om PANG Fa. J. SMIT Jr., Ruïnelaan 11, Bergen, Tel. 2466 MAASEN UW SLAGER *t)e petstuzpetvia pan mste tmfr E.G. A. Na gedane arbeid... INSCHRIJVING LEERLINGEN %c.óptfastm 7SmR WRIGLEY In de prijzen van 230.- tot I 428.50 Gasfornuizen Prijs I 295.- t WIKKELJUFFROUW OPENBARE LAGERE SCHOLEN TE BERGEN N.-H. EGMOND AAN ZEE Jfek Tob niet langer BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER*' BERGEN Nh. KERKDIENSTEN EEN ROYALE KEUS IN GASFORNUIZEN ZILFA PLEET M. VELDMAN VRAAG EN AANBOD MEISJE GEVRAAGD J. BLOM Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh. maken bekend, dat de inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus, welke op 23 AUGSTUS 1954 aanvangt, zal plaats hebben voor de Openbare Lagere School «Van Reenenschool" aan het Spaanse Pad 3, Hoofd de Heer S. J. Nijdam en de Openbare Lagere School «Van Brederodeschool' de Kerkedijk 4, Hoofd de Heer J. Kok, aan DINSDAG 27 APRIL 1954 WOENSDAG 28 APRIL 1954 DONDERDAG 29 APRIL 1954 des namiddags van 46 uur. des namiddags van 46 uur. des namiddags van 46 uur. Beide scholen leiden op voor Gymnasium, H.B. S. en alle andere richtingen voor voortgezet onderwijs. Er wordt volgens moderne methoden onderwijs gegeven. Toegelaten kunnen worden kinderen die vóór 1 October 1954 de leeftijd van 6 jaren hebben bereikt. Belanghebbenden moeten zich aanmelden aan de school, waarop zij hun kinderen geplaatst wensen te zien, onder overlegging van een geboortebewijs van die kinderen of het trouwboekje der ouders. Wie van drups of populair gezegd van „zuurtjes'' houdt, ondervindt een geheel nieuw genot, wanneer hij Rang Cristal fruits proeft. Uw winkelier heeft ze in voorraad. „EGMONDIA" KAMPIOEN Feestrede in het clublokaal Café „de Klok" door de voorzitter Mr. Spit Het was feest in Egmond Maandagavond door het behalen van het kampioenschap van afd. I door de populaire voetbalvereni ging Egmondia. Op het sport park kon de voorzitter Mr. Spit 's middags het le al huldigen, na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd tegen een V.S.V. com binatie, die de Egmonders met 51 wonnen. In het clublokaal, Café „de Klok", kon hij 's avonds een stampvolle zaal begroeten, waar na hij een daverende feestrede hield, die de aanwezigen bijna een uur boeide en waarin hij het wel en wee van zijn club met vuur en enthousiasme belichtte. Hieruit bleek wel, dat Egmondia momen teel een bloeiende en kerngezonde vereniging is, sportief en met een uitstekende clubgeest en wat vooral belangrijk is, met een pracht stel junioren, zodat ook een goede toekomst verzekerd schijnt. De ere-voorzitter, pastoor van Zanten uit Culemborg, belichtte in zijn felicitatie het nut en het genoegen van de voetbalsport, zowel voor spelers als publiek. De beschermheer, burgemeester Niele, prees vooral de leiding van Egmondia, dat in zijn voorzitter iemand bezit, die met bezieling en laaiend enthousiasme zijn jongens inspireert. Hij hoopte vurig, dat de komende zware promotie-wed strijden Egmondia in de K.N.V.B. zullen brengen en zegde namens de gemeente nog een verrassing toe. Tal van sprekers voerden hierna nog het woord. Namens H.S.V. spraken de heren de Boer en Schoonhoven, namens Zeevogels de heren Ranzijn en Neyens, na mens St. Adelbert de heer Lief- ting, voorde supportersvereniging de heer G. Gravemaker en voor de elftalcommissie de heer Aber- krom. Een aardig moment was het ook, toen de aanvoerder van de junioren A, Wim Koopman, met een aardig speechje het eerste een bloemenhulde bracht. Trou wens alle sprekers deden hun ge lukwensen vergezeld gaan van een bloemenhulde en geschenken onder enveloppe, terwijl nog tal van anderen van hun medeleven deden blijken door het zenden van bloe men, zodat de zaal tenslotte op een bloemenwinkel begon te lijken. Buitengewoon sympathiek was een schriftelijke felicitatie die werd voorgelezen, van wethouder Zwart, die vrij ernstig ziek is. Onder luid applaus stelde de voor zitter voor hem een van de bloe- BR/UEN voor, SC4100HL. MET OF ZONDER RECEPT, IN DE „RUSTENDE JQGER." VINSV.n.h menmanden te sturen met de beste wensen voor zijn herstel. Het was al omstreeks half elf, toen de voorzitter eindelijk zijn dank onder woorden kon brengen, waarbij hij niet naliet het eerste alvast nadrukkelijk te bezweren, de poorten van de K.N.V.B. open te schoppen Aan de aanvoerder van B.S.V., de heer ten Herkei, die inmiddels ter receptie was verschenen, bracht hij onder luid applaus nog dank voor de ver leende assistentie, door het ver slaan van Zaanlandia. Nog lang bleef daarna de Egmondia-familie onder een ge zellig dansje bijeen. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water April 's morgens 's namiddags 24 25 26 27 28 29 30 April 7.29 8.16 9.20 10.30 11.57 12 37 1.36 7.57 8.52 9.59 11.17 12.15 1.06 2.00 Laag water 's morgens 's namiddags 24 1.29 1.57 25 2.16 2.52 26 3.20 3.59 27 4.30 5.17 28 5.57 6.15 29 6.37 7.06 30 7.36 8.00 wB|GttYS de natuurzuivere „DE SCHATGRAVERS VAN DOODSKOP-EILAND" .MARU-MARU" BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN E. G. A. KUPPERBU SC H ETNA SENKING PELGRIM DORDRECHT Wij zenden U gaarne uitvoerige folders van verschillende fabrika ten. Type boy H met verstelbare ovenbranders Afdekplaat f 25.— Zijplaten f 20. Braadslede f 15. 4 Branders, waar van 3 normaal en 1 sterkbrander „DE GAS- EN VERWARMINGSSPECIALISTEN" BREELAAN 12 - BERGEN - TELEF. 2123 jpcxxxxxxx: :xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx; GEVRAAGD l/ecfncuteti's Levensmiddelenbedrijf Voor Tuin- cn Bloemzaden Onderweg 21 - Schoorl op Let op de naam RANG op het beschermend omhulsel van ieder Rangetje verhoogt u"w werklust. Verkwik, en verfris,., bevordert Uw PO„ out* Hei besfe dagelijkse middel ier opwekking en verkwikking Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur, Zondagmiddag te 2.30 uur ABBOTT en COSTELLO in Toegang alle leeftijden Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8 uur ER ROL FLYNN en RUTH ROMAN in Toegang 14 jaar ZONDAG 25 APRIL NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Reddinglus (Coll. Biz. Noden) n.m. 7 uurDs. Postma van St. Pancras GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ir. Voorham GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur; Ds. Scholten LEGER DES HE1LS (Dorpshuis) Zondag 10en 8 uur: Kapiteine Buiterman van Amsterdam. 12 uur: Zondagsschool Woensdag 2 uur: Liefdebond (meisjes 7-12 jaar) Breelaan 5, n m. 7 uur: jeugd bond (meisjes boven 12 jaar) Breelaan 5 NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl 11.30 uur GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. Rutgers van Anna Paulowna n.m. 5 uur: Leesdienst Coll. Bouwfonds NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Jeugddienst onder leiding van Ds. Wiersma (Wijk aan Zee) HERV. GEMEENTE Egmond Binnen, 10 uur: Ds. Plug, wmm 100 gr. Pekelvlees 100 gr. Leverworst 150 gr. Lunchworst 250 gr. Metworst 250 gr. Leverworst f 0.65 f 0.50 f 1.20 500 gr. Gehakt, h.o.h. 250 gr. Vet naar keuze 500 gr. Carbonade, vanaf 500 gr. Doorr. Osselappen 2 V2 kg gemalen Vet 1 kg vet gerookt Spek f 1.90 f 1.50 f 1.60 f 3.50 f 2.00 KALFSVLEES per 500 gram Gehaald Bezorgd Blinde vinken f 1.90 f 2.00 Schnitzels Oesters f 1.90 f 2.00 Fricandeau f 1.60 f 1.75 Lappen f 1.55 f 1.70 Gehakt f 1.45 f 1.60 WOENSDAG Gemalen Vet Vet gerookt Spek Kalfsgehakt Kalfslappen Kalfsfricandeau Afgehaald en a contant Reclame dag Per 500 gram f 0.75 f 1.10 f 1.40 f 1.50 f 1.50 is het goed rusten y 29 April a.s. hopen onze ge it liefde Ouders, Groot- en Over- Q grootouders Q E. C. DOCTER 7N G.1DOCTER MIENIS M hun 50 jarig Huwelijk te herdenken. Hun dankbare kinderen TT klein- en achterkleinkinderen. BERGEN, April 1954. Notwegx14. Receptie 2.30-4.30 u„ Notweg 23. Op Zondag 2 Mei a.s. hopen onze lieve Ouders W. SE VENHUI JSEN en D. SE VENHUI JSEN-KOS hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken. Hun liefhebbende kinderen TRIJNIE EN KLAAS AAGJE JANNY D1EK WILLY SCHOORL, April 1954 Receptie van 35 uur thuis ^CXXXXXXXXX> Heden overleed zacht en vredig, na voorzien te zijn van 't H. Oliesel, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder Mevrouw AAFJE GROOT Weduwe van de heer Johannes Dapper in de gezegende leeftijd van 87 jaar. Uit aller naam M. M. DAPPER. CATRIJP, gem. Schoorl. 21 April 1954. De gezongen H. Uitvaardienst zal plaats hebben op Zaterdag a.s., 's morgens 9 uur in de Parochie kerk te Schoorl, waarna begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar. Rozenkransbidden 8 uur aan huis. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Man, Vader en Groot vader, de Heer SIMON SNIP in de ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam N. SNIP-WIJN Kinderen en Kleinkinderen. SCHOORL, 22 April 1954. Voorweg 57 De begrafenis vindt plaats op Maandag 26 April a.s. op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. Vertrek vanaf het sterfhuis n.m. 2 uur. De Heer en Mevrouw BULSTRA-COHEN betuigen mede namens wederzijdse ouders, hun hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder vonden. ALKMAAR, 16 April 1954. is harder dan enig ander Pleet. KI. Dorpsstr. 9 - BERGEN - Tel. 2778 Breelaan 33 - Telef. 2068 - Bergen Mevr. HENKEMANS, Eeuwigelaan 48, Bergen zoekt voor direct een MEISJE voor halve of hele dagen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f voor de bediening. Loon en vee! verval. Speeltuin „De Bedriegertjes'' - Bergen. iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiii Gevraagd een flink zelfstandig MEISJE. Liefst voor de dag. Van Mei tot half September bij Slager Kuyper, Duinweg 7, Schoorl. Gevraagd JONGE VROUW, eventueel met kind, om het huishouden te regelen in gezin te Bergen waar de moeder af wezig is. Br. no. 306, bur. v. d. blad, te Schoorl. Mevr. Ringers, Groeneweg 32, Bergen, vraagt EEN WERKSTER, 2 a 3 dagen per week en EEN DAGMEISJE boven 18 jaar. Telefoon 2436. Mevr. Roukens, Pension „De Roerdomp", vraagt vanaf 29 Mei tot 1 September flink zelfstandig MEISJE. Aanmelden liefst 's middags, Laanweg 30, Schoorl. Gevraagd WERKMEISJE voor een paar uur per dag, voor het ruwe werk, goed loon. Bakkerij Santing, Molenstr. 3, Bergen. Gevraagd LEERLING LOODGIETER-ELECTRICIËN. P. Meijer, Hereweg 26, Schoorl. Een jongeman zoekt KOSTHUIS in Bergen (Geref. of Ned. Herv.), liefst zo spoedig mogelijk. Br. no. 310, Bureau v. d. blad, Schoorl. iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Te koop POTERS, Noordelingen en Eigenheimers. A-gekeurd. D. Vlaar, Hereweg 55, 't Woud, Bergen Maar U rust alleen in een gezellige s(eer, waarin U, gezeten in Uw eigen gemakkelijke,fauteuil, de dagelijkse beslommeringen kunt vergeten. Op onze meubelafdeling vindt U juist die meubelen die deze sfeer voor U kunnen scheppen en er is beslist ook zo'n „eigen" fauteuil - waar U jarenlang plezier van kunt beleven voor U bij. Door onze vakkundige en gespecialiseerde inkoop, zijn wij in staai U aparte meubelen ie leveren iegen zeer lage prijzen. Komi U maar eens bij ons kijken ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 2