ft ft OpLsPc&bm U WEET WAT HET WAARD IS nntt nu di\ixjLie:ii TUIN- EN 00STD0RP EEN EIGEN HOME GERRITSEN KIESPIJN? sc „Passage-Bar' VRIJDAG 30 APRIL 1954 31e JAARGANG No. 17 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Bgmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De bloedigste veldslag van de negentiende eeuw, de slag bij Solferina, bracht de grote Zwit serse philantroop Henry Dunant, op de gedachte van het „Rode Kruis". Hij had gezien hoe dui zenden gewonden onverzorgd op het slagveld achterbleven, omdat' de geneeskundige diensten van de legers niet bij machte waren hen te verzorgen. Zijn afgrijzen uitte hij in het beroemd gewor den boekje „Souvenirde Solférino", waarin hij nationale hulpmaat schappijen bepleitte, die bij on derlinge afspraak de taak zouden hebben gewonde en zieke krijgers te verzorgen. Wat in 1859 een utopie leek, is werkelijkheid geworden. De hulpmaatschappijen zijn opgericht en de Nederlandse hulpmaat schappij is de eerste geweest, die zich „Rode-Kruis vereniging" noemde. In de oorlog van 1870 hebben de eerste ambulances van het Nederlandse „Rode Kruis' hun zegenbrengende arbeid verricht. Maar sindsdien is het arbeidsveld van de „Rode-Kruisverenigingen" belangrijk uitgebreid. Het zou immers jammer zijn om de oefe ning, de ervaring en vooral de drang tot hulp aan de medemens te beperken tot tijden van oorlog, terwijl er zoveel terreinen zijn waarop de lijdende mensheid hulp behoeft? Daarom zijn de colonnes van het „Rode Kruis Korps" wel een uitvloeisel van de oudste taak, die het „Rode Kruis" zich heeft gesteld, maar zij zijn niet de enige. Vooral na de tweede wereld oorlog heeft het Rode-Kruiswerk een enorme vlucht genomen, doch reeds in 1930 begon de bloed transfusiedienst zijn levensredden de werkzaamheid. En reeds in 1916 hebben de Helpsters en Helpers van het „Nederlandse Rode Kruis" bij de watersnood in Noord-Holland hun vreedzame taak verricht. ZILVER Er zijn in ons land 247 colon nes van het „Rode Kruis Korps", waarbij 13000 vrijwilligers zich verbonden hebben hun kun de en hun ervaring in dienst te stellen van de medemens, wan neer deze door rampen zou wor den getroffen. Van deze 13000 zijn ruim de helft Helpers, die opgeleid worden voor het tran sport van gewonden en zieken terwijl een kleine 6000 Helpsters zich voorbereiden voor eenvoudig verp'.eegwerk in noodhospitalen of als hulp van de staf in be staande ziekenhuizen. Aan het hoofd van iedere co lonne staat een arts als colonne commandant, die al naar de grootte van een colonne, wordt bijgestaan door een of meer me dici en door een leidster van de Helpsters, die meestal een ver pleegster is. Zij geven wekelijks een middag of een avond van hun vrije tijd aan voortdurende oefening en wat zij in de prac- tijk waard zijn, hebben zij in Februari van het vorig jaar in de noodgebieden ten duidelijkste bewezen. In Brabant, waar enige jaren geleden pokken- en para- typhus-epidemieën het leven dreig den te ontwrichten, hebben de colonnes van het „Rode Kruis Korps" zich verdienstelijk gemaakt bij de verpleging in noodzieken huizen en quarantaine-inrichtingen. Velen van haar zijn indertijd uit getrokken met de Mobiele Teams naar Indonesië, waar zij de strijd aanbonden tegen de door de oorlog verwaarloosde gezondheid van de bevolking. Anderen heb ben dienst gedaan op de repa triëringsschepen en in de repatri ëringscentra. In de organisatie van de B. B. spelen zij een uiter mate belangrijke rol in de me dische sector. Zoals gezegd, deze mensen geven zich vrijwillig aan een taak, die zij in geval van rampen - met voorbijzien van persoonlijke be langen en soms zelfs in levens gevaar - zullen moeten verrichten. Zij hebben bewezen wat zij waard zijn. Maar tevens is bij de hulpverlenig aan de slachtoffers van de watersnood gebleken, dat de uitrusting van deze mensen nog bij lange na niet voldoet aan de eisen, die men daarvoor redelijkerwijze zou mogen stellen. Het „Nederlandse Rode Kruis" woekert met de middelen, die het ter beschikking staan. Des ondanks zijn er meer brancards nodig, meer ambulances, lichtag- gregaten, waterzuiveringsinstalla ties, verbindingsmiddelen en ge reedschappen. Om van verband en medicamenten nog maar niet eens te spreken. Er was geen geld voor en toch komt een goede uitrusting van een colonne van het „Rode Kruis Korps" het gehele Nederlandse volk ten goede. Als in deze dagen het „Neder landse Rode Kruis" zich tot U wendt om U een bijdrage te vragen, dan zult U zich reken schap moeten geven van het feit, dat het geen zin heeft verbandles te gaan nemen wanneer een me demens reeds ligt te verbloeden, dat het absurd zou zijn een bran card te gaan aanschaffen op het ogenblik dat een snel vervoer een gewonde nog zou kunnen redden. Het „Rode Kruis Korps" heeft in de Februari-dagen van 1953 bewezen, dat het verant woord gebruik maakt van zijn materialen en dat dit gebruik het Nederlandse volk ten goede komt. ZIEKEN-ACTIE 1954 De ziekenactie die Paas-Zater- dag haar hoogtepunt vond, heeft de initiatiefnemers, grote vol doening gegeven, want het werd een buitengewoon, succes. In ver band met de stormramp werd bij vorig jaar niet gehouden. Wa ren het in 1952 slechts de school gaande kinderen die hier hun steentje of liever hun eitje bij droegen, dit jaar waren ook de kleuters ingeschakeld. De eersten moesten in de verschillende eta- lage's de eitjes tellen die in een nestje lagen van 1 tot 26, dus elk aantal in het nest gaf de zo veelste letter van het alphabet. De slagzin moest worden Bim bam beieren Geen zieke zonder eieren Dus maakt ze blij En breng een ei. 600 schoolgaande kinderen offerden hun ei voor de zieken. De kleuters moesten eieren zoeken binnen het Ruïne-muurtje. Het was geestig de kleuters met volle overgave te zien zoeken tus sen 10 en 12 uur. Dit spel bracht 400 eieren op, maar ook vele particulieren brachten hun eitje of versnapering. Zodat er Zater dag tegen 6 uur 1400 eieren te verdelen waren, maar er was nog veel meer: fruit, cake, koek, kaas, cacao en bloemen. Deze bloemenweelde was aangeboden door het „Rode Kruis" een zeer sympathieke geste. Van 6—9 uur hebben toen 6 particuliere be stelwagens deze kostbare lading aan de respectivelijke adressen afgeleverd. Uit naam van alle patiënten, die een verrassing op deze Paas- Zaterdag mochten ontvangen wor den alle Bergenaren, de kinderen niet te vergeten, bedankt. Zr. C. de Grauw en R. Oosten, voor de spontane hulp van hen ontvangen. Zij toch zijn het, die deze actie tot een zo'n groot succes hebben gemaakt. „ELCK WAT WILS'' NIEUWS JAARVERSLAG over 1953 van de museum commissie te Bergen N.H. De samenstelling van de com missie bleef ongewijzigd als volgt: Mevr. G. C. van Regteren Al- tena-Evers, pres. Mr. M. Moens, secretaris Mevr. M. Th. Brugman-Scholten, penn.esse. Mr. D. Vis. Het is prettig te kunnen mel den, dat de belangstelling voor het museum steeds groeiende is. Werd het in 1950 bezocht door 1396 betalende personen, in 1951 beliep dit aantal 1507, in 1952: 1520 en in 1953: 1703. Boven dien werd het museum bezocht door een groot aantal tijdelijk al hier vertoevende scholieren uit de rampgebieden. De grote belang stelling welke deze scholieren voor de voorwerpen van het museum hadden, trok de aandacht van de geleidsters. De barnstenen kralen uit de vitrine, werden in tekening ge bracht door den Heer J. H. Cal- koen, ter illustratie van zijn artikel in het tijdschrift Westerheem. Hij gaf in overweging het oude aardewerk te laten indentificeren door den Heer Braat uit Leiden, daar er veel is, waar de herkomst niet van bekend is. Men heeft zich reeds hieromtrent met den Heer Braat in verbinding gesteld en hem bereid gevonden. Mevrouw Brak-Broertjes, Mid- dengeestweg alhier, zond enkele zeer op prijs gestelde voorwerpen voor de inventaris. De op de zolder van het mu seum-gebouw geschapen gelegen heid voor het etaleren van be zienswaardige platen,kaarten, enz., blijkt een goede aanwinst te zijn Intussen zijn dringend stappen nodig om het museum-gebouw in goede staat te brengen de vocht- doorlating van de muren is na- menlijk funest voor de gehele collectie. Men heeft zich hierom trent in een uitvoerig schrijven d. d. 1 Juni 1953 tot het college van B. en. W. gericht en gehoopt wordt dat te dezer zake spoedig een bevredigend antwoord kan worden ontvangen. De ontvangsten hebben bedra gen f 479,85 en de uitgaven f 215,08. Het voordelig saldo be draagt dus 264,77. Kassaldo op 31 Dec. 1953 f 1146,43. De Museumcommissie, (Mevr. G. C. van Regteren Altena-Evers) Voorzitster. (Mr. M. Moens) Secretaris. FINANCIEEL VERSLAG gemeente-museum te Bergen Nh. Debet. Kassaldo op 1 Jan. 1953 f 881,66 1703 entree's f 423,30 Verkoop briefkaarten en boekjesf 52,65 Rentenf 3,90 f 479,85 f 215,08 f 264,77 f 1361,51 OVERZICHT 1953 Credit. Aandeel voor concierge-geleidster in entree's en in opbrengst brief kaarten enz. f 178,98 Onkosten f 14,10 Aankopen f 22,00 f 215,08 Kassaldo op 31 Dec. 1953 f 1146,43 f 1361,51 Bergen Maart 1954, Penningmeesteresse M. Th. Brugman-Scholten 5 MEI VRIJ Burgemeester en Wethouders van Bergen besloten om het ge meente-personeel op 5 Mei (be vrijdingsdag) vrijaf te geven. BERGER BRIDGE CLUB PROMOVEERT. Na de eerste helft van de plaatsingswedstrijden om het kam pioenschap van Nederland, Hoofd klasse, succesvol te hebben be ëindigd, heeft het eerste team van de Berger Bridgeclub te Utrecht haar kansen goed verdedigd en is er in geslaagd van de vijf ge speelde wedstrijden er vier te winnen. Door deze schitterende presta ties in dit millieu van de sterkste teams uit geheel ons land, heeft Bergen zich niet alleen verzekerd van een plaats in de finale om het Landskampioenschap, maar heeft zij tevens het recht ver kregen met de andere finalisten de volgende twee jaren te mogen uitkomen in de nieuw ingestelde Landelijke Hoofdklasse. Naast Bergen I met de spelers Honig - Plomper, Visser - Polak als winnaar van Poule A, plaatsten zich voor de finale: Kantoorbridgebood Rotterdam: Bridgeclub Groningen A. B. C., Amsterdam U. B. C„ Utrecht; Bridgekring Rotterdam. Op 8 en 9 Mei a.s. zal de 1ste helft van de finale te Utrecht worden gespeeld. De Berger Bridgeclub is tot nu toe de enige vereniging uit een kleine gemeente, die erin geslaagd is na een scherpe selectie, door te dringen in de topklasse van de Nederlandse Bridgewereld. Voor Bergen als outsider ge start, een onverwacht, maar zeker volkomen verdiend succes. AL ONZE VOORSCHRIFTEN ZOWEL ALS VAN RW.OOG ARTSEN WORDEN IN DE KORTST MOGELVKE VJV OP EIGEN ATELIER UngE- HOF LAAN 2 TEL*. 2202 BERGEN MATTHIEU WIEGMAN In de komende weken stelt het Kunstenaars Centrum U in de gelegenheid wederom kennis te maken met het werk van de be kende Kunstschilder Matthieu Wiegman, die van 1 tot en met 20 Mei a.s. zal exposeren in de Kunstzaal van „De Rustenhe Ja ger" te Bergen. Een hernieuwde kennismaking, want ditmaal zal Wiegman uitsluitend werken van de laatste tijd tonen, aquarellen en gouaches gemaakt in zijn ge liefd Frankrijk, waar hij lange tijd verblijf hield en o.a. te Men ton en Parijs woonde. De ten toonstelling zal Zaterdag 1 Mei, 's middags om half vier in de Kunstzaal worden geopend door de vriend en collega van de schilder, Prof. Jan Wiegers, Hoog leraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. De expositie zal dagelijks ge opend zijn in de namiddag van half drie tot half zes, ook ge durende de week-ends. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN BERGEN'S KLEIN VROUWENKOOR zingt op de Volkshogeschool „De Zandhoeve" Vrijdagavond gaf het Bergen's Klein Vrouwenkoor, o.l.v. Mevr. Corry Morée-Dol, een concert, dat bestond uit klassieke en po pulaire nummers. Dit concert was bedoeld als afscheid van plm. 50 Frangaises van de Lique Feminini d'Action Katholique Frangoise en de Bibliothéque, die van Dinsdag tot Zaterdagmorgen de gasten waren op de Zandhoeve. Het concert werd geopend met het „Sanctus" uit de MesseaTroix Voix van André Caplet gevolgd door het „Ave Maria" van Fr. Hamma. Deze beide nummers kregen grote bijval. Doch toen het koor, dat ook ditmaal weer zeer goed zong, „La garde passé" van Gretrij ten gehore had ge bracht, kwamen deze Franse dames eerst goed los. Uitroepen als beaucoup talent en merci, met een hartelijk applaus. Na „Sleepy Lagoon" van Eric Coates en „Middy Water", beide laatsten gearrangeerd door Mevr. Morée-Dol, wilden de dames persé nog een toegift, waaraan toen werd voldaan met „From the time you say goodbye", arr. C. Morée-Dol. De hulde-betuigingen h'elden niet op en vele complimenten vielen Mevr. Morée-Do! ten deel. En dat was niets te veel. Deze dirigente bespeelde haar instru ment weer op perfecte wijze. EEN UNIEKE VERBOUWING Een dezer dagen zijn we in de ge'egenheid geweest de nieuw- ingerichte Damessalon van d' heer Ursem te bezichtigen. Deze voort varende zakenman, wiens initiatief we reeds eerder hebben kunnen bewonderen tijdens de onlangs gehouden show, is er ook nu weer in geslaagd iets te bieden wat men voor Bergen uniek kan achten. Dank zij een verbouwing van het voormalige winkel-gedeelte, heeft men thans een vrij en vooral ruimer entrée gekregen, dat één geheel vormt met de eigenlijke kapsalon. De dames, die een ogen blikje moeten wachten, kunnen nu plaats nemen op een met rood leder overtrokken halfronde bank, die stijlvol is ingebouwd en van waar men de gehele salon kan overzien. Het wachten bij de kapper is hierdoor niet langer een ongenoegen voor de dames. Men zit er gezellig, omgeven door modern comfort. Wij zijn er van overtuigd, dat de heer Ursem door deze ver bouwing weer iets dichter is ge komen bij de verwezenlijking van zijn ideaal: de modernste Dames kapsalon van Noord-Holland in Bergen. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afd. Bergen Maandelijkse bijeenkomst van de afd. Bergen van de Nederl. Vereniging van Huisvrouwen. Deze maand oriënteerde de afd. Bergen zich op internationaal ter rein door zich op de hoogte te stellen van het doel en wezen van de „Associated Country Women of the World", de Wereldbond van Plattelandsvrouwen, kortweg genoemd de A.C.W.W. Dit werd haar op duidelijke wijze uiteen gezet in de causerie, gehouden door Mevrouw T. Heringa, vice- presidente van de bond van Plat telandsvrouwen te Schoorl. Zij formuleerde het doel aldus: toe nadering zoeken door elkaar te kennen, te begrijpen: dit moet de hinderpalen tussen de verschillende naties doen verdwijnen. In de eerste plaats is dit doel dus gees telijk. Door Mevrouw Pandit, de voorzitster van de Verenigde Naties is enige tijd geleden ge waarschuwd het woord „wereld vrede" niet zo vaak in de mond te nemen, maar liever er voor te werken, welnu, dit wil de A.C. W.W. ook doen en als middelen hiertoe wil zij de saamhorigheid tussen haar leden bevorderen, de onderlinge hulpvaardigheid op voeren, eerbied bijbrengen voor eikaars opvattingen en instellingen. Uit de in verschillende delen van de wereld op ongeveer de zelfde tijd gevoelde drang naar onderlinge aansluiting en voor lichting, ontstonden de Women's Institutes in Canada. Hieruit groei de zeer langzaam de A.C.W.W. Eerst werd vergaderd onder au spiciën van de Internationale Vrouwenraad: pas in 1933 op een Congres in Stockholm kon de organisatie, die thans 6 mil- lioen leden telt, worden opgericht. Thans is ze vertegenwoordigd bij de Unesco, de F.A.O., het Kin dernoodfonds, alle instellingen van de Verenigde Naties. Om de 3 jaar wordt een congres ge houden, terwijl het maandblad „The Coutrywoman" wordt uit gegeven. De A.C.W.W. moet gezien worden als een overkoepe ling van vrouwenverenigingen over de hele wereld. Het hoofd kantoor is in Londen gevestigd. Sinds 1951 is de Ned. Ver. van Huisvrouwen als lid toegetreden. Door de presidente werd me dedeling gedaan, dat men na de oproep van de vorige maand gelden bijeen heeft gezameld voor de aankoop van 2 Braillemachines. Men kan zich voor bet bewerken van deze machines nog opgeven. Het e.v. koffieuurtje van de Vereniging wordt op uitnodiging van de secretaresse van de Volks hogeschool op de Zandhoeve gehouden op 6 Mei a.s. WAAR SOCIAAL GEVOEL EN GEMEENSCHAPSZIN TOE KUNNEN LEIDEN Morgen zal het een belangrijke dag voor onze mooie vereniging „Tuin- en Oostdorp" worden en tevens een mijlpaal in haar be staan. Om 18.30 uur zal de eerste spade in de grond worden gestoken, om de sleuven te graven voor de fundering van ons eigen gebouw. Er zal hard gewerkt moeten worden, want Zaterdag middag zal het beton in deze sleuven worden gestort. Dit is uniek voor Bergen, en dat nog wel in de voormalige vergeten hoek van ons mooie dorp. Deze woorden sprak de heer J. Winkel, voorzitter van „T. en O", na zijn hartelijk welkomstwoord aan de gasten en begunstigers, op de laatste feestavond die Donderdag in „De Rustende Jager werd gehouden. Wij danken allen die al hun vrije tijd disponibel stellen, om dit plan tot werkelijkheid te maken. Maar bovenal danken wij ten eerste het gemeentebestuur voor het ver leende crediet en ten tweede het zuining beleid van de heer Van Wonderen, onze penningmeester. UeekUad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan 7 ee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling ww mm Krabben en peuteren maakt HU If!* de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. UllSldU dringt diep ln de poriën door, J zuivert, ontsmet en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN li. BI. BI. Het Groeter Cabaret „ELCK WAT WILS" geeft een HER HALING van haar nieuwe programma op Zaterdag 8 MEI, in zaal HAKOF te Groet. De verloting die op deze avond wordt gehouden komt ten goede aan de Groeter Kleuterschool iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ingezonden mededeling Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ct. 2 Mei Dokter POOT, Telefoon 2423 SCHOORL KOEDIJK 2 Mei H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Met ingang van 1 MEI zal de naam van ons bedrijf: Hotel- Café-Restaurant „De Ruïne" veranderd worden in: EXCLUSIEVE PRIJZEN HEINEKENS' BIER EN JENEVER40 ct. OUDE JENEVER EN DIVERSE BITTERS 45 ct. Aanbevelend H. D0LSTRA Annex Slijterij RUÏNELAAN 2 BERGEN - TELEFOON 2760 Wij bezorgen ook aan huis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1