99 99 D l;I*J HET NEDERLANDSE RODE KRUIS E UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST Onze nieuwe Verslaggever te Bergen GERRITSEN Huidgenezing BERGEN wW W'VV wrw^ww VRIJDAG 4 JUNI 1954 31c JAARGANG No. 22 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De heer A. SAN TING, Kleine Dorpsstraat 6 te Bergen hebben we bereid gevonden de verslagen voor ons blad te verzorgen. Daar de beer Santing zijn sporen op dit gebied reeds lang heeft verdiend, vertrouwen we, in hem een goede mede werker te hebben verkregen. Uitnodigingen, convocaties etc. worden gaarne door hem ingewacht. Rest ons nog een woord van hartelijke dank aan de heer Pauls, die zo bereidwillig is geweest, tijdens de ziekte en na het over lijden van de heer Kettenborg, de nieuwsvoorziening voor ons blad te verzorgen. DE UITGEVER. Wanneer aan uw woning de COLLECTELIJST van in de TWEE KOMENDE WEKEN wordt aange boden, laat ieder dan tekenen en geven. Het is een goede gewoonte aan de vooravond der christelijke hoogtijdagen de fragmenten uit de bijbel te lezen, die er betrek king op hebben. Wij beleven dan de feiten, waar zij op berusten en de gedachte, waarvan zij zijn vervuld. Nu wij ons voorbereiden op het pinksterfeest, dat samenvalt met het hoogtepunt van de lente, dat omringd is door herlevende natuur, nu gaan wij het tweede hoofdstuk lezen van de „Hande lingen der Apostelen". Het is een machtige gebeurtenis, die ons daar wordt verhaald. Al de belijders van Jezus, de apos telen inbegrepen, zovelen er toen te Jeruzalem waren, hadden zich verzameld in een woning. Als daar dan allen bijeen zijn, wordt de Heilige Geest onder verschil lende tekenen uitgestort. De toe gestroomde menigte hoort hen spreken, ieder in zijn eigen taal. Een opsomming van allerlei land streken, vanwaar deze Joden af komstig zijn, geeft een blik op de feestvierende menigte. Omtrent de verklaring van het pinksterwonder bestaan verschil lende opvattingen. Sommigen zien hier een hoor-wonder bij de aan wezige Joden, anderen menen, dat het „glassolalie" is geweest, dat wil zeggen in geestverrukking uiten van klanken en woorden. -0- Het tafereel, dat ons in de Handelingen wordt beschreven, heeft een aangrijpend karakter. Het komt tot ons als een visioen. Wij herhalen de statige bijbel woorden, waarin ons de gebeur tenis wordt getekend„En daar geschiedde haastelijk uit den he mel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen ver vuld met den Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken". KELTUMPLEET De bijeengekomenen zijn ontsteld en vragen elkander af, wat dat alles kan zijn. Dan verheft zich Petrus, die zich bevindt tussen de andere apostelen. Hij herin nert aan gods belofte, die in het Oude Testament (Joël 2, vers 28-32) geboekstaafd is„dat Hij zal uit storten van zijn Geest op alle vlees, dat de zonen en doch ters zullen profeteren, de jonge lingen gezichten zullen zien en de ouden dromen zullen dromen". Hij gaat nog verder in zijn herinnering aan de eenmaal ge geven uitspraak Gods. Hij ge waagt van tekenen, die zullen worden gegeven en van de uit spraak, dat ieder die de naam des Heren zal uitroepen, zalig zal worden. o De pinkstergebeurtenissen, zo als ze ons in de bijbel worden beschreven, vertonen de achter grond van een besef, dat de laatste der dagen aanstaande is. Maar dat besef wordt doorbroken door een heilsverwachting, door een drang tot bekering, en door een grote offervaardigheid en broederschapzin. Zijn ook wij in onze tijd niet bevangen door een bewustzijn, dat het einde nabij is, door een somber voorgevoel van een te gronde gaan der mensheid? Wie aan de atoombom denkt en zijn effect van totale vernietiging, hij komt in een stemming, die ver want is aan de verwachtingen, waarvan de vroegere Christenen een tijdlang waren vervuld. Maar bij die overeenkomst in stemming is er een diepe tegenstelling. Die vroege Christenen gaven zich over aan de heilsboodschap, aan het geloof in een leven van hogere orde, dat in het vooruit zicht gesteld is, ook wanneer alle aardse dingen te gronde zullen zijn gegaan. Wij geven ons over aan het Niets, aan de vertwijfe ling. Wanneer wij ons rekenschap geven van deze tegenstelling, dan leren wij de pinkstergedachte kennen als positieve openbaring van de in het Christendom aan wezige kracht. In Pinksteren ver schijnt ons de edelste vorm van geestdrift, de geestdrift, die tot bekering leidt, tot zelfvernieuwing en tot de goede daad, dat wil zeggen tot de daad, die in men senliefde en zonder voorbehoud - geschiedt. Want er wordt van ge waagd, aan het einde van het pinksterverhaal, dat, allen, die geloofden bijeen waren en alle dingen gemeen hadden. En dat zij hun goederen en have ver kochten en dezelve verdeelden aan allen, naar dat elk van node had. o Sf """is het kenmerk van de geestdrift? Dat zij volhardt, dat zij wil geloven onder alle omstandig heden. Hoe arm en hulpeloos verschijnt onze verwarde en in gewikkelde samenleving tegenover de edele en van eenvoud vervulde samenleving der eerste christen gemeente. Zij werd gedreven door geestdrift uit God wij kun nen ons niet tot geestdrift ver heffen, omdat de huidige generatie dat godsvertrouwen ontbeert. Maar de christelijke hoogtijdagen melden zich aan, met onverstoor bare regelmaat. Zij brengen hun boodschap met een nooit falende zekerheid. Zij handhaven de christelijke waarheden, ondanks het feit, dat de mensheid er zich van afwendt. Wij hebben de plicht der bezinning. Wij moeten luisteren naar datgene, waarvan een nooit falende stem ons getuigt. En als Pinksteren tot ons komt met zijn juichende natuur, dan moeten wij ons rekenschap geven van de diepe en eeuwige waar den, waaruit de pinkstergedachte oprijst. Geestdriftig geloof, het enige remedie tegen de zielloze vertwij feling en angst van onze dagen. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen Afd. Bergen Met schitterend voorjaarsweer vertrokken wij om 8 uur voor ons jaarlijkse uitstapje. Langs de prachtige Eeuwigelaan reden wij via Egmond naar Haarlem en arriveerden half elf in Den Haag, waar eerst het Vredespaleis werd bezichtigd. Hierna volgde „Ma- durodam", wat zeer interessant is voor oud en jong en waar men bijna niet weg kan komen. Na een kopje koffie bezichtigden wij Panorama „Mesdag". Hier waren allen vol bewondering wat de zeeschilder Mesdag en zijn helpers in enige maanden tijds hebben volbracht. Na een rondrit door Den Haag ging het naar Rotterdam via de Maastunnel, naar Hotel Bellevue waar men een schitterend uitzicht heeft op de altijd bedrijvige Maas. Vandaar zagen wij het emigranten schip de „Zuiderkruis" vertrekken. Ook bezichtigden wij het Groot handelsgebouw en lieten ons met de lift naar de bovenste ver dieping brengen (de daktuin). Via Den Haag vertrokken wij weer naar Bergen. Alle dames waren zeer voldaan over deze prachtige dag. DE SECRETARESSE EEN GESLAAGDE MUZIEKAVOND Zaterdagavond gaf de Alk- maarse muziekleraar Wim Haan- raats in het Dorpshuis een muziek avond met zijn leerlingen van de blokfluit-, guitaar- en mandoline cursussen. Enerzijds bedoeld om muziek van het betere genre te doen horen, anderzijds om ook de aanwezigen in staat te stellen met de bereikte resultaten kennis te maken, is deze avond een evenement geworden, dat zeer goed geslaagd is. De fijnzinnige keuze bij de samenstelling van het programma, de korte toe lichting bij ieder stuk dat ten gehore werd gebracht en de uit voering der muziekstukken droegen er toe bij om de gevulde zaal in gespannen aandacht te houden. Aardig was het te zien hoe de jongere leden van de blokfluit club zonder vrees of schroom hun muziek ten gehore brachten, hun liedje zongen en hun dansjes uit voerden. Na eerst de kleinen te hebben laten optreden, kwamen de grote ren aan de beurt en hier mogen we wijzen op werk van Küffner, dat uitstekend werd vertolkt door Mej. Jeanne Betlem, op het blok- fluitspel van de heer en mevr. Appelman, het mandoline-spel van de dames Tiny en Hanny Ulrich, het guitaar-trio Leo Bruynenberg Hans Hooyberg en Wim Haan- raats, wat wel aan zeer hoge eisen kon voldoen. Daarna bracht de heer Hooy berg, geheel uit het hoofd op de guitaar een prelude van J. S. Bach en de Recuerdos d'Alhambra vtn Torrega ten gehore. Geboeid luisterden de aanwezigen, die on verholen van hun instemming blijk gaven. Het Alkmaars tokkel- kwartet voor ditmaal tot een quintet uitgebreid besloot de avond met een viertal nummers, die eveneens zeer in de smaak vielen. NIEUW TERRASBEDRIJF TE BERGEN AAN ZEE Meer bedrijvigheid op de Boulevard „In spin de bocht gaat in". Onder dit motto werd Woensdag middag op de Zeilerboulevard- hoek Patijnweg, recht tegenover de tweede afgang naar het strand, het zeeterras „De Spin" onder zeer grote belangstelling geopend. Bergen aan Zee komt zo lang zamerhand de grote wonden, die de bezetter in de jaren 1940-'45 aan dit gedeelte van Bergen heeft toegebracht, door energiek op treden van gemeente en onder nemende zakenmensen te boven. „De Spin" ziet er zeer aantrek kelijk uit. Het is hypermodern en verschilt van elk bedrijf op dit gebied. Het paviljoen is rond, met een puntdak dat uit tien gelijke driehoeken bestaat; rondom glas, dus ook bij slecht weer heeft men een prachtig gezicht op zee, omdat het nogal hoog ligt. Een prachtig ruim terras met gemakkelijke fauteuils, noden tot een ogenblik verpozing. De exploitante van dit établissement, Mevr. H. J. Dekker-Benz, haar intieme kennissen noemen haar „Polletje", zal zeer zeker haar best doen om dit zeeterras tot een succes te maken voor Bergen aan Zee. Nu nog een brede promenade voor wandelaars langs de boulevard, dan kan Bergen aan Zee zeker tot een der aan trekkelijkste badplaatsen langs de Noordzeekust worden, waar men bij mooie avonden op rustige en aangename manier naar het strand en de zonsondergang kan kijken. Onverwachte nederlaag van De Molenkrocht tegen H.T.C. I. Het Helderse tennisteam H.T.C. I. heeft Zondag tegen De Molen krocht revanche genomen voor de op 9 Mei geleden 26 neder laag. De Heldenaren hadden bij het behalen van hun 53 over winning in Bergen dubbel reden tot juichen, want èn hierdoor èn doordat D.D.V, 6 te Amsterdam met 35 verloor van Return I, behaalden zij juist één punt meer dan de Amsterdamse club, die thans degradatie-wedstrijden zal moeten spelen. De tenniscompetitie is dit jaar vlot verlopen, er zijn geen Zon dagen verregend, zodat De Molen krocht na precies zes weken is geëindigd op de één na bovenste plaats, wat in dit millieu een zeer bevredigend resultaat genoemd mag worden. Het publiek was de laatste jaren misschien wel wat verwend met de reeks van kam pioenschappen, welke door het Berger team werden behaald, maar heeft toch juist nu kunnen genieten van aantrekkelijk spel. Wat de laatste wedstrijd tegen Den Helder betreft, hierin waren de Bergenaren enigszins gehandi capt door het niet geheel fit zijn van Conny van Limburg Stirum, die drie partijen had te spelen. De single werd op de stand 12 in de tweede set gewonnen ge geven. Een compensatie biervoor vormde het zeer behoorlijke spel in dames dubbel- en enkelspel van Tini Winder. D. Mosk en M. Lau gingen in hun double vrij roemloos ten onder tegen de goede combinatie C. Teitler en G. Bakker. D. Mosk had geen geluk door double fault te slaan, toen De Molenkrocht met 53 op set point voorstond. Het werd 75, 6—2 voor Den Helder. C. Teitler, de districts kampioen N. Holl.-Noord, had tevoren in zijn single geëxcelleerd tegen Jn Schmidt (62, 6—2). hetwelk door het bestuur der Stichtig wordt nagestreefd, is, dat deze kinderen nieuwe krachten en nieuwe levensvreugde zullen opdoen. Ook uit onze gemeente worden regelmatig kinderen in het „Bio- Vacantieoord" verpleegd en op Donderdag, 3 Juni a s. vertrekken wederom twee kinderen voor een verblijf van zes weken naar dit ideale vacantieoord. Wij twij felen er niet aan of ook deze kinderen zullen t. z. t. gesterkt en vol nieuwe energie terugkeren. BAC. CON AMORE. Op het concours in Friesland in het plaatsje Te Rijs behaalde de Berger Accordeonclub „Con Amore" het hoogst aantal punten 373 in haar afdeling. Dat de leden hun naam eer aan doen („met liefde"), zal voor de dirigent A' van de Wolff wel een stimulans zijn om de jeugdige leden op een nog hoger peil te brengen. Een eerste prijs en promotie naar een hogere afdeling in de jeugd groep brachten zij mee naar Bergen Dus jonge accordeonisten Con Amore verder. BERGER SPORT VER. DAMES HANDBAL TOURNOOI Bij het dames handbaltournooi om de zilveren beker, waaraan A.V.A.I Alkmaar, de houder van was, Zondag gehouden op het B.S.V. terrein, moest A.V.A. haar meerdere erkennen, in het vitaal sterkere J.H.C. uit Juliana- dorp. In de finale, die moest wonden verlengd, wist A.V.A. zich te handhaven met een gelijk spel 4 4, zelfs bij de eerste 5 min. verlenging bleef de stand onge wijzigd. Maar toen er gedraaid was, en de tweede 5 min maar pas waren ingegaan, was J.H.C. zichtbaar vitaler. Er volgde dan ook tot 3 maal een raak schot. A.V.A. deed nog haar best, maar was leeg gespeeld J.H.C, won dan ook verdiend met 7 4, zo dat de beker voor een jaar naar Julianadorp verhuist. De andere uitslagen zijn als vo'gt C.S.V. Beverwijk 0—2 N. Niedorp I A.V.A.I 1—3 Vrone - J.H.C. I 3-4 A.V.A. II - B.S.V. I 0-1 Demi finale Beverwijk A.V.A. I 1 5 J.H.C. I - B.S.V. I 8-2 Verliezers ronde B.S.V. I Beverwijk 32 Finale J.H.C. I - A.V.A. I 7-4 De ter afleiding gespeelde herenwedstrijd tussen A.V.A. en Beverwijk, werd door de laat ste gewonnen met 1011 Aan het slot overhandigde Voorzitter H. D. Klaasen met een hartelijk woord aan het win nende dames team de beker. De belangstelling was niet bij zonder groot. Voor gezonde regelmaat MIJNHAROT'S LAXEERTABLETTEN DE BERGENSE BAKKERS De Bergense Bakkerspatroons bond, in samenwerking met die te Alkmaar, heeft besloten een zwarte lijst aan te leggen. In verband met het steeds toe nemend aantal wanbetalers is dit noodzakelijk gebleken. Ook voor de andere middenstanders is dit misschien een aansporing om aan dit euvel paal en perk te stellen. ZONDAGSDIENST ARTSEN De uitslagen. H. E.; Jn Schmidt verloor van C. Teitler, 2—6,26; D. Mosk slaat G. Bakker, 64, 64. D. E.Mej. E. v. Limburg Stirum verloor van Mevr. De Vries, 5-7 1—6; Mej. T. Winder slaat Mej. L. Flotat, 6—4, 97. G. D.Mej. E. v. Limburg Stirum en M. Lau verloren van Mevr. De Vries en C. Teitler, 4—5, 57Mej. T. Winder en D. Mosk verloren van Mej. L, Flotat en G. Bakker, 46, 46. H. D.M. Lau en D. Mosk ver loren van C. Teitler en G. Bakker 5—7, 2-6. D. D.Mej. T. Winder en Mej. E. van Limburg Stirum slaan Mevr. De Vries en Mej. L. Flotat 6-2, 3-6, 6-2. PERSCOMMUNIQUÉ Een ieder, die de bioscoop bezoekt, zal steeds getroffen wor den door de aardige filmpjes van het Bio-vacantieoord, welke door Stichting tweemaal per jaar in de Nederlandse bioscooptheaters ten behoeve van het zwakke Ned. kind collecteert. Ook het bioscoopbezoekend publiek in onze gemeente is steeds gaarne bereid voor het goede doel een steentje bij te dragen. De Stichting „Bio-Vacantieoord", waarvan de bestuursleden geheel belangeloos hun functies waar nemen, zondt zwakke kinderen uit geheel Nederland in de leef tijd van 6—14 jaar, waarvan de schoolartsen de uitzending aan bevolen, naar het Bio-Vacantie oord „Russenduin" te Bergen aan Zee, ongeacht de religieuze of politieke gezindheid der ouders of verzorgers. Het enige doel, OPRICHTING SPORTCENTRALE Onder grote belangstelling werd Dinsdagavond in „De Oude Prins" een centrale sportvereniging op gericht, die de naam zal dragen Berger Sport Vereniging „De Merletten". Wat het doel is? Het houden van oefeningen in de verschillende takken van sport. Het houden van wedstrijden, zo wel onderling als in competitie verband en alles te doen wat nuttig kan zijn voor het verkrijgen van een gezonde lichamelijke ge oefendheid. De kleuren der vereniging zijn blauw shirt, zwarte broek en em bleem van Bergerwapen. De contributie voor het centraal orgaan is 90 ct per maand; daarnaast komt de contributie die voor elke onder-afdeling is ge regeld. Momenteel zijn de voetbal-, handbal-, volleybal-, tafeltennis- en honkbalverenigingen aange sloten, doch met andere takken van sport zal nog word'n onder handeld. Op de statuten zal koninklijke goedkeuring worden aangevraagd. Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd en het volgende be stuur werd gekozen; de heren J. H. Broekman voorz., H. D. Klaa sen secr., J. Zwakman penningm., H. P. T. v. Schaik, E. de Hond, K. Beeldman en A. Urbanus. Het verenigingsjaar loopt van 1 Mei tot 30 April. De bestuurs leden worden uit de dagelijkse besturen van de verschillende ver enigingen gekozen voor 2 jaar. Dit gekozen bestuur zal echter op 30 April a.s. aftreden. toeeittad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. DOOR Dr. P. H. RITTER Helpt Uw Rode Kruis groot makenhet is met allen voor allen Ingezonden mededeling Huidzuiverheid - Huidgezondheid Ingezonden mededeling Niet krabben.De helder vloei- bareD.D.D.kalmeertdejeuk 11 I I I 1% in en'{ele seconden, doodt de U JU U IA ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN II A II HUIDAANDOENINGEN MW» Ingezonden mededeling Werken vlug, zacht en pijnloos BERGEN 6 juni Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 6 juni F. H. RISSELADA, Tel. K 2209 360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1