t Slachthuis ter discussie gesteld! PUML I GEDENK DE ANJERCOLLECTE NEDERL. RODE KRUIS GERRITSEN ten lauutltii Kapsalon URSEM... apart model Lede*iMc$,a<lecLtify in de Gemeente Schoorl op I MAANDAG 28 JUNI 1954 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Afslachten of doorslachten? Wat zal er beslist worden? Het raadslid de heer J. Broersma heeft aan B. en W. èn aan zijn medeleden een „Nota inzake exploitatie van het Slachthuis te Bergen Nh." gezonden. Daar het vermoeden bestaat dat B. en W. van Bergen in de komende raadsvergadering deze materie in behandeling zullen brengen, geven wij hieronder een kort uittreksel. Op grond der bestaande ver ordening op de heffing van rechten voor het gebruik van 't slachthuis worden keur- en slachtlonen ge heven, die, vergeleken met die uit de crisis-jaren 1933-1937 niet noemenswaardig zijn verhoogd. Het daardoor ontstane nadelig saldo bedroeg in 1950: f 1965.35; in 1951 f763.28; in 1952 f 1762.02. Deze saldi kunnen elk met f700. verminderd worden, welk bedrag de gemeente Bergen jaarlijks aan Alkmaar moet betalen i.v.m. het toezicht op de slagerswinkels, welke post feitelijk op de gewone dienst van de gemeente Bergen dient te drukken. Dat het nadelig saldo niet groter is, komt door de steeds stijgende omzet en 't vermeerderen van het aantal inwoners, welke toename zich naar alle aanzien in 1954 zal voortzetten. Ont vangsten en inwonertal staan in verband met elkander; deze waren per 1 juli 1950: ongeveer 9050 inwoners, ontvangsten f 10545. in 1951: ongeveer 9346 inw., ontvangsten f 10815.bij ver hoogde vleesprij zenin 1952: on geveer 9180 inw., ontvangsten f 10618.welke daling veroor zaakt werd door 't vertrek der gerepatriëerden. Volgens de prog nose van het N.EI. en de Prov. Planologische Dienst van N.H. zal het aantal inwoners onzer gemeente over ongeveer 15 jaren omstreeks 11500 bedragen, zodat het slachthuis in zijn huidige toestand, bij handhaving van de huidige tarieven dan reeds lang een voordelig saldo zal opleveren. De samensteller bespreekt dan de gevolgen van liquidatie en wat dit voor de gemeente Bergen zal opleveren, en merkt op, dat het gebouw bij verkoop een nadelig saldo zal opleveren, door hem begroot op ongeveer f 1500. JAN DE LEEUW EXPOSEERDE Op de afgelopen week gehouden tentoonstelling in de kunstzaal van „De Rustende Jager," onder aus piciën van het Kunstenaars Cen trum, werden werken van Jan de Leeuw tentoongesteld. Er waren 9 olieverfstukken en 15 aquarellen te bewonderen. Een gedeelte van dit oeuvre had deze kunstenaar gemaakt tijdens zijn verblijf in het Auvergne gebergte in Frank rijk. Maar ook had deze kunste naar zich op het gladde pad der abstracte kunst begeven. De Ideale Gezinszall Dat dit deze landschapsschilder niet ligt, spreekt uit dit werk. Zijn landschappen van deze om trek die Jan de Leeuw als natuur mens zo goed kent, waren steeds van een prachtig gekleurd groen, dat doorstroomd wordt van schone lichtvallingen, waardoor dit mees terwerk een tederheid van tinten heeft. En als men dan No. 22 ziet, „Ramp" een nietszeggend doek, dan zag ik dit liever in zijn oude stijl, want dan had het zeker iets te betekenen gehad. Hij toch, een waar natuurmens, die buiten deze natuurschoonheid niet leven kan, had met zijn gevoelige hand zeer zeker iets gewrocht, dat iets tot de mensheid had gezegd. Dit zegt echter niets! Want dat deze kunstenaar gevoelig is voor grootse en intieme indrukken, blijkt overduidelijk uit het werk uit terwijl de hal- en stalknecht op wachtgeld zal komen. Uitvoerig betoogt hij verder dat liquidatie voor de grote slagers voordeliger is dan voor de kleine. Vervolgens bespreekt hij de twee mogelijkheden bij hand having mèt koelhuis, dat dan gebouwd zal moeten worden en zonder koelhuis; hiervoor geeft hij de nodige berekeningen, om in zijn slotbeschouwingen te zeg gen: „het best zou daarom zijn, dat Bergen bij handhaving van het slachthuis op de duur geheel onafhankelijk van Alkmaar haar vleeskeuringsdienst organiseerde". Bij dit uittreksel veroorloven wij ons enige vragen te stellen. Wat zal het gevolg zijn van de op heffing van het slachthuis, voor de Bergense huisvrouw? Ver hoging der vleesprijzen? Zal het wachtgeld voor de hal en stalknecht niet eveneens met zich brengenverlies van inkomsten voor de veerijder? Zullen de Bergense leveranciers van kantoor boeken, steenkolen, reinigings middelen enz. door de opheffing van het slachthuis niet van winst derving kunnen spreken? Is het juist, zoals de heer Broersma opmerkt, „dat het slachthuis mo menteel feitelijk niet meer voldoet aan redelijk te stellen eisen" of is dit een ambtelijke wijze van uitdrukken? Waarom is op het ogenblik dat wij dit neerschrijven, van alle raadsleden de heer Broersma het enige lid geweest, dat een onder zoek ter plaatse heeft ingesteld? En waarom sorteerden de op merkingen van het slager-raadslid over het slachthuis zo goed als geen effect, terwijl, nu het Alk- maarse belang dit meebrengt, een discussie wordt opgezet? Wij vragen slechts, wij kunnen niet antwoorden. Frankrijk. Want de grootheid van 't Auvergnegebergte, heeft hij in no.5welzo fascinerend vastgelegd, dat men het oog er niet van af kan houden. Hier hebben de ma- jestueuse bergen hem tot schilderen genoopt. Maar ook de intimiteit van het straatje, Le Mont Doré(No. 6) is met grote liefde gemaakt. Dit straalt uit dit werk. Ook de aquarellen zijn prachtig van kleur, zoals de Kermis (No. 11); hieruit straalt stemming en uit het Straatje Le Mont Doré (No. 19) een na tuurlijke harmonie met mooie ijle lichtvallingen. Van zijn dochtertje Saskia van 8 jaar had hij 5 waterverf composities op een plateau gelegd, die voor een kind fraai van kleur schakeringen zijn. C. P. JUBILEUM De 1ste Juli hoopt Mej. M. Roos, onderwijzeres aan de Van Reenenschool, de dag te her denken, dat zij een kwart eeuw geleden tot onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs te Bergen werd benoemd. Al die jaren van lesgeven slechts onderbroken door één jaar studieverlof buiten- 's lands, heeft zij zich doen kennen als een leerkracht, die de genegen heid van haar pupillen wist te verwerven en te behouden, zodat er in de loop der jaren een talrijke schare is ontstaan, wier gevoelens van dank en genegenheid jegens haar van blijvende aard is ge worden. De 1ste Juli zal haar jubileum op de school zelf worden gevierd als een feestdag, waarop ook oud-leerlingen toegang hebben. VRIJDAG 25 JUNI 1954 HORLOGES VERGANE GLORIE De seigneurale huizinge Kranen- burgh aan de Hoflaan, enige tijd geleden door de gemeente aan gekocht van de Erven Van Reenen, is sinds enige weken in gebruik als noodwoning voor een aantal mensen, die genoopt waren naar een ander onderkomen uit te zien. En daarmede is het huis bewoond van de zolder tot de kelder. Een blik in de kamers gelijk vloers, die evenwijdig aan de straat zijn gelegen, openbaart echter, dat ofschoon in de grote kamers de meubels voor bewoning geëtaleerd zijn, de kamer ernaast, die als slaapvertrek is bedoeld, door de gedemonteerde staat der daar aanwezige slaapmeubelen, duidelijk doet uitkomen, dat hier niet geslapen wordt. Klaarblijkelijk heeft de z.g. „bewoonster" de haar ter beschikking gestelde ruimte als een geschikt pakhuis in gebruik genomen, om het vege lijf elders onder te brengen. Ter linkerzijde treft men een kamer aan, die is ingericht als schoollokaal, waar een 19-tal leerlingen van de Bosschool da gelijks onderwijs genieten, terwijl de rest van deze zijde en een gedeelte van de achterkant, be staande uit twee in elkaar lopende kamertjes met keuken en bijkeuken, bewoond wordt door een jonge weduwe uit Oost-Ind:ë, met haar 12-jarig dochtertje, die in de zes jaren dat zij op Neerlands bodem vertoeven, de vreugden en de genoegens van het „inwonen bij een ander" in volle mate hebben gesmaakt en ondergaan. Moeder en kind zijn dankbaar en voldaan over de vrijheid die thans hun deel is. Voorts wordt een deel der eerste étage bewoond door een echtpaar, waarvan de man zich aan 't omscholen is, ten einde te kunnen emigreren. Wanneer zij niet thuis zijn, zijn de deuren die tot hun vertrekken toegang geven, met hangsloten afgesloten. Over de ruimte klagen zij niet; zij hebben zelfs familieleden te loge ren En het ongerief is een goede voor-scholing voor hetgeen de immigrant - landbouwer in den vreemde te wachten staat. Als buren op deze étage hebben zij een kunstenaarsgezin, bestaande uitde artist zelve, zijn echtge note, die overdag in Bergen aan Zee werkzaam is, hun twee kleine kinderen, benevens hun uit Bergen geboortig dienstmeisje, dat in een kamertje op zolder slaapt. Op die zolder zijn nog meer kamertjes! Twee ervan zijn toe gewezen aan een alleenstaande vrouw, die daar is neergestreken in afwachting van het huis dat haar zal worden toegewezen, waar zij het Bergens bedrijf van „ver huren" in uit wil oefenen. Het is dus „een huis vol mensen". Maar nog zijn er kamertjes over! Beneden, rechts van de voordeur, staat nog een kamer leeg, en op de zolder is ook nog niet alles bezet. De Bergense in stantie, die inzake dit huis reeds drie alleenstaande vrouwen ter wille was, zal wat er over is moeilijk kunnen weigeren aan een echtpaar zonder kinderen dat reeds maandenlang naar een toevluchts oord zoekt, om aldus de balans tussen alleenstaanden en gehuw den in evenwicht te brengen. Men mompelt dat over een paar maanden de moker in dit gebouw gehanteerd zal worden, doch mompelen is, gelijk de Engelse wijsgeer Thomas Barkeley zegt: een manier van informatie, voor welks inhoud men zich niet durft borg te stellen. OPBRENGST COLLECTE De collecte ten behoeve van het Rode Kruis heeft in Bergen het mooie bedrag van f 1209.80 opgebracht. Hartelijk dank aan allen die hiervoor hun mede werking hebben verleend. Landskampioenschap Herenkapper Dinsdag j.l. werd in Den Haag de finale gehouden Herenkapper. Inzet het kampioenschap van Nederland, waaraan onze plaats genoot L. Henneman mocht deel nemen. Er waren 74 finalisten, waarin Henneman de twaalfde plaats bereikte. Dit is een prachtig resultaat als men weet dat aan dit hele kampioenschap 894 kappers heb ben deelgenomen. Henneman be wees met zijn twaalfde plaats in dit uitgelezen gezelschap thuis te horen. Ga zo voort en misschien kunnen wij U nog eens als lands kampioen begroeten. En dat dit een stimulans moge zijn voor uw collega's, om ook te gaan trainen en de naam van Bergen hoog te houden. Voor gezonde regel maal MIJNHARDT'S LAXEERTABLETTEN Werken vlug, zacht en pijnloos H I IIPHHM WBiT r. TOELATINGSEXAMEN Middelbare Meisjesschool te Bergen (N.H.) Voor het toelatingsexamen aan de Middelbare Meisjesschool te Bergen (N.H.) slaagden de vol gende candidaten Greta van Balen Blanken uit Anna Paulowna. Ina Vrijman, Mieneke Goedhart, Ellen Faust, Marina van Voorst, Ineke de Bakker, Hanneke Dikboom, Aty van de Oord, Anneke Bulthuis, Betsie Adolf en Irene Schmidt allen uit Alkmaar. Marjan Kroon, Aukje Nijdam, Marianne van Schaik, Willy Boll, Simone Krom, Francien van de Torren, Willy van Zanten, Char lotte Wesly, Renée Damsté, Julietje Huizinga, allen uit Bergen. Gloria Joosten, Mieneke Wil- lekes en Bea Hoen, allen uit Beverwijk. Ria Koster en Geertje Sluis uit Hoogkarspel. Jitske Blok dijk uit Heiloo. Rita Blauw uit Heerhugowaard. Rita Bartstra en Marijke Winter uit Krommenie. Rietje Velthuys idem. Johnalien Buckman uit Limmen. Guus van Zijl uit Oudkarspel. Karen Bosman en Tiny Ens uit Schoorl. Tineke Brak uit Sloot- dorp. J. Kramer Glijnis uit Stom- petoren. Liesje Steinhauser, Cisca Schuitemaker uit Uitgeest. Nelly Snoek uit Venhuizen. Christien Bruims uit Wieringerwerf. Aleid Mansholt uit Wieringermeer. Mary v. d. Meer uit Westwoud. SCHOORL COLLECTE ANJERFONDS Op Maandag 28 Juni 1954 zal alhier weder een collecte worden gehouden ten bate van de Anjeractie, waarbij tevens photo's van de Koninklijke fam. zullen worden aangeboden voor de minimum prijs van f. 0.25 per photo. Zoals bzkend stelt het Anjer fonds zich ten doel steun te ver lenen aan op cultureel terrein werkzame instellingen. Gaarne wek ik een ieder op, om het Fonds ook dit jaar zijn bijdrage niet te onthouden. GYM. VER. „BE QUICK" Bij de gehouden vaardigheids- proeven van het Kon. Ned, Gym. Verbond, behaalden onderstaande leden van „Be Quick" het diplo ma. Turnsters le klasse: T. Schermerhorn, S. Lybbrand. Turnsters 2e klasse: G. Lybbrand, C. de Vries, E. de Vries, M. Strooker. Turnsters 3e klasse: C. Houtkooper, A. Wielinga, F. Sevenhuysen. Heren 2e klasse B. Bood. Heren 3e klasse: J. Smit, B. Schotte. 31c JAARGANG No. 25 Meisjes B T. Zwaan, H. Kurten, E. Broersen E. Schouten, A. Bak, C. van de Bogaarde, A. Klanker, I. Mak. Jongens B: H. Vaas, J. Strooker, M. Leeuwrik P. Kok. J. v. d. Ham. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer Bram Beek, slaagde één dezer dagen voor het eindexamen A der Rijks H.B.S. te Alkmaar. GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN De collecte der Gezamenlijke Militaire (steun) Fondsen, ge houden in de week van 14 tot en met 19 Juni j.l. heeft opge bracht f 481,05. Dit resultaat is verkregen door de toegewijde hulp van de leerlingen van de St. Josephkweekschool en de pad vinders van de St. Lambertus- groep en de activiteit van de dames Knol en Gerritsen. Veel dank is het Comité ook verschuldigd aan de Directrice van de kweekschool, Zuster Agnes, en aan de Heer J. J. Burgering, hopman van de St. Lambertus- groep, die beide con amore zo veel medewerking verleenden, dat het grote vraagstuk hoe komen we aan collectanten, pret tig werd opgelost. De straatcol lecte werd opgeluisterd door het kranige Korps Tambours van Bergens Harmonie, hartelijk dank Heren. Helaas moesten we constateren, dat anderen scholen en organi saties niet zoveel gemeenschaps zin konden opbrengen om zelfs maar te antwoorden op ons ver zoek om medewerking, het gold hier immers een collecte voor slachtoffers van de strijd voor de vrijheid van het gehele vaderland, in tijden van gevaar gewoonlijk „Onze Jongens" genoemd, een kwalificatie, die altijd snel ver geten wordt, als het gevaar voor bij is. De Stichting G.M.F. kent geen religieuse of politieke richting. Het bestuur en ook de leiding der samenstellende Fondsen, be staan uit personen, behorend tot alle gezindten en politieke kleur, met de collecte comitees en de collectanten is dat eveneens het geval. Het doel is uitsluitend hulp en bijstand te verlenen aan weduwen en wezen, verminkten en andere slachtoffers van militaire dienst. Nog altijd zijn er mensen, die veronderstellen, dat de G.M.F. gelden bijeen brengen om kanon nen en atoombommen te ver zamelen. ze zien er een verkapte inzameling van het Departement van Defensie in. Een woord van lof daarom aan de bewoners van de groep Oosterweg, Filarskiweg, Tuin- en Oostdorp, waar huis aan huis op de lijst getekend werd. Rest ons nog een woord van dank aan de Heer Gerritsen, medelid van ons comité, door wiens activiteit we in de gelegen heid zijn aan de producten van de hoogste bedragen een kleine surprice te kunnen geven. op sterkte geslepen is ideaal voor Uw ogen Mr. Opt. D. W. PASTOOR Hoflaan 2 Bergen DE WERELD-ESPERANTISTENBOND in 1954 Candidaat voor de Nobelprijs voor de vrede Men bericht ons uit Oslo, dat voor de Nobelprijs voor de Vrede de UNIVERSALA ES- PERANTO-ASOCIO (UEA) is voorgedragen. Haar zetel is te Londen gevestigd en haar leden zijn verspreid over de gehele wereld. Bij de voordracht door het Noorse parlementslid, de heer Carl Henry, is een uitvoerige documentatie gevoegd over het werk van deze organisatie in het belang van de wereldvrede. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN voor een WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juni 's morgens 's namiddags 26 11.37 12.12 27 12.15 12 53 28 1.24 2.02 29 2.26 3.01 30 3.20 3.54 1 Juli 4.09 4.44 2 4.59 5.31 Laag water Juni 's morgens 's namiddags 26 537 6.12 27 6.15 6.53 28 7.24 8.02 29 8.26 9.01 30 9.20 9.54 1 Juli 10.09 10.44 2 10.59 11.31 Afd. Bergen Nh. op Woensdag 30 Juni 1954, des avonds 8 uur in Café Nieuwendijk, Dorpsstraat, Bergen. AGENDA: Opening. Jaarverslag Secretaris. Jaarverslag Penning meester. Rapport Kas-commissie. Rondvraag. Sluiting. Daarna ver toning van de films: „Tocht met Hospitaalboot". „Watersnood 1953" (nieuwe film)„Geef hen het gezicht terug"; (Hoornvliestransplantatie) „Aalsmeer", (Europa's Bloementuin); „Dit is Nieuw-Zeeland". minimum weekêtad „DE DUINSTREEK" Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling - Zuiver en ontsmet uw met de helder PillVI 111Vvloeibare D.D.D. D« UlljldtlJjeuk bedaart, deziekte- J kiemen worden gedood. GENEESMIDDEL TEGEN Tfe Wfe I B huidaandoeningen mW»MW»m9» VLOEISTOF BALSEM ZEEP Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. 27 Juni Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL KOEDIJK 27 Juni H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Telefoon 2104 Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1