. Middelbeek J. Wittebrood Joh. de Jong C. Hoogvorst Czn. J. Bakker Jzn. P. Koopman H. Gottmer J v. d. Willigen Van de Redactie. Geachte heer P. In uw ingezonden stuk van vorige week, ondertekend met „Een Bergenaar", stonden, naar men ons mededeelde enige per tinente onjuistheden omtrent de Berger Bussen. Wij willen U in 't vervolg aanraden, alvorens tot schrijven van een ingezonden stuk over te gaan, zich degelijk te overtuigen, dat de daar in genoemde feiten, met de waarheid overeenstemmen. Red. Gespecialiseerd Opticiën voor de Duinstreek, Mr. Opi. D. W. PASTOOR WOENSDAGS van 8-1 uur DAGELIJKS van 8 6 uur WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water s morgens 's namiddags April 17 18 19 20 21 22 23 3.46 4.14 4.44 5.14 5 42 6 15 6.49 4 00 4 29 501 5.29 6.00 636 7.12 FILMM1EUWS. ,;t is feest in parijs" („La fête a Henriette") Deze kostelijke en bovendien bijzonder oorspronkelijke film- comedie, geregisseerd door nie mand minder dan de vermaarde Julien Duvivier, brengt een aan eenschakeling van goede vondsten, persiflages en geestige taferelen op het witte doek, en alles met zoveel vaart en verve, dat we tot onze spijt, en veel vlugger dan we verwachten, aan het (ge lukkige) eind toe zijn. En daar is tenslotteParijs, het heerlijke bruisende, van vreugde tintelende, uitgelaten Parijs van de 14e Juli, dat wij vooral door de fascinerende fotografie van Robert Hubert op geheel nieuwe wijze leren kennen. WE GAAN NAAR MONTE CARLO Dat Hollywood zeer zeker niet het monopolie bezit van het ma ken van een goede showfilm be wijst Jean Boyer weer eens met zijn nieuwe Ray Ventura-film „Nous irons a Monte Carlo". Behalve van voortreffelijke mu ziek van Paul Misraki en bij zonder geslaagde liedjes van André Kornez (vooral „Tout, tout-mais pas ca") kan men ge nieten van het goede ongeknut- selde spel van de Nederlands- Engelandse actrice Audrey Hep- brun en van een allerheerlijkste baby, die maar liefst door drie da mes als „de hunne geclaimd" wordt. Een cocktail van de uit de band gesprongen esprit WIJ HEBBEN EEN RUIME KEUZE VER LOVINGSRINGEN IN DIVERSE PRIJZEN Verlovingsgeschenken voor iedere beurs K. M. GERRITSEN - Kerkstraat 6 - Tel. 2465 - Bergen VOOR DE JEUGD DE WERELDREIS VAN BAREND WILLEMSZ „Het Zeepaard" voer een oos terse haven binnen. Tegen de rotsen langs de kust waren witte huizen gebouwd, die schitterden in de scherpe zon. Langs de ha ven was het een drukte van be lang van mensen in kleurige kle derdrachten. Het schip ging voor anker en weldra kwamen kleine bootjes langszij, die de kostbare lading, bestemd voor een sultan in het binnenland, overnamen. De kapi tein van „Het Zeepaard" was echter verantwoordelijk voor de aflevering van de lading en daar om gingen enkele matrozen, on der leiding van de bootsman, mee naar de wal. Ook Barend mocht mee en dat was een kolfje naar zijn hand. De scheepsjongen keek zijn ogen uit in deze Oosterse haven plaats. Toen de bootjes de kade bereikten, werd de lading gelost en overgepakt op kamelen, die de kostbare last naar het binnenland zouden brengen. Drie matrozen, de bootsman en Barend zouden met de karavaan meegaan, om de waren bij de sultan af te le veren. Trots zat Barend bij de bootsman boven op een kameel en schommelde door de enorme zandvlakten, op weg naar het pa leis van de machtige sultan. Drie dagen duurde de rit en toen zagen de mannen in de verte een grote witte stad met hoge muren, blakend in de gloeiende zon. In die stad stond het paleis in diverse fijne smaken. 32 cent per 100 gram. Laag water ZONDAGSDIENST April 's morgens 's namiddags ARTSEN 17 9.46 10 00 18 10.14 10.29 19 10.44 11.01 20 11.14 11.29 21 11.42 12.00 22 12.15 12.36 23 12 49 1.12 Springtij 20 April H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Burgerlijke Stand BERGEN SCHOORL van de sultan. Langzaam schom melden de zwaar beladen kame len door de poort en overal in de stad liepen de mensen uit, om de karavaan te zien. Nieuwsgierig gluurdeu mannen en vrouwen naar de blanke mannen, die hoog op hun kamelen de stoet begeleid den. In de troonzaal. Bij het paleis aangekomen, werden zij aangehouden door schildwachten. Terwijl een aan tal Moren de lading van de ka melen afnam en uitpakte, werden de blanken voor de sultan geleid. In een prachtige zaal met een ga lerij van Oosterse bogen zat op een schitterende troon de vorst. Op een wenk van de heerser tra den de mannen nader en bogen. De sultan heette hen hartelijk welkom en liet zijn grootvizier verslag uitbrengen over de bin nengekomen lading. Toen hij hoorde, dat alles in orde was, dankte hij de zeelui vriendelijk voor de vele zorgen en bood hen een maaltijd aan. Het was Barend opgevallen, dat de sultan steeds naar hem zat te kijken en vriendelijk naar hem knikte. Wat moet die man toch van mij? vroeg de jongen zich af. Nachtelijk avontuur. De nacht zouden de mannen in het paleis doorbrengen en zij kre gen schitterende slaapgelegenhe den. Nauwelijks was Barend gaan liggen om te slapen, of de deur werd geopend en de sultan trad binnen. Eigenlijk schrok de scheepsjon gen een beetje. De sultan kwam bij hem zitten en vroeg, hoe het hem in hbl paleis beviel. Opge togen vertelde Barend, dat hij al les even mooi en wonderlijk had gevonden. „Zou je hier niet wil len blijven?" vroeg de sultan. Neen, al vond Barend alles wel erg prachtig, hier blijven daar voelde hij niet veel voor. „Weet je dat heel zeker?" informeerde de vorst. „Ja mijnheer", zei de jongen beslist. „Goed", zei de sultan en zonder verder een woord te zeggen, verdween hij. Even later ging de deur weer open en er kwamen een paar Moorse soldaten binnen, die zon der een woord te zeggen, de ge schrokken scheepsjongen in zijn kraag pakten en meenamen. Door lange sombere gangen werd hij naar een kerker gebracht. Met een doffe klap viel de zware deur achter hem dicht en daar zat Ba rend nu. Hij schopte wild tegen de deur en schreeuwde en huil de, maar het hielp hem niets, want niemand kon hem horen. De hele nacht sliep hij niet en toen de eerste zonnestralen door het getraliede venster schenen, zat de kleine jongen moe en met een rood behuild gezicht in een hoekje op de grond. Langzaam liep hij naar het raam, om eens naar buiten te kijken. Wanneer hij op de tenen ging staan, kon hij juist op de binnenplaats van het paleis kijken. De maats vertrekken. Na enige tijd hoorde hij stem men en voetstappen op het plein. Barend rekte zich om goed te kunnen zien en zag de bootsman en de drie matrozen, die naar de kamelen gingen. De grootvizier was bij hen en de scheepsjongen hoorde, hoe de leugenaar vertel de, dat Barend liever bij de sul tan bleef en niet mee terug zou gaan naar het schip. Angstig stak de scheepsjongen zijn hand door de tralies en pro beerde te schreeuwen, maar hij was zo schor, dat het slechts een zwak geluid was, dat hij kon uit brengen. Hij zwaaide naar de bootsman, maar die scheen het niet te zien. De mannen klommen op de ka melen en verdwenen door de poort. Barend bleef alleen achter in de sombere kerker. De gehele dag zag hij niemand, uitgezon derd een bewaker, die hem een keer wat oud brood en een kruik wa6;r bracht. Er komt redding. Het werd avond en verdrietig zat de kleine jongen nog steeds in zijn hoekje. Toen het goed donker was, hoorde hij zacht fluiten. Snel richtte hij zich op en ging naar het venster. Daar zag hij het ge zicht van de bootsman voor de tralies. „Stil, we komen je KaLn", fluisterde hij. Barend hoorde, hoe de anderen werkten, om de tralies te verwij deren. Zij braken zo zacht moge lijk de stenen rond het venster uit de muur. Het wachten scheen de scheepsjongen uren te duren. Maar eindelijk was het zover en haalden de maats twee tralies weg. Barend was klein en daar om kon hij gemakkelijk door het gat, dat nu was ontstaan. De stoere Steven, de grote matroos, hees hem met een ruk uit de ker ker. De jongen durfde nog niets te vragen, want hij begreep, dat ie der geluid gevaar kon betekenen. De mannen drukten zich plat te gen de muur en voorzichtig scho ven zij naar de poort. Zonder on gelukken kwamen zij daar aan. Barend zag, hoe de poortwachter geboeid en met een doek voor de mond op de grond lag. De maats hadden geen half werk gedaan. Snel klommen zij nu op de kame len en zo hard als de dieren lopen konden, begaven zij zich op weg naar de havenstad. „T IS FEEST IN PARIJS'' „WE GAAN NAAR MONTE CARLO" „DOOR DIK EN DUN" KERKDIENSTEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN brengt uw zaak of bedrijf onder de ogen TROUW- EN FEESTPARTIJEN 11 B FAMILIEBERICHTEN JO rxxxxxxx; cxxxxxxxx xxxxxxxx Hoflaan 2 - Bergen Nh. - Telef. 2202 Let op de naam RANG op het beschermend omhulsel van ieder „Rangetje". BERGEN Beide Paasdagen Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL KOEDIJK Beide Paasdagen van 21 tot 28 Maart 1954 GEBOREN: Maria Elisabeth, d.v. j. Razijn en G. Modder Cornelis jacobus, z.v. J. Hoeben en K. G. de Boorder. Magdalena Maria. d.v. L. B. V. Rotthier en J. Min. Adrianus Nicolaas Jozef, z.v. C. G Lange- dijk en J. C. Komen. Martin, zoon van H. Bulthuis en A. de Vries. ONDERTROUWDEvert van Dasier, Oudkarspel, 22 jaar en Grietje Bosma, 26 jaar. OVERLEDENWeijert Kager, 77 jaar. GEBORENAlida Maria, d.v. Petrus Johannes Leek en Anna Druijven. Cornelis, z.v. Nicolaas Pool en Aaltje Koster. ONDERTROUWD: Pieter Spaan, 31 jaar en Anna Cornelia Koekenbier, 36 jaar te Beverwijk. Henri Jacques Uurbanus 23 jaar. te Den Helder, en Veronica Hillegonda Harbrink Numan 28 jaar. GETROUWD Gerrit de Graaf, en Alida Afina van der Oort. Jan Aris van der Vegt. en Geertje Jo hanna Cornelia Middelbeek. Boekhandel C. Oldenburg Schoorl Vrijdag, le Paasdag, Dinsdag, 's avonds te 8 uur. Michel Auclair, Dany Robin, Michel Roux, Hildegarde Kneff in 18 jaar Zaterdag, 2e Paasdag. Woensdag, 's avonds te 8 uur, AUDREY HEPBURN en Philippe Lemaire in met het orkest van Ray Ventura. Alle leeftijden JEUGDMATINÉES op Zaterdag 17, Zondag 18, Maandag 19 en Woensdag 21 April met Stan Laurel en Olivier Hardy in Alle rangen f C.50 Aanvang 2.30 uur Alle leeftijden ZONDAG 18 APRIL BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius (Paascoll.) Bergen aan Zee2e Paasdag v.m. 10.30 u. Ds. A. B. Bekius, Ned. Herv. Pred. te Bergen. Liturgische dienst GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser (Paascoll.) GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur; Ds. Scholten LEGER DES HEILS (Dorpshuis) Paasdag, v.m. 10 uur: Dankdienst 8 uurPaasjubelsamenkomst 2e Paasdag geen dienst Verder als elke week R.K. KERK H.H. Missen, Zon- en Feestdagen 7 u., 8.15 uur. (Kindermis Jeugdgroepen), 9.30 u. (Hoogmis), 11 u. H.H. Missen In de week 7, 7.45, en 8.30 uur Lof: Zon- en Feestdagen te 7 u. In de week te 7.30 u., Donderdag, Eerste Vrijdag en Eerste Zaterdag BiechtgelegenheidZaterdag van 4-6 en van 7-8.30 uur. Dagelijks des morgens tijdens de H.H. Missen NED. HERV. GEMEENTE Eerste Paasdag v.m. 10 uur te Groet: Ds. C. M. de Jong (Met kerkkoor) Zondagsschool te Groet 11.15 uur 10.15 uur R. K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en Hoogmis 8.15 uur In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m 10 uur: Ds. G. Vellenga n.m. 5 uurDs. C. von Meijenfeldt Coll. Evangelisatie in de provincie 2e Paasdaggeen dienst NED. HERV. GEMEENTE Eerste Paasdag v.m. 10 uur: Ds. Roobol (Koorzang) Tweede Paasdag v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE Eerste Paasdag Egmond Binnen, 10 uur: Ds. Plug, Extra collecte voor het Fonds Bijz. Noden Tweede Paasdag Egmond a.d. Hoef, 10 uur: Ds. Plug geknipt VOOR itotR £ewëiS bizonder. Komt eens kijken WEATHER PJ? O O F Een advertentie met een korte suggestieve tekst van de vele lezers van ons blad I I Voor naar IN BERGEN UW ADRES I Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon en broertje N. ENS-RIDDER P. ENS TINEKE SCHOORL, 13 April 1954 Hereweg 4 Tijdelijk: Centraal Ziekenhuis, Alkmaar Ondertrouwd HANS UURBANUS Adelborst le klas Zeedienst en VERA HARBRINK NUMAN Huwelijksvoltrekking 7 Mei. SCHOORL. 12 April 1954. WILLEM DEHÉ en EVA JOHANNA BAAS hebben de eer, U mede namens weder zijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op Maandag 3 Mei a.s., des v.m. 11 uur ten gemeente huize te Schoorl. ALKMAAR, Laat 151 SCHOORL, Hereweg 98 12 April 1954 ReceptieGroet, Achterweg, op 3 Mei a.s., van 14.30—16.30 uur. Toekomstig adres: Pr. Beatrixstraat 39, Broek op LSngedijk. Op 1 Mei a.s. hopen onze lieve w ouders S. BAKKER A. BAKKER-APELDOORN hun 25-jarig huwelijksfeest te her denken. Dat God Len nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen. PIET (N. Zeeland) JAN - KEES GRÈ - TRUUS BERGEN. April 1954 Voert 8 Receptie 35 uur in Café Nieuwendijk. Op 2 Mei a.s. hopen onze lieve ouders J. P. LEERING en A LEERING WITTEBROOD hun 25-jarig huwelijksfeest te her denken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen. PIET en ANS ANS LOUIS JAN THEO TINEKE BERGEN, April 1954 Leo Gestel weg 5 Receptie van 3—4.30 uur thuis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 2