tf 99 Bergens vroede vaderen vergaderden. GERRITSEN ww irlr'vv ¥iP w VRIJDAG 7 MEI 1954 31c JAARGANG No. 18 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Heftige discussies over bestuur, Stichting bejaardenzorg Bergen en tramplan Burgersdijk. Woensdagavond 28 April kwam Bergens raad bijeen. Af wezig waren de heren E. J. van Rees-Vellinga (VVD) en Mr. S. D. Sluis (AR). Bij het openingswoord van de voorzitter Dr. W. Huygens, richtte spr. ten eerste het woord tot de hr. N. Bos (KVP), die door ziekte lange tijd afwezig was geweest, en wenste deze veel geluk met zijn algeheel her stel. Hierna legde de hr. N. F. A. Graan, die nu officieel de plaats van de hr. A. Maasen in nam, de eed af, of wel in dit geval de belofte. De notulen van 30 Maart werden na enkele klei ne veranderingen goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken, die onveranderd werden goedge keurd, was een nagekomen stuk van de heren W. de Vet en J. Kieft uit Bergen. Het betrof hier een nieuw plan voor een verbin ding tussen Bergen en Bergen aan Zee, eventueel ook van Alk maar af. Hierbij zou gebruik worden gemaakt van een tram volgens het Michelinsysteem op rubberbanden op rail*, die even tueel ook over de weg kan rij den. Dit systeem, dat al jaren in Frankrijk wordt toegepast, zou 90.000 tot 95.000 kosten. Het tramstel bestaat uit een motor wagen met één bijwagen, die sa men 125 personen kunnen ver voeren, waarvan 48 staanplaat sen. Er zouden 2 van deze tram stellen komen en de heren De Vet en Kieft wilden in dit plan direct 6000.investeren. B. en W. stelden voor om dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. Hier ging de raad echter niet mee accoord en op voorstel van Dr. Hemelrijk (arb.) werden de discussies uitgesteld tot punt 11, waarin over het plan Burgersdijk gesproken zou worden. Aldus werd besloten. Op het verzoek van PTT, VW en omwoners van de Ruïne, om de Linden- bomen zo te snoeien, dat er niet de gehele dag bij kunstlicht zou behoeven te worden gewerkt, waren v^le bezwaren. Dr. He melrijk waarschuwt om toch vooral voorzichtigheid te be trachten. Ook de Voorzitter en nog enkele andere raadsleden delen dit inzicht, doch eerstge noemde wil het nog eens bekij ken, waarop Dr. Hemelrijk ad- rem zeide: ,,Gaat U niet verder dan kijken (gelach en instem ming). Bij de behandeling van een lid van commissie van bij stand voor het gemeentelijk slachthuisbedrijf en voor het G.E.B. in de vacature, ontstaan door het bedanken van de hr. A. Maasen, werd de hr. N. F. A. Graan benoemd. Met de vast stelling van de 5e wijziging ge meentebegroting 1953 en de 2e wijziging van de begroting G.E.B. 1954 ging de raad ac- G.E.B. 1953 en le wijziging coord. En toen was het uit met de rust. Er moesten bij het vol gende punt, leden van bestuur gekozen worden voor het be stuur van de „Stichting bejaar denzorg Bergen Nd". De raads fractie der VVD had hierover een schrijven aan de raad ge richt, waarin zij bezwaren maak te, ten eerste omdat volgens deze fractie de indruk werd gewekt, dat de statuten reeds waren vastgesteld, zij bestreden dit bij monde van Mevr. Broekman- Vriesman, daar de stichtings- acte nog niet notarieel is verle den. Zij wenste nog wijziging ten aanzien van enkele punten, aan gezien er, zoals deze nu luiden, een haard van conflicten wordt geschapen. Wij zagen graag, dat de functionele indeling van het bestuur 50 procent vrouwelijk moet zijn, en dat minder gelet moet worden op politieke her komst. Er volgde dan een lange lijst met namen voor voorzitter, se cretariaat, financiën, medische zorg, sociale zorg, geestelijke zorg, huishoudelijke aangelegen heden, ontspanning en ontwikke ling, toezicht gebouw en inrich ting en contact met commissie huisvesting. Ook stelde de frac tie nog voor, dat B. en W. het ontwerpplan en ontwerp stich- tingsacte met het nieuwe bestuur zou bespreken. Dr. W. Huygens zeide dat het bestuur was samen gesteld in de geest van het vorig raadsbesluit. Er was fractiege- wijs gehandeld. Dr. Hemelrijk vond, dat Mevr. Broekman ruim was bedeeld. Er waren 5 in- plaats van 3 dames in het be stuur aanwezig. U moet wat meer vertrouwen in de Partij van de Arbeid hebben. Zij toch heb ben in deze een zeer ruim stand punt ingenomen. U moet U dit maal van partijpolitiek los ma ken. Wij hebben Dr. Van Gel der voor medische zorg voorge steld. De hr. Broersma (Gem. belang) vond de houding der V.V.V, wel wat aanmatigend. Bij de stemming werden de vol gende leden als stichtingsbestuur gekozen: Mevr. Brugman-Schol ten, Ztr. C. de Grauw, Mej. De Vries, Mevr. Grondsma, Mevr. Verwer en de heren IW. Schmidt, F. L. Driessen, N. Bos, A. A. J. Verhoeven, Dr. A. H. van Gelder, L. den Das, J. Be- kius, J. C. Reinders en K. Fol- gers. (Hiervan zijn er 8, die op de lijst van de V.V.D. voorko men) (Red.). Punt 7 behandelde het intrekken van het raadsbe sluit van 26 Februari '54 betref fende de verordening op het vel len of rooien van bomen. Daar dit reeds strafbaar is volgens het wetboek van strafrecht, dient dit te worden ingetrokken. De raad vond dit goed, doch hoopte, dat er niet meer van deze blunders zouden worden gemaakt. Op het verzoek van de Bergerschoolver eniging om medewerking te ver lenen bij de aanschaffing van hulpmiddelen voor natuurkunde onderwijs, kon de raad niet in gaan. Deze hulpmiddelen zijn door de oorlog zoek geraakt en de schoolvereniging is nalatig geweest om dat direct na de oorlog aan te vragen. Nu kan de gemeente niet meer helpen. De hr. Elles (KVP) vindt dit eigen aardig, dat zij daar nu mee ko men. De hr. Dr. Hemelrijk vindt het jammer. Het intrekken van de verordening op de keuring van vee en vlees, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 November 1953, zal bij de definitieve beslis sing omtrent het al of niet liqui deren van het slachthuis zo no dig opnieuw worden vastgesteld. De hr. Hemelrijk zegt, dat de opheffing van het slachthuis op 30 November reeds was geno men. Op verzoek van de heer Broersma was echter op een vol gende vergadering gevraagd om deze beslissing nog aan te hou den en dit te verzoeken aan Ged. Staten, hij meende, dat de gemeente bij opheffing voor gro tere kosten zou komen te staan, dan bij voortbestaan. De hr. El- lis maakte grote bezwaren tegen de invoerprijs van in andere ge meente geslacht vlees, dit drukt op de gemeenschap en zij moeten dit betalen. Overal heft men in de landen de tollen op en in Ber gen maakt men er een bij. Wet houder Den Das zegt, dat deze zaak wel erg lang onderweg is, en bestreed de hr. Ellis deze hef fing van 5]/2 cent per kilo, dit in verband met de volksgezond heid. Hij beloofde de raad echter inzage van de algehele exploita tiekosten van het bedrijf. Vol gens deze cijfers zal het slacht huis opgeheven moeten worden, dus het is een nog kort uitstel van executie. Ook de heer Ellis had inzage van deze cijfers ge had en was dezelfde mening toe gedaan, aldus besloten; hierdoor verviel punt 10 van de agenda automatisch, daar dit de begro ting voor het slachthuis voor 1954 betrof. Bij het voorstel van B. en W. om een bedrag van 3500.te ramen voor het verder uitwer ken van het tramplan Burgers dijk, dit vloeit voort uit het raadsbesluit van 4 Maart. Dit bedrag is bedoeld als honorarium en onkosten. De heer Burgersdijk had reeds 1000.ontvangen voor de voorbereiding en leve ring van het plan. Het ging hier dus om 2500.die bij niet doorgaan van dit tramplan niet gullen worden uitbetaald. Bij dit punt kwamen de stemmen eerst goed los, en werden er soms zeer onelegante uitdrukkingen gebe zigd. Mevr. Broekman-Vriesman als eerste in de rij van sprekers, had aanvankelijk gedacht, dat het eerste bedrag als honorarium was bedoeld. Zij voelde er zeer weinig voor om alsnog eens 2500.-^ te voteren voor uit werking van het plan, omdat er in het dorp zeer weinig ambitie bestaat voor deze tram; dit bleek volkomen uit een brief van de Horeca bedrijven. Zij zou dan ook tegen dit crediet stemmen. De Voorzitter zeide, dat dit een zeer laag prijsje was voor de uitwerking van zo n plan. De hr. Burgersdijk heeft voor deze be moeiingen recht op veel hogere bedragen. Hij zegt, dat de Ho reca bedrijven voor deze tram zijn. De hr. Ellis zegt, dat hij de eerste 1000.heeft aanvaard, en nu weer 2500.daar voel ik niets voor. U had nogal haast op de 4e Maart om dit besluit te nemen, meneer de Voorzitter. Hoe staat het met de conclusie van de N.H.A.D.O., als de tram eens niet voldoet en hoe staat het met de busdienst als tram Burgersdijk gaat rijden? Is er in deze maand al iets gebeurd? De hr. Dr. Hemelrijk stelt voor het nieuw ingediende plan eens te bespreken. Hij is tegen het voor stel van de 2500.Ik wens in geen enkel opzicht mee te wer ken aan het plan Burgersdijk. Wat bedoelt U eigenlijk met „als het plan niet doorgaat"? Terwijl U een veel aantrekkelijker plan, zoals van De Vet en Kieft, zo maar ter zijde schuift. Waardoor is dit onacceptabel? Dit vind ik wel erg voorbarig. Deze mensen willen direct 6000.investeren en het is een veel beter en be trouwbaarder plan. De opzet met twee tramstellen, het eventueel doorrijden naar Alkmaar, en het bedrag voor investeringen is veel lager. Wat is hiervan de oor zaak? Zijn de aanbieders niet be trouwbaar? Met deze afwijzing kan en mag de raad niet accoord gaan. Ik stel voor dit plan aan te houden. De hr. Broersma zegt, dat er al vele deskundigen zijn gehoord, hij heeft respect voor het initiatief van deze nieuwe planmakers. Maar wij hebben besloten het plan Burgersdijk uit te werken en dus moeten wij deze deskundige steunen en ver trouwen. Ook de hr. De Beurs is deze mening toegedaan; hij vindt stemming hier overbodig, het is een consequentie van het raadsbesluit van 4 Maart. De hr. N. Bos heeft deze raadsvergade ringen wel niet meegemaakt, maar is ook voor de beschikbaar stelling van de 2500.Wel vraagt hij hoe of het staat met de busverbinding naar Zee in de winter. De Voorzitter zegt, dat hij deze reactie niet had ver wacht. U heeft toch voor dat plan gestemd. De democratie eist nu eenmaal, dat de minderheid zich bij de meerderheid moet neerleggen. En tot Mevr. Broek man zegt de Voorzitter: „U heeft toch ook voor dit plan gestemd, een dergelijke wispel turigheid getuigt niet van stijl, ik vind Uw houding bedroevend en heb geen achting voor Uw han delwijze. En tot de hr. Ellis en Bos zegt spreker: Over de ver houding met de N.H.A.D.O. kunnen wij in het openbaar niet spreken. De loyaliteit eist, dat, nu wij met een serieuze man als de heer Burgersdijk in zee zijn gegaan, met deze verder te on derhandelen. Deze loyaliteit dient U op te brengen, dit eist de democratie. Waarom zullen wij nu weer een nieuw plan in onderhandeling nemen. De raad heeft besloten het plan Burgers dijk uit te werken. Wij kunnen niet overspringen van het ene plan op het andere, dat is niet elegant en dan verliezen wij ons gezicht. Het is best mogelijk, dat er omstandigheden komen, dat het plan Burgersdijk niet door gaat, maar daar zijn nu nog geen redenen voor. En trouwens, wij hadden dit bedrag niet eens aan de raad behoeven te vragen. Als U het echter niet aanneemt, staat de boel weer stil en is er veel zo nodige tijd verspild. Wij willen een zekere stijl en staan op ons fatsoen. Mevr. Broekman zegt „U bent bang Uw gezicht te verliezen", waarop de voor zitter interrumpeerde. „De raad" GOUD bestaat in het dorp uit geheel geen belangstelling voor het plan Burgersdijk. Dr. Hemelrijk is verwonderd. U zegt er is hier een besluit genomen, wat wilt U eigenlijk, ons hier een les geven in democratie? Néé, U wil op grond van de democratie,-de te genstemmers onthouden van cri- tiek. U wil alleen Uw zin door drijven, maar een consequent antwoord op onze vragen heb ben wij nog niet gehad. Ik vind dit ongepast, er wordt tegen Ellis gesproken van sabotage zij nerzijds. U bent zo verliefd op het woord stijl, zijn wij dan stijl loos. Ik heb het recht om te vragen en te waarschuwen, en daarom verlang ik een prea ad vies van dit nieuwe plan, dat mag ik toch zeker wel vragen? Als het niet uitvoerbaar is, gaat het vanzelfsprekend wel van de kaart. En als de meerderheid blijft, kunnen wij niet saboteren. Wat voor bezwaar is er, om ons duidelijk te maken of het nieuwe plan wel dan niet goed is. Ik heb geen andere bedoeling, dan om Bergen te dienen. Dat is mijn plicht als raadslid. Het en thousiasme was niet zo groot bij de behandeling van het plan. Burgersdijk, het heeft zeer veel bezwaren, en het is nog een grote vraag of het er wel komt. Mr de voorzitter U kan met vlag en wimpel, momenteel het plan uitvoeren. De hr. Ellis: U zegt dat wij ons bij het raads besluit hebben neer te leggen, maar wij zullen en moeten als deze plannen klaar zijn voor deze tram toch nog moeten stemmen over de bijna twee ton die voor de uitvoering nodig zijn. En daar wil ik nu juist geen verantwoording voor dragen. Op 4 Mrt waren er aanvankelijk maar 4 leden voor dit plan, doch noodgedwongen zijn er nog 4 leden bijgekomen omdat zij in een dwangpositie raakten, dus van enthousiasme totaal geen sprake. Al was dit plan ook nog zo goed de bus blijft rijden. De hr. De Beurs herinnert nogmaals aan het genomen raadsbesluit. De Voorzitter zept dat het alleen ter realisering van het plan, dit betekent in 't geheel nog niet dat deze tram gaat rijden, daar om is het onbehoorlijk als U Uw stem onthoud aan dit voorstel. Het woord sabotage heb ik niet in kwade zin bedoeld. U dacht dat B en W, zo enthousiast wa ren. Néé! maar het was het enige uitvoerbare. Ook wij wil den liever een tram naar Alk maar. Het plan Burgersdijk wil vol komen samenwerken met de N.H.A.D.O. Het plan van de Vet en Kieft heeft momenteel geen waarde. Als er echter kwestie komt met de N.S. N.H. A.D.O. en het ministerie dan is er niets aan te doen. Het is nu al moeilijk om het er bij het mi nisterie door te krijgen, omdat er zoveel verdeeldheid is in de raad. Ik doe mijn best en werk er hard voor en daarom vraag 4 Mei OPDAT MEN NIET VERGETEN ZAL Opdat men niet vergeten zal, Trok weer een stille stoet, Eerbiedig langs de monumenten, In ernst met vol gemoed, Daar zijn begraven jonge levens, Gevallen aan hun plicht, Zij waren trouw tot in de dood, Gedoofd werd 't levenslicht. Zij waren vol van idealen, Voor 't heil van 't Vaderland, Doch vielen voor het peleton, Gericht door 's vijand 's hand, O, Tonen wij dan waard te zijn, Deez' offers groot en zwaar, Laat ons dan hunne idealen, Verwezenlijken, maken waar. Maartje N. Zwaan ik aan U om medewerking. B. en W. te steunen. Ik breng het voorschot in stemming. Het kwam er echter op het kantje doorheen. 6 voor 1 blanco en 4 bouwgrond op de grens van Eg mond Binnen, aan de hr Jac de W,aard had de raad geen be zwaren. Na het noemen van verschil lende datums werd ten slotte be sloten de Bonnefausschouw te houden op 4 Juni. Bij de rondvraag vroeg de hr. Broersma om een inhaalverbod op de Eeuwige laan. De voor zitter vond dit moeilijk en geen tegen. Het nieuwe plan de Vet en Kieft werd met twee stem men van Mevr. Broekman- Vriesman en Dr. Hemelrijk voor kennisgeving aangenomen. Ver der besloot de raad om een strook grond langs de Natte weg aan te kopen in verband met het uitbreidingsplan om in de toe komst deze weg een breedte van 13 Mtr te kunnen geven ook te gen de verkoop van een perceel urgent probleem. B. en W. zijn op de Eeuwige laan. De voor van plan het lage hout tussen de bomen weg te kappen, waardoor dan uitwijkplaatsen ontstaan. De heren Ellis en Hemelrijk en Mevrouw Broekman-Vriesman vroegen vooral niet te veel te kappen. Voor de restauratie der ruïne worden grote bedragen gevoteerd, maar een der schoon ste lanen van Nederland laat men, zo langzamerhand, zonder dat er enige moeite voor wordt gedaan langzaam verdwijnen, al dus de heer Ellis. Daar is niets aan te doen, zegt de Voorzitter, die voorlichting van Staatsbos beheer had ingewonnen. Hierna ging de raad nog in comité-ver gadering. MATTHIEU WIEGMAN EXPOSEERT. Ik vind het een grote eer om in het hart der Bergense school een tentoonstelling te openen van Matthieu Wiegman. Ik wil en zal geen beschouwing geven over zijn werk, dit spreekt voor zich zelf. Maar wel wil ik zeggen, Matthieu, jij bent een schilder van de rechte lijn. Niet in de zin van Mondriaans rechte lijnen, maar jij bent een doorzetter. Jij hebt alles zelf gedaan, als een vechter en hebt hierbij geen steun gehad. Daardoor ben je ge worden die je bent, de grondleg ger van de Bergense school. Maar je bent nu een goede ver teller en hebt geen stuk overge slagen, zoals anderen: die begin nen nu graag waar Picasso is ge ëindigd. Ik hoop dat je nog vele jaren verhalen zal maken, zoals dit op deze tentoonstelling, uit Zuid-Frankrijk. Met deze woorden opende prof. Jan Wiegers, hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beel dende Kunsten, Zaterdagmiddag de tentoonstelling van het laatste werk van Matthieu Wiegman, uit Zuid-Frankrijk, in de Kunst zaal van De Rustende Jager te Bergen, onder auspiciën van het K.C.B., onder zeer grote belang stelling. Deze expositie geeft een prach tig overzicht van de grote veel zijdigheid van deze grote kunste naar. Een 47-tal aquarellen en gouaches, waaronder stillevens, bloemenlandschappen en stads gezichten, zijn met grote zorg in de Kunstzaal opgehangen. De „Kunstgeschiedenis der Neder landers", onder redactie van Dr. H. E. v. Gelder, schrijft over hem: „Wiegman blijft door en door romantisch, de kleur, die altijd bekoort, heeft een sterk symbo lische betekenis. De werking van licht en donker, met een nadruk kelijk element van verrassing, be houdt grote waarde." Zo ook op deze expositie; de warme kleuren van zijn veelkleurig palet nopen de bezoeker tot kijken. Vooral no. 25: Bloemen (gouache) is zo prachtig van kleur en compositie, dat men er steeds weer naar toe getrokken wordt. Maar ook no. 12: Place Furstenberg - Parijs (aquarel), No. 18: Stilleven met vruchten (aquarel), no. 31: Tuin, Zuid-Frankrijk (gouache) en no. 41: Thorn (gouache) zijn mees terwerken. Deze expositie, die dagelijks van half drie tot half zes geopend is tot en met 20 Mei. mag niemand verzuimen. Door afwezigheid van de voor zitter werd Prof. Jan Wiegers door de heer J. Roggeveen inge leid. 'T BOERENHUYS" BOEVEN EN MADELIEFJES. Goede voorstelling door Toneelver. „St, Jan". Voor een goed gevulde Rus tende Jager te Bergen gaf de to neelvereniging St. Jan een zeer goede vertolking van de komische thriller „Boeven en Madeliefjes". Het stuk, dat zich afspeelt op een verlaten en verwaarloosd land huis in Engeland, dat het eigen dom is van een zeer geziene da me, Miss van Loon, confronteert ons met mensen waarvan men zo op het eerste gezicht goed denkt, doch die later blijken tot de on derwereld te behoren, en weer andere, die door een toeval in dit lugubere huis terecht komen, en door angst en nieuwsgierigheid gedreven, een moord en een bankroof tot klaarheid brengen, waarvan een onschuldige wordt verdacht. Het was zoals regisseur Jaap van Baar aan het slot zei: „een zeer moeilijke opgaaf". Maar St. Jan mag zich gelukkig prijzen met ten eerste enkele pri ma oudere leden, maar ook met de aanwinst van de nieuwe le den, waarvan er twee voor de tweede maal meespeelden. Laat ons beginnen met mevr. Trien Wijbenga, Tiebi en Aat Groot. Zij toch waren het die dit, voor dilettanten zeer zware, stuk volkomen hebben gedragen, zon der iets te kort te doen aan de andere goede medespelenden. Eerstgenoemde had zich zo- vol komen ingeleefd en haar rolken- nis was zo perfect, dat het een lust was om te zien. Zij zette een Ueekllad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. heeft een ongekende keuze in kleine en grote Geschenken, in Koperwerk, Tin, Goud en Zilver RUïNELAAN 8 BERGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1