ft 99 RAADSVERGADERING CALVE-PRODUCTEN KAPSEL jfmilda Fa. W. BURGER GERRITSEN SCHOORL Mei HAftlEA Gelei EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 2 JULI 1954 31c JAARGANG No. 26 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zat er op de avond van Prins Bernhards verjaardag champagne in de lucht? De gemeenteraad van Bergen, op die avond bijeen gekomen, gaf af en toe blijken van zulk 'n sprankelende humor, dat het duidelijk werd, dat de raadsleden in een goed humeur verkeerden. Mr. Sluis, altijd logisch en ter snede, debiteerde tegen het einde der vergadering, „een verhaal op waarheid gegrondom het eens met een uitdrukking uit de protestants- christelijke scheurkalender te karakteriseren. betreffende een man, die geen kwartje betalen kan, voor 't parkeren van zijn automobiel te Bergen aan Zee, dat algemene vrolijkheid verwekte. Een blik op de agenda deed de verwachting ontstaan, dat met een enkele uitzondering, 'n reeks hamerstukken aan de orde zou komen, doch het kwam anders uit men werd breedsprakig zonder veel van belang te ver tellen. De burgemeester, Dr. W. Huij- gens opende de voltallige ver gadering, en ving aan met de aandacht te vragen voor de nieuwe ambtsteken, bestaande uit gesti leerde bladeren van echt zilver i.p.v. schakels, een werk van de Bergense kunstenares Marijke Visser. De vorige keten, die tijdens de oorlog verdween, was ver vangen door een „surrogaat" en diende als tijdelijke hulp. In de volgende vergadering hoopte de burgemeester haar te dragen en sprak daarbij de wens uit, dat deze ketting door een lange reeks van zijn opvolgers zou gedragen mogen worden. De notulen der vorige ver gadering werden goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennis geving aangenomen, doch punt 3, een voorstel van B. en W. tot het deelnemen in het garantie fonds, ontketende de spraaklust. De heer Van Rees Vellinga (V.V.D.) betoogt uitvoerig, dat het de schijn heeft, dat 't garantie fonds zal dienen om het nadelig saldo van V.V.V. op te heffen. Mr. Sluis (A.R.) en de heer Ellis (K.V.P.) denken homogeen over deze aangelegenheid. De heer Broersma (Gem. Bel.) verklaart, dat het openluchttheater afzon derlijk wordt gefinancierd. De V.V.V. heeft indertijd van de Instantie voor de Bedrijven toe stemming gekregen, het terrein van 't openluchttheater te ge bruiken, doch alleen de V.V.V. Blijven over de zomerfeesten, 't Gemeentebestuur trekt de be noeming der commissie aan zich. De V.V.V. maakt reclame maar de commissie organiseert de festi viteiten. De V.V.V. controleert wèl de commissie, wat de opzet der feesten betreft. De commissie beslist, in overleg met de voor zitter van V.V.V. Dr. Hemelrijk (P.v.d.A.) vraagt hoe de verhou ding is tussen de commissie en 't bestuur der V.V.V. De heer Broersma merkt op, dat V.V.V. de hoofdleiding heeft, zij houdt de boekhouding en de commissie werkt uitdrukkelijk onder de aus piciën van de V.V.V. Wat be treft een sluitende begroting die kan men opstellen, doch de uit gaven zijn bekend, maar de in komsten niet. Dan neemt de Burgemeester het woord en be toogt dat er in de zomer iets moet gebeuren. I.p.v. enkele grote feesten wil men thans meer klei nere gaan geven. Wij moeten meer reclame voor Bergen maken. Ziet men wat in andere plaatsen ge beurt, dan doen wij hier te weinig. Het bloemencorso hier heeft zijn tijd gehad, daarvoor moet iets anders, iets beters in de plaats komen, om zoveel mogelijk be schaafde dingen te bieden. Na een opmerking van de heer Ellis (K.V.P.) om de mensen die voorheen deelnamen, ook thans tot deelname aan te zoeken, en een van de heer De Beurs (P.v.dA.) dat het batig saldo in de kas komt van de V.V.V., herneemt de burgemeester het woord en zegt dat voorheen f 500.was voorgesteld, doch dat de toen malige raad dit te weinig achtte, waarna het voorstel wordt aan genomen. Verder werd besloten dat het bestuur der St. Josephstichting geld zal ontvangen voor aanschaf van benodigde leermiddelen, ter wijl ook de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs geld krijgt voor hetzelfde doel. In het natuurre servaat en in het bosgebied bij 't Oude Hof zullen 20 nieuwe banken worden geplaatst, ten ge rieve van de natuurminnaars, die zittende van Bergen's natuurschoon wensen te genieten; het beltterrein aan de Baakmeerdijk zal beplant worden, 't Voorstel tot wijziging van de statuten der stichting Be jaardenzorg maakt de tongen los. De heer Van Rees Vellinga (V.V,D.) herhaalt omstandig, wat hij en zijn partijgenote-raadslid reeds in een brief aan de raad hebben uiteengezet, n.l. dat de weerspiegeling der raadsverhou- dingen iu de samenstelling der commissie, op de duur een funeste invloed zal hebben, en het beheer der stichting meer door de politiek dan door het belang van de in woners en gegadigden zal worden bepaald. Over dit hoofdthema voeren enkele leden het woord. De bur gemeester deelt mede, dat hij en wethouder Borst de bijeenkomst waar het bestuur werd samen gesteld, aanwezig waren. Hij heeft zelfs de leiding gehad en aangezien uit de aanwezigen weinig initiatief kwam, deze ge legenheid aangegrepen om vragen derwijze eerst de een en daarna de ander voor deze en gene be stuursfunctie voor te dragen. Deze personen werden door de aan wezigen unaniem en zonder enige opmerking, aanvaard. Wethouder Borst drukte er zelfs zijn vol doening over uit, dat dit bestuur in volmaakte harmonie der aan wezigen was tot stand gekomen. Dr. Hemelrijk (P.v.d A.) merkte op, dat de gevolgde procedure geen usance is. Men had de mensen samen moeten laten vergaderen om uit hun midden, bij schrifte lijke stemming, de bestuursleden te kiezen. Wat nu gebeurd is, is wel zeer ongewoon, doch hij is bereid er zich bij neer te leggen. Als het probleem der candi- daten voor bewoning ter sprake komt, zegt de Burgemeester toe, dat elke aanvrage op zichzelf wordt bekeken, zonder naar de politieke gezindheid te vragen. De gemeente heeft een klein deel van haar bouwvolume afgestaan voor de Stichting; bij ligatie is ook een deel verkregen, terwijl de voor malige kunstzaal Boendermaker zal worden verbouwd tot woningen voor hen, die het niet betalen kunnen. Mr. Sluis zegt dat in normale tijden het Stichtingsbe stuur behoort te beslissen, wie er in zal komen wonen, waarop de Burgemeester, als zijn mening, te kennen geeft, dat het nog wel tien jaren zal duren eer zulks het geval is. Wijzigingen van 't ambtenaren reglement, van de arbeidsover eenkomstverordening en de wacht geldregeling worden aangenomen, alleen de uitkeringsverordening wordt aangehouden om in de commissie nader te worden be keken. In principe wordt besloten gelden beschikbaar te stellen voor de restauratie van de Ruïnekerk en toren. KLOKKEN Machtiging wordt verleend, om tegen de moeder van iemand, tegen wien een proces loopt, eveneens te gaan procederen. De Volkshogeschool heeft ge protesteerd tegen de termijn van het voorgestelde huurcontract van 10 jaren met 10 optie-jaren. Mach tiging wordt verleend om met dit voorstel, dat van Gedeputeerde Staten afkomstig is, accoord te gaan. De vergunningen in Bergen zullen worden verdeeld in tap en slijtvergunningen. Tapperij en slijterij in één perceel is dus niet langer mogelijk. Het voorstel tot opheffing van het slachthuis wordt aangehouden teneinde een grondig gedetailleerde studie daarover aan de Raad aan te bieden. Bij de rondvraag maakte de heer Sluis (A.R.) een opmerking over de opheffing der kosteloze parkeerplaats te Bergen aan Zee, welke hij met een pakkende ge schiedenis illustreerde. Na nog wat heen en weer praten over een bordje, dat er feitelijk niet staan mag, maar er toch staat; over een hek aan de Renbaanlaan dat verdwenen is: en over een Kleuterschool te Bergen aan Zee, die er niet gauw genoeg komt, naar het oordeel der bewoners, ofschoon ze „in de maak" is, werd de vergadering gesloten. B. en W. kunnen tevreden zijn slechts een kleine verordening is aangehouden om haar nader te bekijken en het slachthuis is voor lopig blijven staande rest werd glansrijk aangenomen. In opge wekte stemming ging men uiteen. EEN ZEER BIJZONDERE PRESTATIE De zesde klas van de Berger Schoolvereniging (de Bosschool) heeft dit jaar een zéér bijzondere prestatie geleverd. Van deze 22 leerlingen tellen de klas deden 18 leerlingen toe latingsexamen voor het Middel baar Onderwijs, Hiervan zijn reeds 17 leerlingen geslaagd. Voor het Murmellius Gym. te Alkmaar slaagden 7 leerlingen, n.l. Marlieske van Berk, Rob Bremer, Wiebke Bruining, Greetje Kollis, Huib Nonnekens, Marilou Wegener en Beatrix Zwaan. Voor de Rijks H. B. S. te Alk maar slaagden 3 leerlingen, n.l. Hans Bartels, Rolf Cohen en Wouter Hubers. Voor de Middelb. Meisjesschool te Bergen 6 leerlingen, n.l. Ineke de Bakker, Renée Damsté, Anita Kerkmeer, Simone Krom, Marina van Voorst en Charlotte Wesly. Voor het Christelijk Lyceum te Alkmaar 1 leerling n.l. Donald Reinders. Voor de Openbare Handels school te Alkmaar moet nog 1 leerling mondeling examen doen. Van de overige 4 leerlingen gaan er 3 naar de U.L.O en 1 naar het V.G.L.O. EEN MOOI SCHOOLREISJE Op Woensdag 23 Juni j.l. vertrok de zesde klas van de Berger Schoolvereniging om 8 uur des morgens voor het jaar lijkse schoolreisje. De tocht ging eerst naar de Pyra- mide van Austerlitz. Nadat hier een verfrissing gebruikt was en een bezoek gebracht aan de speel tuin, beklommen de leerlingen de bijna 100 treden van de Pyramide. De Heer W. Kerkmeer, een der vergezellende ouders, vertelde daar het boe wanneer en waarom van de bouw van dit gedenkteken Vervolgens werd de tocht voort gezet naar Arnhem, waar een zeer instructief bezoek werd ge bracht aan het Openluchtmuseum. Daar werd tevens de lunch ge bruikt. 's Middags werd de tocht voortgezet naar Zutphen, waar onder leiding van de Heer Kie- zebrink, de librije bekeken werd. Prachtige Middeleeuwse boeken, waaronder enkele wiegedrukken, waren het bekijken meer dan waard. Om ongeveer 4 uur namen de leerlingen afscheid van de ouders, die hen met auto's gebracht had den, pakten hun fietsen op en begonnen de fietstocht naar de Jeugdherberg „De Kleine Haar" te Gorssel, waar zij tot Zaterdag zouden logeren. De eerste avond reeds vertelde de Herbergvader een spannend verhaal. Donderdag 24 Juni fietste de klas naar Deventer en bezocht daar de uiterwaarden vandeljsel, waar hun geleider, de Heer J.A.J. Nonnekens, veel vertelde over rivierbed, stroomdraad, kribben enz. enz. ,s Middags bezochten de leer lingen de Steenfabriek „De Voor uitgang" te Terwolde. Die avond werd bijtijds het bed (de krib) opgezocht, want de Vrijdag zou gebruikt worden voor een lange tocht. Eerst ging het naar Heeten, waar de leerlingen vriendelijk ontvangen werden door Boer Vosman en zijn vrouw. Deze toonde hun zijn gehele bedrijf en maakte hun zodoende goed be kend met het begrip „Gemengd Bedrijf". Daarna ging het naar de Holterberg. De terugtocht ging over de Wippert weer naar Gorssel. Op het eind van deze tocht veranderde het weer aan zienlijk en daalde een fikse regen bui neer. 's Avonds vond een bonte avond plaats. Behalve de leerlingen van de Bosschool, die gedichten voordroegen, volksdan sen uitvoerden en een kort toneel stukje vertoonden, deden ook de leerlingen van een Enschedese school en enige trekkers mee. 's Zaterdags ging de tocht weer tot Deventer. Daar werd de Waag bezichtigd en 't twaalfuurtje, gebruikt, 's Middags werden de leerlingen weer door hun Ouders opgehaald en behoorde ook dit schoolreisje weer tot het verleden. Het was volgens de leerlingen een pracht-reisje. Dat hadden zij ook wel verdiend, gezien het bij zondere resultaat, dat zij dit jaar bij de toelatingsexamens behaald, hadden (zie hiervoor elders in dit blad). „WESTERKIMME" Door de grote vooruitgang van de medische en sociale verzorging van de mens en de daarmede verband houdende verhoging van de leeftijdsgrens, is het probleem van de Ouden van Dagen en de manier waarop zij hun levens avond zo gelukkig mogelijk kunnen doorbrengen, in belangrijkheid aanmerkelijk toegenomen. Van zelfsprekend gunt men hun gaarne, na een leven van vaak ingespannen arbeid, een tijd van onbezorgde rust. Voor velen is het daarbij een onverbrekelijke voorwaarde dat de beslommeringen van een eigen huishouden worden wegge nomen. Zij vinden de oplossing daarvan door te gaan wonen in een tehuis voor Ouden van Dagen, waarin een groot gedeelte van deze last van hen wordt afgenomen. Ook hopen zij in dat tehuis, in een gemeenschap van mensen van gelijke leeftijd, een sfeer te vinden waar veel van het onrustige, lawaaierige, haastige, van onze tegenwoordige samenleving is uit gebannen. Ook in onze gemeente is een gebouw verrezen dat een toevlucht bedoelt te zijn voor deze Ouden van Dagen. Wij werden in de gelegenheid gesteld dit gebouw te bezichtigen en wij kunnen over de inrichting ervan veel goeds zeggen. Het geheel ziet er keurig uit, de kamers en gangen zijn ruim en licht. De opklapbedden zijn alle van schuimrubbermatrassen voor zien en terwille van de uniformi teit is elke kamer gestoffeerd met vrolijke gordijnen en een fraaie lamp. Alle kamers hebben radio aansluiting voor vier verschillende golflengten en een electrische bel aansluitend op een schakelbord in de hall. Er zijn twee ziekenkamers, één voor vrouwelijke en één voor mannelijke patiënten en diverse badkamers. Eerlijkheidshalve moeten wij op twee mindergeslaagde punten wij- zen, n.l. het ontbreken van een warmwaterkraan op de wastafels en de, ons inziens, te kleine re creatieruimte die tegelijk voor eetzaal moet dienst doen. Bij in formatie bleek dat dit natuurlijk ook niet aan de aandacht van het Bestuur was ontsnapt, doch dat de kosten zó hoog zouden zijn geworden, dat deze wensen on vervuld moesten blijven. En daarmede hebben wij nu het uiterlijke, als het ware het „ge raamte", van dit tehuis voor Ouden van Dagen beschreven, maar dat is het voornaamste niet! De eigen lijke inhoud ervan zijn de be woonsters en bewoners zelf, die elk met hun eigenaardigheden dit gebouw zullen gaan bevolken en er die sfeer van rust en vredig heid aan zullen moeten verlenen, die zij alle wensen. Er zal van de leiding veel worden gevergd om, met tact, deze sfeer aan te kweken en wij wensen haar van harte toe dat zij daarin moge slagen. Dan zal dit gebouw, rret zijnzinvollenaam „Westerkimme", voorzijn bewoonsters en bewoners een zegenrijk tehuis zijn! Woensdag 7 Juli a.s., n.m. 2.30 uur wordt het nieuwe Tehuis voor Bejaarden officiéél geopend. Zeer jammer is het, dat Mevr. Roos- Breed, de initiatiefneemster, de voltooiing niet meer heeft mogen meemaken. Vermakelijke Attractie De buurtwinkeliers uit de kom van Schoorl hebben een buiten gewoon aardige attractie op touw gezet. Van 5 tot en met 10 Juli a.s. kan men raden naar het ge zamenlijk gewicht van de deel nemende winkeliers. Op Zaterdag 10 Juli a.s. om ongeveer 9 uur 's avonds zullen de winkeliers zich in het open baar op het Raadhuisplein laten wegen. Mooie prijzen worden voor deze gelegenheid beschikbaar ge steld. Bij de winkeliers zijn invul- formulieren verkrijgbaar. Zie voor verdere bijzonderheden de biljetten. GESLAAGD Voor het eindexamen Rijks H,B.S. (B) te Alkmaar, slaagden onze plaatsgenoten Janny Seven- huysen, Floris Schermer, Jaap Tak en Klaas Bant. GESLAAGD Onze plaatsgenoten Mej. A. A. Ridder en de heer J. Pennink- hof, slaagden dezer dagen voor het te Den Haag gehouden exa men Kleinhandel Tabak. RONDE OM GROET Op Zondag 4 Juli a.s. organi seert de G.A.O.V. voor gasten cn inwoners de reeds zo bekende Ronde om Groet. Deze wandel tocht loopt over een afstand van 20 km. en gaat weer door en langs de mooiste gedeelten duinen, polders en strand. Deze tocht is bedoeld als pres tatie, wat echter niet wil zeggen, dat in een snel tempo gelopen moet worden. Want door in een Kapsalon URSEM. Tclcf. 2104 regelmatig tempo te wandelen, geniet U ontegenzeggelijk veel meer van ons mooie natuurschoon en maakt tevens de beste kans om voor één van de mooie hoofd prijzen in aanmerking te komen. Bovendien ontvangt een ieder die deze tocht binnen de daarvoor vastgestelde tijd en met inacht neming van de controles uitloopt een mooie medaille met inscriptie. Voor het lopen in groepsver band van tenminste 10 personen plus leider worden speciale groeps- prijzen beschikbaar gesteld terwijl bovendien aan iedere deelnemer een medaille wordt verstrekt. De prijs van deelname voor dit buitengewoon sportief evenement bedraagt 90 cent per persoon en voor militairen en kinderen tot 16 jaar 75 cent per persoon, ter wijl groepen van tenminste 11 personen een reductie van 10°/0 op de deelnemersprijs genieten. De start is vastgesteld des morgens 10.30 uur bij Café Klop te Groet. Inschrijving dagelijks bij Café Restaurant Klop te Groet, Café Restaurant Minkema te Cam perduin en aan het secretariaat Houtendijk 12 te Groet. Op de dag der start uitsluitend des mor gens van 9 tot 10.30 uur in Café Klop te Groet. Degene die hun wandelboekjes bij willen laten schrijven, dienen dit des morgens bij de start in te leveren en ontvangen het bij de prijsuitreiking terug. ZONDAGSDIENST ARTSEN VIJVER IN HET EYMAPLANTSOEN Daar in de gemeente geen open water is, wordt momenteel in het Eymaplantsoen een brandvijver aangelegd. De dienst gemeente werken heeft het nuttige met het aangename verenigd en de aanleg is zodanig, dat het tevens een verfraaiing van het dorp is. Midden in de vijver komt ook een spuitende fontein, een nieuwe attractie voor Egmond. SCHIPPER VAN PEL ONTVING DE VLIEGERWING Op het vliegveld Valkenburg onder Katwijk had Zaterdagmiddag een intieme plechtigheid plaats. In tegenwoordigheid van burge meester Niele en Mr. Spit, als dag. bestuur der Reddingmaat schappij, overhandigde de onlangs geredde luitenant vliegenier von Schmidt auf Altenstadt, schipper van Pel zijn vliegeniers-wing, met een toepasselijk speechje, als aan denken aan deze redding. Kolonel Petschie bracht in een inleidend woord dank aan bestuur en bemanning van de Egmondse reddingboot voor de spoedige en doeltreffende hulpverlening. Bur gemeester Niele en schipper van Pel dankten voor deze aardige onderscheiding. Daarna bleef men in tegen woordigheid van een 30-tal vlieger officieren nog enige tijd gezellig bijeen in de officiers-mess, waarbij nog de uitnodiging gedaan werd aan de bemanning van de redding boot vooreen vliegtochten weder zijds aan de officieren voor een tochtje met de reddingboot. Een advertentie in dit blad heeft altijd nog succes gehad Ueekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon K 2209-268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr., Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan 7ee: P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.70 per jaar f 1.20 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct. per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct. m.m. Familie-advertenties 15 ct. per m.m. Ingezonden mededeling ALKMAAR Telefoon 3333 - bij geen gehoor 3014 Ingezonden mededeling handen om trots op te zijn Voor de VERZORGING van Uw BERGEN 4 Juli Dr. LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK 4 Juli F. H. RISSELADA. Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 1