7AkA U& BRIL, Aangifte Fl FAX POLK POLK REORGANISATIE!!! ^ZONNEBRIL, »f BRILREPRRRTIE WRIGLEY BERGEN DEZE VERKOOP BEGINT ZATERDAGMORGEN OM 10 UUR ZILFA PLEET M. VELDMAN BIOSCOOP „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN Nh. Huishoud en Industrieschool ZeutaaustettikQ, Interkerkelijke Handige JONGEN (ftueaa^d: en een WINKELMEISJE. MR.OPT. DIRECT HOFLAAN Z-TELZZDZ-BERGEN ACHTER DE RUÏNE RONDE BANK '^^Schep vreugde int leven KERKDIENSTEN FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD „STAATSVIJAND No. 1" „M E L B A" „RIGOLETTO" Kunstenaars Centrum Bergen xeHtutbls.ame.nU&totsie'h. op het Stationsplein gedurende de kermis Predikanten, Heilsofficieren Evangelisten spreken 1 en Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Wegens reorganisatie van ons bedrijf verkopen wij al onze goederen tegen waanzinnig lage prijzen. COSTUMES, moderne dessins van f 125.00 voor f 65.00 COSTUMES, tropical en kamgaren van f 89.50 voor f 49.50 DAMES TAILLEUR, Engels import van f 69.50 voor f 29.50 MANTEL COSTUMES, tweed-trop-calvan f 157.50 voor f 80.00 PANTALONS, kamgaren van f 35.00 voor f 14.50 REGENJASSEN, import van f 54.50 voor f 17.50 JAPONNEN, in alle maten van f 32.50 voor f 9.50 TOPPERS en ROKJES, leuke modellen van f 69.50 voor f 29.50 i REGENMANTELS, dubbel linnen van f 57.00 voor f 17.00 ZOMERMANTELS, in diverse kleuren van f 105.00 voor f 37.50 SPORTCOLBERTS, moderne dracht van f 59.50 voor f 37.00 Laat U deze koopjes niet voorbijgaan Dit is gedurende 700 jaar in Alkmaar nog nooit voorgekomen. Ongelooflijk, maar toch waar TELEFOON 3318 BOOTTOCHT georganiseerd door het „Roode Kruis". De afd. Egmond van het „Rode Kruis" heeft er weer voor gezorgd dat een aantal invaliden uit de Egmonden deel kon nemen aan de jaarlijkse boottocht op Woensdag 30 Juni. De reis ging van Alkmaar via het N. H. ka naal naar de havens van Amster dam. Een woord van dank aan de autobezitters uit de Egmonden, die de invaliden naar Alkmaar brachten en 's avond weer haal den. Ze hebben er aan mede gewerkt deze mensen een onver getelijke dag te bezorgen. MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN OP BEZOEK Ter gelegenheid van de ver pleging van suikerzieke kinderen in Huis ter Duin, zal de minister van Sociale Zaken a.s. Donderdag middag dit koloniehuis bezoeken om de officiële openingsplechtigheid te verrichten. OPENING V.V.V. GEBOUW Het nieuwe informatie-bureau van de V.V.V. zal Vrijdagmiddag a.s. met enige plechtigheid offici eel door het gemeentebestuur aan de V.V.V. worden overgedragen. WEDSTRIJDEN V.V.V. Ter gelegenheid van de ope ning van het V.V.V. gebouw op 2 Juli, zullen op 6 Juli enige wedstrijden georganiseerd worden, waarvoor de deelname voor leden en gasten van leden, geheel gra tis is. A Voor kinderen tot e. m. 14 jaar: gevraagd wordt een lijstje te maken met namen en adres sen van de zaken waar de gele strook hangt: „Wij werken mee aan de V.V.V." B voor de leeftijd van 15 tot 18 jaar: om 7 uur een klopjacht C voor 18 jaar en ouderen: om 8.15 uur een klopjacht voor paren. Aanmelden bureau V.V.V. dagelijks van v. m. 940 uur. BADGASTEN-AVOND TE EGMOND AAN ZEE De V.V.V. te Egmond aan Zee organiseert elk jaar in het seizoen bonte avonden vóór en door de badgasten. Woensdag 23 Juni was de eerste avond van 't seizoen 1954. In de maand Juni is echter 't getal gasten niet toereikend om zelf een avond te verzorgen. Daarom heeft het Be stuur een beroep moeten doen op gezelschappen buiten het dorp, en is daar uitstekend in geslaagd. In de totaal gevulde zaal van „De Vergulde Valk" werd het programma geopend met pittige muziek van strijkers en piano door een ensemble uit Heiloo on der leiding van de heer Jan Smit. Een zeer groot deel van de avond werd verzorgd door balletgroepen uit Alkmaar, onder leiding van Mev. G. Pranger. Op zeer fraaie gracieuze wijze werden de ver schillende nummers uitgebeeld. Het mannen-quintet „Zang en Vriendschap" uit Alkmaar gaf een vijftal nummers ten beste onder leiding van de heer Vooral het oude, maar toch altijd amusante „O, Pepita' oogste succes. Een zeer goed stel zang ers! De conferencier was wel een badgast, n.l. de heer Jan Blazer, die op zeer humoristische wijze de gaatjes vulde en de lachers op zijn hand had Er werd een gezellig spelletje „Trek aan de bel" gedaan en een verloting van enkele „lekkere" prijzen bracht op een zeer gevorderd uur het eind van het programma. Een ge zellig dansje besloot het feest 'n geslaagde avond voor V.V.V. EGMONDIA NAAR B.K.C. Egmondia zal a.s. Zondag in Anna-Paulowna een voetbalwed strijd spelen tegen de 4e klasser B K.C., ter gelegenheid van de aldaar gehouden sportdag. Een mooie gelegenheid om met h-t spel in 4e klas milieu kennis te maken. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juli 's morgens 's namiddags 3 5.45 6.13 4 6.27 6.52 5 7.05 7.26 6 7.40 8.03 7 825 8.51 8 9.18 9.43 9 10.14 10.45 Juli 3 4 5 6 7 8 9 Laag water 's morgens 's namiddags 11.45 12.27 1.05 1.40 2.25 3.18 4.14 12.13 12.52 1.26 2 03 2.51 3.43 4.45 Ingezonden Mededeiina Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig lijden, onze lieve Man, Vader, Schoon zoon, Broer, Zwager en Oom, de Heer HARRY WATERMAN Deurwaarder bij het Gerechtshof te Amsterdam, in de leeftijd van 46 jaar. J. M. Th. WATERMAN VAN BOVENE THEO HANNEKE CARRY. BERGEN N.-H., 26 juni 1954. Rondelaan 29. De crematie heeft inmiddels plaats gevonden te Driehuis-Westerveld ZIT- EN SLAAPKAMER met volledig pension gevraagd te Bergen of omstreken, voor heer alleen, voor doorlopend vanaf 1 Sept. a.s. Br. met opg. van cond. aan Boekh. De Haan, onder no. 261. nggum verdrijft Uw zorgen houd, divert m en k k<*el de ichte kauwgom ZONDAG 4 JULI BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius Coll. Kerkvoogdij GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser. (Doop) GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 4.30 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS (Dorpshuis) v.m. 10 uur: Heiligingssamenkomst Zaterdag-, Zondag-, Maandag- en Dins dagavond 8 uur Interkerkelijke openlucht samenkomsten op het Stationsplein, ge volgd door een kort samenzijn in het Dorpshuis SCHOORL NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te SchoorlDs. C. M. de Jong v.m. 10 uur te Groet Ds. Mr. G. A. Alma te Amsterdam VERBREIDING DER WAARHEID Schoorl. Kampeerterrein Bickerslaan v.m. 10.30 uur: Ds. J. J. Ruys Groet, Achterweg n.m. 3 uurDs. Ruys Camperduin, bij Hargergat n.m. 7.30 uur: Ds. J. J. Ruys DOOPSGEZ. BROEDERSCHAPSHUIS v.m. 10. uur: Ds. Nothenius EGMOND AAN ZEE GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 8.30 uur: Ds. B. Knoppers van Hilversum v.m. 10 uur: dezelfde n.m. 5 uurDs. H. P. Rutgers van Anna Paulowna De le dienst wordt gehouden in de Herv. Kerk, terwijl de beide andere diensten zullen plaats vinden in de Geref. Kerk aldaar NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 u.Ds. C. M. Veenhuysen van Wormerveer EGMOND-BINNEN HERV. GEMEENTE Egmond a.d. Hoef, 10 uur: Ds. Plug heilige Doop Tot onze diepe dro-fheid is heden van ons heengegaan, na een kort stondige ongesteldheid, onze lieve en zorgzame Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder CHRISTINA JOHANNA DE GROOT weduwe van Jochem Biaauboer. in de gezegende ouderdom van bijna 88 jaar. Hilversum Y. Balvers-Blaauboer H. Balvers Egmond aan Zee C. Biaauboer M. Blaauboer-Pekelharing Lindenhurst, New-York U.S.A. J. Biaauboer N. Blaauboer-den Turk Egmond aan Zee G. Biaauboer J. Blaauboer-Conijn Hilversum N. C. M. Wijnberg-Blaauboer klein- en achterkleinkinderen EGMOND AAN ZEE. 24 Juni '54. Voorstraat 113. Heden overleed zacht en kalm, in de ouderdom van 81 jaar, onze lieve Vriendin en Huisgenote, Mej. K. C. VAN TIENHOVEN A. M. WYMENGA-BOS N. A. WYMENGA BERGEN, 28 Juni 1954. Burg Lovinklaan 5. De crematie heeft intussen in alle stilte plaats gehad. Veilig in Jezus' armen. Heden nam God weer tot zich onze lieveling JOKE in de leeftijd van 1 jaar en 3 weken. De diepbedroefde ouders P. BOORSMA A. C. BOORSMA- v.d. MEEBERG BERGEN, 1 juli 1954 Ruïnelaan 12 Liever geen bezoek en geen bloemen Alleen aan de TEKENS kan men van massief zilver onderscheiden. KL Dorpsstr. 9 BERGEN Tel. 2778 Vanaf begin Juli voor ongeveer 5 mnd. MEISJE gevraagd voor hele of halve dagen. Of WERKSTER voor 2 dagen in de week Zich te vervoegen Buerweg 27, Bergen. Pension „Duinpost Kerkelaan 5, Bergen, vraagt een net MEISJE voor de maan den juli en Augustus. Gevraagd MEISJE, van 8 tot 12 30 en van 6 tot 8 uur. Van 15 Juli tot laatste week van Augustus. Licht werk, flink loon. Pension „De Wilg", Breelaan 78. Bergen N.-H. Gevraagd voor directNet MEISJE v. de ochtenduren of 3 ochtenden p. week. J. Ens, Laanweg 39, Schoorl. Degene die vorige week Donderdag of Vrijdag bij vergissing een VERKEERDE FIETS heeft meegenomen, merk „Juncker", wordt verzocht deze spoedig terug te brengen bij Garage Nieuwland, Breelaan 52, Bergen. TWEE JAAR VRIJ WONEN! Woningruil. Gevr. woning voor 2 pers. in duinstreek CamperduinEgmond. Aangeb. te A'dam C. (1 min. v.d. Dam): woning, le etage, geherl gerest., bev. 2 kamers, keuken, zolder en plat. Huur f 7.30 per week. Br. no. 210, bur. v.d. blad te Schoorl. KI. gezin vraagt gemeub kam. of zomer huisje te huur van 31/7—14/8. Br. aan v.d. Heuvel, Corn. Anthoniusstr. 70, Amsterdam Z. Voor Huishoud-artikelen, Glas en Aarde werk naar „Het Handelshuis". Ook voor reparatie van Uw Grasmachine is het adres R. LOWIJS Zn. Dorpsstraat 63 - Telef. 2294. Te Schoorl Nh. wordt gevraagd bij bejaard echtpaar flinke gezonde HUIS HOUDSTER. Veel vrije tijd. Br no. 205, bureau v. d. blad, te Schoorl. GEMEUB. TE HUUR, gezellige zit- slaapkamer, vrij keukentje. Voor echtpaar z. kinderen. Nog vrij Juli en Augustus. Breelaan 30 - Bergen. Af te halen blauw-grijs POESJE. Breelaan 29 - Bergen. Porcelein, Glas, Aardewerk. Huishoude lijke artikelen enz. enz. W. SCHOTTEN, Karei de Grotelaan 13-14 - Tel. 2806. Te koop: Eén z g.a.n. houten woning, dubbelw., uitneembaar, zeer geschikt v. zomerwoning. Inh., kamer, keuken en bij keuken, 2 slaapkamers. Te bevr. bij Makel -kant. G. Molenaar, Middenweg 511, Heer-Hugowaard' Tel. K 2264-332. Te koop: Een Invalide drirwieler, een Koksfornuis en Keukenfornuizen. De Goede, Bergen. Tel. 2379. Te koop gevraagd 2e hands Dames rijwiel. Aanb. Hereweg 37, Schoorl, SNEEUWBALLEN gevuld met slagroom, 30 ct. per stuk LUX KRENTENBROOD f 1- p. stuk WARME VLEESCROQUETTEN 25 ct. p. stuk Banketbakkerij KOOLMEES-SOECKER J. Oldenburglaan 5. Bergen - Telef. 2385 geknipt VOOR ItDERVmR ?sewêiS bizonder0 Komt eens kijken I Vrijdag-, Zondag-, Dinsdagavond te 8.30 uur en Zondagmiddag te 2 30 uur met Fernandel en Zsa Zsa Gabor. Alle leeftijden. Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8.30 uur met de ster van Metropolitan Opera Patrice Munsel. Alle leeftijden. In het kader van het bijzondere programma Donderdag 8 Juli te 7 en 9.30 uur Opera-film in 4 acten naar de Opera van Guiseppe Verdi. 11 B OPRUIMING VAN PLANTEN Afrikanen, Geraniums, vanaf f 0.50 Chrysanten. Tevens te koop2 I pers. matrassen Heyblom, Loudelsweg 41. Bergen ROOMBOTERKOEKEN, 25 ct. p. stuk ROSINA'S, 15 ct. Banketbakkerij TER BURG Schoorldam - Telefoon 322 Te koop gevraagd Stuk(je) BOUW GROND. Br. m. voll. inl. No. 216, Bureau v. d. Blad te Schoorl. Ter overname gevraagd: JONGENS FIETS. A. v. Scheltemaweg 5. Bergen. TE KOOP: SPRUIT-, BOERE-, en GROENEKOOL-, RAAP en MERG- KOOLPLANTEN. bij J. Bruin, Smeerlaan 4, Schoorl. Te koopKAPTEIN MOBYLETTE. Geestweg 30, Bergen. Te koop Gesloten BESTELAUTO. Front besturing. 1 1V2 ton, van part. aan particulier. Adres P. A. Raams, Hofmeijerstr. 14hs. Amsterdam-Oost. AangebodenSmeedijzeren Hanglamp, Roekenplankje (eiken), Bureaulamp, An ti ke Stoof, fraaie Broedkastenbatterij en Lokettenkast voor post- of sierduiven Meezenlaan 5, Bergen Te koop KAPSTOKKLEED. Laanweg 35, Schoorl. ZATERDAGAVOND 8 uur rijdt het rond door Bergen, vanaf het Tram station. Zondagmiddag 3 uur vanaf „De Bedriegertjes". Emmastraat 24 - Alkmaar zo spoedig mogelijk op Dindagavond van 7.308.30 uur Donderdagochtend van 9.3011 uur Vrijdagmiddag van 24 uur verstopte J wastafels en >7- ",.V gaan vanzelf open met: VERKRIJ6BAAR BIJ H.H. DRBBISTEN J. M. Graadt van Roggen, Schilderijen Tjipke Visser - Beeldhouwwerken. Opening Zaterdag 3 Juli a.s., om 4 uur in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" door de Heer D. de Wol ff Peereboom, Voorzitter van het Kunstenaars Centrum. Kleine zaal Werken van David Kouwenaar. Geopendvan 3 t/m 9 Juli, dagelijks van half drie tot half zes en acht tot tien uur. LAST VAN VLIEGEN? Heden weer ontvangen de bekende ANTI-VLIEGEN- T ABLETTEN. Zonder onaangename reuk en prima van werking Zeer eenvoudig in het gebruik, gewoon op te hangen aan de lamp of venster. Prijs per tablet f0 25 Bij Drog. Fa. Fr. Posthuma Jn. Oldenburglaan 15 Bergen INLEVEREN der Vacantiebonnenboek- jes op ZATERDAG 3 JULI, van 2.30 tot 4.30 uur, in het R.K. Verenigings gebouw te Catrijp. Achterzijde der boekjes moet volledig zijn ingevuld. GEEN NA-INLEVERING. De Plaatselijke Vertegenwoordigers. GOED LOON. J. LOUTER, Ruïnelaan 4 - Bergen - Telefoon 2585. POLK - HOUTUIEG li - ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1954 | | pagina 2