Ueekikd ft 99 Geen misbruik van ROl L Bergens' V.V. V. maakt goede beurt. Huidgenezing GERRITSEN VRIJDAG 23 APRIL 1954 31c JAARGANG No. 16 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Buitenlandse gasten vol lof over behandeling. Nadat op Zaterdag tot 2 keer toe werd verzocht om logeer- ruimte door de V.V.V.'s Amster dam en Rotterdam, over de radio hebben wij ons Zaterdagavond in verbinding gesteld met het V.V.V. kantoor in Bergen. Daar was echter nog niets van deze grote toeloop van buitenlanders te merken. Wel had Mej. Sluyter zich met de verschillende instan ties in verbinding gesteld, en ook had zij de Rijks verkeerspolitie in Amsterdam opgebeld, en verzocht om de buitenlandse automobilisten op weg te helpen, omdat er in Bergen nog 500 bedden be schikbaar waren. Maar s'avonds 10.30 uur was er nog niets van drukte te be merken, Zondagavond was dit echter geheel anders. Toen werd er door de beide dames op volle toeren gewerkt. Trouw terzijde gestaan door de padvinderij. Het dagelijks bestuur der V.V.V. was wel aanwezig, doch hielden alleen maar toezicht, en bemoeide zich niet met de verdeling der logeer- ruimte. Als er een automobilist op het kantoor kwam werd ge vraagd hoeveel slaapplaatsen hij nodig had! Een padvinder kreeg dan een adres en de automobilist had maar achter deze knaap aan te rijden en werd zo aan het adres gebracht. Hierdoor werd nodeloos zoeken vermeden en de buitenlanders waren enthousiast over zoveel service. Dit ging door, tot dat alle hotels en pensions vol waren. Maar er kwam ook nog een bus met 32 Zweden die vroegen om 2 nachten logies. Géén nood. Al deze mensen werden voor één nacht bij particulieren onder gebracht, voor de tweede nacht, werden zij gehuisvest in „Hotel KrebOok deze Zweedse gasten waren vol lof over de behandeling terwijl het natuurschoon van Ber gen en omgeving hen ten zeerste had getroffen. Ook deze mensen wisten niet dat er aan de Nederlandse kust zulke mooie plekjes waren. Zij zullen dit zeker uitdragen in hun eigen land waardoor Bergen een beurt heeft gemaakt als nimmer te voren. Wellicht kan dit een sti mulans worden voor reclame in het buitenland, als Zweden, De nemarken, Belgie en Duitsland, door het ophangen van affiche's en het ter hand stellen van fol ders door de Verkeersbureau s in grote steden dezer landen. Dames en heren der V.V.V. onze gelukwensen met dit behaalde succes. Laat dit de stimulans zijn om het in de toekomst nog beter te doen Goede samenwerking en eendracht geven de kracht om het werk met liefde uit te voeren. Hier kan heel Bergen van profiteren Maar dan ook allen lid van Bergens V.V.V. TENNIS-COMPETITIE vangt weer aan voor „De Molenkrocht" Enigszins verkleumd en wat verkild zijn de leden van het tennis-team „De Molenkrocht" te voorschijn gekomen uit de ijskast, met welke kwalificatie de maan den Februari, Maart en April gevoegelijk aangeduid kunnen worden! Typerend echter voor de aard van dit veerkrachtige en en in ons tennis-district zo popu laire team is, dat de leden de stijve verkleuming al grotendeels verdreven hebben, enerzijds door oefening met racket en tennisbal, anderzijds doortoevoeging van wat oude Schiedammer. Met andere woorden„De Molenkrocht" staat weer klaar om de tenniseer van Bergen hoog te houden. Zoals men zich misschien her innert, is het team, na enige achtereenvolgende promoties, vo rig jaar gestart in de 2e klasse van de landelijke competitie, waar het zijn debuut besloot met een kampioenschap. Gezien echter de afdeling, waarin De Molenkrocht thans is ingedeeld, lijkt ons een reprise niet waarschijnlijk, hoewel verrassingen uiteraard en vooral bij dit team, nooit zijn uitgesloten. Zondag 25 April a.s. staat de eerste wedstrijd op het programma en wel te Bergen tegen Return I uit Amsterdam. Dit team behoort tot de sterkste tweede klas teams, weshalve deze wedstrijd voor „De Molenkrocht" wel zeer zwaar zal worden. Captain Lau zal echter ongetwijfeld zijn team tot een uiterste prestatie trachten op te voeren. Het team komt dit seizoen uit in de volgende samenstelling: Dames-enkelspelenConny van Limburg Stirum en Tini Winder. Heren-enkelspelen: J. Schmidt en M. Lau. Gemengd-dubbelspelen: Mej. van Limburg Stirum-Schmidt en Mej. Winder-Mosk. Heren dubbelspelen Lau en Mosk. Dames-dubbelspelenMevr. Lau- Bogtman en Mej. van Limburg Stirum. „Molenkrocht", good luck in de komende wedstrijden! SCHOORL KONINGINNEFEEST. Voor de kinderen, die op 30 April willen deelnemen aan de speurtochten, geven wij hier enkele bijzonderheden. Kinderen van 10, 11 en 12 jaar moeten om 9 uur op de Paarden markt zijn voor een speurtocht door de Nollen. Kinderen van 6, 7, 8 en 9 jaar komen om half 10 op de Paarden markt voor een speurtocht langs de etalages in het dorp. 's Middags om half twee ver zamelen de jongens en meisjes van 13, 14 en 15 jaar zich even eens op de Paardenmarkt voor een speurtocht door de duinen. Zij gaan speuren in groepen van 5. Er zijn in totaal 45 prijzen be schikbaar. Het Oranjecomité te Schoorl rekent er op dat alle kinderen vanaf Koningsweg mee zullen doen. 5 MEI-VIERING. De herdenking van de bevrijding zal in Schoorl worden gevierd met een toneel-uitvoering in „De Rustende Jager". Om de kosten te dekken zal een entréeprijs van f 0.75 worden gevraagd. Opgevoerd zal worden het prachtige toneelspel„In Londen staat een huis". Na afloop een gezellig bal. Zie advertentie. TONEELUITVOERING „ONS GENOEGEN" Op Maandagavond 2e Paasdag j.l. gaf „Ons Genoegen" een uit voering van het toneelstuk „De Rattenval" voor een totaal uit verkochte zaal van de heer Nic. Schuyt. De auteur van dit stuk was er in geslaagd zijn personages zo met alle mogelijke narigheden te overladen, dat zij zich voelden als opgesloten in een rattenval, waaruit geen ontsnappen mogelijk was. Gelukkig werd hen, vóórdat het gordijn voor de laatste maal zakte, een behoorlijke portie „vol vette" aangeboden, waaraan zij genoegelijk konden peuzelen, zeer tot opluchting van alle toe schouwers. Aart Romke (Jaap Kuiper) had, na een voorspoedig begin als vak man, door afwijking van het rechte pad, enige jaren in de gevangenis moeten doorbrengen. Toen hij daaruit werd ontslagen bleek de reclassering in die tijd nog niet op het tegenwoordige peil te staan, want maar liefst vier jaar lang probeerde hij aan de slag te komen, maar niemand „lustte" hem. Bij het opgaan van het scherm was het vijfde jaar van zijn werke loosheid begonnen met alle ge volgen daarvan voor zijn gezin. Zijn vriend Bart Mork (Piet Mantel) die op de plaats waar een gewoon man zijn portefeuille opbergt, een kruikje „aqua vita" met zich mededraagt, wil hem overhalen minder wetmatige han delingen te plegen, die echter geld in het laadje zouden brengen en dus uitkomst uit de nood. De vrouw van Aart, Maria (Aaf de Das-Steen) en zijn dochter (Miep Tesselaar) doorzagen deze kwalijke opzet en werkten met vereende krachten deze verleider de deur uit. Maria tracht bij haar man de moed er in te houden en deze gaat nog maals op zoek naar werk. Intussen komt de zoon Sjoerd (Frans Leysen) thuis en doet door zijn schich tig gedrag ons vermoeden dat het met hem ook niet helemaal in orde isHet geheim wordt ons onthuld door de zwak zinnige Hanna(HannekeKoeten-de Leeuw) die door mysterieuze uit latingen te kennen geeft dat zij middels zwarte raven te weten was gekomen dat Sjoerd, in samen werking met zijn vriend Berend, (Eef Breen) een juwelier had be stolen en de buit verborgen in een nabijgelegen bouwval. Dit belet haar echter niet Sjoerd te willen dwingen haar schoonzoon te worden, omdat haar dochter Geertje (Janny Adam) enigszins gehandicapt door haar vreemd soortige mama, niet aan een man kan komen. Hanna bezit in haar verbeelding schatten die zij als bruidschat voor haar dochter be looft. Hoezeer ook onder de indruk van dit dreigende gevaar van de ontdekking van zijn daad, weigert Sjoerd aanvankelijk als losprijs een huwelijk met Geertje te be talen, en verlaat het huis. Daarna kwam moeder Maria binnen en werd door Hanna op dezelfde wijze in kennis gesteld van de misdragingen van haar zoon. De ongelukkige moeder wil het niet geloven, maar nadat Hanna haar had gedwongen ter plaatse een onderzoek in te stellen, komt zij terug, met een groot pak gestolen zilverwerk en stort daarover luid snikkende ineen. In het tweede bedrijf, de dag daarna, gaat het al niet veel beter. Aart is weer werk zoeken, Moeder Maria heeft steeds de zware last te dragen van de moede loosheid van haar man, het schichtige schuldbewuste gedrag van haar zoon, de dreiging van de oude Hanna en de neerslachtig heid van haar dochter Ant. Het enige lichtpunt is de komst van de broer van Aart, Frans, (Arie Mooy), die na lange jaren van zwerven over de wereldzee zijn anker heeft uitgeworpen en een zaak in een naburige grote stad heeft gekocht. Hij is wat je kunt noemen „Het zonnetje in huis" en ook wel bereid om hulp te bieden. Tot overmaat van ramp echter ontmoet Aart in een kroeg de vriend van Sjoerd, Berend, waarmede hij samen de kraak had gepleegd. Deze was tot de ont dekking gekomen dat de buit uit de schuilplaats was verdwenen (Moeder Maria had deze immers weggehaald en aan de eigenaar teruggebracht, zoals later bleek). Berend verdacht Sjoerd van een gemene streek en verweet dat aan diens vader, Aart. Deze, natuurlijk onkundig van de diefstal van zijn zoon, werd zó driftig dat hij Berend met een bierglas te lijf ging, en nadat zijn drift gezakt was, hem op de grond zag liggen met bebloed hoofd en doodMenende nu ook nog een moordenaar te zijn geworden, vloog hij in wanhoop naar huis en veroorzaakte ontzetting in het gemoed van de arme vrouw. Ook Bart van Mork verscheen weer op het toneel en nam op zich hem over de grens te brengen en voor de politie te verbergen. Nadat Hanna nog eens was komen opdagen in gezelschap van haar dochter Geertje, kwam Sjoerd over deze schone bloem tot andere gedachten en besloot het huwelijk aan te gaan. Oom Frans ont moette, en passant, de zuster van Maria, Brigitte (Mevr. Band) die een vroegere vlam van hem bleek te zijn. Voorts begon hij in het restant van het gezin orde te scheppen door de enige gave appel uit het rotte fruit, zijn nichtje Ant, aan te nemen als hulp in de door hem gekochte zaak en ver zocht haar zich gereed te maken met hem te vertrekken. Hij gebood haar haar zakdoeken etc. maar eens te gaan natellen met de be lofte het ontbrekende te zullen aanvullen, waarna deze jonge dame als eerste gelukspoppetje het toneel verliet. Het derde bedrijf speelt drie maanden later. Het meubilair is aanmerkelijk verbeterd, Sjoerd is inmiddels getrouwd met Geertje, en vormen een gelukkig paar, maar helaas vader Aart is nog steeds niet terug, verblijfplaats onbekend. Ook vriend Bart weet deze verblijfplaats niet meer, daar hij waarschijnlijk uit angst, van het adres is gevlucht waar deze hem bracht. Onder het maken van allerlei plannen ter opsporing komt plotseling oom Frans op dagen in gezelschap van Brigitte, en hij blijkt deze drie maanden goed te hebben besteed door de verovering van Brigitte, die hij als zijn aanstaande vrouw voor stelt. Ook Ant is overgekomen en deelt mede dat zij 'n „knulletje" heeft ge vonden. Algemene vreugde. Voorstel van Frans om een be scheiden feest te vieren. Tegen- stribbelingen van moeder Maria die om Aart kwijnt. Eindelijk stemt zij toe, maar terwijl de mannen vrolijk het huis verlaten om enige dranken te gaan inslaan (zwakalcoholische en de vrouwen de tafel netjes dekken, komt Aart in verwilderde toestand het huis binnenvliegen. Hij heeft alles afgespied en meent vergeten te zijn door deze feest vierders. Wéér een trap op het hart van de arme Maria! Maar gelukkig wordt dit misverstand opgeruimd, en als nu nog blijkt dat Aart steeds nog meent een moordenaar te zijn, en hem aan het verstand werd gebracht dat KELTUMPLEET de jongeman aan een hartver lamming was overleden voordat de vaderlijke toorn hem kon tref fen, toen ging de deur van de rattenval open en lag de blijde wereld voor hem open, gelukkig! Dit lange verhaal was nodig om U een zwakke indruk te geven van de loodzware druk waaronder de toeschouwers enige uren ver toefden. De keuze van dit stuk zal zijn reden hebben gevonden in de grote spelmogelijkheden die het boodt. Hiervan is een uitstekend gebruik gemaakt door allen, maar in het bijzonder door de dames Aaf den Das-Steen, Hanneke Koeten-de Leeuw, Janny Adams en de heren Jaap Kuyper, Piet Mantel, Frans Leysen en Arie Mooi. De heer Frans Leijsen vonden wij sinds de laatste uit voering sterk vooruitgegaan en Miep Tesselaar, hoewel in het begin wat stijf, had in het laatste bedrijf enige aardige momenten. Mevr. Band had geen grote rol, maar verklaarde, door haar fleurig optreden, de terugkeer van Frans tot zijn jeugdlifede, terwijl de Heer Eef Breen het voornaamste gedeelte van zijn rol, zijn tragische hartverlamming gelukkig achter de schermen heeft gespeeld. En nu nog een kleine opmer king over de toeschouwers. Zo nu en dan klonk er een onvers klaarbaar gelach terwijl er niet te lachen viel. Dit was voor de spelers en ook voor een groot deel van het publiek niet aan genaam P.S. Ons kwam van verschil lende kanten ter ore dat de uit voering van „De Rattenval" zeer in de smaak was gevallen en wij kregen de indruk, dat een her haling van het stuk niet ongewenst zou zijn. De goede roep die van deze uitvoering is uitgegaan, zal vele liefhebbers van goed toneel spel aanleiding geven deze tweede uitvoering te bezoeken. Wij zou den echter willen adviseren, ook in verband met de ernstige strek king van het stuk, het bal na de voorstelling te laten vervallen. RECLAMETOCHT Na ons bericht van vorige week kunnen we thans mede delen dat er zich reeds ruim 50 deelnemers hebben gemeld. Na het verschijnen van dit nummer van „De Duinstreek" zullen de commissieleden U nog bezoeken om uw opgave voor deelname in ontvangst te nemen. Daarbij moet f 2.- vooruit be taald worden. Wie niet wordt bezocht geve zichzelf op voor de eerste Mei a.s. Hierbij volgt nog het voorlopig programma. Datum: 11 Mei. Vertrek: plm. 8 uur. Via Den Haag (koffie) naar Rotterdam. Aankomst aldaar plm. 1 uur. Dan: koffietafel (zo mogelijk gratis) in het grootste gebouw van Europa het Groothandelsgebouw. Bezoek tunnel en Diergaarde Blijdorp of naar wens de stad in. Vertrek plm. 6 uur via Schiphol naar huis. Op Schiphol (bij avond verlicht) nog een poosje vertoeven op het terras, onder het genot van een kopje koffie Thuis plm. 11 uur. Geeft U allen op. 't Wordt weer een prachtdag. DE COMMISSIE N. B. Voor de namen van de commissieleden zie men De Duin streek van vorige week. SLOT KLAVERJASDRIVE- AVOND G.A.O.V. Op Zaterdagavond j.l. waren wij gast van de Groeter Amuse ments- en Ontspanningsvereniging die haar laatste van een serie van zes klaverjasdrive-avonden hield in de zaal van de heer Klop. Het was een echt gezellige avond juist zoals wij ons hadden voorgesteld dat een dergelijke avond kan zijn. Op het toneel vermaakte een deel der leden zich met tafeltennis of lieten de houten schijven van de sjoelbak lustig slieren over het gladde hout, terwijl de heer Van Klooster, die tevens de leiding van de drive in handen had, zich af en toe voor de piano zette en enige paren er toe verlokte rond de tafel tennissende clubleden te dansen, waarbij het wel eens tot een botsing kwam, maar alles in goeden gemoede, en het mocht de pret niet drukken In de zaal zaten de klaver jassers aan genummerde tafels met gezichten vol spanning, en al hing hun leven er niet van af, dan toch wel het als buit binnen halen van een consumptie, en niet te vergeten van eieren, waarvan er niet minder dan 1300 in totaal werden verspeeld. Op de slot- avond werden als prijswinnaars de volgende paren geklasseerd: 1. J. Aartsen-P. Nijboer 2. Kramer-T. Leeuwenkamp 3. Veldhuizen-C. Leeuwenkamp 4. J. Klop-Mevr. J. Klop 5. Bootsma-C. de Graaf 6. Mevr. v. d. Willigen- [J. v. d. Willigen Jr. 7. Mevr. Ivangh-J. Ivangh Sr. 8. v.d. Pol-J. Kluft 9. G. Duinmeijer-A. Kleij 10. K. Klop-Mevr. K. Klop 11. S. Minkema-Kossen 12. F. v. Klooster-J. Ivangh Jr. 13. B. Klop-J. v.d. Willigen Sr. 14. Hermarij-Kooy De eerste drie paren over alle avonden zijn: Door te late binnenkomst van veel copy, konden wij enige stukjes deze week niet meer plaatsen. Met de meeste aan drang verzoeken wij toezending van copy uiterlijk des Woens dags. De Uitgever. 1. J. Aartsen-P. Nijboer, met resp. 59 en 58 eieren per persoon. 2. F. Klooster-J. Ivangh Jr., met 45 eieren per persoon. 3. Bootsma- C. de Graaf, met resp. 39 en 38 per persoon. Wij wensende vereniging geluk met het succes dat zij klaarblijkelijk heeft met het arrangeren van haar gezelligheidsavonden die onge twijfeld een aangename afwisseling zijn in de sleur van alledag. P. v. d. A. FORUM TE GROET In de zaal van de heer Hakof heeft de afd. Groet van de P.v.d. A. een forumavond belegd waar als leden optraden de heren C. Egas, S. Schagen en A. Olivier. Zoals was aangekondigd zouden vooral vraagstukken betrekking hebbende op de Landbouw worden behan deld, zodat verwacht had kunnen worden dat een behoorlijk aantal van de daarbij betrokkenen zou den komen om vragen daarom trent te horen beantwoorden. De belangstelling viel echter niet mede, hetgeen jammer was omdat belangrijke onderwerpen werden aangesneden en door de forumleden op vakkundige wijze werden toegelicht. Men vroeg het forum wat het verwachte van het Landbouw schap, of de streekplannen wel rekening hielden met de agrarische belangen, of de Prov. Staten steun zouden helpen verlenen aan de steeds drukker gebruikte polder wegen, waarvan het onderhoud zwaar drukt op de ingelanden, men merkte op dat de sociale voorzieningen vaak vooral bij de middenstand tegenstand onder vinden en vroeg naar een ver klaring daarvan. Ook de vesti gingseisen en vergunningen, die reeds bij de tuinbouw bestaan, werden bij de Landbouw wenselijk geacht volgens een der vragers. Naar een duidelijke omschrij ving voor „Landbouw", met als onderdelen het Akkerbouwbedrijf, de koudegrond-tuinderij en de kas teelt, werd gevraagd, dit óók in verband met de opleiding van goede werkkrachten, terwijl daar bij nog ter sprake kwam de zuig kracht van de industrie, die velen aan de landarbeid onttrekt. Het is natuurlijk ondoenlijk de antwoorden van al deze vragen door de leden van het forum hier weer te geven. Alle vragers ont vingen echter een antwoord waar van zij iets konden opsteken zo dat zij met een tevreden gemoed huiswaarts keerden. Sproeten? SPRUÏOL ZONDAGSDIENST ARTSEN UITSLAG VERKIEZING TE BERGEN. Lijst 1 P. v. d. A. 1398 2 K. V. P. 1708 3 C. P. N. 145 4 A. R. 267 5 V. V. D. 960 6 Chr. Hist. 98 7 S. V. P. 9 8 K. N. P. 88 9 Soc. Unie 23 10 4 Totaal geldige stemmen 4700 Uitgebracht 4815 stemmen, 115 ongeldig. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Laxeermiddelen, maar als U een laxans nodig heeft, neem dan Mijnhardt's Laxeertabletten. Veroorzaken geen gewenning, wer ken zacht, zeker en zonder kramp. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk. BERGEN 26 April Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 26 April F. H. RISSELADA. Tel. K 2209 360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1